niedziela, 8 grudnia 2019

Jakim badaniom podlegają żurawie samojezdne w trakcie eksploatacji urządzenia?


Jakim badaniom podlegają żurawie samojezdne w trakcie eksploatacji urządzenia?


Żurawie samojezdne to dźwignice, które podlegają dozorowi technicznemu.  Właściciel urządzenia, przed przystąpieniem do ich eksploatacji, musi złożyć stosowny wniosek  (zgłoszenie do objęcia danego żurawia dozorem technicznym)  we właściwym oddziale Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik badań technicznych wykonanych przez inspektorów UDT oznacza uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia. Jednak to nie koniec badań, jakim dany żuraw samojezdny będzie poddawany - w trakcie dalszej eksploatacji właściciel będzie odpowiedzialny za przeprowadzanie kolejnych badań urządzenia.  Badania żurawi samojezdnych w trakcie ich eksploatacji


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego każde urządzenie transportu bliskiego (a więc również żurawie samojezdne)  musi być odpowiednio przygotowane do badań - zamontowane, sprawne technicznie i przygotowane do eksploatacji. To eksploatujący musi zadbać o bezpieczne warunki pracy, obciążenie do wykonania badań oraz osprzęt do podnoszenia obciążenia. To również na eksploatującym ciąży obowiązek zadbania o to, aby w trakcie badania obecni byli obsługujący i konserwujący dane urządzenie (chociaż istnieją odstępstwa od tego zalecenia).

W trakcie eksploatacji żuraw samojezdny podlega trzem podstawowym rodzajom badań: badaniom okresowym, badaniom doraźnym eksploatacyjnym oraz doraźnym powypadkowym lub poawaryjnym.  Szczegółowa charakterystyka każdego z nich znajduje się we wspomnianym rozporządzeniu.  


Zgodnie z nim, celem badań okresowych jest sprawdzenie, czy:

"1) zrealizowano zalecenia zamieszczone w protokole z poprzedniego badania UTB;

2) nie powstały uszkodzenia lub zmiany stanu UTB mające wpływ na bezpieczeństwo jego eksploatacji;

3) UTB jest wyposażone w niezbędne urządzenia zabezpieczające i urządzenia ochronne, które pracują prawidłowo;

4) umieszczone na UTB napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje są czytelne;

 5) UTB wymaga przeprowadzenia naprawy;"

6) zostały przeprowadzone pomiary rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obwodów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowe oraz pomiary  rezystancji uziemień roboczych i odgromowych, o ile są stosowane, oraz ochrony przeciwporażeniowej.


Z kolei badanie doraźne eksploatacyjne służy sprawdzeniu, czy:

"1) dokonana naprawa, modernizacja lub wymiana elementu, demontaż i ponowny montaż UTB na nowym miejscu pracy lub inne okoliczności nie stanowią zagrożenia dla bezpiecznej eksploatacji UTB;

2) UTB jest zgodne z przedłożoną dokumentacją;

3) instalacja i przeznaczenie UTB są zgodne z instrukcją eksploatacji;

4) umieszczone na UTB napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje są czytelne."


Badanie doraźne powypadkowe i doraźne poawaryjne służy określeniu stanu technicznego urządzenia oraz przyczyn wypadku lub niebezpiecznego uszkodzenia. 


Szkolenie na żurawia samojezdnego z egzaminem UDT


Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień do obsługi żurawi samojezdnych zapraszamy na nasze szkolenia dla operatorów tych urządzeń. Po zakończonym egzaminie UDT kursant otrzymuje uprawnienia (legitymację UDT) na żurawie samojezdne. Wydajemy również zaświadczenie o przebytym kursie z ramowym programem szkolenia. Zaświadczenia wystawiamy zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Szczegóły oferty pod linkiem:


Zapraszamy!

niedziela, 1 grudnia 2019

Konserwacja suwnic w pytaniach i odpowiedziach


W dzisiejszym wpisie przedstawiamy kilka odpowiedzi na pytania związane z pracą konserwatora suwnic. Mogą być przydatne zarówno dla przyszłych konserwatorów jako forma utrwalenia wiedzy przed egzaminem UDT na konserwatora tego typu urządzeń transportu bliskiego, jak i dla wszystkich tych, którzy chcą odświeżyć posiadaną wiedzę. Konserwacja suwnic w pytaniach i odpowiedziach


Jak dzielimy suwnice ze względu na ich przeznaczenie?

