wtorek, 12 lutego 2019

Podesty ruchome przejezdne - co powinieneś wiedzieć przed przystąpieniem do zakupu?


Podesty ruchome przejezdne - co powinieneś wiedzieć przed przystąpieniem do zakupu?


Podesty znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu i gospodarki. Mogą być przystosowane zarówno do pracy na otwartym powietrzu, jak i w pomieszczeniach zamkniętych.   Mogą być wykorzystywane do przeprowadzania prac konserwacyjnych elewacji budynków, naprawy oświetlenia ulicznego czy linii energetycznych, przycinki drzew, montażu reklam, a nawet akcji ratunkowych.  Zanim zdecydujemy się na zakup podestu, powinniśmy zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat użytkowania tego typu urządzeń transportu bliskiego.


Co to jest podest ruchomy przejezdny?

Podesty możemy podzielić na dwie podstawowe kategorie: podesty ruchome przejezdne, do których obsługi potrzebne są uprawnienia I P oraz podesty ruchome, do których obsługi musimy posiadać uprawnienia II P. Do pierwszej grupy, a więc podestów ruchomych przejezdnych zaliczamy podesty wolnobieżne, samojezdne montowane na pojeździe oraz przewoźne.  Do drugiej grupy należą podesty wiszące, masztowe oraz stacjonarne.

Udzielając odpowiedzi na pytanie, co to jest podest ruchomy przejezdny należ powołać się na normę PN-EN 280, według której  podest ruchomy przejezdny to maszyna przejezdna składająca się z platformy roboczej, elementów sterowniczych, wysięgnika i podwozia - przeznaczona jest do wykonywania prac na platformie roboczej, mającej możliwość zmiany położenia. Osoby mogą wejść i zejść z platformy jedynie w określonym położeniu dostępu.

Warto pamiętać, że podestami przejezdnymi mogą być wszystkie podesty, pod warunkiem, że posiadają mechanizm jazdy.

Podesty ruchome przejezdne a UDT

Podesty ruchome przejezdne podlegają pod dozór techniczny -  objęte są pełną formą dozoru technicznego, co oznacza m.in. konieczność przeprowadzenia  badań odbiorczych oraz przeprowadzania badań  okresowych raz w roku, jak również obowiązek posiadania uprawnień UDT przez osoby przystępujące do ich obsługi czy konserwacji.

Ale zacznijmy od początku. Jako że podesty ruchome przejezdne podlegając pod dozór techniczny, właściciel urządzenia ma obowiązek zgłosić podest  do właściwego terenowo oddziału UDT, a z jego eksploatacją musi zaczekać do momentu otrzymania decyzji na jego użytkowanie. Jak już wyżej wspomnieliśmy, użytkownik urządzenia ma również obowiązek zapewnienia obsługi i konserwacji podestu przez osoby ze stosownymi kwalifikacjami. Wszelkie naprawy i przeróbki powinien uzgadniać z organami dozoru technicznego.

Przeglądy konserwacyjne podestów ruchomych przejezdnych powinny być wykonywane co 30 dni, zaś nie rzadziej niż co 12 miesięcy należy sprawdzić przez oględziny stan konstrukcji nośnej podestu (w tym połączeń spawanych, rozłącznych) oraz instalacji ochrony przeciwporażeniowej.

Szkolenia na operatorów podestów ruchomych przejezdnych oraz na konserwatorów podestów

Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje, bądź też jesteś właścicielem podestu i chcesz podnieść kwalifikacje swoich pracowników, zapraszamy na nasze szkolenia na operatorów podestów ruchomych przejezdnych oraz na kurs dla konserwatorów podestów.  Szkolenia zakończone są egzaminem UDT, a pozytywny wynik z egzaminu to zdobycie uprawnień ważnych na terenie całej Polski. Szczegóły dotyczące szkoleń pod linkami:Zapraszamy!

niedziela, 10 lutego 2019

Sterowanie platformą załadowczą


Sterowanie platformą załadowczą

Platformy załadowcze -  podesty ruchome załadowcze montowane są na pojazdach w celu ich załadunku i rozładunku. Objęte są dozorem technicznym ograniczonym - badania doraźne kontrolne należy wykonywać co dwa lata, zaś przeglądy konserwacyjne co 180 dni. 


