niedziela, 11 sierpnia 2019

Rejestracja urządzeń transportu bliskiego w Urzędzie Dozoru Technicznego


Rejestracja urządzeń transportu bliskiego w Urzędzie Dozoru Technicznego


Każde urządzenie transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu należy zarejestrować w stosownym oddziale Urzędu Dozoru Technicznego. Jest to jeden z podstawowych obowiązków właściciela danego urządzenia. Dziś przybliżymy przebieg rejestracji UTB w UDT, ale zanim do tego przystąpimy, przypomnimy, które urządzenia transportu bliskiego podlegają pod dozór techniczny.UTB podlegające pod dozór techniczny


Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego zawiera pełną listę urządzeń transportu bliskiego podlegającą dozorowi technicznemu z przyporządkowaną  formą dozoru technicznego dla konkretnego rodzaju  urządzeń. Lista UTB  podlegających dozorowi technicznemu została również opublikowana na stronie UDT pod linkiem:

Znajdują się na niej następujące urządzenia:


"Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych

Dźwig towarowy mały; dźwig towarowy bez prawa wstępu osób do kabiny

Dźwig budowlany

Podest ruchomy przejezdny

Suwnice, wciągniki, wciągarki, żuraw stacjonarny

Dźwignica linotorowa

Żuraw samojezdny

Dźwignik o ruchu nieprostoliniowym

Podest ruchomy wiszący, podest ruchomy masztowy

Wyciąg towarowy

Przenośnik w wesołym miasteczku (karuzela)

Wózek jezdniowy podnośnikowy

Układnica magazynowa

Żuraw wieżowy, żuraw szybkomontujący

Schody ruchome, chodniki ruchome

Dźwig osobowy

Żuraw przenośny 

Dźwignik o ruchu prostoliniowym przenośny

Dźwignik o ruchu prostoliniowym, stacjonarny

Podest ruchomy załadowczy na pojeździe".


Rejestracja urządzenia transportu bliskiego w UDT


Właściciel urządzenia technicznego musi złożyć do organu właściwej jednostki dozoru technicznego wniosek o przeprowadzenie badania/ zmianę danych przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację. Wniosek można również złożyć w formie elektronicznej przez portal  eUDT. Do wniosku należy dołączyć dwa egzemplarze dokumentacji, zawierającej:


"1) identyfikację i ogólny opis UTB, z uwzględnieniem dopuszczalnych konfiguracji użytkowania;

2) rysunek zestawieniowy;

3) instrukcję eksploatacji;

4) schematy elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne, o ile ma to zastosowanie;

5) schemat układów cięgnowych w mechanizmach napędowych;

6) dokumentację uzupełniającą, w przypadku UTB montowanych w miejscu eksploatacji;

7) potwierdzenie prawidłowości zainstalowania urządzenia w strefie zagrożonej wybuchem, o ile ma to zastosowanie" [rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego].


Dokumentacja uzupełniająca składa się z następujących materiałów:


"1) szkic sytuacyjny zmontowanego UTB, uwzględniający w szczególności nieujęte w rysunku zestawieniowym rzeczywiste odległości UTB od otoczenia, przejścia, dojścia i ewentualne elementy osłonowe;

2) schematy zasilania UTB, ze wskazaniem w szczególności osprzętu, wielkości i rodzaju zabezpieczeń, rodzaju i typu przewodów zasilających;

 3) poświadczenie prawidłowości montażu i przeprowadzonych prób, z wyłączeniem dźwigów oraz ich elementów bezpieczeństwa, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach;

4) protokoły pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, uziemień roboczych i odgromowych oraz ochrony przeciwporażeniowej instalacji UTB, zatwierdzone przez osobę spełniającą wymagania kwalifikacyjne dla stanowiska dozoru;

5) poświadczenie prawidłowości wykonania części konstrukcyjno-budowlanej obiektu związanej z UTB, o ile ma to zastosowanie." [rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego].