Suwnice ze względu na ich przeznaczenie możemy podzielić na suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia oraz suwnice specjalne, takie jak lejnicze, czerpakowe, magnesowe, wsadowe, striperowe, kuzienne. 


Kiedy  należy zgłosić suwnicę do badania wykonywanego przez dozór techniczny?

Suwnicę należy zgłosić do Urzędu Dozoru Technicznego po wymianie takich elementów jak cięgna nośne, urządzenia chwytające, zespół napędowy, mechanizm podnoszenia oraz w przypadku naprawy mechanizmu podnoszenia, konstrukcji nośnej suwnicy, a także w przypadku zmiany miejsca pracy suwnicy wiążącego się z jej demontażem i ponownym montażem.


W jakie urządzenia chwytne może być wyposażona suwnica?

Wyróżniamy następujące urządzenia chwytne: zblocza linowe i haki oraz chwytaki. Zblocza linowe możemy podzielić na krótkie oraz długie. Chwytaki mogą być linowe, mechaniczne oraz elektromagnetyczne. 


  Jakie suwnice powinny być wyposażone w wiatromierze?

W wiatromierze powinny być wyposażone suwnice o konstrukcji wyższej niż 20 m, jak również te, które zagrożone są oddziaływaniem wiatru. 


Co to są sterowniki?

Sterowniki to elementy, które służą do sterowania silników pierścieniowych przez styczniki. Przez styki sterownika przepływa mały prąd sterowy. 


Co należy zrobić w przypadku wykrycia pęknięć w konstrukcji suwnicy?

Przede wszystkim należy bezzwłocznie wycofać suwnicę z eksploatacji i powiadomić o tym dozór techniczny. Po opracowaniu dokumentacji naprawy uszkodzonych miejsc i zatwierdzeniu jej przez dozór techniczny, należy zlecić wykonanie naprawy w upoważnionym do tego przez dozór techniczny zakładzie,  a po jej wykonaniu zgłosić suwnicę do badania technicznego w urzędzie dozoru technicznego. 


W jaki sposób należy przeprowadzić kontrolę bębna linowego?

Podczas kontroli bębna linowego suwnicy konserwator powinien sprawdzić stan rowków na bębnie linowym, zamocowań końca liny do bębna oraz ułożyskowanie bębna. Na końcu należy przesmarować łożyska bębna. 


Jakie czynności wchodzą w skład prób ruchowych?

W ramach wykonania prób ruchowych suwnicy konserwator powinien sprawdzić działanie blokady zerowej oraz łączników bezpieczeństwa, działanie przyrządów sterowniczych oraz mechanizmy podnoszenia, jazdy suwnicy i jazdy wózka.

Szkolenia na konserwatorów suwnic


Wszystkich, którzy chcą zdobyć uprawnienia konserwatora suwnic, zapraszamy na profesjonalne szkolenia dla konserwatorów UDT. Kurs zakończony jest egzaminem państwowym przez komisją UDT – pozytywny wynik z egzaminu oznacza zdobycie uprawnień ważnych na terenie całej Polski.

