wtorek, 8 stycznia 2019

Zniesienie imiennych zezwoleń na wózki widłowe - uzupełnienie kwalifikacji


Zniesienie imiennych zezwoleń na wózki widłowe - uzupełnienie kwalifikacji


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym z dnia 15 grudnia 2017 roku już 31 grudnia 2019 roku stracą ważność pierwsze imienne zezwolenia do obsługi wózków widłowych wystawione przez pracodawcę - są to zezwolenia wystawione do dnia 31 grudnia 2004 roku. W kolejnych latach (tj. 31 grudnia 2020 r. i 31 grudnia 2021 r.) stracą ważność pozostałe imienne zezwolenia (wystawione odpowiednio do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz od dnia 1 stycznia 2015 r.)  Czas pozostały do upływu tych terminów warto wykorzystać na uzupełnienie kwalifikacji i zdobycie uprawnień na wózki widłowe wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego.


Jak uzupełnić kwalifikacje niezbędne do obsługi wózków widłowych?


Osoby, które do tej pory wykonywały pracę operatora wózka widłowego na podstawie imiennego zezwolenia, muszą uzupełnić swoje kwalifikacje zdobywając świadectwo kwalifikacyjne do obsługi wózków widłowych wydawane przez UDT. Jedyną drogą do zdobycia tego dokumentu jest przystąpienie do egzaminu przed państwową komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele UDT. Pozytywny wynik z  egzaminu oznacza zdobycie uprawnień.

W tym miejscu przypominamy również, iż od 1 czerwca 2019 roku zaświadczenia kwalifikacyjne przestaną mieć charakter bezterminowy i będą wydawane na  czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować. Zmiana ta została wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o dozorze technicznym, o której pisaliśmy już we wcześniejszym wpisie (dla przypomnienia link: "Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym - zmiany na 2019 rok")Szkolenia na wózki widłowe z egzaminem UDT

Wszystkich, którzy chcą uzupełnić swoje kwalifikacje i przystąpić do egzaminu dla operatorów wózków jezdniowych zapraszamy na nasze  szkolenia z obsługi wózków widłowych. Nasi kursanci mogą wybierać spośród 5 wariantów szkolenia i zdobyć uprawnienia na wszystkie trzy kategorie UDT (I WJO, II WJO i III WJO).  Wszystkie szkolenia zakończone są organizowanym przez nas egzaminem UDT.  Przypominamy, że od stycznia 2019 roku opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji osób wynosi  160,18 zł.

Szkolenia składają się z części teoretycznej i praktycznej i realizują program szkoleniowy zatwierdzony przez UDT. Zajęcia prowadzą doświadczeni Instruktorzy. Oprócz doskonałej kadry szkoleniowej, naszym kursantom zapewniamy również nielimitowaną ilość godzin praktyki w stałej cenie szkolenia.  Zajęcia i egzamin  odbywają się na terenie naszej hali szkoleniowej. Na życzenie klienta szkolenie możemy zorganizować również w wyznaczonym przez niego miejscu - dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski.

Wszystkie niezbędne informacje na temat przebiegu szkolenia znajdują się na naszej stronie internetowej:
Zapraszamy już dziś!

niedziela, 6 stycznia 2019

Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym - zmiany na 2019 rok


Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym - zmiany na 2019 rok

1 stycznia 2019 roku weszło w życie większość zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o dozorze technicznym, podpisaną przez Prezydenta RP 12 grudnia 2018 roku. Poniżej przygotowaliśmy krótkie podsumowanie najważniejszych kwestii, które  zostały uregulowane w ustawie. 


Terminowość zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT

Terminowość zaświadczeń kwalifikacyjnych to jedna z ważniejszych zmian, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o dozorze technicznym. Zgodnie z  art.  22 ust. 3a zaświadczenie kwalifikacyjne osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne będą "wydawane na czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować".

Zmiana ta wchodzi w życie nieco później niż pozostałe zmiany - zacznie obowiązywać od  01.06.2019 roku.  Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego będzie następowało na wniosek osoby zainteresowanej przedłużeniem okresu ważności tego zaświadczenia. Warunkiem przedłużenia okresu ważności będzie złożenie wniosku nie później niż  na 3 miesiące przed dniem upływu ważności zaświadczenia oraz wykonywanie czynności objętych zaświadczeniem kwalifikacyjnym przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia.

Zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez dniem 1 czerwca 2019 roku zachowują ważność przez okres 5 lat.

Jakie pozostałe zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o dozorze technicznym?

