wtorek, 4 czerwca 2019

Operator wózka widłowego - wymagania prawne


Operator wózka widłowego - wymagania prawne


Szybki  rozwój branży logistycznej pociąga za sobą rosnące  zapotrzebowanie na pracowników magazynowych, w tym operatorów wózków widłowych. 


Należy pamiętać, iż w Polsce zawód operatora wózków widłowych należy do zawodów regulowanych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

"§ 4. 1. Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.",

zaś

"2. Do obsługi wózków jezdniowych, innych niż wymienione w ust. 1, dopuszcza się osobę, która:

1) ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie ukończenia odpowiedniego szkolenia potwierdzającego nabyte umiejętności w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego lub

2) posiada dokumenty stwierdzające uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy uzyskane na podstawie przepisów w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, lub

3) spełnia warunki, o których mowa w ust. 1."

Ponadto osoby obsługujące wózki zasilane gazem oraz dokonujące wymiany butli z gazem w tych wózkach muszą odbyć szkolenie z zakresu bezpiecznego użytkowania butli oraz ich bezpiecznej wymiany.

Należy również pamiętać, że na chwilę obecną imienne zezwolenia do obsługi wózków widłowych

-  wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;

-  wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.;

-  wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Na chwilę obecną, gdyż 5 kwietnia 2019 roku powstał projekt Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniający rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych  z napędem silnikowym, w którym zaproponowano nowe terminy ważności imiennych zezwoleń do obsługi wózków jezdniowych. Imienne zezwolenia:" 1) wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.;

2) wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2026 r.;

3) wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 sierpnia 2018 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r."Szkolenie dla operatorów wózków widłowych


Osoby, które chcą wykonywać zawód operatora wózka widłowego muszą przystąpić do egzaminu przed komisją UDT. Pozytywny wynik oznacza zdobycie uprawnień operatora danego rodzaju wózków widłowych. Gwarancją sukcesu na egzaminie jest dobre przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne. A właśnie takie zapewniamy wszystkim naszym kursantom. Kursy na wózki widłowe z Awans B.H.P. to przede wszystkim doskonała kadra szkoleniowa, nielimitowana ilość godzin praktyki w stałej cenie szkolenia, atrakcyjne ceny oraz kompleksowa organizacja egzaminu przed komisją UDT. Co więcej, nasi klienci mogą wybierać z aż 5 wariantów szkolenia, obejmujących wszystkie możliwe kategorie uprawnień UDT na wózki widłowe.  Szczegóły znajdziecie na stronie https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/kursy-na-wozki-widlowe-jednodniowe-podnosnikowe/

Zapraszamy już dziś!

wtorek, 21 maja 2019

Utrata zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT


Utrata zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT


Do obsługi (a także konserwacji) urządzeń transportu bliskiego koniecznie jest posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego zdobytego na drodze egzaminu przed komisją UDT. Pozytywny wynik z egzaminu oznacza zdobycie legitymacji UDT do obsługi (czy też konserwacji) danego rodzaju urządzeń technicznych. Zaświadczenie ważne jest na terenie całej Polski. Do tej pory uprawnienia UDT miały charakter bezterminowy, jednak od 1 czerwca ulegnie to zmianie i będą wydawane na czas określony, który w zależności od rodzaju urządzenia technicznego będzie wynosił od 5 do 10 lat. Należy jednak pamiętać, że operator/ konserwator UTB może stracić zdobyte uprawnienia UDT - w pewnych przypadkach mogą zostać one zawieszone bądź też całkowicie cofnięte.  


Zawieszenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT

W jakich przypadkach zaświadczenie kwalifikacyjne UDT do obsługi urządzeń technicznych może zostać zawieszone? Odpowiedź znajdziemy w dokumencie "Program sprawdzania kwalifikacji i certyfikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia transportu bliskiego oraz napełniających zbiorniki ciśnieniowe przenośne" (do pobrania na stronie https://www.udt.gov.pl/kwalifikacje-osob).

Zawieszenie ważności uprawnień UDT do obsługi np. wózków widłowych czy suwnic może nastąpić na wniosek pracownika UDT wykonującego czynności dozoru technicznego. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przez operatora warunków technicznych dozoru technicznego pracownik UDT kieruje pismo o zawieszenie zaświadczenia kwalifikacyjnego do dyrektora oddziału UDT bądź też do kierownika biura. W momencie kiedy wniosek zostanie uznany za uzasadniony, zostaje wydana decyzja o zawieszeniu uprawnień do chwili ponownego sprawdzenia kwalifikacji. Osoba, której zawieszono zaświadczenie kwalifikacyjne, otrzymuje stosowną decyzję. Musi również dostarczyć zawieszone zaświadczenie kwalifikacyjne do oddziału UDT.

Cofanie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT

W przypadku niewywiązania się z warunków postawionych operatorowi (bądź konserwatorowi) w decyzji o zawieszaniu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego, kolejnym krokiem może być cofnięcie uprawnień. Wówczas Inspektor UDT składa wniosek do dyrektora oddziału UDT o cofnięcie zaświadczenia kwalifikacyjnego danej osoby. Osoba, której zostały cofnięte uprawnienia UDT, może starać się ponownie o sprawdzenie kwalifikacji dopiero po upływie przynajmniej 1 miesiąca od daty cofnięcia.

