środa, 25 kwietnia 2018

Hakowiec czy bramowice?


Hakowiec czy bramowice?


Zarówno hakowce  jak i bramowce należą do grupy dźwigników przemysłowych montowanych na pojeździe. Służą do przemieszczania ładunków - zwykle na niewielką wysokość. Hakowce charakteryzuje dość duża uniwersalność - pozwalają na pracę  z kontenerami o masie do ok. 30 t. W bramowcach zaś zastosowanie ramion bramy wiąże się z ograniczeniami parametrów kontenerów możliwych do obsługi. Zasada działania dźwigników montowanych na pojeździe


Ø  dźwigniki wyposażone są w układy i elementy niezbędne do przeprowadzania operacji z użyciem kontenerów, do jakich zostały zaprojektowane;

Ø   dźwigniki posiadają napęd hydrauliczny, poprzez który, za pośrednictwem urządzeń sterowniczych, odbywa się sterowanie ich funkcjami;

Ø   bezpieczeństwo pracy zapewniają mechaniczne, hydrauliczne i elektryczne urządzenia zabezpieczające;

Ø   nowe dźwigniki przemysłowe nie emitują podczas pracy ciśnienia akustycznego powyżej 70 dB.

Zasada działania hakowców


Ø  służą do wciągania, zestawiania, opróżniania i transportu kontenerów;

Ø   kontakt ze sworzniem zaczepu kontenera ma hak (zaczep) wieńczący ramię teleskopowe, mocowane i suwane po prowadnicach w ramieniu głównym;

Ø   ramię główne zespolone jest z ruchomą ramą wywrotu, a ta z ramą główną;

Ø   układ ramion napędza para głównych siłowników hydraulicznych, a ramię teleskopowe – siłownik hydrauliczny (wypychania) umieszczony w ramieniu głównym;

Ø   kontener przesuwany jest po rolkach prowadzących, przymocowanych do ramy głównej, która stanowi łoże dla kontenera;

Ø   na ramie wywrotu umieszcza się urządzenia zaczepowo-blokujące.

Zasada działania bramowców


Ø  służą do wciągania, zestawiania, opróżniania i transportu kontenerów – podczas wszystkich operacji zachowując ich pozycję poziomą;

Ø   kontakt ze sworzniami  zaczepowymi kontenera mają kolucha łańcuchów, które mocowane są do ramion bramy dźwignika;

Ø   ramiona mogą być konstruowane jako:

        stałe,

       teleskopowe,

       mocowane przegubowo;

Ø   podczas operacji ramiona wykonują ruch o kącie ok. 110°;

Ø   każde z ramion napędza siłownik hydrauliczny;

Ø   niezbędne jest stosowanie rozkładanych tylnych nóg podporowych, które stabilizują i obciążają tylną oś (osie) pojazdu.

Materiał opracowany na podstawie książki Juliusza Piaseckiego "Dźwigniki montowane na pojeździe - hakowce i bramowce".

Szkolenia dla konserwatorów hakowców i bramowców


Wszystkich zainteresowanych tematyką związaną z konserwacją hakowców i bramowców zapraszamy na nasze szkolenia na konserwatorów dźwigników montowanych na pojeździe.  Kurs zakończony jest egzaminem UDT. Po zdanym egzaminie kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji hakowców i bramowców - legitymacja UDT ważna jest bezterminowo na terenie całej Polski.  Wszystkie niezbędne informacje na temat szkolenia dostępne są pod linkiem. Zapraszamy!


poniedziałek, 23 kwietnia 2018

Wyłączniki krańcowe w suwnicach


Wyłączniki krańcowe w suwnicach


Wśród urządzeń zabezpieczających, stosowanych w suwnicach, znajdują się wyłączniki krańcowe. Ich zadaniem jest samoczynne wyłączenie kierunku ruchu danego mechanizmu, w momencie kiedy zawiesie hakowe, wózek czy most znajdzie się w strefie krańcowej (podanej w dokumentacji technicznej).Jakie rodzaje wyłączników krańcowych możemy wyróżnić w suwnicach?


