poniedziałek, 18 czerwca 2018

Kontrola maszyn (urządzeń magazynowych, urządzeń transportu bliskiego)


Kontrola maszyn (urządzeń magazynowych, urządzeń transportu bliskiego)

Urządzenia transportu bliskiego, takie jak chociażby wózki widłowe, suwnice, żurawie czy podesty, muszą  być poddawane stosownym przeglądom kontrolnym. Podstawowe obowiązki związane z kontrolą maszyn określone zostały m.in. w Rozporządzeniu  Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r.  w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. W dzisiejszym wpisie przybliżymy regulacje, jakie wprowadza wspomniany dokument w kontekście poruszanego tematu.  


Kontrola maszyn

Zgodnie z wspomnianym rozporządzeniem, w przypadku gdy bezpieczne użytkowanie maszyn jest uzależnione od warunków, w jakich są one instalowane, pracodawca powinien poddać maszyny:

        wstępnej kontroli po ich zainstalowaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji po raz pierwszy;

        kontroli po zainstalowaniu na innym stanowisku pracy lub w innym miejscu.

Kontroli tej dokonują jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów albo osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Pracodawca powinien zapewnić, aby maszyny narażone na działanie warunków powodujących pogorszenie ich stanu technicznego, co może spowodować powstawanie sytuacji niebezpiecznych, poddane były:

        okresowej kontroli, a także badaniom przez jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów albo osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające odpowiednie kwalifikacje;

        specjalnej kontroli przeprowadzanej przez jednostki albo osoby, o których mowa wyżej w przypadku możliwości pogorszenia bezpieczeństwa związanego z maszyną, a będącego wynikiem:

        prac modyfikacyjnych,

        zjawisk przyrodniczych,

        wydłużonego czasu postoju maszyny,

        niebezpiecznych uszkodzeń oraz wypadków przy pracy.

Wyniki kontroli, o których mowa powyżej, rejestruje się i przechowuje, do dyspozycji zainteresowanych organów, zwłaszcza nadzoru i kontroli warunków pracy, przez okres 5 lat od dnia zakończenia tych kontroli, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.


Jeżeli maszyny są użytkowane poza terenem zakładu pracy, w miejscu ich użytkowania powinien być dostępny dokument potwierdzający przeprowadzenie ostatniej kontroli maszyny.

Jeżeli obsługa, naprawa, remont lub konserwacja maszyn powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, pracodawca powinien zapewnić, aby czynności te wykonywane były przez pracowników upoważnionych i posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Pracodawców zainteresowanych opinią specjalistów bhp w sprawie kontroli maszyn stosowanych w ich zakładzie pracy zachęcamy do skorzystania z naszej oferty - usług bhp dla firm, w tym przeprowadzania audytów BHP i konsultacji bhp. Naszym klientom oferujemy również możliwość skorzystania z usługi przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych UDT, jak również wykonania pomiarów elektrycznych urządzeń i budynków. Szczegóły oferty znajdują się pod linkiem.

Zapraszamy!

wtorek, 12 czerwca 2018

Wyposażenie ochronne żurawi


Dziś  kilka słów na temat zabezpieczeń żurawi, które nie są urządzeniami, ale ich zastosowanie chroni żuraw przed awariami bądź wypadkami, jak również, jeżeli mimo wszystko do takich dojdzie,  pozwala na zmniejszenie ich skutków.  Krótko mówiąc -  o wyposażeniu ochronnym żurawi.


Jakie jest wyposażenie ochronne żurawi?

Do wyposażenia ochronnego żurawi zaliczamy m.in.:

·         tarcze oporowe kół żurawia – stosowane w żurawiach na podwoziach ogumionych; w przypadku pęknięcia opony lub spadku ciśnienia zabezpieczają żuraw przed utratą stateczności;

·         wskaźnik udźwigu żurawia – służy do pokazywania operatorowi wielkości wysięgu i jednocześnie odpowiadającej temu wysięgowi wielkości udźwigu – dla każdego pochylenia wysięgnika;

·         wskaźnik pochylenia żurawia – umożliwia prawidłowe ustawienie żurawia do pracy bez niebezpiecznych przechyłów zagrażających utratą stateczności; zazwyczaj jest to poziomnica sferyczna – wskazuje kąt pochylenia żurawia we wszystkich kierunkach, z wyraźnie zaznaczonym kątem dopuszczalnym;

·         zabezpieczenie dojść i przejść w obrębie żurawia;

·          osłony;

·          tablice ostrzegawcze i informacyjne;

·          oznakowanie żurawia;

·          sprzęt przeciwpożarowy;

·          środki pierwszej pomocy.Jak należy przeprowadzić kontrolę wskaźnika udźwigu żurawia?