W jakich przypadkach mogą zostać jeszcze cofnięte zaświadczenia kwalifikacyjne? Uprawnienia UDT mogą zostać cofnięte również w przypadku wykrycia niewłaściwego użycia zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Szkolenia UDT  z egzaminem UDT - uprawnienia UDT

Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień UDT do obsługi urządzeń technicznych takich jak:

- wózki widłowe;

- podesty ;

- suwnice;

- żurawie;

- dźwigi towarowo-osobowe

zapraszamy na nasze szkolenia dla operatorów UDT. Zapewniamy kompleksową organizację egzaminu UDT, rzetelne przygotowanie przez wykwalifikowana kadrę szkoleniową oraz atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty pod linkiem:


Zapraszamy już dziś!

niedziela, 19 maja 2019

Terminy ważności uprawnień UDT


Terminy ważności uprawnień UDT


Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2518) wprowadziła kilka istotnych zmian dla użytkowników urządzeń transportu bliskiego. Jedną z nich jest wprowadzenie terminowego charakteru zaświadczeń kwalifikacyjnych wydawanych przez UDT do obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego, które do tej pory były wydawane na czas nieokreślony. Przepis ten ma wejść w życie już 1 czerwca 2019 r. Zgodnie ze wspomnianą nowelizacją uprawnienia UDT będą:

"wydawane na czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować."


Konkretne terminy ważności uprawnień UDT do obsługi  i konserwacji  UTB

Jak widzimy, nowelizacja ustawy o dozorze technicznym nie precyzuje, na jaki okres miałyby być wystawiane uprawnienia na konkretne urządzenia transportu bliskiego. Przedstawiony został jedynie przedział (od 5 do 10 lat) oraz kryteria, na podstawie których ma zostać określony termin ważności zaświadczenia. Wiele osób chciałoby uzyskać jednak bardziej precyzyjne informacje. Należy ich szukać w projekcie rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, dostępnego na stronie:


Załącznik nr 3 do projektu to zestawienie urządzeń technicznych, przy obsłudze i konserwacji których wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym wraz z okresami ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Wszystkich zainteresowanych dokładnymi informacjami odsyłamy bezpośrednio do dokumentu. W tym miejscu przywołamy tylko kilka przykładów dotyczących okresów ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych operatorów. Jeśli chodzi o:

- wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem  - okres ważności zaświadczenia wynosiłby 5 lat;

- jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem  - 10 lat;

- suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia - 10 lat;

- suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia  - 5 lat;

- żurawie stacjonarne  - 10 lat;

 - żurawie przewoźne i przenośne - 10 lat;

- żurawie samojezdne - 5 lat;

- żurawie szynowe - 5 lat;

- żurawie wieżowe i szybkomontujące - 5 lat;

 - podesty ruchome stacjonarne - 10 lat;

- podesty ruchome wiszące - 10 lat;

- podesty ruchome masztowe - 10 lat;

- podesty ruchome przejezdne - 5 lat.

Co należy zrobić po upływie tego okresu? W celu przedłużenia okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego osoba zainteresowana będzie musiała złożyć (pisemnie bądź elektronicznie) odpowiedni wniosek wraz z oświadczeniem, że przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia wykonywała czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu.


Jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi zmianami w przepisach związanymi z branżą urządzeń technicznych zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej:


Zapraszamy!

wtorek, 14 maja 2019

Jak zdobyć uprawnienia na podesty - krok po kroku


Jak zdobyć uprawnienia na podesty - krok po kroku

Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych "Rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji", do obsługi podestów ruchomych (z wyjątkiem załadowczych podestów burtowych) można dopuścić jedynie osoby legitymujące się odpowiednim zaświadczeniem kwalifikacyjnym. Takie zaświadczenie wydaje Urząd Dozoru Technicznego po zdanym egzaminie przed komisją UDT. Pytanie jak zdobyć uprawnienia na podesty ruchome możemy więc zastąpić pytaniem - jak zdać egzamin UDT na podesty ruchome? 


Jak zdać egzamin na podestu ruchome?

Odpowiedź na postawione pytanie poprzedzimy wyjaśnieniem, iż do wyboru są dwie kategorie uprawnień na podesty ruchome - IP i II P. Kategoria IP obejmuje podesty ruchome przejezdne wolnobieżne, podesty ruchome samojezdne montowane na pojeździe oraz podesty ruchome przewoźne, zaś kategoria II P - podesty ruchome wiszące, podesty ruchome masztowe oraz podesty ruchome stacjonarne.

Aby zdać egzamin na podesty ruchome, który składa się z część teoretycznej oraz praktycznej, należy zdobyć niezbędną wiedzę oraz umiejętności do obsługi podestów danego typu. Realizację tego kroku warto rozpocząć od  ukończenia profesjonalnego szkolenia z obsługi podestów organizowanego przez specjalistyczną firmę szkoleniową. W dobrych placówkach szkoleniowych kursy tego typu prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy, a programy szkoleniowe są uzgadniane i zatwierdzane przez Urząd Dozoru Technicznego.  Kurs, podobnie jak sam egzamin, powinien składać się z części teoretycznej oraz z części praktycznej.

 Dopiero kiedy przyswoimy sobie niezbędne wiadomości i umiejętności, możemy pomyśleć o kolejnym kroku na drodze do zdobycia uprawnień na podesty ruchome. Chodzi oczywiście o egzamin UDT. Należy pamiętać, że w przypadku wyboru dobrej firmy szkoleniowej, organizacją egzaminu zajmują się pracownicy firmy - kursant nie musi troszczyć się o żadne dodatkowe formalności. To firma szkoleniowa pośredniczy w składaniu wniosków egzaminacyjnych, uiszczaniu opłat czy odbiorze legitymacji, jak również zajmuje się organizacją miejsca i sprzętu egzaminacyjnego.

