sobota, 23 stycznia 2021

Środki ochrony indywidualnej – definicja, rodzaje, obowiązki pracodawcy

 

Środki ochrony indywidualnej – definicja, rodzaje, obowiązki pracodawcy

W dzisiejszym wpisie skupimy się na zagadnieniu dotyczącym zapewnienia pracownikom  środków ochrony indywidualnej. Dostarczenie pracownikowi tego typu wyposażenia jest bowiem jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Mówi o tym kodeks pracy:

Art. 2376. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.”


 

Czym zatem są środki ochrony indywidualnej?

Obszerną definicję znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173). Zgodnie z § 3 pod pojęciem środków ochrony indywidualnej należy rozumieć:

„urządzenia lub wyposażenie przewidziane do noszenia bądź trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub zdrowie.”

Co ważne, środki ochrony indywidualnej powinny:

„§ 7.1 (…) zapewnić wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami;

2. być zaprojektowane oraz wykonane zgodnie z wymaganiami ergonomii w taki sposób, aby w przewidywanych warunkach używania, do których są przeznaczone, użytkownik mógł normalnie wykonywać wszystkie czynności w przypadku zagrożenia, korzystając równocześnie z odpowiedniej ochrony na możliwie najwyższym osiągalnym poziomie.”

Należy podkreślić, że każdy środek ochrony indywidualnej powinien być wyposażony przez producenta bądź jego upoważnionego przedstawiciela w instrukcję użytkowania. Instrukcja ta powinna zawierać m.in. informacje dotyczące zalecanych środków czyszczących, konserwujących czy dezynfekujących, skuteczność ochrony, datę ważności lub okres trwałości środka, objaśnienie oznaczeń.

Rodzaje środków ochrony indywidualnej

Zgodnie z publikacją „ABC BHP. Informator dla pracodawców” Jakub Chojnicki, Grażyna Jarosiewicz, Warszawa 2019, Państwowa Inspekcja Pracy, do środków ochrony indywidualnej możemy zaliczyć m.in.:

- odzież ochronną (ochraniacze brzucha czy klatki piersiowej)

- środki ochrony kończyn (np. obuwie ochronne, ochraniacze kolan, łokci)

- głowy – hełmy;

- twarzy i oczu – okulary ochronne;

- słuchu – nauszniki;

- układu oddechowego np. gazoszczelne kombinezony;

- środki chroniące przed upadkiem z wysokości.

Kto ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej?

Zgodnie z kodeksem pracy to pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej, jak również odzieży i obuwia roboczego przyznawanych pracownikowi na danym stanowisku pracy. Decyzja w tej sprawie powinna być poprzedzona konsultacjami z pracownikami lub ich przedstawicielami, a ustalenia zapisane w regulaminie pracy bądź innym akcie wewnątrzzakładowym.

Należy pamiętać, że pracodawca nie może dopuści pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej przewidzianych na danym stanowisku. Po stronie pracodawcy spoczywa również obowiązek zapewnienia konserwacji, odpylania, odkażania i prania tychże środków. „Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika.” [k.p. art. 2379 § 3.]

Usługi bhp dla firm

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą usług bhp dla firm. Oprócz szkoleń bhp oferujemy szereg dodatkowych usług wchodzących w skład kompleksowej opieki bhp dla firm i placów budowy. Szczegóły pod linkiem: https://awans-bhp.pl/szkolenia-bhp/uslugi-bhp-dla-firm/

Zapraszamy.

 

 

sobota, 16 stycznia 2021

Oferta usług z zakresu bhp i branży urządzeń transportu bliskiego w 2021 roku

 

Oferta usług z zakresu bhp i branży urządzeń transportu bliskiego w 2021 roku

W jednym z ostatnich postów pisaliśmy o ofercie szkoleniowej przygotowanej dla naszych kursantów na 2021 rok [http://awans-bhp-lodz.blogspot.com/2021/01/szkolenia-udt-w-2021-roku.html]. Wśród nowych możliwości pojawiły się m.in. szkolenia hybrydowe z teorią online. Dziś przedstawimy krótko naszą ofertę usługową przygotowaną dla firm na terenie całej Polski na 2021 rok.Wyliczanie resursu urządzeń w 2021 roku

Określenie stopnia wykorzystania resursu odnosi się do wszystkich urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu. Obowiązek  obliczenia resursu oraz rejestracji przebiegu eksploatacji urządzenia wprowadza  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Jak się okazuje obliczenie resursu danego urządzenia nie jest taką prostą sprawą. Wymaga znajomości specyfiki pracy urządzeń transportu bliskiego, wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego, znajomości odpowiednich norm i przepisów prawnych, znajomości mechaniki, hydrauliki i elektryki urządzeń transportu bliskiego. Na szczęście eksploatujący nie musi sam podejmować się tego zadania - działania związane z określeniem resursu oraz oceną stanu technicznego może zlecić kompetentnej osobie.

