niedziela, 12 sierpnia 2018

BHP pracy z użyciem podestów - miejsce pracy operatora podestów a warunki środowiskowe


BHP  pracy  z użyciem podestów - miejsce pracy operatora podestów a  warunki środowiskowe

W dzisiejszym wpisie zastanowimy się, na jakie czynniki zewnętrzne (środowiskowe) operator podestów musi zwrócić szczególną uwagę, aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa w trakcie użytkowania podestu.


Miejsce pracy operatora podestów a  warunki środowiskowe

Istnieje kilka podstawowych czynników zewnętrznych, mających znaczący wpływ na bezpieczeństwo pracy operatora podestów i zachowanie stateczności urządzenia. Pierwszym z nich jest rodzaj podłoża, na którym podest pracuje.  Ważna jest nośność gruntu, a więc jego zdolność do przenoszenia obciążeń oraz wystąpienie takich elementów, jak chociażby studzienki czy stropy, a więc miejsc o znaczenie mniejszej nośności. 

Kolejny element na liście warunków zewnętrznych, mających wpływ na pracę podestu, to pochylenie terenu. Należy pamiętać, że dopuszczalne pochylenie podłoża powinno zostać podane w instrukcji obsługi, z którą to operator musi bezwzględnie zapoznać się przed przystąpieniem do pracy.

Osoba obsługująca podest powinna również zwrócić szczególną uwagę na różnego rodzaju przeszkody - budynki, drzewa, urządzenia, jak również wykopy. Podczas pracy w sąsiedztwie wykopów czy rowów należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości podestu od krawędzi obniżenia gruntu. Zwróćmy uwagę na to, że bezpieczna odległość pracy maszyny od tego rodzaju przeszkód zależy od rodzaju gruntu, jak również od głębokości wykopu bądź też wysokości nasypu. W tym miejscu przypomnimy jedynie, że wyróżniamy 4 kategorie gruntu - grunty niespoiste (sypkie), grunty mało spoiste, grunty średnio spoiste oraz grunty spoiste.

Następną grupą czynników zewnętrznych stanowią warunki atmosferyczne. Zarówno dopuszczalna prędkość wiatru, jak i minimalna oraz  maksymalna temperatura, w której można bezpiecznie obsługiwać podest powinna zostać podana w instrukcji obsługi.  Do kontroli tego pierwszego doskonale sprawdzają się wiatromierze, zbudowane z nadajnika i odbiornika. Należy również pamiętać, że praca podestem w czasie burzy jest niedozwolona.

Pracując podestem ruchomym przejezdnym operator musi również zwrócić szczególną uwagę na odległość od linii elektroenergetycznych. Obowiązkowo musi zachować bezpieczną odległość podestu, którą należy wyznaczyć w zależności od napięcia linii. W przypadku napięcia do 1 kV odległość ta powinna wynosić 3 m, w przypadku napięcia w przedziale od 1 kV do 15 kV - 5 m, w przedziale od 15 kV do 30 kV- 10 m,  a w przedziale 30 kV do 110 kV - 15 m .

Na zakończenie przypominamy, że kolejnym ważnym warunkiem bezpiecznej pracy operatora podestu jest dobra widoczność - w przypadku złej widoczności (np.  spowodowanej ciemnościami, mgłą czy intensywnym deszczem) operator nie może rozpocząć pracy.

Szkolenia dla operatorów podestów I P i II P

Wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć uprawnienia do obsługi podestów dowolnej kategorii (I P bądź II P) zapraszamy na szkolenia na operatorów podestów. Szkolenie zakończone jest egzaminem UDT, a uprawnienia ważne są bezterminowo na terenie całej Polski. Kurs adresujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak i firm oraz grup zorganizowanych (dojazd do klientów na terenie Polski gratis). Zapewniamy doskonałą kadrę szkoleniową oraz znakomite przygotowanie do egzaminu oraz późniejszej pracy operatora podestów. Po szczegóły zapraszamy na naszą stronę internetową:
środa, 8 sierpnia 2018

Jaka powinna być temperatura w miejscu pracy?


Jaka powinna być temperatura w miejscu pracy?


Utrzymujące się od dłuższego czasu wysokie temperatury to doskonały pretekst, aby poruszyć kilka ważnych kwestii związanych z bhp. Kilka dni temu pisaliśmy  o obowiązkach pracodawcy wynikających z wysokimi temperaturami w miejscu pracy (link)

Dziś udzielimy odpowiedzi na pytanie, jaka powinna być temperatura w miejscu pracy.
Maksymalna i minimalna temperatura w miejscu pracy?

Minimalną temperaturę, jaka może panować w pomieszczeniach pracy, określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami) 

Zgodnie z §30:

 "W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonywania) nie niższą niż 14° C (287 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C (291 K)."

W kontekście panujących upałów w chwili obecnej pracowników bardziej interesują regulacje prawne dotyczące maksymalnych temperatur, jakie mogą być w pomieszczeniach pracy. Niestety przepisy nie określają jednoznacznie, jaka maksymalna temperatura może panować w miejscu pracy. W związku w zapisem ""W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy" bhp-owcy zalecają przyjmować granicę 30°C w pomieszczeniach biurowych, 28°C w pomieszczeniach, gdzie wykonywana jest ciężka praca fizyczna oraz 26°C w warunkach szczególnych.