Przystępując do egzaminu na podesty ruchome warto zapoznać się z informacjami dotyczącymi przebiegu egzaminu. Istotne wiadomości zawiera dostępny na stronie UDT dokument "Program sprawdzania kwalifikacji i certyfikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia transportu bliskiego oraz napełniających zbiorniki ciśnieniowe przenośne" : link

"6.3.2. Zasady dotyczące sposobu przeprowadzania egzaminów obsługujących urządzenia transportu bliskiego 6.3.2.1. Egzamin teoretyczny (ustny):a. Czas trwania egzaminu teoretycznego: maksymalnie 1 godzinab. Pytania egzaminacyjne podzielone są na zestawy. Kryterium podziału jest kategoria uprawnień (IW, IIW, IS, IIS, IŻ, IIŻ, IP, IIP, IU, IL, IWT, ID, IID, IK, IWJO, IIWJO, IIIWJO).c. Podczas egzaminu członkowie komisji zadają egzaminowanemu 5 pytań, w tym 2 ogólne i 3 dla danego rodzaju i zakresu kwalifikacji.d. Wynik egzaminu jest pozytywny, jeżeli kandydat odpowie prawidłowo na minimum 1 pytanie w części ogólnej i 2 pytania w danej kategorii uprawnień.6.3.2.2. Egzamin praktycznya. Czas trwania egzaminu praktycznego: maksymalnie 1 godzinab. Podczas egzaminu praktycznego członkowie komisji określają egzaminowanemu zadanie praktyczne do wykonania.c. Wynik egzaminu jest pozytywny, jeżeli egzaminowany wykona wszystkie czynności obsługi prawidłowo."Jak widzimy, cały egzamin trwa maksymalnie 2 godziny - 1 godzina przeznaczona na część teoretyczną, druga godzina na praktyczną.

" 6.4. Wynik egzaminu kwalifikacyjnego6.4.1. Komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny łącznej egzaminu teoretycznego i praktycznego, a wynik przekazywany jest kandydatowi w terminie do 14 dni od dnia jego przeprowadzenia.6.4.2. Negatywny wynik egzaminu teoretycznego, który jest zdawany jako pierwszy jest równoznaczny z negatywnym wynikiem całego egzaminu; kandydat nie jest dopuszczony do egzaminu praktycznego.6.4.3. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu kandydat może ubiegać się o ponowne sprawdzenie kwalifikacji / certyfikację. "

 Negatywny wynik egzaminu, nie oznacza  więc definitywnego przekreślenia naszych planów zawodowych - możemy ponownie spróbować swoich sił podchodząc do egzaminu kolejny raz.

Po zdanym egzaminie otrzymujemy legitymację do obsługi danego rodzaju podestów ruchomych. Zaświadczenie kwalifikacyjne ważne jest na terenie całej Polski. Należy jednak pamiętać, że od 01.06.2019 roku na mocy ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym podpisanej przez Prezydenta RP 12 grudnia 2018 roku zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługujących urządzenia techniczne, a więc również podesty, wydawane będą na czas określony, a przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego będzie następowało na wniosek osoby zainteresowanej przedłużeniem okresu ważności tego zaświadczenia. Warunkiem przedłużenia okresu ważności będzie złożenie wniosku nie później niż  na 3 miesiące przed dniem upływu ważności zaświadczenia oraz wykonywanie czynności objętych zaświadczeniem kwalifikacyjnym przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia.

Szkolenia na podesty ruchome I P i II P z egzaminem UDT

Osoby zainteresowane szkoleniem z obsługi podestów I P lub II P zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową dostępną pod linkami:Nasza doświadczona i niezawodna kadra szkoleniowa czeka właśnie na Ciebie ;) .

niedziela, 12 maja 2019

Co to są uprawnienia UDT?


Co to są uprawnienia UDT?

W dzisiejszym wpisie skoncentrujemy się na kwestii uprawnień wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego, czyli tzw. uprawnieniach  UDT, a precyzując zakres naszych rozważań -  na uprawnieniach UDT  dotyczących urządzeń transportu bliskiego. Należy bowiem pamiętać, że Urząd Dozoru Technicznego wydaje nie tylko uprawnienia do obsługi czy konserwacji UTB (urządzeń transportu bliskiego), ale również inne uprawnienia, takie jak chociażby uprawnienia dla zakładów zajmujących się wytwarzaniem, montażem, naprawami czy modernizacjami urządzeń technicznych. 


Uprawnienia UDT do obsługi UTB

Jak możemy przeczytać na stronie UDT https://www.udt.gov.pl/uprawnienia

"Osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne są obowiązane  posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie".

Do urządzeń technicznych, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie kwalifikacji należą m.in. wózki widłowe, suwnice, podesty czy żurawie. Szczegółowe informacje znajdziemy w załączniku do Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych "Rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji". Lista tych  urządzeń dostępna jest również na stronie UDT https://www.udt.gov.pl/kwalifikacje-osob.

Jak otrzymać uprawnienia UDT?

Aby zdobyć uprawnienia UDT do obsługi UTB, a więc jedyny dokument uprawniający do wykonywania czynności operatora danych urządzeń technicznych, należy zdać egzamin przed komisją UDT. W tym celu kandydat musi złożyć wniosek egzaminacyjny, którego wzór dostępny jest na stronie - https://www.udt.gov.pl/kwalifikacje-osob  oraz uiścić opłatę egzaminacyjną, która od 11 lutego 2019 r. wynosi 171,94 zł. Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Osoba egzaminowana musi zapewnić odpowiedni sprzęt do przeprowadzenia części praktycznej. Jak możemy odnaleźć w dokumencie udostępnionym na stronie UDT: "Program sprawdzania kwalifikacji i certyfikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia transportu  bliskiego oraz napełniających zbiorniki ciśnieniowe przenośne":

"Wnioskodawca zapewnia na czas egzaminu kwalifikacyjnego niezbędne pomieszczenia do przeprowadzenia egzaminu teoretycznego (nie dotyczy, gdy egzamin teoretyczny jest prowadzony w oddziale UDT/ biurze) oraz wyposażenie i materiały specjalistyczne do przeprowadzenia egzaminu praktycznego. Urządzenia techniczne muszą być sprawne i posiadać decyzję zezwalającą na eksploatację".