Kontrola wskaźnika udźwigu powinna być przeprowadzona przynajmniej w dwóch punktach krzywej udźwigów, tzn. dla minimalnego i maksymalnego wysięgu. Należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:
       wypoziomować żuraw i ustawić wysięgnik wzdłuż osi żurawia;
        obciążyć hak żurawia w celu spowodowania naciągu lin i nadania im kierunku pionowego;
        stalową taśmą mierniczą zmierzyć wysięg, a następnie z wykresu określić dopuszczalny udźwig, uwzględniając odkształcenia konstrukcji żurawia;
        zawiesić na haku obciążenie równe udźwigowi dla danego wysięgu i ponownie zmierzyć wysięg;
        jeżeli zmierzona wielkość wysięgu przy danym udźwigu odpowiada dokumentacji (wykresowi udźwigów lub tabeli udźwigów), skontrolować wskazania wskaźnika udźwigów;
        w przypadku braku pokrycia się wskazówki z odpowiednim udźwigiem należy wyregulować wskaźnik na tabliczce.

Szkolenia z obsługi żurawi samojezdnych kategoria UDT II Ż

Wszystkich zainteresowanych zdobyciem uprawnień do obsługi żurawi samojezdnych II Ż zapraszamy na nasze szkolenia dla przyszłych operatorów żurawi. Kurs zakończony jest egzaminem UDT, a pozytywny wynik oznacza zdobycie uprawnień ważnych bezterminowo na terenie całej Polski. Zajęcia prowadzone są  przez doświadczoną kadrę szkoleniową. Uczestnikom szkolenia zapewniamy dostęp do naszego własnego sprzętu, atrakcyjne ceny i możliwość skorzystania z dodatkowych seminariów. Szczegóły oferty na stronie.

Zapraszamy już dziś.

niedziela, 10 czerwca 2018

Jakie są obowiązki użytkownika urządzenia technicznego (UT) ?


Jakie są obowiązki użytkownika urządzenia technicznego (UT) ?

Na użytkowniku urządzenia technicznego spoczywa szereg obowiązków, a niewywiązanie się z któregoś z nich może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Dziś przypominamy te najważniejsze. Ale zanim przestąpimy do wypunktowania podstawowych obowiązków, powtórzymy najpierw definicję urządzenia technicznego.Co to jest urządzenie techniczne?

Urządzenia techniczne to urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska podczas:       

·         wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu;              

·         rozprzestrzeniania się niebezpiecznych materiałów podczas ich magazynowania lub transportu;                          

·         rozprężania cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego.

Do urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu zaliczamy m.in. suwnice, wciągniki i wciągarki, żurawie, układnice, dźwigniki, podesty, wózki jezdniowe.

Jakie są obowiązki użytkownika urządzenia technicznego (UT) ?

Do podstawowych obowiązków użytkownika urządzenia technicznego należą:

ü  zgłoszenie do właściwego terenowo oddziału Urzędu Dozoru Technicznego zamiaru użytkowania urządzenia technicznego;

ü   wstrzymanie się z eksploatacją nowo zainstalowanego urządzenia technicznego do czasu otrzymania decyzji na jego użytkowanie, wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego (chyba że urządzenie zostało oznakowane w sposób trwały przez DT);

ü  zorganizowanie obsługi i konserwacji urządzenia przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia nadane przez Dozór Techniczny lub inną właściwą jednostkę;

ü   niezwłoczne powiadomienie właściwego organu DT o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu lub nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją urządzenia technicznego;

ü  uzgadnianie zamiaru i sposobu przeprowadzania napraw i przeróbek urządzenia z organami dozoru technicznego;

ü   zapewnienie warunków do sprawnego i bezpiecznego wykonania czynności dozoru technicznego oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów i informacji;

ü   wykonywanie zaleceń wydawanych przez organy dozoru technicznego;

ü   przechowywanie księgi rewizyjnej urządzenia;


Realizację niektórych obowiązków można zlecić osobom posiadającym stosowne kwalifikacje, jak również  zewnętrznym firmom świadczącym usługi w tym zakresie. O naszej ofercie sprawowania opieki konserwatorskiej nad urządzeniami magazynowymi i urządzeniami transportu bliskiego (w tym wózkami widłowymi, podestami, żurawiami i HDS-ami ) przeczytacie na stronie.