Wyłączniki krańcowe, stosowane w suwnicach, możemy podzielić na kilka rodzajów. Są to:

- wyłączniki krańcowe wrzecionowe - stosowane do zabezpieczania mechanizmu podnoszenia; włączone w obwód sterowania lub obwód siłowy; wyłącznik krańcowy powinien tak działać, by po najechaniu zblocza w górne krańcowe położenie zachowana została odległość 0,2 m między zbloczem a wciągnikiem lub wciągarką;

- wyłączniki krańcowe różnicowe - stosowane do zabezpieczenia mechanizmów podnoszenia i zamykania oraz otwierania chwytaków czerpakowych linowych;

- wyłączniki krańcowe dźwigniowe - stosowane do zabezpieczenia mechanizmu jazdy wózka oraz mechanizmu jazdy suwnicy; po zadziałaniu wyłącznika krańcowego tego typu prędkość suwnicy  lub wózka w momencie zetknięcia z odbojami nie może być większa niż 0,5 m/s;

- wyłączniki krańcowe zespolone (końcowe i krańcowe) - stosowane, gdy suwnica ma dużą prędkość jazdy i musi pracować w strefach krańcowych.

Szkolenia na operatorów i konserwatorów suwnic w Łodzi i na terenie całej PolskiWięcej na temat suwnic oraz stosowanych w suwnicach urządzeń zabezpieczających dowiecie się na naszych szkoleniach dla operatorów lub konserwatorów suwnic. W naszej ofercie posiadamy szkolenia dla operatorów suwnic kategoria I S lub II S oraz kurs na konserwatora suwnic I S. Wszystkie nasze szkolenia zakończone są egzaminem przed komisją UDT. Pozytywny wynik z egzaminu oznacza zdobycie uprawnień - zaświadczenia kwalifikacyjnego wydawanego bezterminowo przez UDT i ważnego na terenie całej Polski.

Kurs przeprowadzamy albo na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, albo na życzenie klienta na terenie jego firmy. Dojeżdżamy do klientów z całej Polski. Gwarantujemy doświadczoną kadrę szkoleniową, realizację programu szkolenia zatwierdzonego przez UDT, doskonałe przygotowanie do egzaminu oraz atrakcyjne ceny.

Wszystkie niezbędne informacje na temat kursów na suwnice IS i IIS znajdziecie pod linkiem, zaś na temat szkoleń dla konserwatorów suwnic poczytacie na stronie.

Serdecznie zapraszamy.

niedziela, 22 kwietnia 2018

Uniwersalne zastosowanie podestu ruchomego przejezdnego - cechy podestów


Uniwersalne zastosowanie podestu ruchomego przejezdnego - cechy podestów

Podesty ruchome przejezdne znajdują szerokie zastosowanie. Z tego też powodu posiadanie uprawnień do obsługi podestów, a więc podniesienie kwalifikacji i zdobycie  umiejętności pożądanych przez pracodawców, wiąże się z poprawą swojej  sytuacji na rynku pracy.Jakie jest zastosowanie podestów przejezdnych?

Podesty ruchome przejezdne są urządzeniami służącymi do wykonywania prac na platformie roboczej. Specjalna konstrukcja podestu umożliwia zmianę położenia platformy roboczej, a więc zmianę miejsca wykonywania pracy. Podesty przejezdne, ze względu na swoją uniwersalność, znajdują szerokie zastosowanie - mogą być przystosowane zarówno do pracy na otwartym powietrzu, jak i w pomieszczeniach zamkniętych. Podesty przejezdne używane są między innymi do wykonywania:

ü    kontroli stanu technicznego oraz odnawiania powłok ochronnych konstrukcji masztowych, wieżowych, kominowych, mostowych, dźwignicowych;

ü   montażu dociepleń budynków, pokryć dachowych, rynien;

ü   prac konserwacyjnych przy elewacjach budynków;

ü   napraw i konserwacji oświetleń ulicznych;

ü   napraw linii energetycznych i telefonicznych;

ü   montażu i napraw instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i przeciwpożarowych w halach produkcyjnych i sportowych, dworcach i innych budynkach użyteczności publicznej;

ü   przycinania drzew w parkach, na skwerach, przy drogach;

ü   montażu reklam, dekoracji świątecznych;

ü   kontroli poszycia kadłubów statków;

ü   wykonywania akcji gaśniczych, ratunkowych itp.