 Z tego też względu najwygodniejszym  wyjściem jest skorzystanie z usług dobrej placówki szkoleniowej, która zajmie się nie tylko przygotowaniem kandydata do egzaminu, ale również właśnie zapewni odpowiedni sprzęt i miejsce egzaminu.

Pozytywny wynik z egzaminu oznacza otrzymanie świadectwa kwalifikacyjnego (uprawnień UDT) ważnego na terenie całej Polski. Pamiętajmy jednak, że od 01.06.2019 roku na mocy ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym podpisanej przez Prezydenta RP 12 grudnia 2018 roku zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługujących urządzenia techniczne wydawane będą na czas określony, a przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego będzie następowało na wniosek osoby zainteresowanej przedłużeniem okresu ważności tego zaświadczenia.

Szkolenia UDT

Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień UDT na UTB zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową adresowaną m.in. do przyszłych operatorów urządzeń technicznych - wózków widłowych, suwnic, podestów, żurawi, HDS-ów czy dźwigów towarowo-przemysłowych - link:


Zapewniamy kompleksową organizację egzaminu, rzetelne przygotowanie oraz atrakcyjne ceny. Zapraszamy!

środa, 8 maja 2019

Co dają uprawnienia SEP?


Co dają uprawnienia SEP?


SEP czyli Stowarzyszenie Elektryków Polskich to organizacja pozarządowa zrzeszająca w swoich szeregach elektryków - inżynierów, techników oraz osoby stawiające pierwsze kroki na drodze zawodowej. SEP pełni  między innymi funkcję edukacyjną. To właśnie ta organizacja wydaje uprawnienia potocznie nazywane uprawnieniami SEP. Czym dokładnie są uprawnienia SEP?

Uprawnienia SEP o podstawowe uprawnienia, które powinien posiadać każdy elektryk.  Do uprawnień  wydawanych przez SEP należą:

- uprawnienia G1,

- uprawnienia G2,

- uprawnienia G3.

Wszystkie rodzaje uprawnień SEP można zdobyć odbywając jeden z trzech prowadzonych przez nas kursów i zdając egzamin przed komisją SEP.

Uprawnienia SEP Grupy G1 D i E

Jeśli chcemy zdobyć uprawnienia elektryczne Grupy G1 D i E (Dozór i Eksploatacja)  należy przystąpić oczywiście do egzaminu przed komisją SEP. Warto taki egzamin poprzedzić odpowiednim przygotowaniem. Praktycznym rozwiązaniem jest skorzystanie z oferty szkoleniowej. Nasze kursy elektryczne do 1 kV i powyżej 1 kV to gwarancja rzetelnego przygotowania do egzaminu. Dodatkowo zachęcamy do skorzystania z praktycznego kursu pomiarów elektrycznych, które odbywają się na miernikach firmy Sonel. Zajęcia praktyczne odbywają się na naszych urządzeniach transportu bliskiego - wózkach, ładowarkach, podestach.


Uprawnienia SEP Grupa II

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą kursów energetycznych na uprawnienia G2 eksploatacja i dozór.  Są to uprawnienia do eksploatacji i dozoru urządzeń wytwarzających , przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz wielu innych urządzeń energetycznych. Kurs i egzamin odbywają się na naszej hali szkoleniowej w Łodzi – na życzenie klienta organizujmy szkolenia i egzaminy na terenie firmy klienta.


Uprawnienia SEP Grupa III

Zachęcamy również do rozważenia możliwości ukończenia kursu na uprawnienia SEP Grupa III - uprawnienia gazowe G3.  Są to uprawnienia niezbędne do pracy przy dozorze i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących, przetwarzających i zużywających paliwa gazowe.
Wybierając naszą placówkę szkoleniową, mają Państwo gwarancję rzetelnego i   merytorycznego przygotowania do egzaminu SEP. Organizacją egzaminu zajmują się nasi pracownicy. Pozytywny wynik oznacza uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego SEP, dzięki któremu można realizować prace na stanowisku eksploatacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. Nr 89 poz.828; Dz. U. Nr 192 poz. 1184).

Zapraszamy!

niedziela, 5 maja 2019

Jakie szkolenia warto zrobić przed wakacjami?


Jakie szkolenia warto zrobić przed wakacjami?


Często przed wakacjami szukamy nowych możliwości pozyskania środków finansowych. Poszukiwanie nowej/lepszej pracy bądź też (zwłaszcza w odniesieniu do ludzi młodych)  pracy dorywczej tzw. sezonowej będzie zdecydowanie łatwiejsze w przypadku osób, które posiadają kwalifikacje i umiejętności pożądane obecnie na rynku pracy.   Do takich należą chociażby uprawnienia na wózki widłowe czy wszelkiego rodzaju urządzenia wykorzystywane na placach budów, na halach produkcyjnych czy magazynowych.  


Szkolenia z obsługi urządzeń magazynowych i urządzeń transportu bliskiego


Jeśli w okresie około wakacyjnym chcemy zdobyć dobrze płatną pracę sezonową, warto pomyśleć o tym wcześniej i zdobyć nowe kwalifikacje, będące dodatkowym atutem w procesie rekrutacyjnym. Z pewnością przydadzą się one w najbliższym czasie, ale często mogą okazać się również niezbędne na późniejszym etapie kariery zawodowej. Do takich należą chociażby uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego (UTB), a więc urządzeń wykorzystywanych zarówno na terenie placów budowy, w rolnictwie, przemyśle czy transporcie. Duże zapotrzebowanie na rynku pracy na operatorów wózków widłowych, to sygnał do rozważenia opcji zdobycia uprawnień UDT do ich obsługi. Warto zastanowić się również nad szkoleniami dla operatorów suwnic, podestów czy żurawi  stanowiących nieodzowny element niejednego placu budowy. Ponieważ są to zawody regulowane, do których wykonywania niezbędne są uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego, pracownicy na tych stanowiskach mogą liczyć na lepsze wynagrodzenia.