Po rozpatrzeniu wniosku Inspektor UDT ustala z osobą zainteresowaną termin i miejsce badania odbiorczego urządzenia. Badanie odbywa się w obecności właściciela urządzenia. Jeżeli dane urządzenie techniczne przejdzie badanie z wynikiem pozytywnym, Inspektor UDT wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację UTB. 


Przeglądy techniczne przygotowujące do odbioru urządzenia przez UDT


 Wszystkich właścicieli urządzeń technicznych zachęcamy do skorzystania z naszej oferty przeprowadzania przeglądów technicznych przygotowujących do odbioru urządzenia przez UDT. Zapewniamy dojazd na terenie całej Polski oraz szybką i profesjonalną realizację usługi. Szczegóły oferty pod linkiem:
Zapraszamy!

wtorek, 6 sierpnia 2019

Urządzenia zabezpieczające w suwnicach


Urządzenia zabezpieczające w suwnicachSuwnice to charakterystyczny rodzaj dźwignic wyposażonych w urządzenie chwytające podwieszone do wciągarki, wciągnika bądź też żurawia przemieszczających się po moście. Mogą być sterowane z poziomu roboczego, z kabiny lub zdalnie, mogą pracować w pomieszczeniach bądź też na wolnym powietrzu. W przypadku tych ostatnich - suwnice wyposażone są w urządzenia przeciwwiatorwe zabezpieczające je przed wiatrem, który może wywołać niepożadany ruch urządzenia. A w jakie jeszcze inne urządzenia zabezpieczające wyposażone są suwnice? O tym w dzisiejszym wpisie. 
Suwnice - urządzenia zabezpieczające


Dużo ważnych informacji na temat urządzeń zabezpieczających suwnic można znaleźć w książce "Konserwacja suwnic", Mieczysław Chimiak, KaBe, Krosno 2008. Zgodnie ze wspomnianym źródłem do podstawowych urządzeń zabezpieczających, w które wyposażone są suwnice, należy zaliczyć m.in.:

- łącznik zatrzymania STOP

- znajdujące się przy barierkach, klapach i drzwiach łączniki bezpieczeństwa,

 - wyłączniki krańcowe,

- ograniczniki udźwigu,

 - wiatromierze,

- ograniczniki przeciwdziałające zukosowaniu,

-czujniki zbliżeniowe. 


Jedną z bardziej rozbudowanych grup urządzeń zabezpieczających są wyłączniki krańcowe. Znajdziemy tutaj wyłączniki  zabezpieczające mechanizm podnoszenia (po najechaniu zblocza w górne krańcowe położenie musi zostać zachowana odległość 0,2m między zbloczem a wciągnikiem/ wciągarką), wyłączniki różnicowe zabezpieczające mechanizm podnoszenia oraz zamykania/ otwierania chwytaków, wyłączniki dźwignicowe zabezpieczające mechanizmy jazdy wózka i jazdy suwnicy (ich zadziałanie skutkuje ograniczeniem prędkości wózka lub suwnicy w momencie styku z odbojami  do 0,5 m/s) czy wyłączniki zespolone  - końcowe i krańcowe. 


Bardzo ważnym urządzeniem zabezpieczającym jest ogranicznik udźwigu. Powinien zadziałać on w momencie osiągnięcia przez podnoszony ładunek 90-100% udźwigu dopuszczalnego (sygnalizacja ostrzegawcza), a w przypadku przekroczenia przez ciężar ładunku udźwigu dopuszczalnego  ogranicznik udźwigu powinien wyłączyć ruch mechanizmu podnoszenia.  


Ważnymi zabezpieczeniami są również urządzenia przeciwdziałające zukosowaniu suwnicy. Jednym z nich jest zestaw rolek, które montuje się przy kołach jezdnych suwnicy. Napęd jazdy suwnicy wyposażony jest z kolei w uproszczone bądź pełne wały elektryczne, których zadaniem jest również zapobieganie zukosowaniu urządzenia.