Awans B.H.P. zaprasza do skorzystania z oferty wyliczania resursu urządzeń transportu bliskiego. Zapewniamy profesjonalną realizację usługi przez wieloletniego specjalistę od urządzeń transportu bliskiego. Ponadto, jak informujemy na naszej stronie istnieje możliwość zlecenia wyliczenia resursu urządzenia na odległość [https://awans-bhp.pl/resurs-obliczanie-i-szkolenia/ ] :

 „Dla osób, które wolą jednorazowo wyliczyć resurs dla urządzenia mamy szybkie i profesjonalne rozwiązanie. Nasz konserwator urządzeń i specjalista od resursu UDT wylicza resurs urządzenia na podstawie specjalnego wywiadu i przesłanych informacji przez klienta.”

Konserwacja urządzeń UDT  w 2021 roku

Wśród naszej propozycji usług z zakresu branży urządzeń transportu bliskiego przygotowaliśmy również kompleksową konserwację utb – wózków widłowych, podestów, ładowarek czy HDS-ów.  W ramach naszej usługi zapewniamy pełen przegląd konserwatorski, sporządzenie kompleksowej dokumentacji konserwatorskiej, naprawę urządzenia bądź usunięcie usterek, doradztwo w eksploatacji urządzenia oraz przygotowanie do przeglądu i inne prace związane z konserwacją i przygotowaniem do prawidłowej eksploatacji urządzenia. Szczegóły dostępne pod linkiem: https://awans-bhp.pl/przeglady-konserwatorskie/

Usługi BHP dla firm w 2021 roku

Podstawą naszej oferty usługowo-szkoleniowej obok kursów i usług z zakresu urządzeń transportu bliskiego są również usługi i szkolenia bhp. Oferujemy:

·         Porady dotyczące przepisów BHP i UDT

·         Szkolenia BHP – wstępne i okresowe

·         Programy szkoleń BHP

·         Sporządzanie oceny ryzyka zawodowego

·         Sporządzanie dokumentacji powypadkowej

·         Sporządzanie IBWR – Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót

·         Sporządzanie prezentacji BHP

·         Sporządzanie BIOZ – Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

·         Kursy Pierwszej Pomocy

·         Audyty BHP

·         Ogólną Opiekę BHP firm lub placów budowy

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą usług bhp dla firm dostępną pod linkiem:

https://awans-bhp.pl/szkolenia-bhp/uslugi-bhp-dla-firm/

Działamy na terenie całej Polski.

Zapraszamy!

sobota, 9 stycznia 2021

Wypadek przy pracy – kiedy wypadek można uznać za wypadek przy pracy, jakie są rodzaje wypadków przy pracy?

 

Wypadek przy pracy – kiedy wypadek można uznać za wypadek przy pracy, jakie są rodzaje wypadków przy pracy?

W dzisiejszym wpisie zajmiemy się kwestią wypadków przy pracy. Nie każde nieszczęśliwe zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy. Warto więc, aby pracownik wiedział, jakie są kryteria uznania danego wypadku za wypadek przy pracy oraz jakie w związku z tym przysługują mu prawa.Wypadek przy pracy – jakie kryteria muszą zostać spełnione, aby dane zdarzenie można  uznać za wypadek przy pracy?

Zgodnie z ustawą  z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1376, z późn. zm.):

„Art. 3. 1. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.”

Widzimy więc, że aby wypadek został uznany za wypadek przy pracy muszą zostać spełnione 4 warunki:

1.       Musimy mieć do czynienia ze zdarzeniem nagłym;

2.        Zdarzenie musi być wywołane przyczyną zewnętrzną , np. maszyny, urządzenia, inne osoby;

3.       Zdarzenie nastąpiło w związku z pracą;

4.       Zdarzenie spowodowało uraz lub śmierć.

Należy pamiętać, że godnie z rozporządzeniem:

„2. Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

 1) w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;

2) podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;

3) przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.”

