środa, 27 czerwca 2018

Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych - zasady bhp


Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych - zasady bhp


Zasady bhp konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych stanowią jeden z ważniejszych tematów poruszanych w trakcie szkoleń na konserwatorów tego typu urządzeń. Jest to temat szeroki i oczywiście nie można omówić go w kilku zdaniach. Poniżej zamieszczamy skrót najważniejszych informacji - traktujcie go jako materiał szkoleniowy przydatny do powtórki przed egzaminem. Osoby zainteresowane pogłębieniem swojej wiedzy z zakresu konserwacji wózków jezdniowych zapraszamy zaś na szkolenie "Konserwator wózków widłowych i ładowarek teleskopowych" - niezbędne informacje na temat kursu pod linkiem

Podstawowe zasady bhp konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych

Podstawowe zasady bhp konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych zostały dokładnie omówione w książce "Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia", Mieczysław Chimiak, wydawnictwo KaBe, Krosno 2006. Autor podręcznika wymienia:
 
      Konserwacja wózka widłowego może być przeprowadzana jedynie w miejscu, gdzie nie ma żadnych materiałów łatwopalnych, wybuchowych, czy stanowisk z otwartym ogniem. Zabronione jest również zbliżanie się z otwartym ogniem w momencie usuwania przez konserwatora usterek w układzie paliwowym, przy sprawdzaniu stanu paliwa i uzupełnianiu go. 

      Zanim konserwator przystąpi do standardowych czynności konserwacyjnych wózek widłowy powinien być do tego odpowiednio przygotowany  - należy oczyścić go z brudu i smarów. Należy również upewnić się, czy na wózku nie znajdują się narzędzia lub inne przedmioty - jeśli tak, należy je usunąć.

     Jeśli silnik jest nagrzany, pod żadnym pozorem nie można odkręcać korka z układu chłodzenia. 

    Czynności regulacyjne konserwator musi wykonywać zawsze przy wyłączonych układach napędowych. 

     Jeśli chodzi o ładowanie akumulatora, musimy pamiętać, że czynność tą należy wykonywać jedynie w odpowiednich i przystosowanych do tego pomieszczeniach. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatora, musimy odłączyć go od układu elektrycznego wózka, odkręcić korki odpowietrzające oraz skontrolować poziom elektrolitu. Zawsze postępujemy zgodnie z instrukcją producenta baterii. 

  Procedurę wymiany koła rozpoczynamy od ustawienia wózka na poziomym podłożu z włączonym hamulcem postojowym. Dźwignia biegów musi znajdować się w położeniu zerowym, widły muszą być opuszczone, silnik wyłączony. Koła zablokowane klinami. Wózek podnosimy podnośnikiem o stosownym udźwigu. 

      Zanim rozpoczniemy próby z obciążeniem musimy najpierw sprawdzić ciśnienie w ogumieniu. Jeśli stwierdzimy, że należy uzupełnić ciśnienie w oponach, w pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzić, czy obręcze i opony nie są uszkodzone. 

Materiał opracowany na podstawie książki "Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia", Mieczysław Chimiak, wydawnictwo KaBe, Krosno 2006

poniedziałek, 25 czerwca 2018

Mieszanka paliwowa do piły spalinowej


Mieszanka paliwowa do piły spalinowej

Dziś kilka podstawowych informacji na temat sporządzania mieszanki paliwowej do piły spalinowej oraz zasad bezpiecznego napełniania zbiorników paliwa i oleju.

Tak jak w przypadku wszystkich maszyn czy urządzeń, przed przystąpieniem do eksploatacji i napełnieniem zbiornika z paliwem, pierwszą podstawową czynnością, jaką powinien wykonać obsługujący piłę spalinową, jest dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi producenta piły. Dopiero po wnikliwej lekturze instrukcji, można przystąpić do przygotowania mieszanki paliwowej o określonym składzie.


Jakie są skutki zastosowania niewłaściwej mieszanki paliwowej w pile spalinowej?
Przed przystąpieniem do lektury zasad przygotowania mieszanki paliwowej, warto uświadomić sobie, jakie mogą być skutki zastosowania mieszanki niewłaściwej. 

