niedziela, 25 października 2020

Konserwator wózka widłowego – najważniejsze informacje o pracy konserwatora UDT

 

Konserwator wózka widłowego – najważniejsze informacje  o pracy konserwatora UDT

 

Wszystkie urządzenia transportu bliskiego, w tym wózki widłowe, muszą być objęte opieką konserwatorską. Zasady konserwacji wózki widłowych określone są przez polskie prawo, które nakłada na właściciela danego urządzenia obowiązek przeprowadzania przeglądów konserwatorskich.Konserwacja wózków widłowych – podstawy prawne

Zapewnienie odpowiedniej opieki konserwacyjnej wóza widłowego stanowi podstawę bezpiecznej pracy. W   Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy zmienionym rozporządzeniem z dnia 30 września 2003 r znajdziemy zapis nakładający na Pracodawcę obowiązek zlecenia konserwacji wózków widłowych osobie, która odbyła specjalistyczne szkolenie w tym zakresie:

„§ 32. Pracodawca podejmie niezbędne działania, aby pracownicy: (…) 2) wykonujący naprawy, modernizację, konserwację lub obsługę maszyn odbyli specjalistyczne przeszkolenie w tym zakresie.”

Bardziej szczegółowe zalecenia znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym:

„§ 7. 1. (…)  4. W przypadku wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia jest wymagane prowadzenie konserwacji przez osoby posiadające zaświadczenia kwalifikacyjne uzyskane w trybie określonym w przepisach dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.”

Kto może przeprowadzać konserwację wózków widłowych?

Jak widzimy po analizie przywołanych paragrafów, zawód konserwatora wózków widłowych jest w Polsce zawodem regulowanym. Aby móc go wykonywać, należy posiadać uprawnienia konserwatora wózków widłowych wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego na drodze państwowego egzaminu. Sposób i tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy konserwacji m.in. wózków widłowych określa Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. 2019 poz. 1008). Pozytywny wynik egzaminu na konserwatora wózków widłowych jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Uprawnienia konserwatora wydawane są na czas określony, który w przypadku wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia  wynosi  5 lat. Po tym czasie konserwator musi złożyć wniosek o przedłużenie zaświadczenia wraz z oświadczeniem że przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia wykonywał czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu. Dzięki temu osoby, które powierzają swoje wózki widłowe pod opiekę danemu konserwatorowi, mają pewność, że pracownik ten jest kompetnenty i może wykazać się ciągłością doświadczenia zawodowego.

Czy można zlecić konserwację wózka widłowego firmie zewnętrznej?

Należy podkreślić, że choć to na pracodawcy spoczywa ciężar odpowiedzialności za prawidłową opiekę konserwatorską nad wózkiem widłowym, to może on delegować to zadanie na inne osoby. Jednym z lepszych rozwiążań jest zlecenie wykonania usługi przeglądów konserwacyjnych wózków widłowych firmie zawnętrznej. Taką usługę posiada w swojej ofercie również nasza firma, o czym można przeczytać na naszej stronie internetowej:

https://awans-bhp.pl/przeglady-konserwatorskie/?fbclid=IwAR2_2aqvX0rDd0bI0HY7RuAZF0GxdDBn0T9UeDwJhFw_L3AHGubO_l0ti98

Konserwacja wózków widłowych – zakres działań

Listę podstawowych obowiązków konserwatora wózków widłowych znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.  Zgodznie z tym aktem prawnym:

„§ 9. 1. Do konserwującego należy:

1) przestrzeganie instrukcji eksploatacji UTB;

2) wykonywanie przeglądów konserwacyjnych UTB w terminach i zakresach określonych w instrukcji eksploatacji, w tym sprawdzanie:

a) stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań,

b) działania urządzeń zabezpieczających i ograniczników ruchowych,

c) działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,

 d) prawidłowości obsługi UTB;

3) przeprowadzanie, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli w instrukcji eksploatacji nie ustalono innych terminów, przeglądu:

a) konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń rozłącznych i nierozłącznych,

b) toru jezdnego,

c) instalacji ochrony przeciwporażeniowej oraz uziemień roboczych i odgromowych, o ile ma to zastosowanie;