Rodzaje wypadków przy pracy

Zgodnie z publikacją „ABC BHP. Informator dla pracodawców” Jakub Chojnicki, Grażyna Jarosiewicz, Warszawa 2019, Państwowa Inspekcja Pracy, możemy wyróżnić 5 rodzajów wypadków przy pracy:

„1. Śmiertelny wypadek przy pracy – śmierć w wyniku wypadku następuje w okresie do 6 miesięcy od daty wypadku.

2. Ciężki wypadek przy pracy – to taki wypadek, który powoduje ciężkie uszkodzenie ciała np. utratę wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenia ciała albo rozstrój zdrowia naruszający podstawowe funkcje organizmu. Ciężkie uszkodzenie ciała, to także zagrażająca życiu lub nieuleczalna choroba, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

 3. Lekki wypadek przy pracy – każdy inny wypadek niewyczerpujący znamion wypadku śmiertelnego i ciężkiego.

4. Zbiorowy wypadek przy pracy – zdarzenie wypadkowe, w wyniku którego poszkodowane są co najmniej 2 osoby” [str. 87]

Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy

Zgodnie  rozporządzeniem z tytułu wypadku przy pracy ubezpieczonemu pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy oraz  świadczenie rehabilitacyjne – jeśli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego pracownik jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie bądź rehabilitacja dają możliwość odzyskania zdolności do pracy. Ponadto pracownikowi, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu na skutek uszczerbku na zdrowiu przysługuje zasiłek wyrównawczy. 

Dodatkowym świadczeniem jest jednorazowe odszkodowanie, przyznawane ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, bądź rodzinie, jeśli pracownik zmarł.

Pracownikowi, który stał się niezdolny do pracy na skutek wypadku przy pracy przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy, a w przypadku śmierci  ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy przysługuje renta rodzinna dla członków rodziny.

Osobom, które muszą przekwalifikować się zawodowo ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie w wyniku wypadku przy pracy, przysługuje renta szkoleniowa.

Należy pamiętać, że zasiłek chorobowy oraz świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego przysługują w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Usługi bhp dla firm

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą usług bhp dla firm. Oprócz szkoleń bhp oferujemy szereg dodatkowych usług wchodzących w skład kompleksowej opieki bhp dla firm i placów budowy. Szczegóły pod linkiem: https://awans-bhp.pl/szkolenia-bhp/uslugi-bhp-dla-firm/

Zapraszamy.

 

niedziela, 3 stycznia 2021

Szkolenia UDT w 2021 roku

 

Szkolenia UDT w 2021 roku

Nowy rok, nowe wyzwania i nowe szanse. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji na nasze szkolenia UDT zakończone państwowym egzaminem.

Jakie szkolenia warto ukończyć w 2021 roku?

Bez wątpienia ostatni rok nie był łatwy dla nikogo, zwłaszcza jeśli chodzi o zatrudnienie i znalezienie dobrej pracy. Jak się jednak okazuje istnieją  branże, w których wciąż utrzymuje się duże zapotrzebowanie na nowych pracowników. Jak możemy przeczytać na stronie https://strefabiznesu.pl/15-najbardziej-poszukiwanych-zawodow-w-czasach-epidemii-covid19/ar/c10-14946016 (dostęp na dzień 03.01.2021) pomimo zastoju w procesach rekrutacyjnych w niektórych sektorach, wciąż jest grupa pracowników pilnie poszukiwanych na rynku pracy. Firmy nadal chętnie zatrudniają  m.in. magazynierów czy pracowników budowlanych. Bez wątpienia atutem osób ubiegających się o tego typu stanowisko będą uprawnienia UDT, jak również uprawnienia elektryczne, energetyczne czy gazowe wydawane przez SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich).
Jakie uprawnienia UDT warto posiadać? Jakie szkolenia UDT warto ukończyć w 2021 roku?

Nasze szkolenia UDT adresujemy do przyszłych operatorów (https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/)  i konserwatorów (https://awans-bhp.pl/szkolenia-konserwatorow/) urządzeń transportu bliskiego. Nasi specjaliści- doświadczeni szkoleniowcy, zapewniają profesjonalne przygotowanie do egzaminu na operatorów:

- wózków widłowych i ładowarek teleskopowych;

- suwnic;

- podestów;

- żurawi;

- dźwigów towarowo-osobowych.

Również osoby, które chcą zostać konserwatorami urządzeń transportu bliskiego znajdą u nas odpowiednie wsparcie merytoryczne, dzięki któremu będą doskonale przygotowane do państwowego egzaminu stanowiącego przepustkę do wykonywania zawodu konserwatora UDT. Do wyboru pozostawiamy Państwu szkolenia na konserwatorów wózków widłowych i ładowarek teleskopowych,  konserwatorów podestów, konserwatorów żurawi przenośnych typu HDS oraz konserwatorów suwnic.