Jak zdobyć uprawnienia do obsługi UTB?

Jedyną drogą do zdobycia uprawnień operatora  urządzeń transportu bliskiego, czy to wózków widłowych, suwnic, podestów czy żurawi, jest zdanie egzaminu przed komisją UDT. Pozytywny wynik oznacza dobycie zaświadczenia kwalifikacyjnego danej kategorii ważnego na terenie całej Polski. Aby dobrze przygotować się do egzaminu, składającego się z części teoretycznej oraz praktycznej, warto przystąpić do szkolenia organizowanego przez profesjonalną firmę szkoleniową.  Kurs powinien być realizowany w oparciu o program zatwierdzony przez UDT. Dobra placówka szkoleniowa zapewni również kompleksową organizację egzaminu, dzięki czemu cały proces ubiegania się o uprawnienia przebiega zdecydowanie sprawniej.

Oferta szkoleniowa Awans B.H.P.

Wszystkie osoby, które są zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji i przystąpieniem do szkolenia jeszcze przed wakacjami, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową adresowaną do przyszłych operatorów UDT. Wszystkie szczegóły znajdują się pod linkiem:


Naszym kursantom zapewniamy doświadczoną kadrę szkoleniową, atrakcyjne ceny, indywidualne podejście do klienta oraz elastyczny grafik zajęć. Zapraszamy już dziś.

wtorek, 23 kwietnia 2019

Profesjonalna konserwacja wózków widłowych - usługi dla firm


Profesjonalna konserwacja wózków widłowych - usługi dla firm


Jednym z podstawowych obowiązków właściciela wózków widłowych jest zapewnienie odpowiedniej obsługi i konserwacji tych urządzeń transportu bliskiego. Oznacza to, iż zarówno do obsługi jak i do konserwacji wózków można dopuści jednie osoby posiadające stosowne uprawnienia (zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez UDT). Oprócz formalnego potwierdzenia wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi/ konserwacji wózków widłowych, bardzo istotne jest także doświadczenie danego pracownika. Jeśli więc  wśród załogi firmy nie ma doświadczonych konserwatorów, konserwację wózków widłowych warto powierzyć profesjonalnej firmie specjalizującej się w konserwacji urządzeń transportu bliskiego. Takie rozwiązanie może okazać się bardziej skuteczne i efektywne. 


Przeglądy konserwacyjne wózków widłowych - jak często?


Terminy wykonywania przeglądów konserwacyjnych wózków widłowych ustawodawca określił w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Zgodnie z przywołanym dokumentem:

-  wózki jezdniowe podnośnikowe z wysięgnikiem muszą przechodzić przegląd konserwacyjny co 30 dni,

-  wózki jezdniowe podnośnikowe z osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem co 30 dni,

- wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podestowe lub z siedziskiem dla obsługującego co 30 dni,

- a wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia prowadzone i zdalnie sterowane co 60 dni.

W trakcie przeglądu konserwator powinien między innymi  sprawdzić stan techniczny mechanizmów napędowych, układów hamulcowych, cięgien nośnych i ich zamocowań, działanie elementów bezpieczeństwa,  działanie urządzeń sterujących, sygnalizujących i oświetleniowych, jak również upewnić się, czy obsługa wózka jest prawidłowa.

Wynik przeglądu musi być odnotowany w dzienniku konserwacji wraz z podaniem daty i podpisem  konserwatora.

Przeglądy konserwacyjne wózków widłowych na terenie całej Polski


Właścicieli wózków widłowych zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych urządzeń transportu bliskiego, dostępną pod linkiem:


Naszą załogę tworzą doświadczeni konserwatorzy UDT, którzy dbają o urządzenia transportu bliskiego klientów z całej Polski. Zapewniamy rzetelną realizację świadczonych usług oraz konkurencyjne ceny. Nasi specjaliści swoją opieką konserwacyjną mogą objąć również inne urządzenia transportu bliskiego w Państwa firmie - podesty, żurawie czy HDS-y. Zapraszamy!


niedziela, 14 kwietnia 2019

Badanie doraźne eksploatacyjne UTB


Badanie doraźne eksploatacyjne UTB


Urządzenia transportu bliskiego muszą być poddawane określonym badaniom. Obok badań odbiorczych i okresowych znajdziemy też badania doraźne -  eksploatacyjne, kontrolne czy też powypadkowe/ poawaryjne. Dziś odpowiemy na pytanie, w jakich przypadkach i w jakim celu przeprowadza się badania doraźne eksploatacyjne. A odpowiedź znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.Czemu służą badania doraźne eksploatacyjne urządzeń transportu bliskiego?

Paragraf 17 wspomnianego rozporządzenia wskazuje, iż jednym z powodów przeprowadzania badań doraźnych eksploatacyjnych danego urządzenia transportu bliskiego jest sprawdzenie, czy "dokonana naprawa, modernizacja lub wymiana elementu, demontaż i ponowny montaż UTB na nowym miejscu pracy lub inne okoliczności nie stanowią zagrożenia dla bezpiecznej eksploatacji UTB"[1].  Jak możemy przeczytać w dokumencie "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 1, grudzień 2018" (link) podczas badania weryfikacji podlegają takie kwestie jak prawidłowy dobór elementów i materiałów użytych w procesie naprawy/ modernizacji, prawidłowość użytych technologii podczas wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych, zgodność z dokumentacją zatwierdzoną przez UDT, uprawnienia zakładu wykonującego naprawę/ modernizację.