4) usuwanie usterek oraz innych nieprawidłowości w działaniu UTB;

 5) odnotowywanie w dzienniku konserwacji wykonanych czynności, o których mowa w pkt 2–4, oraz ich wyniku, z podaniem:

 a) imienia i nazwiska,

 b) numeru zaświadczenia kwalifikacyjnego,

c) daty przeglądu,

d) stanu licznika roboczogodzin lub cykli pracy UTB, o ile ma to zastosowanie;

 6) bezzwłoczne powiadamianie eksploatującego UTB o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia UTB z eksploatacji, i dokonywanie odpowiednich wpisów w dzienniku konserwacji.”

Naprawa wózka widłowego, usuwanie usterek  a kompetencje konserwatora

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego konserwator w ramach usuwania usterek i  innych nieprawidłowości w działaniu wózków widłowych czy innego urządzenia transportu bliskiego „może bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego dokonać wymiany elementów UTB, o ile mają one parametry techniczne i charakterystyki takie jak elementy wymieniane.” Co oznacza to dla naszych klientów?  Komfort kompleksowej opieki konserwatorskiej zapewnionej przez naszych konserwatorów, obejmującej swym zakresem nie tylko pełen przegląd konserwatorski, ale także naprawę wózków widłowych i bieżące usuwanie usterek.

Na czym polega kompleksowa opieka konserwatorska nad wózkiem widłowym?

W ramach naszej usługi sprawowania opieki konserwatorskiej nad wózkami widłowymi zapewniamy:

- pełen przegląd konserwatorski – przegląd dopuszczający do eksploatacji wykonuje urzędnik UDT – nasi konserwatorzy pomagają zorganizować taki przegląd i przygotowują do niego wózek widłowy;

- pełną dokumentację konserwatorską

- naprawę wózka widłowego, usunięcie usterek

- doradztwo w eksploatacji urządzenia

- uzupełnienie dokumentacji

- przygotowanie do przeglądu i wykonanie innych prac związanych z konserwacją i przygotowaniem do prawidłowej eksploatacji urządzenia.

Korzyści płynące ze zlecenia przeprowadzenia konserwacji wózków widłowych zewnętrznemu konserwatorowi

Podstawową korzyścią płynącą ze zlecenia przeprowadzenia konserwacji wózków widłowych naszym konserwatorom jest gwarancja rzetelnie wykonanej konserwacji urządzenia przed doświadczonych profesjonalistów i specjalistów z branży urządzeń transportu bliskiego. Nasi pracownicy to wieloletni konserwatorzy urządzeń technicznych, którzy swoją wiedzą dzielą się również w ramach prowadzonych przez siebie szkoleń dla konserwatorów urządzeń transportu bliskiego.

Kolejnym argumentem przemawiającym za skorzystaniem z naszej oferty jest atrakcyjna cena.

Co ważne, zapewniamy dojazd na terenie całego województwa łódzkiego (dojeżdżamy także do klientów z pozostałych części Polski po uprzednim ustaleniu szczegółów) oraz szybką i profesjonalną realizację usługi.

Zapraszamy!

niedziela, 18 października 2020

Dziennik konserwacji urządzenia transportu bliskiego

 

Dziennik konserwacji urządzenia transportu bliskiego

Co to jest dziennik konserwacji?

Dziennik konserwacji urządzenia transportu bliskiego to dokument, w którym rejestruje się przebieg bieżącej eksploatacji urządzenia technicznego.  Jednym z obowiązków eksploatującego jest założenie i przechowywanie do każdego urządzenia dziennika konserwacji. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie tego dokumentu jest zaś konserwator UTB - osoba posiadająca stosowne uprawnienia wydawane przez UDT, w dzienniku konserwacji odnotowuje wszystkie dokonywane czynności. Dziennik konserwacji jest niezbędnym dokumentem podczas przeprowadzania badań technicznych UTB.
Dziennik konserwacji - forma prowadzenia dziennika konserwacji, nowe przepisy

Regulacje prawne dotyczące prowadzenia dziennika konserwacji znajdziemy w nowym rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego:

" § 7.2. Eksploatujący, oddzielnie dla każdego UTB, zakłada i przechowuje dziennik konserwacji prowadzony przez konserwującego, a także rejestruje przebieg eksploatacji UTB na podstawie wymagań zawartych w instrukcji eksploatacji".