Jakie cechy decydują o uniwersalności podestów?

O uniwersalności podestów decydują m.in. takie cechy jak:

Ø  mobilność w terenie – zależy od konstrukcji układu jezdnego i napędowego podestu; napęd na wszystkie koła umożliwia najlepszą trakcję po nierównym terenie – oderwania koła/kół nie powoduje utraty możliwości przekazywania siły napędowej z podłoża;

Ø   zwrotność – zależy od cech konstrukcyjnych układu skrętu (od liczby kół skrętnych, od sposobu w jaki koła ulegają skręcaniu; największą zwrotność daje możliwość niezależnego skrętu wszystkich czterech kół);

Ø   możliwość przemieszczania platformy roboczej poza zarys podwozia – możliwość pracy na platformie roboczej w miejscach, w których znajdują się przeszkody niemożliwe do ominięcia podestem;

Ø   możliwość przemieszczania platformy roboczej przez otwory w dachach, stropach.

Jak zdobyć uprawnienia do obsługi podestów ruchomych?

Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień operatora podestów, zapraszamy na nasze szkolenia z obsługi podestów - kategorie UDT  IP i IIP. Nasze szkolenia zakończone są egzaminem UDT, dzięki któremu można zdobyć zaświadczenie kwalifikacyjne upoważniające do obsługi podestów. Co ważne, legitymacja UDT ważna jest bezterminowo na terenie całej Polski. Szczegóły oferty dostępne są pod linkami:Zapraszamy!

W tekście wykorzystano materiały z książki Waldemara Polko "Konserwacja podestów ruchomych przejezdnych".

niedziela, 15 kwietnia 2018

Konstrukcje nośne suwnic - konserwacja


Konstrukcje nośne suwnic - konserwacja


Jednym z podstawowych obowiązków konserwatora suwnic jest sprawdzanie przez oględziny stanu konstrukcji nośnej suwnicy, a w szczególności połączeń spawanych, nitowanych i rozłącznych. Dziś odpowiemy na pytanie:

W jaki sposób należy sprawdzić stan konstrukcji nośnej suwnicy?
W ramach sprawdzenia konstrukcji nośnej suwnicy konserwator dokonuje oględzin elementów nośnych suwnicy oraz sprawdza, czy nie wystąpiły pęknięcia i odkształcenia plastyczne. Sprawdza zamocowanie barierek, klap, drabin wejściowych, podestów, zamocowanie kabiny oraz  stan kabiny.

Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca, w których najczęściej dochodzi do pęknięć konstrukcji suwnicy, a więc na mocowania osi kół napędowych od mechanizmu jazdy suwnicy, łączenia belek nośnych suwnicy z czołownicami oraz mocowania przekładni czołowych z silnikami do czołownic.

Konserwator powinien również dokładniej przyjrzeć się miejscom, w których najczęściej dochodzi do odkształceń plastycznych konstrukcji suwnicy. Przykładami takich odkształceń mogą być:

- pogięta konstrukcja ramy wózka na skutek niezadziałania wyłącznika krańcowego od mechanizmu podnoszenia;

- wygięcia belki nośnej na skutek przeciążenia suwnicy;

- zwichrowania konstrukcji nośnej na skutek silnego zukosowania w czasie jazdy suwnicy.


Postępowanie w przypadku wykrycia pęknięć lub odkształceń trwałych w konstrukcji suwnicy


Jak należy postąpić w przypadku wykrycia pęknięć lub odkształceń trwałych w konstrukcji suwnicy?