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną zapewniamy realizację usług w ramach nowego rygoru sanitarnego, a większość formalności załatwiamy online.

Jak informujemy na naszej stronie [https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt-online/]

„Dla poprawy komfortu i bezpieczeństwa naszych klientów oferujemy przeprowadzenie części szkolenia online. Telefonicznie lub mailowo ustalamy szczegóły szkolenia, wymieniamy się niezbędnymi dokumentami do przeprowadzenia egzaminu państwowego i umawiamy się na termin zajęć teoretycznych online. Dodatkowo nasi kursanci otrzymują praktyczny pakiet materiałów na maila. Po bardzo wyczerpującej teorii online, gdzie omawiamy szczegółowo pełen zakres egzaminu z obsługi danego urządzenia podlegającego pod UDT, umawiamy się na zajęcia praktyczne z obsługi urządzenia. Zajęcia praktyczne na danym urządzeniu odbywają się w trybie indywidualnym na naszej hali szkoleniowej. Następnie odbywa się egzamin państwowy – także na naszej hali i na sprzęcie, na którym ćwiczył kursant. Na życzenie klienta część praktyczną organizujemy także na terenie jego firmy – podobnie jak egzamin państwowy.”

Szkolenia elektryczne, energetyczne i gazowe 2021

Zachęcamy również do skorzystania z naszych szkoleń energetycznych, elektrycznych i gazowych:


Dzięki naszym kursom, odbywającym się zarówno w formie tradycyjnej- stacjonarnej, jak i online, możesz w kilku prostych krokach zdobyć uprawnienia G1, G2 lub G3. W okresie pandemii to doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto chce w bezpieczny sposób poszerzyć swoje kwalifikacje i powalczyć o lepszą pozycję na ciągle zmieniającym się rynku pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową i do skorzystania z nowych możliwości w 2021 roku.

sobota, 19 grudnia 2020

Choroby zawodowe – obowiązki pracodawcy, procedura postępowania

 

Choroby zawodowe – obowiązki pracodawcy, procedura postępowania

Wiele osób narażonych jest w pracy na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia. Ich oddziaływanie może być na tyle znaczące, że stanie się przyczyną choroby zawodowej pracownika. W dzisiejszym wpisie znajdziecie odpowiedź, co należy rozumieć pod pojęciem choroby zawodowej, jakie są obowiązki pracodawcy w przypadku stwierdzenia choroby zawodowej pracownika oraz jaka jest procedura postępowania w sytuacji, kiedy zaobserwujemy u pracownika objawy choroby zawodowej.Choroba zawodowa – definicja

Zgodnie z kodeksem pracy (art. 235¹)

„Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych ,,narażeniem zawodowym".

Czynnikami szkodliwymi są m.in. hałas, złe oświetlenie, promieniowanie, duże zapylenie czy  związki chemiczne.

Wykaz chorób zawodowych wraz z okresem, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym, określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U.2013.0.1367). Należy bowiem pamiętać, że rozpoznanie choroby zawodowej może nastąpić zarówno w czasie trwania zatrudnienia danego pracownika, jak i już po zakończeniu pracy w narażeniu zawodowym.

Kto może zgłosić podejrzenie choroby zawodowej u danego pracownika?

Pracodawca ma obowiązek zgłosić państwowemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej – mówi o tym art. 235 KP. Podobny obowiązek spoczywa na lekarzu podmiotu właściwego do rozpoznania choroby zawodowej. Również sam pracownik/ były pracownik może zgłosić podejrzenie choroby zawodowej – w przypadku aktualnie zatrudnionej osoby odbywa się to za pośrednictwem lekarza.

Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w przypadku stwierdzenia choroby zawodowej pracownika?

Zgodnie z kodeksem pracy w przypadku stwierdzenia u pracownika choroby zawodowej, pracodawca w porozumieniu z państwowym inspektorem sanitarnym ma obowiązek ustalenia przyczyny powstania tej choroby, określenia charakteru i rozmiaru zagrożenia tą chorobą, jak również usunięcia czynników będących przyczyną powstania danej choroby zawodowej. Po stronie pracodawcy pozostaje również zastosowanie wszelkich niezbędnych środków zapobiegawczych oraz realizacja zaleceń lekarskich.