W jaki sposób operator steruje platformą załadowczą?

Istnieją trzy rozwiązania techniczne:

- sterowanie  platformą załadowczą ręczne z poziomu roboczego;

- sterowanie ręczne z kasety sterowniczej - rozwiązanie coraz mniej popularne;

- sterowanie za pomocą stóp z podestu (możliwe tylko podnoszenie i opuszczanie podestu).

W przypadku sterowania ręcznego z poziomu roboczego przyrządy sterownicze zamontowane są z tyłu pojazdu z prawej strony.

W przypadku sterowania z podestu operator musi bezwzględnie pamiętać o tym, aby podczas sterowania trzymać się poręczy, a nie ładunku.

Kto może obsługiwać platformy załadowcze?

Należy pamiętać, że platformy załadowcze mogą obsługiwać jedynie osoby, które posiadają odpowiednie przeszkolenie teoretyczne oraz praktyczne z tego zakresu. Operator podestu ruchomego załadowczego powinien również odbyć szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie z obsługi burt samowyładowczych/ podesty ruchome załadowcze

Wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe zapraszamy na nasze szkolenia z obsługi burt samowyładowczych/ podestów ruchomych załadowczych. Seminarium organizujemy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi oraz na terenie firmy klienta. Kurs przeprowadzają doświadczeni Instruktorzy - wieloletni wykładowcy, operatorzy i konserwatorzy urządzeń transportu bliskiego, Inspektorzy BHP. Z Awans B.H.P. zdobędziesz niezbędne wiadomości i umiejętności do bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem tego urządzenia technicznego. Szczegóły dotyczące seminarium znajdziecie na naszej stronie internetowej: linkSzkolenia operatorów UDT

A jeśli jesteś zainteresowany innymi szkoleniami dla operatorów urządzeń transportu bliskiego, koniecznie zajrzyj na stronę, zakładka "Szkolenia operatorów UDT".  

Znajdziesz tam niezbędne informacje m.in. na temat szkoleń z obsługi wózków widłowych, ładowarek teleskopowych, suwnic, podestów, żurawi czy dźwigów towarowo-osobowych. Wszystkie nasze szkolenia zakończone są egzaminem UDT. Przystąpienie do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego jest jedyną drogą do zdobycia uprawnień operatora danego urządzenia technicznego ważnych bezterminowo na terenie całej Polski. Zapraszamy już dziś!


niedziela, 3 lutego 2019

Resurs - co to jest i jak go obliczyć?


Resurs - co to jest i jak go obliczyć?


Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego wprowadziło kilka zasadniczych zmian, o których pisaliśmy we wcześniejszych postach oraz w artykule "Nowe przepisy w sprawie urządzeń podlegających pod UDT – rozporządzenie obowiązuje od 6 grudnia 2018" (link)

 Jedną z nich jest wprowadzenie obowiązku odtworzenia przebiegu eksploatacji urządzenia transportu bliskiego z myślą o dokonaniu jego oceny stanu technicznego i  określenia resursu. 


Resurs - definicja

Zgodnie z paragrafem  2. rozporządzenia resurs  to:  

"parametry graniczne  stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania."

Co jeszcze na temat resursu mówi rozporządzenie? Ustawodawca przewidział sytuację, w której eksploatujący urządzenie transportu bliskiego nie będzie znał historii eksploatacji urządzenia (brak rejestracji przebiegu eksploatacji UTB z przyczyn niezależnych od eksploatującego), a w  związku z tym  jego resursu. Ma on wówczas obowiązek określić go na podstawie "aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej". Ponadto w przypadku przekroczenia resursu UTB eksploatujący ma obowiązek przeprowadzenia oceny stanu technicznego urządzenia lub zlecenie jej przeprowadzenia. Po wykonaniu oceny stanu technicznego urządzenia po przekroczeniu jego resursu eksploatujący musi złożyć wniosek o wykonanie badania doraźnego eksploatacyjnego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

