wtorek, 23 kwietnia 2019

Profesjonalna konserwacja wózków widłowych - usługi dla firm


Profesjonalna konserwacja wózków widłowych - usługi dla firm


Jednym z podstawowych obowiązków właściciela wózków widłowych jest zapewnienie odpowiedniej obsługi i konserwacji tych urządzeń transportu bliskiego. Oznacza to, iż zarówno do obsługi jak i do konserwacji wózków można dopuści jednie osoby posiadające stosowne uprawnienia (zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez UDT). Oprócz formalnego potwierdzenia wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi/ konserwacji wózków widłowych, bardzo istotne jest także doświadczenie danego pracownika. Jeśli więc  wśród załogi firmy nie ma doświadczonych konserwatorów, konserwację wózków widłowych warto powierzyć profesjonalnej firmie specjalizującej się w konserwacji urządzeń transportu bliskiego. Takie rozwiązanie może okazać się bardziej skuteczne i efektywne. 


Przeglądy konserwacyjne wózków widłowych - jak często?


Terminy wykonywania przeglądów konserwacyjnych wózków widłowych ustawodawca określił w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Zgodnie z przywołanym dokumentem:

-  wózki jezdniowe podnośnikowe z wysięgnikiem muszą przechodzić przegląd konserwacyjny co 30 dni,

-  wózki jezdniowe podnośnikowe z osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem co 30 dni,

- wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podestowe lub z siedziskiem dla obsługującego co 30 dni,

- a wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia prowadzone i zdalnie sterowane co 60 dni.

W trakcie przeglądu konserwator powinien między innymi  sprawdzić stan techniczny mechanizmów napędowych, układów hamulcowych, cięgien nośnych i ich zamocowań, działanie elementów bezpieczeństwa,  działanie urządzeń sterujących, sygnalizujących i oświetleniowych, jak również upewnić się, czy obsługa wózka jest prawidłowa.

Wynik przeglądu musi być odnotowany w dzienniku konserwacji wraz z podaniem daty i podpisem  konserwatora.

Przeglądy konserwacyjne wózków widłowych na terenie całej Polski


Właścicieli wózków widłowych zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych urządzeń transportu bliskiego, dostępną pod linkiem:


Naszą załogę tworzą doświadczeni konserwatorzy UDT, którzy dbają o urządzenia transportu bliskiego klientów z całej Polski. Zapewniamy rzetelną realizację świadczonych usług oraz konkurencyjne ceny. Nasi specjaliści swoją opieką konserwacyjną mogą objąć również inne urządzenia transportu bliskiego w Państwa firmie - podesty, żurawie czy HDS-y. Zapraszamy!


niedziela, 14 kwietnia 2019

Badanie doraźne eksploatacyjne UTB


Badanie doraźne eksploatacyjne UTB


Urządzenia transportu bliskiego muszą być poddawane określonym badaniom. Obok badań odbiorczych i okresowych znajdziemy też badania doraźne -  eksploatacyjne, kontrolne czy też powypadkowe/ poawaryjne. Dziś odpowiemy na pytanie, w jakich przypadkach i w jakim celu przeprowadza się badania doraźne eksploatacyjne. A odpowiedź znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.Czemu służą badania doraźne eksploatacyjne urządzeń transportu bliskiego?

Paragraf 17 wspomnianego rozporządzenia wskazuje, iż jednym z powodów przeprowadzania badań doraźnych eksploatacyjnych danego urządzenia transportu bliskiego jest sprawdzenie, czy "dokonana naprawa, modernizacja lub wymiana elementu, demontaż i ponowny montaż UTB na nowym miejscu pracy lub inne okoliczności nie stanowią zagrożenia dla bezpiecznej eksploatacji UTB"[1].  Jak możemy przeczytać w dokumencie "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 1, grudzień 2018" (link) podczas badania weryfikacji podlegają takie kwestie jak prawidłowy dobór elementów i materiałów użytych w procesie naprawy/ modernizacji, prawidłowość użytych technologii podczas wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych, zgodność z dokumentacją zatwierdzoną przez UDT, uprawnienia zakładu wykonującego naprawę/ modernizację.

Kolejną przyczyną wykonania badań doraźnych jest sprawdzenie, czy "UTB jest zgodne z przedłożoną dokumentacją"1. Niezgodność dokumentacji ze stanem faktycznym wiąże się z brakiem pozwolenia na eksploatację danego urządzenia.

Ponadto w trakcie badan doraźnych sprawdza się, czy "instalacja i przeznaczenie UTB są zgodne z instrukcją eksploatacji" 1 oraz czy " umieszczone na UTB napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje  są czytelne"1.