Kolejną przyczyną wykonania badań doraźnych jest sprawdzenie, czy "UTB jest zgodne z przedłożoną dokumentacją"1. Niezgodność dokumentacji ze stanem faktycznym wiąże się z brakiem pozwolenia na eksploatację danego urządzenia.

Ponadto w trakcie badan doraźnych sprawdza się, czy "instalacja i przeznaczenie UTB są zgodne z instrukcją eksploatacji" 1 oraz czy " umieszczone na UTB napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje  są czytelne"1.

Kiedy należy złożyć wniosek o wykonanie badania doraźnego eksploatacyjnego?

Badanie doraźne eksploatacyjne jest przeprowadzane przez organ dozoru technicznego na pisemny wniosek eksploatującego. Zgodnie z paragrafem 17 rozporządzenia eksploatujący ma obowiązek złożyć wniosek o wykonanie badania doraźnego eksploatacyjnego urządzenia po wymianie:

"- cięgien nośnych;

- urządzeń chwytających - np. haków, chwytników, chwytaków;

- zespołu napędowego lub elementów zespołu napędowego, działającego na zasadzie sprzężenia ciernego;

-  mechanizmu podnoszenia lub mechanizmu zmiany wysięgu;

- urządzeń zabezpieczających, w szczególności ogranicznika prędkości, urządzeń chwytnych, ogranicznika obciążenia lub systemu ryglowania drzwi przystankowych".

Ponadto eksploatujący musi złożyć wniosek o badanie po naprawie bądź też modernizacji urządzenia, jak również po zmianie miejsca pracy urządzenia wiążącej się z koniecznością jego demontażu i ponownego montażu. W tym ostatnim przypadku należy pamiętać o grupie urządzeń, które pomimo zmiany miejsca pracy, demontażu i ponownego montażu nie muszą być poddane badaniom doraźnym. Są to, zgodnie z paragrafem 18 rozporządzenia,:

"1) wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów;

2) wyciągi towarowe przewoźne i przenośne;

3) dźwigniki przenośne;

4) żurawie przewoźne szybkomontujące;

 5) żurawie samojezdne;

6) UTB z zasilaniem jednofazowym;

7) UTB z napędem spalinowym, o ile nie są mocowane do obiektu."

Należy również pamiętać, że badanie doraźne eksploatacyjne musimy przeprowadzić  po wykonaniu oceny stanu technicznego urządzenia po przekroczeniu jego resursu.

Ustawodawca przewidział również możliwość przeprowadzenia badań tego typu w innych przypadkach niż wyżej omówione.

Jaki jest zakres badania doraźnego eksploatacyjnego?

Zakres badania doraźnego eksploatacyjnego określa § 17.4 rozporządzenia:

" § 17.4. Zakres badania doraźnego eksploatacyjnego obejmuje:

1) sprawdzenie księgi rewizyjnej UTB i dziennika konserwacji,

2) sprawdzenie protokołów pomiarów, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 4,

3) sprawdzenie zaświadczeń kwalifikacyjnych konserwującego lub obsługującego UTB, jeżeli uczestniczą w badaniu,

 4) sprawdzenie dokumentacji uzupełniającej, o której mowa w § 4 ust. 3,

5) sprawdzenie prawidłowości zainstalowania i przeznaczenia UTB, zgodnie z instrukcją eksploatacji UTB,

6) przeprowadzenie prób funkcjonowania UTB w zainstalowanej wersji montażowej, z obciążeniem wystarczającym do stwierdzenia, że sterowanie i ruchy robocze UTB, mechanizmy i urządzenia zabezpieczające i ochronne działają prawidłowo,

- o ile nie uzgodniono z organem właściwej jednostki dozoru technicznego innego zakresu badania."

Należy również pamiętać, że " Szczegółowy zakres badania jest ustalany przez inspektora UDT i wynika z powodu jego przeprowadzenia."[2]

A wszystkich zainteresowanych zdobyciem uprawnień UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego zapraszamy na nasze szkolenia dla operatorów UTB. Szczegóły oferty znajdują się na naszej stronie internetowej: https://awans-bhp.pl/

Zapraszamy![1] Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego
[2] "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 1, grudzień 2018"

poniedziałek, 8 kwietnia 2019

Podział zawiesi - zawiesia ogólnego i specjalnego przeznaczeniaPodział zawiesi - zawiesia ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Zawiesia jako element osprzętu urządzeń dźwignicowych są niezastąpione do podwieszania i podtrzymywania transportowanych ładunków. Istnieje wiele rodzajów zawiesi. Dziś uporządkujemy wiedzę na ich temat bazując na podziale zawiesi ze względu na ich przeznaczenie. 

Jakie są rodzaje zawiesi?