Niewłaściwy skład mieszanki paliowej może doprowadzić do poważnych konsekwencji, w tym zatarcia silnika - w przypadku, kiedy zastosujemy za mało oleju, albo do silnego dymienia i utrudnionego zapłonu - w przypadku, kiedy tego oleju użyjemy  za dużo. Co ważne, większość producentów pilarek spalinowych zaleca sporządzanie mieszanki w stosunku  1:50 tj. na 50 litrów paliwa 1 litr oleju.

Właściwe proporcje do przygotowania mieszanki paliwowej znajdują się w instrukcji obsługi każdej pilarki.

Zasady przygotowania mieszanki paliwowej do piły spalinowej

Należy pamiętać, że czas przechowywania mieszanki paliwowo-olejowej jest ograniczony. Wiąże się to oczywiście z reakcjami chemicznymi. To one powodują m.in. starzenie się mieszanki paliwowej. Zaleca się więc przechowywanie gotowej mieszanki nie dłużej jak od 2 do 4 tygodni. Przechowujemy ją tylko i wyłącznie w specjalnych i przystosowanych do tego zbiornikach. Warto pamiętać również o tym, że z czasem olej opada na dno zbiornika, co z kolei powoduje pogorszenie smarowania silnika. 
Podstawowe zasady bezpiecznego napełniania zbiorników paliwa i oleju w pile spalinowej
I jeszcze kilka podstawowych zasad bezpiecznego napełniania zbiorników paliwa i oleju w pile spalinowej. Pamiętajmy, że zanim przystąpimy do tankowania, musimy upewnić się, że silnik jest wyłączony i co ważne - zimny (jeśli właśnie używaliśmy piły spalinowej, musimy odczekać, żeby silnik ostygł). Nigdy nie tankujemy w zamkniętych pomieszczeniach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od miejsca pracy. W trakcie napełniania zbiornika należy uważać, aby nie dopuścić do kontaktu oczu i skóry z paliwem. Nie wolno również wdychać oparów paliwa. Uważajmy również na to, aby paliwo nie przedostało się do podłoża. Należy pamiętać, że każde napełnianie paliwem powinno wiązać się z uzupełnieniem zbiornika oleju smarującego łańcuch tnący.  

Szkolenie z obsługi piły spalinowej

Więcej niezbędnych informacji na temat bezpiecznej eksploatacji piły spalinowej zdobędziecie na naszych szkoleniach z obsługi piły. Kurs adresujemy zarówno do osób indywidualnych, jak i zorganizowanych grup - w tym członków Ochotniczych Straży Pożarnych, pracowników Leśnictwa i Nadleśnictwa, Urzędu Odpadów Komunalnych czy Urzędu Dróg i Komunikacji. Zajęcia prowadzą doświadczeni Instruktorzy, a dużą część szkolenia stanowią zajęcia praktyczne. Po szczegóły zapraszamy na naszą stronę internetową - link.poniedziałek, 18 czerwca 2018

Kontrola maszyn (urządzeń magazynowych, urządzeń transportu bliskiego)


Kontrola maszyn (urządzeń magazynowych, urządzeń transportu bliskiego)

Urządzenia transportu bliskiego, takie jak chociażby wózki widłowe, suwnice, żurawie czy podesty, muszą  być poddawane stosownym przeglądom kontrolnym. Podstawowe obowiązki związane z kontrolą maszyn określone zostały m.in. w Rozporządzeniu  Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r.  w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. W dzisiejszym wpisie przybliżymy regulacje, jakie wprowadza wspomniany dokument w kontekście poruszanego tematu.  


Kontrola maszyn

Zgodnie z wspomnianym rozporządzeniem, w przypadku gdy bezpieczne użytkowanie maszyn jest uzależnione od warunków, w jakich są one instalowane, pracodawca powinien poddać maszyny:

        wstępnej kontroli po ich zainstalowaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji po raz pierwszy;

        kontroli po zainstalowaniu na innym stanowisku pracy lub w innym miejscu.

Kontroli tej dokonują jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów albo osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Pracodawca powinien zapewnić, aby maszyny narażone na działanie warunków powodujących pogorszenie ich stanu technicznego, co może spowodować powstawanie sytuacji niebezpiecznych, poddane były:

        okresowej kontroli, a także badaniom przez jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów albo osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające odpowiednie kwalifikacje;

        specjalnej kontroli przeprowadzanej przez jednostki albo osoby, o których mowa wyżej w przypadku możliwości pogorszenia bezpieczeństwa związanego z maszyną, a będącego wynikiem:

        prac modyfikacyjnych,

        zjawisk przyrodniczych,

        wydłużonego czasu postoju maszyny,

        niebezpiecznych uszkodzeń oraz wypadków przy pracy.