Kiedy należy złożyć wniosek o wykonanie badania doraźnego eksploatacyjnego?

Badanie doraźne eksploatacyjne jest przeprowadzane przez organ dozoru technicznego na pisemny wniosek eksploatującego. Zgodnie z paragrafem 17 rozporządzenia eksploatujący ma obowiązek złożyć wniosek o wykonanie badania doraźnego eksploatacyjnego urządzenia po wymianie:

"- cięgien nośnych;

- urządzeń chwytających - np. haków, chwytników, chwytaków;

- zespołu napędowego lub elementów zespołu napędowego, działającego na zasadzie sprzężenia ciernego;

-  mechanizmu podnoszenia lub mechanizmu zmiany wysięgu;

- urządzeń zabezpieczających, w szczególności ogranicznika prędkości, urządzeń chwytnych, ogranicznika obciążenia lub systemu ryglowania drzwi przystankowych".

Ponadto eksploatujący musi złożyć wniosek o badanie po naprawie bądź też modernizacji urządzenia, jak również po zmianie miejsca pracy urządzenia wiążącej się z koniecznością jego demontażu i ponownego montażu. W tym ostatnim przypadku należy pamiętać o grupie urządzeń, które pomimo zmiany miejsca pracy, demontażu i ponownego montażu nie muszą być poddane badaniom doraźnym. Są to, zgodnie z paragrafem 18 rozporządzenia,:

"1) wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów;

2) wyciągi towarowe przewoźne i przenośne;

3) dźwigniki przenośne;

4) żurawie przewoźne szybkomontujące;

 5) żurawie samojezdne;

6) UTB z zasilaniem jednofazowym;

7) UTB z napędem spalinowym, o ile nie są mocowane do obiektu."

Należy również pamiętać, że badanie doraźne eksploatacyjne musimy przeprowadzić  po wykonaniu oceny stanu technicznego urządzenia po przekroczeniu jego resursu.

Ustawodawca przewidział również możliwość przeprowadzenia badań tego typu w innych przypadkach niż wyżej omówione.

Jaki jest zakres badania doraźnego eksploatacyjnego?

Zakres badania doraźnego eksploatacyjnego określa § 17.4 rozporządzenia:

" § 17.4. Zakres badania doraźnego eksploatacyjnego obejmuje:

1) sprawdzenie księgi rewizyjnej UTB i dziennika konserwacji,

2) sprawdzenie protokołów pomiarów, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 4,

3) sprawdzenie zaświadczeń kwalifikacyjnych konserwującego lub obsługującego UTB, jeżeli uczestniczą w badaniu,

 4) sprawdzenie dokumentacji uzupełniającej, o której mowa w § 4 ust. 3,

5) sprawdzenie prawidłowości zainstalowania i przeznaczenia UTB, zgodnie z instrukcją eksploatacji UTB,

6) przeprowadzenie prób funkcjonowania UTB w zainstalowanej wersji montażowej, z obciążeniem wystarczającym do stwierdzenia, że sterowanie i ruchy robocze UTB, mechanizmy i urządzenia zabezpieczające i ochronne działają prawidłowo,

- o ile nie uzgodniono z organem właściwej jednostki dozoru technicznego innego zakresu badania."

Należy również pamiętać, że " Szczegółowy zakres badania jest ustalany przez inspektora UDT i wynika z powodu jego przeprowadzenia."[2]

A wszystkich zainteresowanych zdobyciem uprawnień UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego zapraszamy na nasze szkolenia dla operatorów UTB. Szczegóły oferty znajdują się na naszej stronie internetowej: https://awans-bhp.pl/

Zapraszamy![1] Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego
[2] "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 1, grudzień 2018"

poniedziałek, 8 kwietnia 2019

Podział zawiesi - zawiesia ogólnego i specjalnego przeznaczeniaPodział zawiesi - zawiesia ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Zawiesia jako element osprzętu urządzeń dźwignicowych są niezastąpione do podwieszania i podtrzymywania transportowanych ładunków. Istnieje wiele rodzajów zawiesi. Dziś uporządkujemy wiedzę na ich temat bazując na podziale zawiesi ze względu na ich przeznaczenie. 

Jakie są rodzaje zawiesi?