Ze względu na przeznaczenie zawiesia dzielimy na dwie podstawowe grupy - zawiesia ogólnego przeznaczenia oraz zawiesia specjalnego przeznaczenia. Do pierwszej grupy zawiesi, a więc zawiesi ogólnego przeznaczenia, zaliczamy zawiesia z łańcuchów ogniowych , zawiesia z pasów i lin włókiennych (mogą być organiczne albo syntetyczne) oraz zawiesia z lin stalowych.  Warto zaznaczyć, że w przypadku zawiesi pasowych syntetycznych, a więc wykonanych z poliesteru i poliamidy, oraz polipropylenu, na żywotność zawiesi duży wpływ ma temperatura  oraz panująca wilgotność. Niskie temperatury i duża wilgotność powodować mogą oblodzenie zawiesia, a to z kolei może skutkować przecieraniem się elementów syntetycznych i zmniejszenie elastyczności zawiesia.
Drugą grupę zawiesi - zawiesia specjalnego przeznaczenia - tworzą między innymi chwytniki próżniowe, trawersy, uchwyty klamrowe, uchwyty do przenoszenia profili stalowych, uchwyty do przenoszenia beczek, kręgów,  uchwyty widłowe do transportu palet. Trawersy najczęściej budowane są jako konstrukcje jednobelkowe, teowe, krzyżowe oraz w kształcie litery H. Chwytniki próżniowe z kolei wyposażone są w ssawki. W  komorach tych ssawek znajduje się  pompa próżniowa. Zadaniem pompy próżniowej jest wytworzenie podciśnienia w komorach ssawek. Dzięki takiemu rozwiązaniu chwytniki próżniowe mogą być wykorzystywane do transportu ładunków o płaskiej i gładkiej powierzchni.

Szkolenia UDT

Jeśli jesteś chętny pogłębieniem swojej wiedzy i zdobyciem nowych uprawnień, zapraszamy na nasze szkolenia dla operatorów UDT. Wśród szkoleń znajdują się m.in. szkolenia z obsługi HDSów, szkolenia z obsługi suwnic, szkolenia dla operatorów wózków widłowych w aż 5 wariantach, szkolenia na podesty. Doświadczona kadra szkoleniowa oraz nielimitowana ilość godzin w stałej cenie szkolenia to dwa podstawowe czynniki wpływające na pozytywny wynik z egzaminu UDT. A wspominając egzamin - przypominamy, że wszystkie nasze szkolenia zakończone są egzaminem przed komisją UDT - nasi pracownicy zajmują się kompleksową organizacją nie tylko kursu, ale również samego egzaminu.  Szczegóły oferty pod linkiem:
Zapraszamy!

czwartek, 4 kwietnia 2019

Urządzenia chwytne w suwnicach


Urządzenia chwytne w suwnicach


Zgodnie z definicją podawaną w polskich normach suwnice to dźwignice wyposażone w urządzenie chwytające (służące do transportu ładunków) podwieszone do wciągarki przejezdnej, wciągnika bądź też żurawia przemieszczających się po moście.  W dzisiejszy wpisie przedstawimy krótką charakterystykę urządzeń chwytnych występujących w suwnicach.

Jakie są rodzaje urządzeń chwytnych w suwnicach?

Urządzenia chwytne, w  które wyposażone są suwnice, możemy podzielić na zblocza linkowe i haki oraz chwytaki. Zblocza linowe mogą być krótkie, w których oś krążków linowych stanowi trawersę haka  bądź też długie, w których krążki linowe umieszczone są na osobnej osi. Zblocza linowe mogą być wielokrążkowe, jak też jedno lub dwukrążkowe.

 Z kolei haki stosowane w suwnicach można podzielić na haki jednorożne oraz hali dwurożne. Powinny być one wykonane tylko i wyłączeni z materiałów atestowanych.

Jeśli chodzi o chwytaki możemy wyróżnić chwytaki linowe (dwulinowe i  czterolinowe), chwytaki mechaniczne oraz chwytaki elektromagnetyczne (tzw. chwytniki) -zawieszane na haku zblocza linowego. 


Szkolenie na suwnice z egzaminem UDT

Osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy z zakresu eksploatacji suwnic oraz zdobyciem uprawnień do ich obsługi zapraszamy na szkolenia na operatorów suwnic IS i IIS. Kursy zakończone są egzaminem UDT, którego kompleksową organizacją zajmują się nasi pracownicy.

Szkolenie przygotowujące do zdobycia uprawnień na suwnice II S obejmuje suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) oraz wciągniki i wciągarki według kategorii IIW, zaś kurs na  suwnice IS obejmuje suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki wg kategorii IW (UWAGA - kategoria I S obejmuje również suwnice z kategorii II S).

Zajęcia organizujemy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, jak również na życzenie klienta na terenie firmy. Dojeżdżamy do klientów z całej Polski. Zapewniamy doświadczoną kadrę szkoleniową, atrakcyjne ceny, indywidualne podejście do klienta oraz rzetelne przygotowanie do egzaminu UDT. Szczegóły oferty znajdują się pod linkiem:


W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do skontaktowania się z naszymi pracownikami i Instruktorami:


Zapraszamy już dziś!

niedziela, 31 marca 2019

Szkolenia UDT dla pracowników na terenie firmy


Szkolenia UDT dla pracowników na terenie firmy


Jednym ze skutecznych sposobów podniesienia efektywności swojej firmy jest inwestowanie w rozwój pracowników. Dla firm z branż logistycznej, budowlanej i przemysłowej przygotowaliśmy doskonałą ofertę szkoleń realizowanych na miejscu u klienta. Szkolenia z obsługi urządzeń transportu bliskiego z Awans B.H.P. to gwarancja doskonale przygotowanej kadry pracowniczej. 


Jakie szkolenia realizujemy na terenie firmy klienta?