Nasze szkolenia na konserwatorów suwnic realizują program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego i zapewniają doskonałe przygotowanie zarówno do teoretycznej, jak i praktycznej części egzaminu. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę szkoleniową – praktykujących operatorów i konserwatorów urządzeń transportu bliskiego oraz Inspektorów BHP. Więcej szczegółów pod linkiem:
Zapraszamy!

niedziela, 24 listopada 2019

Miejsce pracy podestu masztowego


Miejsce pracy podestu masztowego


Ostatni wpis poświęciliśmy podestom ruchomym masztowym samowznoszącym. Pisaliśmy m.in. o ich szerokim zastosowaniu oraz zasadach eksploatacji i konserwacji (link: http://awans-bhp-lodz.blogspot.com/2019/11/podesty-ruchome-masztowe-samowznoszace.html) .  Dziś kilka słów na temat miejsca pracy tych urządzeń. Podest masztowy - miejsce pracy


Montażem podestów masztowych zajmują się specjalnie przeszkoleni pracownicy w obecności konserwatora i operatora. Przed przystąpieniem do montażu, należy zwrócić uwagę na miejsce, w którym podest będzie pracował. Jak możemy przeczytać w książce "Podesty ruchome masztowe samowznoszące, budowa i eksploatacja” Włodzimierza Skrzymowskiego, wydawnictwo KaBe Krosno 2003, jednym z ważniejszych elementów jest wytrzymałość podłoża, na którym ustawiona zostanie podstawa podestu. Tereny podmokłe i miękkie nie sprawdzą się w tej roli, chyba że zostaną do tego specjalnie przystosowane.

Wybierając miejsce pracy podestu warto również zwrócić uwagę na łatwość dojazdu maszyny bazowej do wyznaczonego miejsca, a w przypadku podestów, które mają zmieniać miejsce pracy przy przemieszczaniu z masztem wolno stojącym, na warunki terenowe- wszelkie nierówności czy nachylenia podłoża.

W kontekście montażu podestu ważny jest również tzw. bezpieczny minimalny prześwit poziomy, wynoszący zgodnie z normą -  0,5 m. Jak możemy znaleźć we wspomnianej  książce, jest to prześwit "między obrysem poruszającej się platformy roboczej (wymaganie to nie dotyczy ściany obiektu, przy którym prowadzone są prace) a skrajnymi elementami innych obiektów, np. stojącego obok podestu" (str. 105 "Podesty ruchome masztowe samowznoszące, budowa i eksploatacja” Włodzimierza Skrzymowskiego, wydawnictwo KaBe Krosno 2003).

Jeżeli chodzi o zachowanie bezpiecznych odległości, nie można zapominać o bezpiecznych odległościach od napowietrznych linii energetycznych, które uzależnione są od napięcia znamionowego linii. I tak, przy napięciu znamionowym linii do 1 kV dopuszczalna odległość pozioma powinna wynosić 3 m; przy napięciu powyżej 1 kV do 30 kV - 5 m, przy napięciu powyżej 30 kV do 110 kV - 10 m, a przy napięciu powyżej 110 do 220 kV - 20 m.

Pracując w terenie należy pamiętać również o oddziaływaniu wiatru - prędkość wiatru podczas pracy nie może być większa niż 12,5 m/s.

Szkolenia dla konserwatorów podestów masztowych


Przypominamy o naszych szkoleniach dla konserwatorów podestów, w tym podestów masztowych. Kurs zakończony jest egzaminem UDT, dzięki któremu można zdobyć uprawnienia ważne na terenie całego kraju. Szkolenia przeprowadzamy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi lub w miejscu uzgodnionym z klientem. Szczegóły oferty pod linkiem:


Zapraszamy!

wtorek, 19 listopada 2019

Podesty ruchome masztowe samowznoszące - zastosowanie, charakterystyka, konserwacja


Podesty ruchome masztowe samowznoszące - zastosowanie, charakterystyka, uprawnienia do konserwacji


Podesty masztowe samowznoszące należą, podobnie jak podesty przejezdne i wiszące, do grupy podestów ruchomych. Przeznaczone są do przemieszczania osób, wyposażenia oraz materiałów na platformie roboczej na stanowisko pracy. Podesty masztowe znalazły szerokie zastosowanie w branży remontowo - budowlanej, m.in. przy pracach murarsko-tynkarskich, malarskich, montażowych czy przy ocieplaniu budynków.