W przypadku suwnic pracujących na wolnym powietrzu bardzo istotne jest wyposażenie urządzenia w wiatromierze. To urządzenie zabezpieczające, którego zadaniem jest włączenie sygnału dźwiękowego w momencie osiągnięcia takiej prędkości wiatru, przy której praca suwnicy jest niedozwolona. 


Szkolenia na suwnice z egzaminem UDTWszystkich zainteresowanych zdobyciem uprawnień do obsługi suwnic zapraszamy na profesjonalne szkolenia dla operatorów UDT. Do wyboru 2 warianty szkolenia:

- 1 wariant I S: suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki wg kategorii IW, jak również suwnice z kategorii IIS (1 egzamin UDT na obydwie kategorie IS i IIS),

- 2 wariant II S: suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) oraz wciągniki i wciągarki według kategorii IIW.

Kurs zakończony jest egzaminem UDT.

Zapewniamy atrakcyjne ceny, dużą ilość praktyki oraz rzetelne przygotowanie do egzaminu.


Szczegóły pod linkiem:
Zapraszamy!

niedziela, 4 sierpnia 2019

Szkolenia na podesty z egzaminem UDT i szkolenia z ewakuacji z podestu


Szkolenia na podesty z egzaminem UDT i szkolenia z ewakuacji z podestu


Do obsługi podestów ruchomych niezbędne jest posiadanie stosownych uprawnień - świadectwa kwalifikacyjnego wydawanego przez UDT na podstawie zdanego egzaminu przed komisją UDT. Awans B.H.P. zaprasza wszystkich zainteresowanych zdobyciem tego typu zaświadczenia na szkolenia przygotowujące do egzaminu UDT oraz do późniejszej pracy w charakterze operatora podestów. Szkolenia na podestu I P i II P


Naszym klientom oferujemy do wyboru 2 warianty szkolenia - na podesty kategorii I P oraz na podesty kategorii II P. Oba zakończone są egzaminem UDT, którego organizacją zajmuje się nasza firma. Uprawnienia I P zawierają:

·          podesty ruchome przejezdne wolnobieżne,

·         podesty ruchome samojezdne montowane na pojeździe,

·         podesty ruchome przewoźne.

zaś uprawnienia II P:

·   podesty ruchome wiszące,

·   podesty ruchome masztowe,

·   podesty ruchome stacjonarne.Po zdanym egzaminie kandydat na operatora otrzymuje legitymację UDT ważną na terenie całej Polski. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21  maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych ważność uprawnień do obsługi:

 - podestów ruchomych stacjonarnych,

- podestów ruchomych wiszących,

- podestów ruchomych masztowych,

- podestów na pojazdach kolejowych,

wynosi 10 lat, zaś do obsługi podestów ruchomych przejezdnych - 5 lat. Po upływie tego czasu osoba zainteresowana przedłużeniem ważności zaświadczenia  musi  złożyć (pisemnie bądź elektronicznie) odpowiedni wniosek wraz z oświadczeniem, że przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia wykonywała czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu.

Szkolenie na podesty składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zajęcia odbywają się na naszej hali szkoleniowej na naszym własnym sprzęcie lub  na życzenie klienta na terenie jego firmy. Dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski. Zapewniamy atrakcyjne ceny oraz wysoką jakość świadczonych usług. Szczegóły oferty znajdują się na stronach:

Szkolenie z ewakuacji z podestów


Dodatkowo naszym kursantom proponujemy szkolenie z awaryjnego opuszczania podestu, podczas którego uczestnicy ćwiczą prawidłowy sposób ewakuacji z podniesionej platformy roboczej. Posiadanie tej umiejętności jest niezbędne  i może zminimalizować ryzyko zagrożenia zdrowia i życia. Szkolenie prowadzi doświadczony instruktor urządzeń transportu bliskiego oraz ratownik wysokościowy. Szczegóły na stronie:
bądź pod numerem telefonu: 737-466-887.