Należy postępować według następujących zaleceń:

·         natychmiast wycofać suwnicę z eksploatacji,

·         powiadomić organ dozoru technicznego;

·          opracować  dokumentację naprawy uszkodzonych miejsc;

·          zatwierdzić dokumentację w odpowiednim organie dozoru technicznego;

·          wykonać naprawę w zakładzie posiadającym aktualne uprawnienia do naprawy wydane przez organ dozoru technicznego - zakład wystawia poświadczenie stwierdzające, że naprawa została wykonana zgodnie z dokumentacją;

·          zgłosić suwnicę do badania technicznego w organach dozoru technicznego w celu dopuszczenia jej do eksploatacji.
Więcej materiałów dotyczących obsługi i konserwacji suwnic na naszym blogu tematycznym http://suwnice-w-firmie.blogspot.com/ . Zapraszamy.


Szkolenie na konserwatora suwnic


Osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień UDT do konserwacji suwnic  zapraszamy na nasze szkolenia dla konserwatorów suwnic IS. Kurs organizujemy zarówno na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, jak i na terenie firmy klienta - dojeżdżamy do klientów z całej Polski. Kursy zakończone są egzaminem UDT, którego organizacją zajmują się nasi pracownicy. Po zdanym egzaminie kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne - legitymację UDT konserwatora suwnic, która ważna jest bezterminowo na terenie całej Polski. Szczegóły naszej oferty szkoleniowej pod linkiem. Zapraszamy.


wtorek, 10 kwietnia 2018

BHP pracy konserwatora podestów ruchomych


BHP pracy konserwatora podestów ruchomych


Konserwator podestów podczas wykonywania czynności konserwacyjnych narażony jest na szereg zagrożeń stwarzanych przez podesty ruchome. Mogą mieć one różny charakter  - do najczęstszych należą zagrożenia o charakterze mechanicznym i elektrycznym.Jakie zagrożenia występują podczas wykonywania czynności konserwacyjnych podestów?


Zagrożenia mechaniczne, na jakie narażony jest konserwator podestów, to wszelkiego rodzaju uszkodzenia części ciała, w tym kończyn (przykładowo- zgniecenia, otarcia, obcięcia, wciągnięcia).

Zagrożenia elektryczne pojawiają się w momencie wystąpienia kontaktu (bezpośredniego bądź pośredniego) z częściami maszyny będącymi pod napięciem.

Zasady bhp pracy konserwatora podestów ruchomych


Przed przystąpieniem do pracy konserwator ma obowiązek zadbać o bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Poniżej lista kliku najważniejszych punktów, na które konserwator powinien zwrócić szczególną uwagę (opracowana na podstawie książki Waldemara Polko "Konserwacja podestów ruchomych przejezdnych"):

·         stabilne podparcie podestu w trakcie prac wymagających uniesienia podestu - wybór odpowiednich koziołków, a więc takich, których nośność dostosowana jest do masy własnej podestu;

·         stosowanie podkładów drewnianych lub koziołków niezależnie od zastosowanego podnośnika do podnoszenia pojazdów;

·          stosowanie podparcia uniemożliwiającego opadnięcie czy złożenie elementów wysięgnika w trakcie jego demontażu;

·          stosowanie fabrycznych podpór remontowych zapobiegających przypadkowemu lub wynikającemu z technologicznej konieczności rozszczelnieniu siłownika podnoszenia, czego efektem jest opadanie wysięgnika lub mechanizmu nożycowego;

·          bezpieczne rozładowanie siłowników hydraulicznych będących pod ciśnieniem;

·          rozładowanie akumulatorów ciśnienia przed ich demontażem;

·         odłączenie zasilania sieciowego podestu przed rozpoczęciem prac remontowych;

·         zwrócenie szczególnej uwagi na emisję szkodliwych substancji (praca silnika spalinowego zasilającego podest ruchomy) - istnieje ryzyko zatrucia tlenkiem węgla na skutek pracy silnika wewnątrz niewentylowanych pomieszczeń;

·         zwrócenie szczególnej uwagi na emisję szkodliwych par (np. par benzyny - niebezpieczeństwo zatrucia i wybuchu);

·          zwrócenie szczególnej uwagi na gorące elementy układów wydechowych, radiatorów chłodzenia silników elektrycznych, pomp hydraulicznych, itp.;

·          zwrócenie szczególnej uwagi na żrące działanie elektrolitu baterii akumulatorów;

·         zwrócenie szczególnej uwagi na możliwość powstania zwarć o dużym natężeniu prądu - co może doprowadzić do poparzenia, utraty wzroku, pożaru podestu;

·         zwrócenie szczególnej uwagi na pozostałe czynniki niebezpieczne wynikające z wykonywanych prób funkcjonalnych podestu.