Prawo nie narzuca jednego określonego wzoru prowadzenia dziennika konserwacji UTB. Może być on prowadzony w formie papierowej, jak również, o czym mówi kolejny paragraf wspomnianego rozporządzenia, w formie elektronicznej.

Jakie informacje należy odnotowywać w dzienniku konserwacji?

Zalecenia dotyczące prowadzenia dziennika konserwacji urządzenia transportu bliskiego możemy znaleźć m.in. w dokumencie "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 1, grudzień 2018" (link). Zgodnie z wymaganiami UDT każdy dziennik konserwacji, bez względu na formę jego prowadzenia (papierową/ elektroniczną) musi zawierać takie informacje jak:

" a) datę wykonania przeglądów konserwacyjnych;

b) osoby wykonujące przegląd konserwacyjny posiadające stosowne zaświadczenia kwalifikacyjne;

c) czynności wykonane przy urządzeniu;

d) wynik przeglądu konserwacyjnego."[1]

Ponadto należy przewidzieć również miejsce na odnotowanie dodatkowych informacji.

Zgodnie z §9.1 rozporządzenia:

"Do konserwującego należy:

(...)

5. odnotowywanie w dzienniku konserwacji wykonanych czynności, o których mowa w pkt 2-4 oraz ich wyniku, z podaniem:

a) imienia i nazwiska,

 b) numeru zaświadczenia kwalifikacyjnego, 

c) daty przeglądu,

d) stanu licznika roboczogodzin lub cykli pracy UTB, o ile ma to zastosowanie; (…)"

 

Szkolenia UDT

A wszystkich zainteresowanych zdobyciem uprawnień UDT do obsługi lub konserwacji urządzeń transportu bliskiego zapraszamy na nasze szkolenia dla operatorów/ konserwatorów UTB. Szczegóły oferty znajdują się na naszej stronie internetowej: https://awans-bhp.pl/

Zapraszamy![1] "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 1, grudzień 2018"

niedziela, 11 października 2020

Formy dozoru technicznego wózków widłowych

 

Formy dozoru technicznego wózków widłowych

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, potocznie nazywane wózkami widłowymi, podlegają przepisom o dozorze technicznym.  W zależności od rodzaju wózka widłowego zarówno forma dozoru technicznego, jak i termin badań okresowych mogą być różne. Dziś udzielimy odpowiedzi na pytanie, jakiej formie dozoru technicznego podlegają wózki danego rodzaju.


Wózki  widłowe podnośnikowe- definicja

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie Urzędu Dozoru Technciznego (link: https://www.udt.gov.pl/co-i-kiedy-podlega-dozorowi/urzadzenia-transportu-bliskiego/wozek-jezdniowy-podnosnikowy/wozek-jezdniowy-podnosnikowy-nazwa-definicja-i-podleganie):

„Wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia: jest to wózek z przymocowaną platformą, widłami lub innymi urządzeniami do manipulowania ładunkami, przystosowany do podnoszenia ładunku spaletyzowanego lub nie, na wysokość umożliwiającą składowanie i pobieranie ładunku, a także układanie w gniazdach i podejmowanie z gniazd. W związku z powyższym wózki, które nie posiadają mechanizmu podnoszenia (wózki unoszące, pchające, ciągnikowe) nie podlegają przepisom o dozorze technicznym. Przez napęd mechaniczny, należy rozumieć wszelkie rodzaje napędu (spalinowy, elektryczny, hydrauliczny) nie wymagające bezpośredniego działania siły mięśni ludzkich podczas wykonywania czynności podnoszenia ładunku.”