Wyniki kontroli, o których mowa powyżej, rejestruje się i przechowuje, do dyspozycji zainteresowanych organów, zwłaszcza nadzoru i kontroli warunków pracy, przez okres 5 lat od dnia zakończenia tych kontroli, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.


Jeżeli maszyny są użytkowane poza terenem zakładu pracy, w miejscu ich użytkowania powinien być dostępny dokument potwierdzający przeprowadzenie ostatniej kontroli maszyny.

Jeżeli obsługa, naprawa, remont lub konserwacja maszyn powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, pracodawca powinien zapewnić, aby czynności te wykonywane były przez pracowników upoważnionych i posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Pracodawców zainteresowanych opinią specjalistów bhp w sprawie kontroli maszyn stosowanych w ich zakładzie pracy zachęcamy do skorzystania z naszej oferty - usług bhp dla firm, w tym przeprowadzania audytów BHP i konsultacji bhp. Naszym klientom oferujemy również możliwość skorzystania z usługi przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych UDT, jak również wykonania pomiarów elektrycznych urządzeń i budynków. Szczegóły oferty znajdują się pod linkiem.

Zapraszamy!

wtorek, 12 czerwca 2018

Wyposażenie ochronne żurawi


Dziś  kilka słów na temat zabezpieczeń żurawi. Mowa tu o elementach wyposażenia żurawi, które nie są zakwalifikowane jako urządzenia, ale ich zastosowanie chroni żuraw przed awariami bądź wypadkami, jak również, jeżeli mimo wszystko do takich dojdzie,  pozwala na zmniejszenie ich skutków.  Krótko mówiąc -  o wyposażeniu ochronnym żurawi.


Jakie jest wyposażenie ochronne żurawi?

Jak zaznacza Maciej Jodłowski w książce "Operator żurawi samojezdnych", Wydawnictwo KaBe Krosno 2004, do wyposażenia ochronnego żurawi zaliczamy m.in.:

·         tarcze oporowe kół żurawia – znajdują zastosowanie w żurawiach na podwoziach ogumionych; jeśli zdarzy się, że opona pęknie bądź też nastąpi w niej spadek ciśnienia, tarcze oporowe powinny spowodować, że żuraw nie utraci stateczności;

·         wskaźnik udźwigu żurawia – operator może odczytać z niego wielkość wysięgu i wielkość udźwigu dla każdego pochylenia wysięgnika.

·         wskaźnik pochylenia żurawia – dzięki niemu operator może ustawić urządzenie w sposób prawidłowy, nie zagrażający utratą stateczności żurawia. Zwykle jest to poziomnica sferyczna, która wskazuje kąt pochylenia żurawia we wszystkich kierunkach.

·         zabezpieczenie dojść i przejść w obrębie żurawia;

·          osłony;

·          tablice ostrzegawcze i informacyjne;

·          oznakowanie żurawia;

·          sprzęt przeciwpożarowy;

·          środki pierwszej pomocy.Jak należy przeprowadzić kontrolę wskaźnika udźwigu żurawia?

Należy pamiętać, że kontrolę wskaźnika udźwigu musimy przeprowadzić w co najmniej  dwóch punktach krzywej udźwigów - dla minimalnego i maksymalnego wysięgu. 

Proces kontroli wskaźnika udźwigu żurawia opisał w swojej książce "Operator żurawi samojezdnych", Maciej Jodłowski:

"       wypoziomować żuraw i ustawić wysięgnik wzdłuż osi żurawia;
        obciążyć hak żurawia w celu spowodowania naciągu lin i nadania im kierunku pionowego;
        stalową taśmą mierniczą zmierzyć wysięg, a następnie z wykresu określić dopuszczalny udźwig, uwzględniając odkształcenia konstrukcji żurawia;
        zawiesić na haku obciążenie równe udźwigowi dla danego wysięgu i ponownie zmierzyć wysięg;
        jeżeli zmierzona wielkość wysięgu przy danym udźwigu odpowiada dokumentacji (wykresowi udźwigów lub tabeli udźwigów), skontrolować wskazania wskaźnika udźwigów;
        w przypadku braku pokrycia się wskazówki z odpowiednim udźwigiem należy wyregulować wskaźnik na tabliczce."
źródło: "Operator żurawi samojezdnych", Maciej Jodłowski, Wydawnictwo KaBe Krosno 2004