Pamiętajmy, że podstawową zasadą obowiązującą konserwatora podestów jest bezwzględne przestrzeganie instrukcji obsługi podestu ruchomego.

Konserwator podestów ruchomych - kurs


Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień konserwatora podestów ruchomych zapraszamy na nasze szkolenia z konserwacji podestów. Kurs zakończony jest egzaminem UDT, a pozytywny wynik z egzaminu oznacza zdobycie uprawnień konserwatora podestów IP. Co ważne zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji podestów wydawane przez UDT ważne jest bezterminowo na terenie całej Polski. Szczegóły naszej oferty pod linkiem. Zapraszamy!


niedziela, 8 kwietnia 2018

Podstawowe zasady obsługi podnośników pojazdów


Podstawowe zasady obsługi podnośników pojazdów


Przystępując do obsługi podnośników pojazdów, a więc dźwigników podlegających dozorowi technicznemu (z wyjątkiem podnośników przenośnych z napędem ręcznym), służących do podnoszenia, opuszczania lub przemieszczania pojazdów lub ich zespołów, należy przestrzegać podstawowych zasad, gwarantujących bezpieczną  pracę. Dziś postaramy się przybliżyć kilka z nich.Jakie są podstawowe zasady bhp obsługi podnośników pojazdów/ dźwigników przemysłowych/ podnośników samochodowych?


Poniżej zamieszczamy kilka podstawowych zasad bezpiecznej obsługi podnośników samochodowych/pojazdów / dźwigników przemysłowych. Materiał pochodzi z  książki Włodzimierza Skrzymowskiego "Podnośniki pojazdów", wydawnictwo KaBe, Krosno 2005.

  1. Upoważnienie do obsługi określonych rodzajów podnośników pojazdów może uzyskać osoba, która została przeszkolona w zakresie budowy i działania podnośników, zagrożeń eksploatacyjnych, funkcjonowania urządzeń zabezpieczających, zasad sterowania podnośnikiem, sposobu postępowania w przypadku awarii i przeszła odpowiedni instruktaż praktyczny.
  2.  Obsługa podnośnika powinna być prowadzona zgodnie z ogólną instrukcją opracowaną przez wytwórcę oraz instrukcją skróconą (stanowiskową).
  3.  Operator powinien znać działanie wszystkich urządzeń zabezpieczających, m.in. ograniczników ruchu podstawy ładunkowej czy zabezpieczeń elektrycznych obwodów i silników elektrycznych.
  4.  Operator powinien utrzymywać podnośnik w odpowiednim stanie technicznym, gwarantującym nieprzerwaną, bezpieczną eksploatację.

  1.  W przypadku stwierdzenia niebezpiecznego uszkodzenia operator musi powiadomić o tym bezpośredniego przełożonego oraz konserwatora.

  1. Przed rozpoczęciem pracy na podnośniku operator powinien sprawdzić m.in. stan:

        urządzeń sterowniczych i łączników bezpieczeństwa, a w szczególności łącznika zatrzymania awaryjnego STOP;

        przewodów zasilających, przewodów hydraulicznych i pneumatycznych;

        mechanizmu podnoszenia podstawy ładunkowej i układu napędowego, poziom oleju hydraulicznego w zbiorniku, smar w punktach smarowych;

        urządzeń sygnalizacyjnych i ostrzegawczych;

        wypoziomowania podstawy ładunkowej.

        Operator podnośnika pojazdu jest odpowiedzialny za prawidłowy sposób podparcia pojazdu na podstawie ładunkowej, na płytach podporowych ramion podnoszących, klockach podporowych i dystansowych. W przypadku podnośników z podstawą ładunkową podpierającą koła pojazdu należy zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem.