Budowa i eksploatacja podestu masztowego


Typowy podest masztowy składa się z platformy roboczej, masztu oraz podwozia. Możemy wyróżnić podesty jedno i  dwumasztowe oraz z jednopoziomową platformą roboczą, dwupoziomową platformą roboczą (platforma zasadnicza i platforma pomocnicza) oraz wyposażone w dwie niezależne platformy robocze z własnym napędem, poruszające się wzdłuż tych samych masztów.

Każdy podest powinien być wyposażony w instrukcję montażu (demontażu) opracowaną przez producenta. Wszelkie czynności związane z montażem podestu masztowego należy wykonywać zgodnie z jej zaleceniami. Montażem podestu mogą zajmować się tylko i wyłącznie specjalnie przeszkoleni pracownicy, najlepiej w obecności uprawnionego konserwatora i operatora.

Podest masztowy może zostać oddany do eksploatacji dopiero po uzyskaniu zezwalającej na użytkowanie decyzji wydanej przez organ dozoru technicznego. Zarówno obsługą, jak i konserwacją podestów masztowych mogą zajmować się jedynie odpowiednio przeszkolone osoby z potwierdzonymi przez dozór techniczny kwalifikacjami.

Konserwacja podestów masztowych


Jak już wspominaliśmy, każdy konserwator podestów musi posiadać aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne zdobyte na drodze egzaminacyjnej przed komisją UDT. Do podstawowych zadań konserwatora należy przestrzeganie instrukcji konserwacji, usuwanie usterek oraz przeprowadzanie przeglądów w terminach wskazanych przez producenta w dokumentacji eksploatacyjnej. Przeglądy konserwatorskie powinny obejmować sprawdzenie mechanizmów i układów podestu, w tym urządzeń napędowych, sterujących czy oświetleniowych. Konserwator raz w roku powinien przeprowadzić kontrolę konstrukcji stalowej podestu oraz sprawdzić stan kół jezdnych wózka podestu.

Szczegółową listę obowiązków konserwatora z rozpisaniem na terminy piętnasto- oraz trzydziestodniowe , półroczne oraz roczne znajdziecie w książce Podesty ruchome masztowe samowznoszące, budowa i eksploatacja” Włodzimierza Skrzymowskiego, wydawnictwo KaBe Krosno 2003.

Szkolenia na konserwatorów podestów z egzaminem UDT


Wszystkich, którzy chcą zdobyć uprawnienia konserwatora podestów ważne na ternie całego kraju zapraszamy na nasze szkolenia dla konserwatorów urządzeń transportu bliskiego. Zajęcia realizują program uzgodniony i  zatwierdzony przez UDT. Szczegóły oferty znajdziecie pod linkiem:


Zapraszamy!


niedziela, 3 listopada 2019

DOR zawiesi - jak obliczyć, kiedy zmniejszyć jego wartość?

DOR zawiesi - jak obliczyć, kiedy zmniejszyć jego wartość?

DOR czyli Dopuszczalne Obciążenie Robocze to nic innego jak maksymalna masa ładunku podawana w tonach bądź kilogramach, stanowiąca dopuszczalne obciążenie dla zawiesia podczas jego normalnej eksploatacji. Dla zawiesi jednocięgnowych i wielocięgnowych DOR  podaje się dla pracy prostej i opasania.
Na dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi wpływ ma sposób uchwycenia ładunku - a więc m.in. wartość kątów rozwarcia cięgien - wartość kąta α i kąta β.
W zależności od warunków pracy możemy mieć dwie sytuacje:
Kąt  α, który występuje pomiędzy zawiesiami mieści się w przedziale od  0° do 90°, co zgodnie z założeniem α= 2 * β, oznacza, iż kąt β mieści się w przedziale od 0° do 45°.
Druga sytuacja, to ta w której  kąt α mieści się w granicach 90° - 120°, a kąt β - 45° - 60°.
Należy pamiętać, że kąt α nie może być większy niż 120°.
Wartość DOR (udźwigu) zawiesia musi być odpowiednia w stosunku do masy podnoszonego ładunku - i co ważne masę zawiesia należy zawsze dodać do masy ładunku, który będziemy podnosić. 