Jakim formom dozoru technicznego podlegają wózki widłowe podnośnikowe?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (link: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002176)

Zgodnie z załącznikiem  nr 1 do Rozporządzenia „Formy dozoru technicznego UTB  oraz terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych”:

- wózki jezdniowe podnośnikowe z wysięgnikiem objęte są pełnym dozorem technicznym, a badania okresowe muszą być wykonywane w przypadku tych maszyn co rok;

- wózki jezdniowe podnośnikowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem również objęte są dozorem pełnym i podobnie jak we wcześniejszym przypadku muszą być co roku poddawane badaniom okresowym;

- pozostałe wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia objęte są dozorem ograniczonym i co 2 lata muszą być poddawane badaniom dorażnym kontrolnym.

Przypomnijmy, że badania okresowe oraz kontrolne należą do badań wykonywanych w toku eksploatacji udządzenia. Jak łatwo zauważyć badania okresowe wykonywane są dla urządzeń objętych formą dozoru pełnego, zaś doraźne kontrolne dla urządzeń objętych formą dozoru ograniczonego.

 

Szkolenia operatorów wózków widłowych z egzaminem UDT

Wszystkich, którzy chcą zdobyć uprawnienia do obsługi wózków widłowych ważnych na terenie całej Polski, zapraszamy na nasze profesjonalne szkolenia dla operatorów UDT.  Nasi klienci mają do wyboru dwa warianty szkolenia, o których szczegółowo piszemy na naszej stronie internetowej:

https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/kursy-na-wozki-widlowe-jednodniowe-podnosnikowe/

Kurs zakończony jest egzaminem UDT – zapewniamy rzetelene przygotowanie oraz  kompleksową organizację egzaminu.

Zapraszamy!

niedziela, 4 października 2020

Kto może obsługiwać wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia?

 Kto może obsługiwać wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia?

Odpowiedź na pytanie:

kto może obsługiwać wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia?

znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Zanim jednak przejdziemy do udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie, przypomnimy podstawową definicję wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.


Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia – definicja

Obszerną definicję wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia znajdziemy na stronie Urzędu Dozoru Technicznego pod linkiem:

https://www.udt.gov.pl/co-i-kiedy-podlega-dozorowi/urzadzenia-transportu-bliskiego/wozek-jezdniowy-podnosnikowy/wozek-jezdniowy-podnosnikowy-nazwa-definicja-i-podleganie

Zgodnie z informacją umieszczoną na przywołanej stronie, wózek jezdniowy podnośnikowy z mechaniczny napędem podnoszenia, potocznie nazywany po prostu wózkiem widłowym  to:

„wózek z przymocowaną platformą, widłami lub innymi urządzeniami do manipulowania ładunkami, przystosowany do podnoszenia ładunku spaletyzowanego lub nie, na wysokość umożliwiającą składowanie i pobieranie ładunku, a także układanie w gniazdach i podejmowanie z gniazd. W związku z powyższym wózki, które nie posiadają mechanizmu podnoszenia (wózki unoszące, pchające, ciągnikowe) nie podlegają przepisom o dozorze technicznym. Przez napęd mechaniczny, należy rozumieć wszelkie rodzaje napędu (spalinowy, elektryczny, hydrauliczny) nie wymagające bezpośredniego działania siły mięśni ludzkich podczas wykonywania czynności podnoszenia ładunku.”

Należy pamiętać, że wszystkie wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu.

Kto może obsługiwać wózki widłowe z mechanicznym napędem podnoszenia?

Skoro znamy już definicję wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, możemy przejść do udzielenie odpowiedzi na pytanie: kto może obsługiwać wózki widłowe tego rodzaju. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

(http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001948):

„1. Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada:

1) zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych lub

 2) uprawnienia maszynisty ciężkich maszyn budowlanych i drogowych lub książkę operatora maszyn roboczych z wpisem w zakresie obsługi wózków podnośnikowych.”