Zapraszamy również na szkolenia dla operatorów i konserwatorów UDT -  niezbędnych informacji szukajcie pod linkami:

Zapraszamy.


czwartek, 7 czerwca 2018

Rodzaje badań urządzeń technicznych


Rodzaje badań urządzeń technicznych

Jednym z działań podejmowanych przez Urząd Dozoru Technicznego jest wykonywanie badań stanu technicznego i kontrola sposobu eksploatacji urządzeń technicznych.  Dziś przygotowaliśmy krótkie podsumowanie  stanowiące odpowiedź na pytanie, jakie rodzaje badań urządzeń technicznych możemy wyróżnić?


Rodzaje badań urządzeń technicznych poddozorowych

Do badań urządzeń technicznych poddozorowych należą:
1. Badania odbiorcze (tzw. odbiór techniczny) - badanie obejmuje:
·         sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji technicznej
·         badanie budowy urządzenia i montażu w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami dozoru technicznego
·         przeprowadzenie prób technicznych w warunkach gotowości urządzenia do/ i w czasie pracy.
Co zawiera dokumentacja techniczna?
Dokumentacja techniczna zawiera:
ü  nazwę i adres producenta;
ü  nazwę i adres właściciela;
ü  adres miejsca zainstalowania urządzenia;
ü  typ oraz dane charakteryzujące urządzenie;
ü  dane techniczne i rysunki;
ü  schematy instalacji związanych z UT;
ü  świadectwa badań urządzeń i zespołów zapewniających bezpieczeństwo pracy urządzenia.
2. Badania okresowe zwyczajne - obejmują:
ü  wykonanie czynności sprawdzających wyznaczonych przepisami dla danego urządzenia;
ü   przeprowadzenie prób;
ü   sprawdzenie urządzeń zabezpieczających przed przekroczeniem dopuszczalnych wartości czynników decydujących o bezpieczeństwie;
ü   sprawdzenie kwalifikacji osób obsługujących dane urządzenie;
3. Badania nadzwyczajne (doraźne)
·         eksploatacyjne
·         kontrolne
·         poawaryjne lub powypadkowe.

Przypominamy, że wśród usług, które adresujemy do małych i dużych firm, posiadamy między innymi przeglądy techniczne przygotowujące do odbioru urządzenia przez UDT oraz usługi konserwacji urządzeń transportu bliskiego, stanowiące podstawę utrzymania eksploatowanych urządzeń w stanie gwarantującym bezpieczną i ergonomiczną pracę z ich wykorzystaniem. Szczegóły naszej oferty znajdują się na stronie - link.
Osoby zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu UDT oraz zdobyciem uprawnień konserwatora lub operatora urządzeń transportu bliskiego zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową, dostępną pod linkiem 


Wszystkie nasze szkolenia UDT zakończone są egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik z egzaminu oznacza zdobycie stosownych  uprawnień - ważnych bezterminowo  na terenie całej Polski. Uczestnikom naszych kursów zapewniamy doświadczoną kadrę szkoleniową, atrakcyjne ceny oraz zniżki na pozostałe szkolenia UDT. Zapraszamy już dziś.

wtorek, 5 czerwca 2018

Dźwignice - definicja i zastosowanie, rodzaje, uprawnienia UDT


Dźwignice - definicja i  zastosowanie, rodzaje, uprawnienia UDT

Co to są dźwignice i do czego służą?

Dźwignice to urządzenia, charakteryzujące się pracą przerywaną i służące do podnoszenia i przemieszczania  ładunków za pomocą cięgna zakończonego hakiem lub innym urządzeniem chwytnym.


Jakie są rodzaje dźwignic?