Terminowość zaświadczeń kwalifikacyjnych to zmiana, która zacznie obowiązywać od dnia 1 czerwca 2019 roku, natomiast z dniem 1 stycznia 2019 roku w życie weszły pozostałe zasadnicze zmiany. Do ważniejszych z nich należą:

- wprowadzenie nowych definicji określeń ustawowych: "modernizacja", "naprawa" i "konserwacja";

- zdecydowanie, że  w sprawach należących do zakresu działania Urzędu Dozoru Technicznego dotyczących urządzeń technicznych lub urządzeń w elektrowniach jądrowych, organem właściwym, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, jest Prezes Urzędu, a organem wyższego stopnia  minister właściwy do spraw energii;

-  wprowadzenie możliwości sporządzania protokołów badań w postaci elektronicznej, z zachowaniem możliwości wyboru tradycyjnej postaci papierowej;

- zniesienie konieczności powtórnego wyrabiania zaświadczeń kwalifikacyjnych przez osoby posiadające przedmiotowe zaświadczenie kwalifikacyjne na ten sam zakres, ale wydane przez inną jednostkę dozoru technicznego (UDT, TDTM WDT)  bez względu na miejsce instalacji, eksploatacji bądź wykorzystania urządzenia technicznego:

 „3b. Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego potwierdza kwalifikacje osób, o których mowa w ust. 2 i 3, również w przypadku, gdy ze względu na miejsce instalacji, eksploatacji lub wykorzystania urządzenia technicznego dozór techniczny nad tym urządzeniem jest wykonywany przez inną jednostkę dozoru technicznego.”

- wprowadzenie obowiązku niezwłocznego zawiadomienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego przez eksploatującego urządzenie techniczne o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia technicznego  oraz o nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją. Obowiązki te nie dotyczą urządzeń do odzyskiwania par paliwa.Jeśli chcecie być na bieżąco ze zmianami w przepisach z branży UDT i BHP zachęcamy do śledzenia i odwiedzania naszej strony internetowej: https://awans-bhp.pl/

Zapraszamy!


wtorek, 1 stycznia 2019

Szkolenia 2019 - kursy UDT


Szkolenia 2019 -  kursy UDT


Nowy rok warto rozpocząć od inwestycji w swój rozwój zawodowy. Doskonałym pomysłem jest wybór szkoleń, dzięki którym możemy zdobyć realną szansę na poprawę swojej sytuacji ekonomicznej. Do takich szkoleń należą kursy zawodowe oferowane przez Awans B.H.P.  Dziś skupimy się na szkoleniach adresowanych do operatorów wózków widłowych.


Szkolenia na wózki widłowe w 2019 roku


Wszystkich, którzy chcą zdobyć uprawnienia UDT do obsługi wózków jezdniowych zapraszamy w 2019 roku na szkolenia dla operatorów wózków widłowych. Należy podkreślić, że na mocy Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym z dnia 15 grudnia 2017 roku operatorzy wózków jezdniowych podnośnikowych  z mechanicznym napędem podnoszenia  muszą posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Aby zdobyć takie zaświadczenie konieczne jest zdanie egzaminu przed komisją UDT.  Legitymacja UDT oznacza również możliwość obsługiwania innych wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Nasze szkolenia przygotowują zarówno do egzaminu UDT, jak i do późniejszej pracy w charakterze operatora wózka widłowego. 

Osobom zainteresowanym zdobyciem uprawnień operatora wózków widłowych przedstawiamy do wyboru aż 5 wariantów szkoleń. Są to:

·         kurs na wózek widłowy specjalizowany ładunek unoszony wraz z operatorem i wózki ze zmiennym wysięgiem z egzaminem UDT kategoria I WJOpełna, najwyższa kategoria

·         kurs na wózek widłowy specjalizowany ładunek unoszony wraz z operatorem I WJO, kategoria zawiera uprawnienia IIWJO i IIIWJO

·         kurs na wózek widłowy specjalizowany ze zmiennym wysięgiem I WJO– ładowarka teleskopowa, kategoria zawiera uprawnienia IIWJO i IIIWJO

·         kurs na wózek widłowy jezdniowy podnośnikowy kategoria II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych – obejmuje wózki widłowe wysokiego składowania (uprawnienia na wysoki skład),

·         kurs na wózek widłowy kategoria III WJO – wózki widłowe ręcznie prowadzone i zdalnie sterowane.

Co ważne, wszystkie nasze szkolenia zakończone są egzaminem UDT, którego kompleksową  organizacją zajmują się nasi pracownicy.

Szkolenia organizujemy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi oraz na terenie firmy klienta - dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski.

Szczegóły dotyczące szkoleń na wózki widłowe znajdują się na naszej stronie internetowej:


Szkolenia dla operatorów wózków widłowych pracujących w oparciu o imienne zezwolenie


Na szkolenia na wózki widłowe zapraszamy również osoby, które do tej pory wykonywały pracę operatora wózków widłowych w oparciu o imienne zezwolenie.  Przypominamy, że imienne zezwolenia do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy

1.       wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;

2.        wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.;

3.        wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Nasi Instruktorzy pomogą Wam  uregulować wszelkie formalności i uzupełnić niezbędne kwalifikacje do wykonywania zawodu operatora wózków jezdniowych. Zapraszamy!