Szkolenia z obsługi wózków widłowych

Osoby, które chcą zdobyć uprawnienia do obsługi wózków widłowych, zapraszamy na nasze szkolenia dla operatorów UTB. Zapewanimy rzetlene przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne, realizację programu szkoleniowego uzgodnionego z UDT oraz kompleskową organizację egzaminu UDT. Szczegóły pod linkiem: https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/kursy-na-wozki-widlowe-jednodniowe-podnosnikowe/

Zapraszamy!

sobota, 26 września 2020

Uprawienia UDT czy uprawnienia TDT – które trzeba mieć przy obsłudze urządzeń technicznych?

 

Uprawienia UDT czy uprawnienia TDT – które trzeba mieć przy obsłudze urządzeń technicznych?

Uprawnienia UDT czy uprawnienia TDT – które uprawnienia należy posiadać przy obsłudze danego urządzenia technicznego? Odpowiedź na to pytanie można sprowadzić do odpowiedzi na pytanie, które urządzenia podlegają pod UDT, a które pod TDT.
Które urządzenia podlegają pod UDT?

Jak możemy przeczytać na stronie UDT: https://udt.gov.pl/o-udt

„Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych w oparciu o szereg aktów prawnych, przede wszystkim ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. UDT kontynuuje ponad stuletnią tradycję polskiego dozoru technicznego.” 

Pod dozór Urzędu Dozoru Technicznego podlegają urządzenia stosowane do transportu bliskiego. Listę tych urządzeń publikuje na swojej stronie UDT https://udt.gov.pl/faq/dozor-techniczny/podleglosc-dozorowi#faqnoanchor w odpowiedzi na pytanie „Jakie rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegają pod UDT?” Są to:

·         „Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych

·         Dźwig towarowy mały; dźwig towarowy bez prawa wstępu osób do kabiny

·         Dźwig budowlany

·         Podest ruchomy przejezdny

·         Suwnice, wciągniki, wciągarki, żuraw stacjonarny

·         Dźwignica linotorowa

·         Dźwignik o ruchu prostoliniowym, stacjonarny

·         Żuraw samojezdny

·         Dźwignik o ruchu nieprostoliniowym

·         Podest ruchomy wiszący, podest ruchomy masztowy

·         Wyciąg towarowy

·         Przenośnik w wesołym miasteczku (karuzela)

·         Wózek jezdniowy podnośnikowy

·         Układnica magazynowa

·         Żuraw wieżowy, żuraw szybkomontujący

·         Podest ruchomy załadowczy na pojeździe

·         Schody ruchome, chodniki ruchome

·         Dźwig osobowy

·         Żuraw przenośny

·         Dźwignik o ruchu prostoliniowym przenośny”

Które urządzenia podlegają pod TDT

TDT (Transportowy Dozór Techniczny) jest państwową osobą prawną, której celem jest m.in. prowadzenie działań:

„zgodnie z ustawą z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym, zmierzających do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska wskutek:

- rozprężenia cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego,

- wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu,

- rozprzestrzeniania się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu” (…) [źródło: http://www.tdt.pl/]

Pod TDT podlegają urządzenia, które mają zastosowanie w transporcie dalszym. Mogą to być urządzenia zainstalowane na pociągach, czy suwnice eksploatowane na dworcu PKP. 

W przypadku większości urządzeń łatwo wskazać, jakie uprawnienia należy posiadać przy obsłudze danego urządzenia. Pojawiają się jednak sytuacje problematyczne, kiedy nie wiadomo czy do obsługi danego wózka widłowego, suwnicy czy podestu  musimy mieć uprawnienia wydawane przez UDT czy przez TDT. W takiej sytuacji możemy ustalić, w którym urzędzie – UDT czy TDT – dane urządzenie zostało zarejestrowane i sankcjonować uprawnienia wydane przez stosowny urząd. Czy jest to jednak konieczne? Okazuje się, że nie …

Uprawnienia UDT wystarczające do obsługi urządzeń (wózków, suwnic, podestów) podlegających pod TDT

Od 2019 roku operatorzy posiadający uprawnienia UDT na dane urządzenie mogą też obsługiwać to urządzenie zarejestrowane w TDT.  Taką możliwość przewiduje nowelizacja z dnia 1 stycznia 2019 roku Ustawy o Dozorze Technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r.:

„3b.15) Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego potwierdza kwalifikacje osób, o których mowa w ust. 2 i 3, również w przypadku gdy ze względu na miejsce instalacji, eksploatacji lub wykorzystania urządzenia technicznego dozór techniczny nad tym urządzeniem jest wykonywany przez inną jednostkę dozoru technicznego”

Jeśli więc wózek widłowy, suwnica, podest, ładowarka czy układnica na kolei zarejestrowane są w TDT, do ich obsługi  może zostać dopuszczona osoba posiadająca stosowne uprawienia wydane przez UDT.