Kiedy należy zmniejszyć wartość dopuszczalnego obciążenia roboczego zawiesia?

Przypadkiem, w którym należy zmniejszyć wartość DOR zawiesia z wartości wskazanej przez producenta na zawiesiu jest sytuacja, w której podnoszony ładunek zawieszony jest przy pomocy mniejszej liczby cięgien niż posiada zawiesie, a więc wykorzystujemy przykładowo 2 cięgna przy zawiesiu trzy bądź czterocięgnowym. W przypadku zawiesi dwucięgnowych przy wykorzystaniu jednego cięgna wartość DOR należy zmniejszyć o współczynnik wynoszący 1/2.
Materiał opracowany na bazie  książek:
- „Zawiesia dźwignic. Budowa i eksploatacja” Włodzimierz Skrzymkowski
-  "Zawiesia dźwignic, budowa i obsługa" Włodzimierz Skrzymowski, wydawnictwo KaBe, Krosno 2002

Szkolenia na suwnice, seminarium na hakowego sygnalistę

Osoby zainteresowane poszerzeniem swoich uprawnień i kwalifikacji zawodowych zachęcamy do wzięcia udziału w naszych szkoleniach dla operatorów UDT. Oferujemy dwa warianty szkolenia z obsługi suwnic:
- suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia (uprawnienia ważne 10 lat),
- suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia (uprawnienia ważne 5 lat).
Szczegóły pod linkiem:


Zachęcamy również do uczestnictwa w seminarium na hakowego sygnalistę, podczas którego kursanci zdobędą niezbędną wiedzę dotyczącą eksploatacji zawiesi. Szczegóły na stronie:


Zapraszamy!

poniedziałek, 28 października 2019

Hakowce i bramowce - kiedy muszą zostać wycofane z eksploatacji?


Hakowce i bramowce - kiedy muszą zostać wycofane z eksploatacji?

Zarówno hakowce jak i bramowce należą do grupy dźwigników przemysłowych o ruchu nieprostoliniowym montowanych na pojeździe. W Urzędzie Dozoru Technicznego rejestrowane są jako dźwigniki przemysłowe. Ich obsługą mogą zajmować się osoby, które odbędą odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Jeśli chodzi o konserwację, samo szkolenie nie wystarczy - konserwator dźwigników musi posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez UDT. Jest ono potwierdzeniem posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności do wykonywania odpowiedzialnego zawodu konserwatora UDT.  To właśnie on dba o dobry  stan  urządzenia (usuwa usterki i wszelkie nieprawidłowości w działaniu dźwignika) oraz decyduje o tym, kiedy ze względów bezpieczeństwa należy wyłączyć dźwignik z eksploatacji. Kiedy należy wycofać dźwignik z eksploatacji?


Konserwator decyzję o wycofaniu danego dźwignika z eksploatacji może podjąć w kilku przypadkach. Jak możemy przeczytać w książce Juliusza Piaseckiego "Dźwigniki montowane na pojeździe - hakowce i bramowce" do takich sytuacji należy wykrycie:

 - pęknięć na konstrukcji nośnej;

-  obluzowań  połączeń ramy głównej z ramą podwozia;

-  samoczynnego opadania siłowników hydraulicznych;

-  gwałtownego ubytku oleju hydraulicznego w układzie;

-  zatoru przepływu oleju hydraulicznego w układzie;

-  zbytnich luzów na połączeniach rozłącznych;

 - uszkodzeń/pęknięć/zniszczeń/wgnieceń przewodów hydraulicznych;

-  utrzymującej się w układzie wysokiej temperatury oleju hydraulicznego przekraczającej wartość ustaloną przez producenta;

-  uszkodzenia haka (zaczepu), łańcuchów.