Zapraszamy!


środa, 24 lipca 2019

Praca podestem - sytuacje awaryjne


Praca podestem - sytuacje awaryjne


Podejmując pracę operatora podestu ruchomego należy być przygotowanym na wystąpienie różnego rodzaju sytuacji awaryjnych. Podczas szkolenia z obsługi podestów uczestnicy kursu zostają dokładnie zapoznani z tą problematyką. W dzisiejszym wpisie skupimy się na środkach ochrony indywidualnej oraz postępowaniu w przypadku wystąpienia awarii. 


Praca podestem - podstawowe zagrożenia


Należy pamiętać, że podstawową zasadą podczas pracy podestem czy innym urządzeniem  transportu bliskiego jest postępowanie zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi opracowanej przez wytwórcę danego urządzenia. Wykonując zadania operator podestu musi zachować skupienie i uwagę. Dzięki temu może uniknąć wielu zagrożeń związanych chociażby z utratą stateczności podestu, spowodowanych niekontrolowanymi ruchami platformy roboczej czy też wynikającymi z niezachowania odpowiednich odległości od obiektów.

Operator musi pamiętać, aby pod żadnym pozorem nie wykonywać pracy podestem w miejscu o nieodpowiednim podłożu oraz przy złych warunkach atmosferycznych (takich jak chociażby burze czy silny wiatr, który zagraża stateczności urządzenia). Obsługujący podest powinien zadbać o to, aby nie przeciążać platformy roboczej (zabronione jest przeciążanie ponad dopuszczalne maksymalne obciążenie) oraz zabezpieczyć teren obszaru roboczego pracy podestu. Ruchy podestem muszą być płynne, bez żadnych gwałtownych przyśpieszeń.

Środki ochrony indywidualnej operatora podestu

Do podstawowych środków ochrony indywidualnej operatora podestów należą: uprząż (zapobiegająca wypadnięciu z platformy roboczej), kaski ochronne, kamizelki ostrzegawcze oraz buty. Należy pamiętać, że wszystkie środki ochrony indywidualnej powinny być poddane ocenie zgodności i posiadać znak CE. Środków ochrony indywidualnej należy używać zgodnie z instrukcją obsługi.

Postępowanie w przypadku awarii

W momencie wystąpienia awarii operator powinien w pierwszej kolejności opuścić awaryjnie  na dół platformę roboczą. Procedura postępowania w takim przypadku umieszczona jest w instrukcji eksploatacji danego urządzenia i należy się do niej bezwzględnie zastosować. Następnie należy podest odpowiednio zabezpieczyć - pamiętając, aby umieścić tabliczkę informującą, że dane urządzenie jest niesprawne, włączyć wyłączniki bezpieczeństwa, wyłączyć główny wyłącznik prądu oraz zabrać kluczyk. Operator powinien o całej sytuacji niezwłocznie poinformować przełożonego oraz konserwatora.

Szkolenia na podesty ruchome IP  z egzaminem UDT

Wszystkich, którzy chcą zdobyć uprawnienia do obsługi podestów IP zapraszamy na nasze szkolenia dla operatorów UTB. Zapewniamy rzetelne przygotowanie, atrakcyjne ceny, dużą ilość praktyki oraz kompleksową organizację egzaminu. Szczegóły oferty pod linkiem:


Zapraszamy!

niedziela, 21 lipca 2019

Znakowanie zawiesi pasowych


Znakowanie zawiesi pasowych


Pomocniczym sprzętem stosowanym do dźwignic, bez którego w wielu przypadkach ciężko wyobrazić sobie podnoszenie transportowanych ładunków, są zawiesia. Jednym ze stosownych rodzajów zawiesi są zawiesia pasowe ogólnego przeznaczenia. 