Do urządzeń  dźwignicowych należą m.in.:

·         dźwigi (windy) - w tym dźwigi budowlane, osobowe, szpitalne, towarowo-osobowe

·         dźwigniki

·         manipulatory przemysłowe

·         podesty ruchome

·         schody i chodniki ruchome

·         urządzenia dla niepełnosprawnych

·         suwnice

·         układnice magazynowe

·         urządzenia do manipulacji kontenerami

·         urządzenia przeładunkowe

·         cięgniki - wciągniki i wciągarki

·         wózki jezdniowe

·         żurawie - portowe i stoczniowe, przeładunkowe, samojezdne, stacjonarne i wieżowe
Dźwignice - uprawnienia

Do obsługi większości dźwignic niezbędne są uprawnienia wydawane po zdanym egzaminie przez Urząd Dozoru Technicznego. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Załącznik nr 2 do rozporządzenia określa rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Zgodnie z pierwszym punktem do urządzeń technicznych, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie kwalifikacji należą:

"1) suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki, z wyjątkiem urządzeń z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów,

2) układnice przeznaczone do składowania ładunków w magazynach,

3) układnice przeznaczone do układania torów,

 4) dźwigi, z wyjątkiem dźwigów osobowych, dźwigów towarowych ze sterowaniem zewnętrznym, dźwigów towarowych małych i urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych,

5) wyciągi towarowe,

6) podesty ruchome,  z wyjątkiem załadowczych podestów burtowych,

7) dźwignice linotorowe,

8) urządzenia do manipulacji kontenerami,

9) osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie,

10) pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych,

11) zbiorniki stałe z zespołami napędowymi na skroplone gazy węglowodorowe oraz zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm³ — w zakresie napełniania,

12) urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych."

Należy pamiętać, że uprawnienia do obsługi dźwignic zostały podzielone na trzy kategorie (I, II, III) oraz podkategorie oznaczone literami (uzależnione od grupy dźwignic, do których się odnoszą).

Jak zdobyć uprawnienia UDT do obsługi dźwignic?

Aby zdobyć uprawnienia UDT do obsługi dźwignic danego rodzaju, należy zdać egzamin przed komisją UDT. Awans B.H.P. zaprasza na profesjonalne kursy przygotowujące do zdania egzaminu UDT i zdobycia uprawnień operatora urządzeń transportu bliskiego ważnych bezterminowo na terenie całej Polski. Szczegóły oferty pod linkiem.

Zapraszamy!


niedziela, 3 czerwca 2018

Udźwig rzeczywisty wózka jezdniowego ze zmiennym wysięgiem


Udźwig rzeczywisty wózka jezdniowego ze zmiennym wysięgiem

Jednym z zagadnień pojawiających się na egzaminie UDT na ładowarki teleskopowe (wózki  jezdniowe ze zmiennym wysięgiem)  jest udźwig rzeczywisty.  Postanowiliśmy więc  przypomnieć kilka podstawowych informacji dotyczących tej kwestii. Zaczniemy oczywiście od definicji.Co to jest udźwig rzeczywisty ładowarki teleskopowej?

Udźwig rzeczywisty ładowarki teleskopowej to określona przez producenta maksymalna masa ładunku, wyrażona w kilogramach, którą wózek może transportować lub przenosić dla określonych wartości:

        odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł;

        wysięgu;

        wysokości podnoszenia.

Co istotne, udźwig rzeczywisty może być mniejszy lub równy udźwigowi nominalnemu. Udźwig rzeczywisty jest mniejszy od udźwigu nominalnego, jeżeli przynajmniej jeden parametr: odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł, wysięg lub wysokość podnoszenia przekraczają wartość nominalną.

Jak określić zdolność udźwigową wózka jezdniowego ze zmiennym wysięgiem?

Zdolność udźwigową wózka jezdniowego operator może określić na podstawie nomogramu udźwigu - opracowanego przez producenta wózka wykresu, diagramu, tabeli czy innej formy graficznej. Zdolność udźwigową określa się oczywiście dla określonych wymiarów ładunku, wysokości podnoszenia i wysięgu - w ten sposób operator określa udźwig rzeczywisty wózka.

Należy pamiętać, że każdy rodzaj wózka jezdniowego obowiązkowo musi posiadać nomogram udźwigu! Praca wózkiem bez nomogramu jest zabroniona.  Nomogram udźwigu znajduje się w dokumentacji techniczno-ruchowej wózka oraz  obowiązkowo musi być umieszczony na stanowisku operatora w formie tabliczki znamionowej.