Naszym klientom przedstawiamy bogatą ofertę szkoleń dla pracowników wytypowanych do realizacji pracy operatora urządzeń transportu bliskiego. Nasza doświadczona kadra szkoleniowa zadba o doskonałe przygotowanie przyszłych operatorów wózków widłowych, suwnic, podestów czy żurawi.  Zachęcamy do skorzystania z następujących szkoleń zakończonych egzaminem UDT:

- szkolenie na operatora wózków widłowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem (ładowarek teleskopowych) i wózków z ładunkiem unoszonym wraz z operatorem - najwyższa kategoria UDT - IWJO, zawiera niższe kategorie - IIWJO oraz IIIWJO;

- szkolenie na operatora wózków widłowych jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych - kategoria UDT - IIWJO,

- szkolenie na operatora wózków widłowych ręcznie prowadzonych i zdalnie sterowanych - kategoria UDT IIIWJO,

- szkolenie na operatora podestów ruchomych przejezdnych wolnobieżnych, podestów ruchomych samojezdnych montowanych na pojeździe oraz podestów ruchomych przewoźnych - kategoria UDT IP

- szkolenie na operatora podestów ruchomych wiszących, podestów ruchomych masztowych oraz podestów ruchomych stacjonarnych - kategoria UDT IIP,

- szkolenie na operatora suwnic sterowanych z kabiny, wciągników i wciągarek kategorii IW - kategoria UDT IS (zawiera uprawnienia IIS),

- szkolenie na operatora suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego oraz wciągników i wciągarek według kategorii II W - kategoria UDT IIS,

- szkolenie na operatora żurawi samojezdnych i żurawi przenośnych typu HDS - kategoria UDT II Ż,

- szkolenie na operatora dźwigów towarowych ze sterowaniem ręcznym i szpitalnych - kategoria UDT I D,

- szkolenie na operatora dźwigów budowlanych towarowych oraz wciągników towarowych, przewoźnych i przenośnych - kategoria UDT II D.

Czemu warto skorzystać z oferty szkoleń UDT na terenie firmy?

Realizacja szkolenia UDT (jak również egzaminu UDT) na terenie firmy klienta często oznacza lepsze rezultaty oraz sprawniejszą organizację samego szkolenia. Pracownicy nie muszą tracić czasu na dojazdy, a  grafik zajęć dostosowujemy do harmonogramu prac prowadzonych na terenie firmy klienta. Co więcej, w przypadku szkoleń organizowanych w miejscu pracy, pracownicy przygotowywani do realizacji zadań operatora UTB mają możliwość zdobywania niezbędnych umiejętności bezpośrednio na sprzęcie, na którym będą w przyszłości faktycznie pracować. Nielimitowana ilość godzin praktyki w stałej cenie szkolenia daje dodatkowy komfort przekładający się na lepsze rezultaty.

Wszystkie szkolenia dla operatorów UDT zakończone są egzaminem przed komisją UDT. Kompleksową organizacją egzaminu zajmują się nasi pracownicy, którzy pomagają zarówno w składaniu wniosków egzaminacyjnych, jak i w odbiorze zaświadczeń kwalifikacyjnych, które kursanci otrzymują pod zdanym egzaminie.

Więcej szczegółów pod linkiem https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/

Zapraszamy już dziś!

niedziela, 17 marca 2019

Ładowarki teleskopowe - osprzęt roboczyŁadowarki teleskopowe - osprzęt roboczy


Ładowarki teleskopowe to wózki widłowe (a dokładniej wózki jezdniowe specjalizowane z e zmienną fazą wysięgu), na których możemy zamontować różnego rodzaju osprzęt. Z tego też względu często nazywane są wielozadaniowym nośnikiem osprzętu z e zmienną fazą wysięgu. Dziś omówimy jakiego rodzaju osprzęt wykorzystywany jest podczas prac ładunkowych ładowarek teleskopowych. 


Osprzęt roboczy w ładowarkach teleskopowych

Podstawowym, uniwersalnym  osprzętem roboczym ładowarek teleskopowych są oczywiście widły. Do ich zamocowania niezbędne są takie elementy jak karetka, krata zabezpieczająca i przyłącza hydrauliczne. Pamiętajmy, że do podstawowych parametrów wideł należ udźwig wideł, nożycowość wideł, kąt ugięcia oraz dopuszczalne zużycie grubości wideł.

 Widły nie są jednak jedynym rodzajem osprzętu znajdującym zastosowanie przy wykonywaniu prac ładunkowych wózkiem specjalizowanym ze zmienną fazą wysięgu. Do bardziej specjalistycznego osprzętu należy zaliczyć takie elementy jak łyżki czerpakowe, łyżki ładowarkowe,  szufle wykorzystywane do załadunku materiałów sypkich, chwytaki,  chwyty do drewna czy bali, zbiorniki do transportu betonu, kosz do podnoszenia ludzi itp. Osprzęt dodatkowy może być podobnie jak widły mocowany na karetce.

 Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby korzystać jedynie z osprzętu dostosowanego do danego rodzaju wózka. Operator przed przystąpieniem do pracy ładowarką teleskopową wyposażoną w osprzęt dodatkowy musi koniecznie zapoznać się z informacjami zawartymi przez producenta osprzętu w instrukcji obsługi. Znajdzie w niej między innymi informacje dotyczące dopuszczalnego udźwigu danego rodzaju osprzętu, dopuszczalnego zasięgu pracy czy stateczności ładowarki wyposażonej w dany rodzaj osprzętu.

Szkolenie na ładowarki teleskopowe z egzaminem UDT

Osoby, które chcą wykonywać pracę operatora ładowarek teleskopowych muszą zdobyć uprawnienia UDT do obsługi tego rodzaju urządzeń transportu bliskiego. Konieczne jest zdanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Wszystkich przyszłych operatorów wózków specjalizowanych ze zmienną fazą wysięgu zapraszamy na nasze szkolenia z obsługi ładowarek teleskopowych. Zapewniamy doskonałe przygotowanie oraz kompleksową organizację całego egzaminu. Zajęcia odbywają się na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, jak również na życzenie klienta na terenie jego firmy. Dodatkowym atutem naszej oferty jest gwarancja nielimitowanej ilości godzin praktyki w stałej cenie szkolenia. Doświadczona kadra szkoleniowa i konkurencyjne ceny stanowią atrakcyjne dopełnienie naszej oferty. Szczegóły pod linkiem https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/kurs-na-ladowarki-teleskopowe

Zapraszamy!