Należy podkreślić, że pracodawca musi prowadzić rejestr przypadków stwierdzonych chorób zawodowych oraz podejrzeń o takie choroby.Kto przeprowadza ocenę narażenia zawodowego?

Zgodnie z przywołanym Rozporządzeniem, ocenę narażenia zawodowego przeprowadza:

„1) w związku z podejrzeniem choroby zawodowej - lekarz, który sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikiem, którego dotyczy podejrzenie;

2) w toku ustalania rozpoznania choroby zawodowej - lekarz zatrudniony w jednostce orzeczniczej, (…);

3) w toku podejmowania decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej - właściwy państwowy inspektor sanitarny.” [§ 6.3]

 

Na jakiej podstawie lekarz wydaje orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej?

Zgodnie z rozporządzeniem, orzeczenie lekarskie  o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania wydaje lekarz na podstawie „wyników przeprowadzonych badań lekarskich i pomocniczych, dokumentacji medycznej pracownika lub byłego pracownika, dokumentacji przebiegu zatrudnienia oraz oceny narażenia zawodowego.” [§ 6.1]. Lekarz może również zgłosić się o uzupełnienie dokumentacji do:

1)pracodawcy - w zakresie obejmującym przebieg oraz organizację pracy zawodowej pracownika lub byłego pracownika, w tym pracę w godzinach nadliczbowych, dane o narażeniu zawodowym, obejmujące także wyniki pomiarów czynników szkodliwych wykonanych na stanowiskach pracy, na których pracownik był zatrudniony, stosowane przez pracownika środki ochrony indywidualnej, a w przypadku narażenia pracownika na czynniki o działaniu uczulającym (alergenów) - także o przekazanie próbki substancji, w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań diagnostycznych;

2)lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikiem, którego dotyczy podejrzenie choroby zawodowej - w zakresie dokonania uzupełniającej oceny narażenia zawodowego oraz o udostępnienie dokumentacji medycznej wraz z wynikami przeprowadzonych badań profilaktycznych;

3)lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub innego lekarza prowadzącego leczenie pracownika lub byłego pracownika, którego dotyczy podejrzenie choroby zawodowej - o udostępnienie dokumentacji medycznej w zakresie niezbędnym do rozpoznania choroby zawodowej;

4)właściwego państwowego inspektora sanitarnego - w zakresie oceny narażenia zawodowego, zwłaszcza na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz informacji udostępnianej na jego wniosek przez odpowiednie jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej i służby medycyny pracy w odniesieniu do zakładów pracy, które uległy likwidacji;

5)pracownika lub byłego pracownika - w zakresie uzupełnienia wywiadu zawodowego przeprowadzonego przez lekarza wykonującego zawód w ramach wykonywania działalności leczniczej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym albo właściwego państwowego inspektora sanitarnego wydającego skierowanie na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej.” [§ 6.5].

Orzeczenie lekarskie zostaje wysłane danemu pracownikowi/byłemu pracownikowi, właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu oraz lekarzowi kierującemu na badania.

Usługi bhp dla firm

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą usług bhp dla firm. Oprócz szkoleń bhp oferujemy szereg dodatkowych usług wchodzących w skład kompleksowej opieki bhp dla firm i placów budowy. Szczegóły pod linkiem: https://awans-bhp.pl/szkolenia-bhp/uslugi-bhp-dla-firm/

Zapraszamy.

sobota, 12 grudnia 2020

Odzież i obuwie robocze pracownika – obowiązki pracodawcy

 

Odzież i obuwie robocze pracownika – obowiązki pracodawcy

Polskie prawo w konkretnych przypadkach nakłada na pracodawcę obowiązek dostarczenia pracownikowi odzieży i obuwia roboczego. Kiedy występuje taki obowiązek? Jakie są zasady przydzielania odzieży i obuwia roboczego? Jaki jest okres ich użytkowania? O tym wszystkim dowiecie się z dzisiejszego wpisu.Odzież i obuwie robocze – kiedy pracodawca ma obowiązek dostarczenia ich pracownikowi?

Zasady przydzielania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej reguluje dział dziesiąty Kodeksu Pracy „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, rozdział IX „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze”.

Zgodnie z Art. 2379. § 1„Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.”