Rodzaje zawiesi pasowych


W książce „Zawiesia dźwignic. Budowa i eksploatacja” Włodzimierza Skrzymkowskiego możemy znaleźć dokładny podział zawiesi pasowych. Możemy wyróżnić zawiesia o obwodzie zamkniętym (typ A), zawiesia jednocięgnowe ze wzmocnieniami (typ B), zawiesia jednocięgnowe z osprzętem (typ C) oraz zawiesia jednocięgnowe z osprzętem do przewlekania (typ Cr).

Znakowanie zawiesi pasowych


Należy pamiętać, o czym pisaliśmy już wielokrotnie, że każde zawiesie musi być cechowane. Podstawowe cechy zawiesia to znak i nazwa wytwórcy, numer kodowy oznaczający wielkość zawiesia, dopuszczalne obciążenie robocze DOR oraz dane dodatkowe wymagane przez normy podmiotowe. Jakie zatem informacje powinna zawierać tabliczka znamionowa zawiesia pasowego? Powinniśmy znaleźć na niej następujące informacje:

·         dopuszczalne obciążenie robocze – DOR;

·         materiał pasa (poliester – PES, poliamid – PA, polipropylen – PP);

·         klasę osprzętu;

·         nominalną długość w [m];

·         nazwę producenta;

·         dane produkcyjne (identyfikacja pasa, kontrola producenta, klasa osprzętu);

·         numer normy europejskiej.

Dla zawiesi typu A, B, C i Cr  informacje te podane są na trwałej etykiecie o kolorze identyfikującym materiał pasa:

·         poliamid – zielony;

·         poliester – niebieski;

·         polipropylen – brązowy.

Po więcej ciekawych informacji odsyłamy do książki „Zawiesia dźwignic. Budowa i eksploatacja” Włodzimierza Skrzymkowskiego.

Kurs obsługi dźwigników i wciągników - kurs dla hakowych sygnalistów

Zapraszamy również na nasze szkolenia dla hakowych sygnalistów. Podczas kursu obsługi dźwignic (dźwigników i wciągników) kursanci poznają charakterystykę haków, podział i charakterystykę zawiesi, konstrukcję cięgien i charakterystykę zawiesi cięgnowych, charakterystykę zawiesi chwytnych, zaczepowych, łańcuchowych i innych, zasady eksploatacji zawiesi, metody zawieszania ładunku oraz podstawowe zasady bhp dla hakowego sygnalisty. Po szczegóły zapraszamy na naszą stronę internetową: https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/seminarium-hakowy-sygnalista/ 

Przeglądy zawiesi

A jeśli pilnie potrzebujesz specjalistę, który przeprowadziłby przegląd zawiesi w Twojej firmie, skontaktuj się z nami - naszym klientom oferujemy usługę przeprowadzania przeglądów zawiesi różnego rodzaju - łańcuchowych, pasowych czy linowych. Więcej informacji pod linkiem https://awans-bhp.pl/przeglad-zawiesi/

Zapraszamy już dziś!

wtorek, 16 lipca 2019

Szkolenie z ewakuacji z urządzeń transportu bliskiego


Szkolenie z ewakuacji z urządzeń transportu bliskiego

Awans B.H.P. zaprasza wszystkich pracowników - operatorów wózków widłowych, podestów czy suwnic  oraz zachęca pracodawców zatrudniających pracowników na wymienionych stanowiskach do skorzystania z naszej oferty szkoleń z ewakuacji urządzeń transportu bliskiego. Jak wygląda takie szkolenie oraz dlaczego warto wziąć w nim udział? Odpowiedź znajdziecie w poniższym wpisie. 