Szkolenia operatorów UDT i TDT – uprawnienia dozoru technicznego

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń (na operatorów i konserwatorów) realizujących programy uzgodnione z UDT i akceptowane przez TDT. Naszą ofertę adresujemy również do firm zajmujących się transportem dalekim, kolejowym, drogowym czy morskim szukających szkoleń dla swoich operatorów i konserwatorów. Pamiętajmy, że urządzenie zarejestrowane w TDT może obsługiwać operator z uprawnieniami UDT.

Szczegóły na stronie: https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt-i-tdt-dla-pracownikow-czym-sie-roznia/

Zapraszamy!

niedziela, 20 września 2020

Kto może organizować szkolenia z obsługi UTB (urządzeń transportu bliskiego)?

 

Kto może organizować szkolenia z obsługi UTB (urządzeń transportu bliskiego)?

Kto może organizować szkolenia z obsługi wózków widłowych, suwnic, podestów czy żurawi?  To ważne pytanie zwłaszcza dla osób, które rozważają możliwość poszerzenia zakresu swoich kwalifikacji w ramach uprawnień do obsługi urządzeń transportu bliskiego. Wybór odpowiedniego ośrodka szkoleniowego organizującego szkolenia UDT to pierwszy krok na drodze do sukcesu i zdobycia potrzebnego świadectwa kwalifikacyjnego.Niektórzy mogą błędnie myśleć, że skoro egzamin z obsługi wózków widłowych, podestów czy innych urządzeń transportu bliskiego przeprowadzany jest przez Urząd Dozoru Technicznego, to UDT uczestniczy również w procesie powstawania ośrodków szkoleniowych przygotowujących do tych egzaminów. Jak możemy przeczytać na stronie UDT (https://www.udt.gov.pl/faq/faq-szkolenia#faqnoanchor)

„UDT nie uczestniczy i nie odpowiada za proces powstawania firm/ośrodków szkoleniowych oferujących szkolenia z zakresu wózków jezdniowych.”

Dotyczy to również szerszego zakresu – suwnic, podestów czy żurawii.

Co więcej (https://www.udt.gov.pl/faq/faq-szkolenia#faqnoanchor):

„UDT nie jest organem właściwym do wskazywania konkretnych ośrodków szkolenia zawodowego prowadzących szkolenia pozwalające uzyskać uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego.”

Powstawanie firmy szkoleniowej zajmującej się szkoleniami z zakresu obsługi UTB jest więc procesem niezależnym od UDT. Czy oznacza to zatem, że szkolenia te nie muszą spełniać żadnych norm? Wprawdzie istnieje pewna dowolność w formie realizacji szkolenia, ale ośrodki szkoleniowe powinny spełniać kryteria wymagane dla uzgodnienia  z UDT programu szkolenia osób obsługujących urządzenia techniczne. Należy bowiem zaznaczyć, że zgodnie z  art. 37 pkt 14 ustawy o dozorze technicznym, Urząd Dozoru Technicznego uzgadnia programy szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. Firma szkoleniowa powinna więc zadbać o to, by szkolenie realizowane było zgodnie z ustalonym z UDT programem szkolenia. Realizacja podstawy programowej powinna stanowić jeden z priorytetów szanującej się placówki szkoleniowej.

Szkolenia z obsługi UTB z egzaminem UDT

Jeśli zastanawiasz się nad poszerzeniem swoich kwalifikacji w kierunku uprawnień do obsługi urządzeń transportu bliskiego, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową dostępną na stronie: https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/

Wszystkie nasze kursy realizują programy szkoleniowe uzgodnione i zatwierdzone przez UDT i zakończone są egzaminem, którego kompleksową organizacją zajmują się nasi pracownicy. Zapraszamy!