Szkolenia z obsługi żurawi samojezdnych kategoria UDT II Ż

Wszystkich zainteresowanych zdobyciem uprawnień do obsługi żurawi samojezdnych II Ż zapraszamy na nasze szkolenia dla przyszłych operatorów żurawi. Kurs zakończony jest egzaminem UDT, a pozytywny wynik oznacza zdobycie uprawnień ważnych bezterminowo na terenie całej Polski. Zajęcia prowadzone są  przez doświadczoną kadrę szkoleniową. Uczestnikom szkolenia zapewniamy dostęp do naszego własnego sprzętu, atrakcyjne ceny i możliwość skorzystania z dodatkowych seminariów. Szczegóły oferty na stronie.

Zapraszamy już dziś.

niedziela, 10 czerwca 2018

Jakie są obowiązki użytkownika urządzenia technicznego (UT) ?


Jakie są obowiązki użytkownika urządzenia technicznego (UT) ?

Na użytkowniku urządzenia technicznego spoczywa szereg obowiązków, a niewywiązanie się z któregoś z nich może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Dziś przypominamy te najważniejsze. Ale zanim przestąpimy do wypunktowania podstawowych obowiązków, powtórzymy najpierw definicję urządzenia technicznego.Co to jest urządzenie techniczne?

Urządzenia techniczne to urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska podczas:       

·         wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu;              

·         rozprzestrzeniania się niebezpiecznych materiałów podczas ich magazynowania lub transportu;                          

·         rozprężania cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego.

Do urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu zaliczamy m.in. suwnice, wciągniki i wciągarki, żurawie, układnice, dźwigniki, podesty, wózki jezdniowe.

Jakie są obowiązki użytkownika urządzenia technicznego (UT) ?

Do podstawowych obowiązków użytkownika urządzenia technicznego należą:

ü  zgłoszenie do właściwego terenowo oddziału Urzędu Dozoru Technicznego zamiaru użytkowania urządzenia technicznego;

ü   wstrzymanie się z eksploatacją nowo zainstalowanego urządzenia technicznego do czasu otrzymania decyzji na jego użytkowanie, wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego (chyba że urządzenie zostało oznakowane w sposób trwały przez DT);

ü  zorganizowanie obsługi i konserwacji urządzenia przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia nadane przez Dozór Techniczny lub inną właściwą jednostkę;

ü   niezwłoczne powiadomienie właściwego organu DT o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu lub nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją urządzenia technicznego;

ü  uzgadnianie zamiaru i sposobu przeprowadzania napraw i przeróbek urządzenia z organami dozoru technicznego;

ü   zapewnienie warunków do sprawnego i bezpiecznego wykonania czynności dozoru technicznego oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów i informacji;

ü   wykonywanie zaleceń wydawanych przez organy dozoru technicznego;

ü   przechowywanie księgi rewizyjnej urządzenia;


Realizację niektórych obowiązków można zlecić osobom posiadającym stosowne kwalifikacje, jak również  zewnętrznym firmom świadczącym usługi w tym zakresie. O naszej ofercie sprawowania opieki konserwatorskiej nad urządzeniami magazynowymi i urządzeniami transportu bliskiego (w tym wózkami widłowymi, podestami, żurawiami i HDS-ami ) przeczytacie na stronie.

Zapraszamy również na szkolenia dla operatorów i konserwatorów UDT -  niezbędnych informacji szukajcie pod linkami:

Zapraszamy.


czwartek, 7 czerwca 2018

Rodzaje badań urządzeń technicznych


Rodzaje badań urządzeń technicznych

Jednym z działań podejmowanych przez Urząd Dozoru Technicznego jest wykonywanie badań stanu technicznego i kontrola sposobu eksploatacji urządzeń technicznych.  Dziś przygotowaliśmy krótkie podsumowanie  stanowiące odpowiedź na pytanie, jakie rodzaje badań urządzeń technicznych możemy wyróżnić?