Jak odczytujemy wartości udźwigu rzeczywistego z nomogramu udźwigu?

Aby odczytać wartości udźwigu rzeczywistego z nomogramu udźwigu operator:

        określa, na jaką wysokość i na jakim wysięgu musi przeprowadzić załadunek;

        sprawdza na nomogramie (wykresie udźwigów), jaki udźwig rzeczywisty odpowiada danemu zakresowi wysokości podnoszenia i wysięgu rzeczywistego.

Jeżeli odczytana wartość udźwigu rzeczywistego jest mniejsza lub równa masie podnoszonego ładunku, prace ładunkowe można przeprowadzić.

Jeżeli udźwig rzeczywisty ma wartość mniejszą od ciężaru ładunku, praca ładunkowa jest zabroniona. 

Jeżeli ustalony udźwig rzeczywisty wózka dla danych warunków eksploatacyjnych jest niższy niż masa ładunku przeznaczonego do załadowania, operator:

  1.  nie przystępuje do załadunku;
  2.  o przyczynie melduje przełożonemu.

Warto zaznaczyć, że za wypadek spowodowany przystąpieniem do załadunku w sytuacji, w której udźwig rzeczywisty wózka jest niższy niż masa ładunku, odpowiada wyłącznie operator!Więcej materiałów szkoleniowych, niezbędnych wiadomości oraz dużo praktyki na naszych  kursach przygotowujących do zdobycia uprawnień na ładowarki teleskopowe - szczegóły na stronie.Zapraszamy już dziś!

niedziela, 27 maja 2018

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych


Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych

Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych niezbędne są uprawnienia UDT. Aby je zdobyć należy przystąpić do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i otrzymać z niego pozytywny wynik.


Gwarancją sukcesu na egzaminie UDT z obsługi wózków jezdniowych jest dobre przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne. Doskonałym rozwiązaniem jest ukończenie specjalistycznego szkolenia, w trakcie którego pod okiem profesjonalistów można przyswoić sobie niezbędną wiedzę i umiejętności. Korzyścią płynącą z ukończenia szkolenia dla przyszłych operatorów wózków widłowych jest również możliwość skoncentrowania się na nauce i zdobywaniu nowych kwalifikacji zawodowych, a nie na dopełnianiu formalności związanych z organizacją egzaminu. Dobre firmy szkoleniowe, w tym oczywiście Awans B.H.P., gwarantują uczestnikom swoich kursów kompleksową organizację nie tylko szkolenia, ale również egzaminu UDT - do pośredniczenia w składaniu wniosków egzaminacyjnych, przez uiszczanie opłat, zapewnienie miejsca i sprzętu egzaminacyjnego, po odbiór legitymacji UDT.
Istnieje kilka wariantów szkoleń na wózki widłowe. Awans B.H.P. w swojej ofercie posiada:
·         kurs na wózek widłowy specjalizowany ładunek unoszony wraz z operatorem i wózki ze zmiennym wysięgiem kategoria I WJOpełna, najwyższa kategoria zawiera wszystkie niższe
·         kurs na wózek widłowy specjalizowany ładunek unoszony wraz z operatorem I WJO, kategoria zawiera uprawnienia IIWJO i IIIWJO
·         kurs na wózek widłowy specjalizowany ze zmiennym wysięgiem I WJO – ładowarka teleskopowa, kategoria zawiera uprawnienia IIWJO i IIIWJO
·         kurs na wózek widłowy jezdniowy podnośnikowy kategoria II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych – obejmuje wózki widłowe wysokiego składowania (uprawnienia na wysoki skład),
·         kurs na wózek widłowy kategoria III WJO – wózki widłowe ręcznie prowadzone i zdalnie sterowane.
Szczegóły naszej oferty dostępne są na stronie internetowej  - link

W przypadku wątpliwości, który wariant szkolenia wybrać, zachęcamy do kontaktu z naszymi Instruktorami (link) - z chęcią doradzą oraz udzielną niezbędnych dodatkowych informacji. 
Zapraszamy również na szkolenia dla konserwatorów wózków widłowych - podobnie jak w przypadku szkoleń dla operatorów wózków jezdniowych gwarantujemy kompleksową organizację zarówno szkolenia, jak i egzaminu UDT. Więcej informacji na stronie
Zapraszamy!