Resurs w praktyce czyli jak obliczyć resurs i jakie mogą pojawić się kłopoty

Pojęcie resursu oraz pojawiające się w rozporządzeniu zalecenie określenia resursu na podstawie "aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej" może wzbudzać w eksploatujących UTB pewien niepokój wynikający z braku precyzyjnych wytycznych. Urząd Dozoru Technicznego przychodzi z pomocą wszystkim właścicielom urządzeń technicznych i na swojej stronie opublikował poradnik "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 1, grudzień 2018" (do pobrania na stronie https://www.udt.gov.pl/wazne/przewodnik-dla-utb )

W poradniku znajdziemy między innymi informację, że pojęcie resursu dotyczy tylko tych urządzeń, "których projektowanie ustrojów nośnych opiera się na określaniu trwałości zmęczeniowej ustroju nośnego na podstawie założonej liczby cykli pracy i stanu obciążenia"[1]

UDT zaleca, aby eksploatujący na bieżąco kontrolował stopień wykorzystania resursu UTB, zadbał o prawidłowe oszacowanie resursu dla danego urządzenia (adekwatnie do eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem) oraz "zapewnił nowy bezpieczny okres pracy urządzenia po osiągnięciu swojego resursu."

Aby prawidłowo określić stopień wykorzystania resursu urządzenia eksploatujący powinien na bieżąco prowadzić odpowiedni rejestr warunków eksploatacji UTB, w tym jego poszczególnych mechanizmów. Te ostatnie mogą bowiem osiągnąć swój resurs w różnych terminach.

Zgodnie z rozporządzeniem w momencie osiągnięcia przez urządzenie resursu, musi ono przejść najpierw przegląd specjalny wraz z udokumentowaniem przeprowadzonych czynności, a następnie remont kapitalny realizujący zalecenia zawarte w dokumentacji z przeglądu specjalnego.

W dokumencie "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 1, grudzień 2018" znajdziemy również zalecenia, jak prowadzić rejestrację warunków eksploatacji UTB. Ponadto na stronie https://www.udt.gov.pl/wazne/przewodnik-dla-utb UDT zamieściło przykładowe arkusze  wyznaczania stopnia wykorzystania resursu jak również protokoły przeglądów specjalnych UTB. 

Więcej na temat rozporządzenia przeczytacie również na blogu https://wozek-instruktor.blogspot.com/2018/12/nowe-rozporzadzenie-ministra.html

Zapraszamy![1] Wytyczne UDT  dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego Strona 44 z 146

środa, 30 stycznia 2019

Kursy zawodowe - skuteczny sposób na podniesienie swoich kwalifikacji


Kursy zawodowe - skuteczny sposób na podniesienie swoich kwalifikacji


Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, albo szukasz sposobu na polepszenie swojej sytuacji finansowej i znalezienie lepszej pracy, być może powinieneś rozważyć możliwość ukończenia specjalistycznego kursu zawodowego. Szkolenie zawodowe zakończone państwowym egzaminem, po którego zdaniu otrzymamy konkretne uprawnienia, to nasz atut na rynku pracy i przepustka do rozpoczęcia pracy w nowym charakterze. 


Jakie kursy zawodowe warto wybrać?

Przystępując do wyboru szkolenia zawodowego warto kierować się chociażby zapotrzebowaniem na rynku pracy. Dynamiczny rozwój branży logistycznej powoduje, że wśród pojawiających się ofert pracy coraz więcej związanych jest z logistyką magazynową. Korzystnym wyborem są więc szkolenia adresowane do magazynierów czy też kursy  na operatorów wózków widłowych. Te ostatnie powinny być zakończone egzaminem UDT, z którego pozytywny wynik oznacza zdobycie uprawnień do obsługi wózków widłowych. Należy pamiętać, że istnieje wiele rodzajów wózków widłowych, do obsługi których wymagane są różne uprawnienia. Najwyższą kategorią uprawnień UDT na wózki widłowe jest kategoria I WJO - obejmuje wszystkie pozostałe kategorie uprawnień - II WJO oraz III WJO.

Jakie kursy zawodowe polecamy?