Przebieg i tematyka szkolenia z ewakuacji z UTB

Zgodnie z polskim prawem wózki specjalizowane, w których operator unoszony jest wraz z ładunkiem i może zostać podniesiony na ponad 3 metry powyżej podłoża, muszą posiadać na swoim wyposażeniu urządzenie awaryjnego opuszczania - mowa tutaj o uprzęży i lince ewakuacyjnej. W instrukcji obsługi danego wózka znajdziemy również wyraźne zalecenie producenta o konieczności odbycia przez operatora stosownego szkolenia z obsługi urządzenia awaryjnego opuszczania przed przystąpieniem do pracy na danym urządzeniu. Szkolenie takie jest niezbędne, aby dobrze przygotować pracownika do opuszczenia się na dół w momencie awaryjnego zatrzymania wózka przy uniesionej kabinie. Procedura awaryjnego opuszczania sprowadza się do opuszczenia przez operatora uniesionej kabiny i zejścia na dół z wykorzystaniem drabiny sznurowej lub linki ewakuacyjnej znajdujących się na wyposażeniu każdego wózka specjalizowanego. Dokładna procedura dla danego rodzaju wózka specjalizowanego opisana jest w instrukcji obsługi opracowanej przez producenta i powinna zostać dokładnie przećwiczona podczas szkolenia.

Nasze szkolenia z ewakuacji wózków, suwnic czy podestów prowadzi doświadczony instruktor urządzeń transportu bliskiego oraz ratownik wysokościowy. Kurs składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych - ćwiczeń obejmujących szybkie założenie uprzęży ewakuacyjnej i opuszczenie z wózka/podestu. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z zagrożeniami związanymi z pracą na wysokości, procedurami ewakuacji oraz sprzętem do ewakuacji. Szkolenie organizujemy na terenie firmy klienta na jego sprzęcie bądź na naszej hali szkoleniowej w Łodzi.

Więcej szczegółów znajdziecie na naszej stronie internetowej pod linkiem:


Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń dla operatorów UDT:


oraz ofertą szkoleń adresowaną do firm i realizowaną na terenie firmy klienta:


Dojeżdżamy do klientów z całej Polski. Zapewniamy szybką i sprawną realizację usługi, atrakcyjne ceny oraz jak najwyższy poziom prowadzonych szkoleń.

Zapraszamy.


niedziela, 14 lipca 2019

Jak przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT?


Jak przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT?


Zgodnie z nowelizacją ustawy o dozorze technicznym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2518) od 1 czerwca bieżącego roku zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego do obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego mają charakter terminowy.  Oznacza to, że po zdanym egzaminie UDT dana osoba otrzymuje uprawnienia UDT ważne na terenie całej Polski tylko przez określony czas - "nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować." Dziś udzielimy odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób można przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego.


Procedura przedłużenia ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT


Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, a dokładniej załącznik nr 3 do rozporządzenia określa dokładne okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych dla poszczególnych urządzeń technicznych. I tak przykładowo okres ważności zaświadczenia  kwalifikacyjnego dla operatorów:

- wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem  - wynosi  5 lat;

- wózków jezdniowych  podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługująca podnoszoną wraz z ładunkiem  - 10 lat;

- suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia - 10 lat;

- suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia  - 5 lat;

- żurawi stacjonarnych  - 10 lat;

 - żurawi przewoźnych i przenośnych - 10 lat;

- żurawi samojezdnych - 5 lat;

- żurawi szynowych - 5 lat;

- żurawi wieżowych i szybkomontujących - 5 lat;

 - podestów ruchomych stacjonarnych - 10 lat;

- podestów ruchomych wiszących - 10 lat;

- podestów ruchomych masztowych - 10 lat;

- podestów ruchomych przejezdnych - 5 lat.

Co w takim razie musi zrobić operator po upływie tego okresu? Odpowiedzi udziela Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym. Zacznijmy od tego, że przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest bezpłatne. W tym celu osoba zainteresowana będzie musiała złożyć (pisemnie bądź elektronicznie) odpowiedni wniosek wraz z oświadczeniem, że przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia wykonywała czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu. Wniosek o przedłużenie ważności zaświadczenia musi zostać złożony nie później niż 3 miesiące przed dniem upływu okresu ważności posiadanego zaświadczenia.

Po więcej ważnych informacji z branży UDT i BHP zapraszamy na naszą stronę internetową:


Zapraszamy!