  1.  Po podniesieniu podstawy ładunkowej wraz z pojazdem na odpowiednią wysokość należy sprawdzić urządzenia podtrzymujące podstawę w położeniu spoczynkowym.
  2. Przed opuszczeniem podstawy ładunkowej należy sprawdzić, czy na podstawie ładunkowej lub pojeździe nie znajdują się wymontowane części pojazdu, materiały pomocnicze, narzędzia, klucze itp., które mogą dostać się do ruchomych elementów mechanizmu podnoszenia lub układu napędowego podnośnika.
  3.  Przed opuszczeniem podstawy ładunkowej należy sprawdzić prawidłowość podparcia pojazdu.
  4.  Po zakończeniu pracy należy usunąć zanieczyszczenia (np. resztki smarów, rozlany olej czy płyny eksploatacyjne itp.) z podstawy ładunkowej i elementów podnośnika.


Szkolenie dla operatorów dźwigników przemysłowych / podnośników samochodowych/ podnośników pojazdów


Wszystkich zainteresowanych bezpieczną obsługą dźwigników przemysłowych zapraszamy na nasze szkolenie - Seminarium na dźwignik przemysłowy - obsługa podnośników w warsztatach samochodowych i dźwigników wszystkich typów. Niezbędne informacje na temat szkolenia znajdują się na naszej stronie internetowej pod linkiem. Serdecznie zapraszamy.


środa, 4 kwietnia 2018

Uprawnienia do obsługi żurawi


Uprawnienia do obsługi żurawi


W Polsce zawód operatora żurawia należy do zawodów regulowanych. Aby móc go wykonywać należy przejść odpowiednie przeszkolenie i posiadać niezbędne wiadomości teoretyczne oraz praktyczne związane z obsługą żurawia i bezpieczeństwem pracy. Kolejnym istotnym warunkiem jest posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi  wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Zaświadczenie to w postaci legitymacji UDT kandydat na operatora uzyskuje pod zdanym egzaminie. Sprawdzenie kwalifikacji przeprowadzane jest przed komisją wyznaczoną przez kierownika terenowego oddziału UDT.


Jakie warunki muszą spełnić kandydaci na operatorów żurawi?


Osoby ubiegające się o otrzymanie uprawnień do obsługi żurawi, muszą spełnić kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim muszą mieć ukończone 18 lat. Ponadto muszą posiadać stan zdrowia umożliwiający wykonywanie danej pracy. Przyszły operator żurawi powinien również ukończyć co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub posiadać tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie pokrewnym oraz co najmniej miesięczną praktykę w zakresie obsługi odpowiedniego żurawia.

Rodzaje uprawnień operatorów żurawi


Uprawnienia do obsługi żurawi przyznawane są w dwóch kategoriach:

·          kategorii IIŻ - obejmującej żurawie samojezdne, żurawie przenośne, żurawie przewoźne oraz żurawie stacjonarne; oraz

·         kategorii IŻ - obejmującej żurawie wieżowe oraz żurawie szynowe.

Zaświadczenia uprawniające do obsługi żurawi ważne są na terenie całej Polski na czas nieokreślony.

W jakiej sytuacji można stracić uprawnienia do obsługi żurawi?


Należy pamiętać, że w przypadku popełnienia przez osoby obsługujące rażących uchybień lub niesumiennego wykonywania obowiązków organ dozoru technicznego może albo zawiesić uprawnienia do czasu przeprowadzenia kolejnego egzaminu, albo cofnąć uprawnienia. Zawieszenie lub cofnięcie uprawnień może nastąpić również na skutek uzasadnionego wniosku kierownika zakładu lub jednostek kontrolnych, takich jak chociażby Państwowej Inspekcji Pracy.

Szkolenia na żurawie samojezdne IIŻ


Wszystkich zainteresowanych zdobyciem uprawnień na żurawie samojezdne IIŻ zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej adresowanej do przyszłych operatorów tego sprzętu. Kurs zakończony jest egzaminem UDT, organizowanym przez naszych pracowników. Zajęcia odbywają się na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi lub na życzenie klienta na terenie jego firmy - dojeżdżamy do klientów z całej Polski. Po szczegóły zapraszamy na naszą stronę internetową - link