Rodzaje badań urządzeń technicznych poddozorowych

Do badań urządzeń technicznych poddozorowych należą:
1. Badanie odbiorcze (tzw. odbiór techniczny) - w trakcie badania następuje sprawdzenie prawidłowości dokumentacji technicznej, sprawdzenie budowy urządzenia i jego montażu (czy jest zgodny z dokumentacją techniczną, przepisami dozoru technicznego) oraz przeprowadzenie prób technicznych.

Co zawiera dokumentacja techniczna?
Dokumentacja techniczna zawiera:
ü  nazwę i adres producenta;
ü  nazwę i adres właściciela;
ü  adres miejsca zainstalowania urządzenia;
ü  typ oraz dane charakteryzujące urządzenie;
ü  dane techniczne i rysunki;
ü  schematy instalacji;
ü  świadectwa badań urządzeń i zespołów zapewniających bezpieczeństwo pracy urządzenia.
2. Badania okresowe zwyczajne - w trakcie których następuje wykonanie czynności sprawdzających, przeprowadzenie prób, sprawdzenie urządzeń zabezpieczających oraz sprawdzenie, czy osoby obsługujące dane urządzenie posiadają stosowne uprawnienia. 

3. Badania nadzwyczajne (doraźne)
·         eksploatacyjne
·         kontrolne
·         poawaryjne lub powypadkowe.

Przypominamy, że wśród usług, które adresujemy do małych i dużych firm, posiadamy między innymi przeglądy techniczne przygotowujące do odbioru urządzenia przez UDT oraz usługi konserwacji urządzeń transportu bliskiego, stanowiące podstawę utrzymania eksploatowanych urządzeń w stanie gwarantującym bezpieczną i ergonomiczną pracę z ich wykorzystaniem. Szczegóły naszej oferty znajdują się na stronie - link.
Osoby zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu UDT oraz zdobyciem uprawnień konserwatora lub operatora urządzeń transportu bliskiego zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową, dostępną pod linkiem 


Wszystkie nasze szkolenia UDT zakończone są egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik z egzaminu oznacza zdobycie stosownych  uprawnień - ważnych bezterminowo  na terenie całej Polski. Uczestnikom naszych kursów zapewniamy doświadczoną kadrę szkoleniową, atrakcyjne ceny oraz zniżki na pozostałe szkolenia UDT. Zapraszamy już dziś.

wtorek, 5 czerwca 2018

Dźwignice - definicja i zastosowanie, rodzaje, uprawnienia UDT


Dźwignice - definicja i  zastosowanie, rodzaje, uprawnienia UDT

Co to są dźwignice i do czego służą?

Dźwignice to urządzenia, charakteryzujące się pracą przerywaną i służące do podnoszenia i przemieszczania  ładunków za pomocą cięgna zakończonego hakiem lub innym urządzeniem chwytnym.


Jakie są rodzaje dźwignic?

Do urządzeń  dźwignicowych należą m.in.:

·         dźwigi (windy) - w tym dźwigi budowlane, osobowe, szpitalne, towarowo-osobowe

·         dźwigniki

·         manipulatory przemysłowe

·         podesty ruchome

·         schody i chodniki ruchome

·         urządzenia dla niepełnosprawnych

·         suwnice

·         układnice magazynowe

·         urządzenia do manipulacji kontenerami

·         urządzenia przeładunkowe

·         cięgniki - wciągniki i wciągarki

·         wózki jezdniowe

·         żurawie - portowe i stoczniowe, przeładunkowe, samojezdne, stacjonarne i wieżowe
Dźwignice - uprawnienia

Do obsługi większości dźwignic niezbędne są uprawnienia wydawane po zdanym egzaminie przez Urząd Dozoru Technicznego. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Załącznik nr 2 do rozporządzenia określa rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Zgodnie z pierwszym punktem do urządzeń technicznych, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie kwalifikacji należą:

"1) suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki, z wyjątkiem urządzeń z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów,

2) układnice przeznaczone do składowania ładunków w magazynach,

3) układnice przeznaczone do układania torów,

 4) dźwigi, z wyjątkiem dźwigów osobowych, dźwigów towarowych ze sterowaniem zewnętrznym, dźwigów towarowych małych i urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych,

5) wyciągi towarowe,

6) podesty ruchome,  z wyjątkiem załadowczych podestów burtowych,

7) dźwignice linotorowe,

8) urządzenia do manipulacji kontenerami,

9) osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie,

10) pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych,

11) zbiorniki stałe z zespołami napędowymi na skroplone gazy węglowodorowe oraz zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm³ — w zakresie napełniania,

12) urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych."