Ze względu na przeznaczenie zawiesia dzielimy na dwie podstawowe grupy - zawiesia ogólnego przeznaczenia oraz zawiesia specjalnego przeznaczenia. Do pierwszej grupy zawiesi, a więc zawiesi ogólnego przeznaczenia, zaliczamy zawiesia z łańcuchów ogniowych , zawiesia z pasów i lin włókiennych (mogą być organiczne albo syntetyczne) oraz zawiesia z lin stalowych.  Warto zaznaczyć, że w przypadku zawiesi pasowych syntetycznych, a więc wykonanych z poliesteru i poliamidy, oraz polipropylenu, na żywotność zawiesi duży wpływ ma temperatura  oraz panująca wilgotność. Niskie temperatury i duża wilgotność powodować mogą oblodzenie zawiesia, a to z kolei może skutkować przecieraniem się elementów syntetycznych i zmniejszenie elastyczności zawiesia.
Drugą grupę zawiesi - zawiesia specjalnego przeznaczenia - tworzą między innymi chwytniki próżniowe, trawersy, uchwyty klamrowe, uchwyty do przenoszenia profili stalowych, uchwyty do przenoszenia beczek, kręgów,  uchwyty widłowe do transportu palet. Trawersy najczęściej budowane są jako konstrukcje jednobelkowe, teowe, krzyżowe oraz w kształcie litery H. Chwytniki próżniowe z kolei wyposażone są w ssawki. W  komorach tych ssawek znajduje się  pompa próżniowa. Zadaniem pompy próżniowej jest wytworzenie podciśnienia w komorach ssawek. Dzięki takiemu rozwiązaniu chwytniki próżniowe mogą być wykorzystywane do transportu ładunków o płaskiej i gładkiej powierzchni.

Szkolenia UDT

Jeśli jesteś chętny pogłębieniem swojej wiedzy i zdobyciem nowych uprawnień, zapraszamy na nasze szkolenia dla operatorów UDT. Wśród szkoleń znajdują się m.in. szkolenia z obsługi HDSów, szkolenia z obsługi suwnic, szkolenia dla operatorów wózków widłowych w aż 5 wariantach, szkolenia na podesty. Doświadczona kadra szkoleniowa oraz nielimitowana ilość godzin w stałej cenie szkolenia to dwa podstawowe czynniki wpływające na pozytywny wynik z egzaminu UDT. A wspominając egzamin - przypominamy, że wszystkie nasze szkolenia zakończone są egzaminem przed komisją UDT - nasi pracownicy zajmują się kompleksową organizacją nie tylko kursu, ale również samego egzaminu.  Szczegóły oferty pod linkiem:
Zapraszamy!

czwartek, 4 kwietnia 2019

Urządzenia chwytne w suwnicach


Urządzenia chwytne w suwnicach


Zgodnie z definicją podawaną w polskich normach suwnice to dźwignice wyposażone w urządzenie chwytające (służące do transportu ładunków) podwieszone do wciągarki przejezdnej, wciągnika bądź też żurawia przemieszczających się po moście.  W dzisiejszy wpisie przedstawimy krótką charakterystykę urządzeń chwytnych występujących w suwnicach.

Jakie są rodzaje urządzeń chwytnych w suwnicach?

Urządzenia chwytne, w  które wyposażone są suwnice, możemy podzielić na zblocza linkowe i haki oraz chwytaki. Zblocza linowe mogą być krótkie, w których oś krążków linowych stanowi trawersę haka  bądź też długie, w których krążki linowe umieszczone są na osobnej osi. Zblocza linowe mogą być wielokrążkowe, jak też jedno lub dwukrążkowe.

 Z kolei haki stosowane w suwnicach można podzielić na haki jednorożne oraz hali dwurożne. Powinny być one wykonane tylko i wyłączeni z materiałów atestowanych.

Jeśli chodzi o chwytaki możemy wyróżnić chwytaki linowe (dwulinowe i  czterolinowe), chwytaki mechaniczne oraz chwytaki elektromagnetyczne (tzw. chwytniki) -zawieszane na haku zblocza linowego. 


Szkolenie na suwnice z egzaminem UDT

Osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy z zakresu eksploatacji suwnic oraz zdobyciem uprawnień do ich obsługi zapraszamy na szkolenia na operatorów suwnic IS i IIS. Kursy zakończone są egzaminem UDT, którego kompleksową organizacją zajmują się nasi pracownicy.

Szkolenie przygotowujące do zdobycia uprawnień na suwnice II S obejmuje suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) oraz wciągniki i wciągarki według kategorii IIW, zaś kurs na  suwnice IS obejmuje suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki wg kategorii IW (UWAGA - kategoria I S obejmuje również suwnice z kategorii II S).

Zajęcia organizujemy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, jak również na życzenie klienta na terenie firmy. Dojeżdżamy do klientów z całej Polski. Zapewniamy doświadczoną kadrę szkoleniową, atrakcyjne ceny, indywidualne podejście do klienta oraz rzetelne przygotowanie do egzaminu UDT. Szczegóły oferty znajdują się pod linkiem:


W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do skontaktowania się z naszymi pracownikami i Instruktorami:


Zapraszamy już dziś!