Jako firma specjalizująca się w szkoleniach UDT, naszym klientom polecamy przede wszystkim szkolenia na operatorów i konserwatorów urządzeń transportu bliskiego. To doskonały sposób na podniesienie swoich kwalifikacji i zdobycie uprawnień państwowych stanowiących przepustkę do wykonywania zawodów regulowanych - takich jak chociażby operator podestów, suwnic, żurawi, wózków widłowych czy konserwator UTB. Wszystkie nasze szkolenia zakończone są egzaminem UDT - zapewniamy kompleksową organizację egzaminu.

Organizowane przez nas szkolenia z obsługi i konserwacji urządzeń technicznych w pełni realizują program uzgadniany i zatwierdzany przez Urząd Dozoru Technicznego. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne prowadzą doświadczeni instruktorzy - praktykujący konserwatorzy i operatorzy urządzeń transportu bliskiego oraz inspektorzy bhp.

Nasza oferta adresowana do przyszłych operatorów UTB zawiera szkolenia operatorów:

- wózków widłowych i ładowarek teleskopowych;

- podestów;

- żurawi;

- dźwigów towarowo-osobowych;

- oraz suwnic.

Szkolimy również przyszłych konserwatorów:

- wózków widłowych i ładowarek teleskopowych;

- podestów

- żurawi przenośnych II Ż tupu HDS

- oraz suwnic.

Wszystkie szczegóły dotyczące szkoleń dla operatorów i konserwatorów UDT dostępne są na naszej stronie internetowej:  https://awans-bhp.pl/ .

Zapraszamy już dziś. Z nami zdobycie wymarzonych uprawnień zawodowych będzie zdecydowanie łatwiejsze i szybsze.

środa, 16 stycznia 2019

Najczęściej występujące zagrożenia dla wózków jezdniowych podnośnikowych


Najczęściej występujące  zagrożenia dla wózków jezdniowych podnośnikowych


Wózki jezdniowe podnośnikowe to urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu. Pomimo wszelkich starań minimalizacji zagrożeń związanych z eksploatacją  tych urządzeń, w codziennej pracy może dojść do sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i życiu ludzkiemu. Na stronie UDT (link)   możemy znaleźć listę najczęściej identyfikowanych zagrożeń dla wszystkich urządzeń transportu bliskiego. Dziś skupimy się na wózkach jezdniowych podnośnikowych.


Najczęściej identyfikowane zagrożenia dla wózków jezdniowych podnośnikowych

Opracowana przez UDT  lista najczęściej identyfikowanych zagrożeń dla wózków jezdniowych podnośnikowych  powstała w oparciu o analizę rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Pierwsze miejsce na liście zagrożeń zajmuje zastosowanie na wózku widłowym nieprawidłowego oznakowania - tj. brak oznaczeń (piktogramów) bądź też umieszczenie napisów informacyjnych i ostrzegawczych w języku obcym.

Kolejnym źródłem zagrożenia, zgodnie z paragrafem 10 wspomnianego rozporządzenia, jest brak sygnału ostrzegawczego, który włączałby się przy jeździe do tyłu, jeżeli strefa za wózkiem jest niewidoczna dla kierowcy. Jak czytamy na stronie UDT, jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku wózków ze zmiennym wysięgiem.

Kolejna potencjalnie niebezpieczna sytuacja dotyczy starych wózków elektrycznych z rozruchem oporowym, w których silnik jazdy wózka załączany jest pojedynczym stycznikiem. W tym przypadku może nastąpić klejenie się styków, wówczas kierowca nie może zatrzymać wózka za pomocą hamulca zasadniczego. Jak możemy przeczytać na stronie UDT, : "Jeśli [operator] nie zdąży użyć wyłącznika awaryjnego, występuje zagrożenie wypadkiem."