Należy pamiętać, że uprawnienia do obsługi dźwignic zostały podzielone na trzy kategorie (I, II, III) oraz podkategorie oznaczone literami (uzależnione od grupy dźwignic, do których się odnoszą).

Jak zdobyć uprawnienia UDT do obsługi dźwignic?

Aby zdobyć uprawnienia UDT do obsługi dźwignic danego rodzaju, należy zdać egzamin przed komisją UDT. Awans B.H.P. zaprasza na profesjonalne kursy przygotowujące do zdania egzaminu UDT i zdobycia uprawnień operatora urządzeń transportu bliskiego ważnych bezterminowo na terenie całej Polski. Szczegóły oferty pod linkiem.

Zapraszamy!


niedziela, 3 czerwca 2018

Udźwig rzeczywisty wózka jezdniowego ze zmiennym wysięgiem


Udźwig rzeczywisty wózka jezdniowego ze zmiennym wysięgiem

Jednym z zagadnień pojawiających się na egzaminie UDT na ładowarki teleskopowe (wózki  jezdniowe ze zmiennym wysięgiem)  jest udźwig rzeczywisty.  Postanowiliśmy więc  przypomnieć kilka podstawowych informacji dotyczących tej kwestii. Zaczniemy oczywiście od definicji.Co to jest udźwig rzeczywisty ładowarki teleskopowej?

Jak podaje Ryszard Tuchliński w książce "Wózki jezdniowe napędzane specjalizowane w pytaniach i odpowiedziach":

"Udźwig rzeczywisty ładowarki teleskopowej to określona przez producenta maksymalna masa ładunku, wyrażona w kilogramach, którą wózek może transportować lub przenosić dla określonych wartości:

        odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł;

        wysięgu;

        wysokości podnoszenia."

Co istotne, udźwig rzeczywisty może być mniejszy lub równy udźwigowi nominalnemu. Udźwig rzeczywisty jest mniejszy od udźwigu nominalnego, jeżeli przynajmniej jeden parametr: odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł, wysięg lub wysokość podnoszenia przekracza wartość nominalną.

Jak określić zdolność udźwigową wózka jezdniowego ze zmiennym wysięgiem?

Zdolność udźwigową wózka jezdniowego operator może określić na podstawie nomogramu udźwigu - opracowanego przez producenta wózka. Może mieć formę wykresu, diagramu bądź tabeli. Zdolność udźwigową określa się oczywiście dla określonych wymiarów ładunku, wysokości podnoszenia i wysięgu - w ten sposób operator określa udźwig rzeczywisty wózka.


Należy pamiętać, że praca wózkiem bez nomogramu udźwigu jest zabroniona.  A gdzie należy szukać nomogramu udźwigu? Nomogram udźwigu  powinien znajdować się w dokumentacji techniczno-ruchowej wózka oraz   na stanowisku operatora (tabliczka znamionowa) 

Jak odczytujemy wartości udźwigu rzeczywistego z nomogramu udźwigu?

Przystępując do odczytania wartości udźwigu rzeczywistego musimy w pierwszej kolejności wiedzieć, na jaką wysokość oraz na jakim wysięgu będzie przeprowadzany załadunek, a więc znać dwie podstawowe wartości - wysokość podnoszenia oraz wysięg rzeczywisty. Wówczas bez problemu może sprawdzić na wykresie udźwigu, jaki udźwig rzeczywisty odpowiada tym dwóm parametrom. Pamiętajmy, że do pracy możemy przystąpić tylko wówczas, kiedy odczytana z wykresu wartość udźwigu jest mniejsza bądź równa masie transportowanego ładunku. 


Więcej materiałów szkoleniowych, niezbędnych wiadomości oraz dużo praktyki na naszych  kursach przygotowujących do zdobycia uprawnień na ładowarki teleskopowe - szczegóły na stronie

Zapraszamy już dziś!