Konserwator taką decyzję  może również podjąć w przypadku  nieuzasadnionych przerw w pracy urządzenia bądź całkowitej awarii lub niewłaściwego działania któregokolwiek urządzenia zabezpieczającego.

 Również brak wymaganych znaków bezpieczeństwa lub znaków oznaczenia funkcji na przyrządach  wiąże się z koniecznością wydania przez konserwatora takiej decyzji.  

Szkolenie na konserwatora dźwigników przemysłowych - hakowców i bramowców


Zapraszamy na profesjonalne szkolenia na konserwatorów dźwigników przemysłowych - hakowców i bramowców. Szkolenie zakończone jest egzaminem UDT, dzięki któremu można zdobyć uprawnienia na konserwatora dźwigników. Kurs organizujemy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi lub na życzenie klienta na terenie jego firmy.  Dzięki naszej doświadczonej kadrze szkoleniowej przygotowanie do egzaminu UDT będzie zdecydowanie prostsze. Szczegóły pod linkiem: https://awans-bhp.pl/szkolenia-konserwatorow/

Zapraszamy!

wtorek, 22 października 2019

Szkolenie na konserwatora suwnic


Szkolenie na konserwatora suwnic


Zapraszamy na profesjonalne szkolenia z konserwacji suwnic przygotowujące do egzaminu przed komisją UDT. Naszym kursantom gwarantujemy  doświadczoną kadrę szkoleniową, pomoce dydaktyczne, dużą ilość praktyki, kompleksową organizację egzaminu oraz atrakcyjne ceny.Jak zdobyć uprawnienia do konserwacji suwnic?


W Polsce jedyną drogą do zdobycia uprawnień konserwatora suwnic jest zdanie egzaminu przed komisją UDT. Sposób oraz tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy konserwacji suwnic reguluje rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Sprawdzenie kwalifikacji odbywa się na pisemny wniosek złożony w wersji papierowej bądź elektronicznej. Egzamin przeprowadza komisja kwalifikacyjna składająca się z co najmniej dwóch osób. Egzamin składa się z części teoretycznej przeprowadzanej w formie pisemnej oraz z części praktycznej, podczas której sprawdzane zostają umiejętności kandydata w zakresie konserwacji suwnic. Pozytywny wynik egzaminu oznacza  wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

Należy pamiętać, że uprawnienia konserwatora suwnic mają charakter terminowy - wynoszą 5 lat. Przedłużenie okresu ważności tego zaświadczenia wiąże się z koniecznością złożenia pisemnego wniosku do jednostki dozoru technicznego. Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje poprzez wydanie nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Szkolenia na konserwatora suwnic - przygotowanie do egzaminu UDT


Z naszą doświadczoną kadrą szkoleniową przygotowanie do egzaminu UDT będzie dużo łatwiejsze. Program naszego kursu jest zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego i zapewnia doskonałe przygotowanie zarówno do teoretycznej, jak i praktycznej części egzaminu.  W trakcie zajęć uczestnicy szkolenia zostają zapoznani z podstawowymi rodzajami suwnic, ich budową i zasadami działania. Poznają najważniejsze obowiązki konserwatora oraz podstawy bezpiecznej pracy. Przyswojoną w trakcie zajęć teoretycznych wiedzę utrwalają podczas zajęć praktycznych.

Kurs organizujemy zarówno na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, jak i na terenie firmy klienta. Dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski.

Więcej szczegółów dotyczących szkoleń na konserwatora suwnic znajdziecie na naszej stronie internetowej:


Zapraszamy!