Co więcej:

„1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

1) jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,  

2) ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.” [art. 2377kp]

Czy w takim razie pracownik nie może używać własnej odzieży i obuwia roboczego? Okazuje się, że w pewnych przypadkach może. Pracodawca powinien wówczas ustalić stanowiska, na których takie rozwiązanie będzie dopuszczalne. Oczywiście pracownik musi wyrazić na to zgodę, a stosowana przez niego odzież i obuwie robocze muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik otrzymuje wówczas od pracodawcy ekwiwalent pieniężny w wysokości pokrywającej aktualne ceny odzieży i obuwia roboczego.

Należy jednak pamiętać, że pracodawca nie może pozwolić pracownikowi na stosowanie własnej odzieży i obuwia roboczego w przypadku stanowisk: „na których są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi.” (Art. 2377. § 3 kp).

Jaki jest okres użytkowania odzieży i obuwia roboczego?

Jakie są zasady przyznawania odzieży i obuwia roboczego?

 

Często zadawanym pytaniem jest pytanie dotyczące tego, co jaki czas przysługuje nowa odzież i obuwie robocze?  Zgodnie z kodeksem pracy to pracodawca ustala przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego. Powinny one zostać przedstawione w postaci tabel norm przydziału odzieży i obuwia roboczego obowiązujących w danym zakładzie pracy.

Pracodawca ma również obowiązek zapewnienia, aby przydzielone środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze „posiadały właściwości ochronne i użytkowe”. To również na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia prania, konserwacji, naprawy, odpylania czy odkażania przekazanej odzieży i obuwia. Należy zaznaczyć, że pracodawca czynności te może powierzyć pracownikowi, „pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika.” Nie może jednak zlecić tych czynności w przypadku, kiedy odzież i obuwie robocze uległy skażeniu środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi czy  materiałami biologicznie zakaźnymi.

Na zakończenie warto przypomnieć, że na pracodawcy spoczywa obowiązek prowadzenia dla każdego pracownika karty ewidencyjnej przydziału odzieży i obuwia roboczego. Powinien on również przechowywać dokumentację potwierdzającą wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za użytkowanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za ich pranie.

Usługi bhp dla firm

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą usług bhp dla firm. Oprócz szkoleń bhp oferujemy szereg dodatkowych usług wchodzących w skład kompleksowej opieki bhp dla firm i placów budowy. Szczegóły pod linkiem: https://awans-bhp.pl/szkolenia-bhp/uslugi-bhp-dla-firm/

Zapraszamy.

sobota, 5 grudnia 2020

Podstawowe obowiązki Pracownika w zakresie bhp

 

Podstawowe obowiązki Pracownika w zakresie bhp

Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Mówi o tym art. 211 Kodeksu pracy. Jakie zatem obowiązki w zakresie bhp dotyczą każdego pracownika? O tym w dzisiejszym wpisie.Bezpieczeństwo i higiena pracy – podstawowe obowiązki pracownika

Kodeks pracy nakłada na pracownika obowiązek przestrzegania przepisów BHP. Artykuł 211 kp zawiera listę podstawowych wymagań w tym zakresie. Zgodnie z nią każdy pracownik musi:

„1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;

2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych;

3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy;

4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;

5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;

6)  niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie;

7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.„

Co grozi pracownikowi, który nie przestrzega obowiązujących w zakładzie pracy przepisów BHP?

Kodeks pracy za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp przewidział możliwość zastosowania przez pracodawcę kary porządkowej. Zgodnie z art. 108 za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych pracodawca może zastosować karę upomnienia,  karę nagany bądź karę pieniężną. Należy pamiętać, że kara pieniężna za jedno przekroczenie nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownia, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia. Wpływy z kar pieniężnych pracodawca musi przeznaczyć na  poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy

Usługi bhp dla firm

Wszystkich, którzy szukają wsparcia w zakresie usług bhp, zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. oprócz szkoleń okresowych, wstępnych i specjalistycznych BHP – oferujemy pełną, kompleksową opiekę BHP dla firm i placów budowy : między innymi audyty BHP, sporządzanie dokumentacji BHP, sporządzenie IBWR, BIOZ, dokumentacji powypadkowej. 

Nasza firma specjalizuje się w BHP związanym zwłaszcza z pracami wykonywanymi na magazynach i budowach, prowadzimy jednak też szkolenia BHP dla pracowników administracyjno- biurowych, pracodawców, koordynatorów czy służb mundurowych. Dojeżdżamy do klienta w Całej Polsce. Więcej informacji na stronie: Usługi BHP dla firm | Awans BHP Kursy Szkolenia Uprawnienia UDT (awans-bhp.pl)

Zapraszamy!