Kolejne wymienione zagrożenia to:

- brak łatwo dostępnego urządzenia awaryjnego na stanowisku kierowcy - w przypadku wózków elektrycznych;

- brak łatwo dostępnego urządzenia do zatrzymania silnika na stanowisku kierowcy - w przypadku wózków spalinowych;

- brak zabezpieczeń przed wypadnięciem baterii akumulatorów ( w wózkach elektrycznych) w momencie wywrócenia wózka;

- brak zabezpieczeń przed upadkiem pokryw podnoszonych do celów konserwacyjnych (brak podpórek);

- brak osłony chroniącej operatora przy stanowisku operatora znajdującym się bardzo blisko masztu;

- brak wyłącznika brzusznego na dyszlu wózka prowadzonego;

- brak zabezpieczenia operatora w razie wywrócenia się wózka - przykładowo brak pasów bezpieczeństwa czy obudowy kabiny;

- nieosłonięty tłumik lub rura wydechowa (zagrożenie oparzeniem).

Ponadto UDT do najczęstszych  zagrożeń związanych z użytkowaniem wózków jezdniowych zalicza, zgodnie z § 15 rozporządzenia:

-  "Zagrożenie uderzeniem kierowcy w przypadku zerwania łańcucha, jeśli poprzeczka masztu lub daszek nie chronią przed uderzeniem."

- " Zagrożenie operatora przy pęknięciu przewodów hydraulicznych, jeżeli nieosłonięte giętkie przewody znajdują się w bezpośredniej bliskości operatora."

- " Dostępne nieosłonięte elementy ruchome osprzętu silnika spalinowego, jak wentylator, przekładnia pasowa, itp."


Szkolenia na wózki widłowe z egzaminem UDT

Wszystkich chętnych do pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności związanych z obsługą wózków widłowych, zapraszamy na nasze szkolenia dla operatorów wózków widłowych zakończone egzaminem UDT.  Pozytywny wynik z egzaminu oznacza zdobycie uprawnień ważnych na terenie całego kraju. Po szczegółowe informacje dotyczące kursów na wózki jezdniowe zapraszamy na naszą stronę internetową: link


wtorek, 8 stycznia 2019

Zniesienie imiennych zezwoleń na wózki widłowe - uzupełnienie kwalifikacji


Zniesienie imiennych zezwoleń na wózki widłowe - uzupełnienie kwalifikacji


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym z dnia 15 grudnia 2017 roku już 31 grudnia 2019 roku stracą ważność pierwsze imienne zezwolenia do obsługi wózków widłowych wystawione przez pracodawcę - są to zezwolenia wystawione do dnia 31 grudnia 2004 roku. W kolejnych latach (tj. 31 grudnia 2020 r. i 31 grudnia 2021 r.) stracą ważność pozostałe imienne zezwolenia (wystawione odpowiednio do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz od dnia 1 stycznia 2015 r.)  Czas pozostały do upływu tych terminów warto wykorzystać na uzupełnienie kwalifikacji i zdobycie uprawnień na wózki widłowe wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego.


Jak uzupełnić kwalifikacje niezbędne do obsługi wózków widłowych?


Osoby, które do tej pory wykonywały pracę operatora wózka widłowego na podstawie imiennego zezwolenia, muszą uzupełnić swoje kwalifikacje zdobywając świadectwo kwalifikacyjne do obsługi wózków widłowych wydawane przez UDT. Jedyną drogą do zdobycia tego dokumentu jest przystąpienie do egzaminu przed państwową komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele UDT. Pozytywny wynik z  egzaminu oznacza zdobycie uprawnień.

W tym miejscu przypominamy również, iż od 1 czerwca 2019 roku zaświadczenia kwalifikacyjne przestaną mieć charakter bezterminowy i będą wydawane na  czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować. Zmiana ta została wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o dozorze technicznym, o której pisaliśmy już we wcześniejszym wpisie (dla przypomnienia link: "Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym - zmiany na 2019 rok")Szkolenia na wózki widłowe z egzaminem UDT

Wszystkich, którzy chcą uzupełnić swoje kwalifikacje i przystąpić do egzaminu dla operatorów wózków jezdniowych zapraszamy na nasze  szkolenia z obsługi wózków widłowych. Nasi kursanci mogą wybierać spośród 5 wariantów szkolenia i zdobyć uprawnienia na wszystkie trzy kategorie UDT (I WJO, II WJO i III WJO).  Wszystkie szkolenia zakończone są organizowanym przez nas egzaminem UDT.  Przypominamy, że od stycznia 2019 roku opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji osób wynosi  160,18 zł.