 

 

 

niedziela, 13 września 2020

Kursy i szkolenia dla firm i grup zorganizowanych – wszystko co musisz wiedzieć

 Kursy i szkolenia dla firm i grup zorganizowanych – wszystko co musisz wiedzieć

Pracodawca, który decyduje się poszerzyć kwalifikacje i kompetencje swoich pracowników, może skierować ich na szkolenia zawodowe lub zorganizować takie szkolenia na terenie własnej firmy korzystając z usług sprawdzonej firmy szkoleniowej. W obu przypadkach Awans B.H.P. przychodzi swoim klientom z pomocą oferując szeroki wybór szkoleń zawodowych przeprowadzanych zarówno na naszej hali szkoleniowej w Łodzi, jak i na życzenie klienta na terenie jego firmy (na terenie całej Polski).Jakie szkolenia zawodowe oferujemy naszym klientom?

Wśród kursów i szkoleń adresowanych do firm i większych zorganizowanych grup na pierwszy plan wysuwają się szkolenia UDT na operatorów i konserwatorów urządzeń transportu bliskiego. Jak można przeczytać na naszej stronie:

Awans B.H.P. oferuje elastyczny pakiet dla firm, który powstał z myślą o zapewnieniu pracodawcy i pracownikom komfortu i bezpieczeństwa pracy. Dzięki niemu operatorzy urządzeń magazynowych będą odpowiednio przeszkoleni z obsługi i konserwacji wózków widłowych oraz innych urządzeń transportu bliskiego.”

Nasi instruktorzy i wykładowcy posiadają wieloletnie doświadczenie zarówno w obsłudze i konserwacji urządzeń transportu bliskiego, jak i w prowadzeniu szkoleń dla dużych grup. Z powodzeniem przygotowujemy kursantów do egzaminów UDT na operatorów wózków widłowych i ładowarek teleskopowych, suwnic, podestów, żurawi oraz dźwigów towarowo-osobowych. Od lat szkolimy również przyszłych konserwatorów wózków widłowych i ładowarek teleskopowych, suwnic, podestów oraz żurawi przenośnych typu HDS.

Gwarantujemy  kompleksową organizację szkolenia – w zależności od preferencji zamawiającego – albo na naszej hali szkoleniowej, albo na terenie firmy klienta. Zapewniamy darmowy dojazd na teren firmy lub transport pracowników na teren naszej hali szkoleniowej w Łodzi. Program szkoleniowy ustalany  i zatwierdzany jest przez Urząd Dozoru Technicznego. Każde szkolenie zakończone jest egzaminem przed komisją UDT.

Cena szkolenia ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest m.in. od obowiązujących promocji oraz ilości osób biorących udział w szkoleniu.

Więcej informacji na temat szkoleń UDT znajduje się na naszej stronie internetowej: https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/

Kolejną grupą oferowanych przez nas szkoleń dla firm są szkolenia elektryczne, energetyczne i gazowe z egzaminem przed komisją SEP. Podobnie jak w przypadku szkoleń UDT,   kursy SEP wraz z egzaminami organizujemy na naszej hali szkoleniowej w Łodzi lub w siedzibie firmy klienta w całej Polsce. Dla firm i zorganizowanych grup przewidzieliśmy korzystny rabat pomniejszający cenę szkoleń dla pracowników.

Więcej szczegółów na temat szkoleń elektrycznych, energetycznych i gazowych pod linkiem: https://awans-bhp.pl/uprawnienia-g1-g2-g3/

Zachęcamy również do zapoznania się z pozostałymi naszymi szkoleniami adresowanymi zarówno do klientów indywidualnych, jak i większych zorganizowanych grup, a wśród nich m.in. szkolenia dla pilarzy, szkolenia z obliczania resursu czy szkolenia z ewakuacji. Szczegóły pod linkiem: https://awans-bhp.pl/

Zapraszamy!