Szkolenia składają się z części teoretycznej i praktycznej i realizują program szkoleniowy zatwierdzony przez UDT. Zajęcia prowadzą doświadczeni Instruktorzy. Oprócz doskonałej kadry szkoleniowej, naszym kursantom zapewniamy również nielimitowaną ilość godzin praktyki w stałej cenie szkolenia.  Zajęcia i egzamin  odbywają się na terenie naszej hali szkoleniowej. Na życzenie klienta szkolenie możemy zorganizować również w wyznaczonym przez niego miejscu - dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski.

Wszystkie niezbędne informacje na temat przebiegu szkolenia znajdują się na naszej stronie internetowej:
Zapraszamy już dziś!

niedziela, 6 stycznia 2019

Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym - zmiany na 2019 rok


Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym - zmiany na 2019 rok

1 stycznia 2019 roku weszło w życie większość zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o dozorze technicznym, podpisaną przez Prezydenta RP 12 grudnia 2018 roku. Poniżej przygotowaliśmy krótkie podsumowanie najważniejszych kwestii, które  zostały uregulowane w ustawie. 


Terminowość zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT

Terminowość zaświadczeń kwalifikacyjnych to jedna z ważniejszych zmian, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o dozorze technicznym. Zgodnie z  art.  22 ust. 3a zaświadczenie kwalifikacyjne osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne będą "wydawane na czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować".

Zmiana ta wchodzi w życie nieco później niż pozostałe zmiany - zacznie obowiązywać od  01.06.2019 roku.  Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego będzie następowało na wniosek osoby zainteresowanej przedłużeniem okresu ważności tego zaświadczenia. Warunkiem przedłużenia okresu ważności będzie złożenie wniosku nie później niż  na 3 miesiące przed dniem upływu ważności zaświadczenia oraz wykonywanie czynności objętych zaświadczeniem kwalifikacyjnym przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia.

Zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez dniem 1 czerwca 2019 roku zachowują ważność przez okres 5 lat.

Jakie pozostałe zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o dozorze technicznym?

Terminowość zaświadczeń kwalifikacyjnych to zmiana, która zacznie obowiązywać od dnia 1 czerwca 2019 roku, natomiast z dniem 1 stycznia 2019 roku w życie weszły pozostałe zasadnicze zmiany. Do ważniejszych z nich należą:

- wprowadzenie nowych definicji określeń ustawowych: "modernizacja", "naprawa" i "konserwacja";

- zdecydowanie, że  w sprawach należących do zakresu działania Urzędu Dozoru Technicznego dotyczących urządzeń technicznych lub urządzeń w elektrowniach jądrowych, organem właściwym, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, jest Prezes Urzędu, a organem wyższego stopnia  minister właściwy do spraw energii;

-  wprowadzenie możliwości sporządzania protokołów badań w postaci elektronicznej, z zachowaniem możliwości wyboru tradycyjnej postaci papierowej;

- zniesienie konieczności powtórnego wyrabiania zaświadczeń kwalifikacyjnych przez osoby posiadające przedmiotowe zaświadczenie kwalifikacyjne na ten sam zakres, ale wydane przez inną jednostkę dozoru technicznego (UDT, TDTM WDT)  bez względu na miejsce instalacji, eksploatacji bądź wykorzystania urządzenia technicznego:

 „3b. Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego potwierdza kwalifikacje osób, o których mowa w ust. 2 i 3, również w przypadku, gdy ze względu na miejsce instalacji, eksploatacji lub wykorzystania urządzenia technicznego dozór techniczny nad tym urządzeniem jest wykonywany przez inną jednostkę dozoru technicznego.”

- wprowadzenie obowiązku niezwłocznego zawiadomienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego przez eksploatującego urządzenie techniczne o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia technicznego  oraz o nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją. Obowiązki te nie dotyczą urządzeń do odzyskiwania par paliwa.Jeśli chcecie być na bieżąco ze zmianami w przepisach z branży UDT i BHP zachęcamy do śledzenia i odwiedzania naszej strony internetowej: https://awans-bhp.pl/

Zapraszamy!