Klimatyzacja w miejscu pracy

Jeśli pracodawca zdecyduje się na zainstalowanie systemu klimatyzacji bądź wentylacji mechanicznej w miejscu pracy musi pamiętać o tym, aby przestrzegać kilka obowiązków nałożonych rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przede wszystkim musi on zapewnić stosowną konserwację urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, jak również zapewnić środki ograniczające natężenie i rozprzestrzenianie się hałasu i drgań wywoływanych pracą wyżej wspomnianych urządzeń. Należy pamiętać, że klimatyzacja czy też wentylacja nie może powodować przeciągów czy też wyziębienia pomieszczeń pracy, a strumień powietrza pochodzący z urządzeń wentylacji nawiewnej nie powinien być skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy.


Usługi bhp dla firm

Wszystkich  właścicieli firm zachęcamy do skorzystania z naszej oferty usług bhp dla firm. Służymy profesjonalnymi radami z zakresu bhp i UDT, przeprowadzamy audyty bhp, sprawujemy kompleksową opiekę bhp na placach budowy i na terenie firmy klienta. Szczegóły dotyczące oferowanych usług w ramach pakietu bhp dla firm znajdują się na naszej stronie internetowej - link .Serdecznie zapraszamy.

niedziela, 5 sierpnia 2018

Gaśnice podlegają dozorowi technicznemu


Gaśnice podlegają dozorowi technicznemu

Gaśnice, czyli podręczny sprzęt gaśniczy, podlegają dozorowi technicznemu. Dozorem objęte są zarówno gaśnice przenośne (czyli gaśnice do 20 kg), jak i  gaśnice przewoźne (gaśnice powyżej 20 kg). Reguluje to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, a dokładnie § 1, zgodnie z którym, dozorowi technicznemu podlegają zbiorniki przenośne, w tym zbiorniki wchodzące w skład gaśnic przenośnych i przewoźnych:

·         na czynnik gaśniczy,

·          (butle) na czynnik pędny. 


Badania eksploatacyjne gaśnic przeprowadza Urząd Dozoru Technicznego na mocy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Jak możemy przeczytać na stronie UDT:

"Obecnie nie ma rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dotyczących eksploatacji tych zbiorników, wydanego na mocy art. 8 ww. ustawy o dozorze technicznym. Oznacza to, że nie ma obecnie aktu prawnego regulującego praktyczne aspekty wykonywania dozoru w tym zakresie. Jednakże ww. ustawa o dozorze technicznym nakazuje Urzędowi Dozoru Technicznego sprawowanie dozoru nad powyższymi zbiornikami ciśnieniowymi. W związku z tym sposób przeprowadzania badań tych zbiorników został zawarty w procedurach wdrożonego w UDT systemu jakości i oparty jest on na dobrej praktyce inżynierskiej, w której wykorzystywane są mające zastosowanie aktualne normy europejskie. Uwzględnione zostało także stanowisko odnośnie badań okresowych zbiorników gaśnic przenośnych, zawarte w piśmie Departamentu Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki z dnia 6 listopada 2009 r. znak DRE-IV-078-1-MS/09."

Należy pamiętać, że gaśnice przenośne do 6 dm³ objęte są dozorem uproszczonym. Obejmuje on oględziny zewnętrzne, wewnętrzne i sprawdzenie stanu gwintu. Gaśnice przenośne powyżej 6 dm³ objęte są dozorem pełnym. W przypadku gaśnic pianowych bez wkładu antykorozyjnego badania okresowe muszą być przeprowadzane co 3 lata, zaś w przypadku gaśnic pianowych z wkładem antykorozyjnym, proszkowych i halonowych badania okresowe muszą być przeprowadzane co 5 lat. Gaśnice przenośne powyżej 6 dm³ objęte są dozorem uproszczonym ograniczającym się do oględzin zewnętrznych, wewnętrznych i sprawdzeniu stanu gwintu (tak jak ma to miejsce przy gaśnicach do 6 dm³).


Gaśnice przenośne śniegowe objęte są dozorem pełnym (badania okresowe co 10 lat), podobnie jak butle do gazów technicznych CO2, N2, sprężone powietrze (badania okresowe co 10 lat).

Butle przewoźne objęte są dozorem pełnym.


Okresowe przeglądy techniczne gaśnic

Właścicieli gaśnic zachęcamy do skorzystania z naszej oferty okresowych przeglądów technicznych gaśnic. Dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski - przeglądy wykonujemy wszędzie tam, gdzie wykorzystywany jest sprzęt gaśniczy - na  magazynach, halach produkcyjnych, w szkołach, przedszkolach, biurach. Nasi doświadczeni konserwatorzy gaśnic to gwarancja terminowej realizacji usługi na jak najwyższym poziomie.

  Szczegóły oferty znajdują się na naszej stronie internetowej.Zapraszamy!

czwartek, 2 sierpnia 2018

Obowiązki pracodawcy w związku z wysokimi temperaturami w miejscu pracy


Wysokie temperatury a przepisy bhp

Od dłuższego czasu upały nie dają nam o sobie zapomnieć.  Pamiętajcie, że w związku z tak wysokimi temperaturami, pracodawcy mają wobec sowich pracowników dodatkowe obowiązki. Zgodnie z §112 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami):

"Pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody, inne napoje. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników."
Obowiązki pracodawcy w związku z wysokimi temperaturami w miejscu pracy

Z kolei Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279) precyzuje, iż pracodawca powinien zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie napoje w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników, odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy.  Pracodawca powinien więc dostarczyć napoje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C, a w przypadku gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego powyżej 25°C - napoje wzbogacone w sole mineralne i witaminy.

Napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej.


Usługi bhp dla firm

Więcej ciekawych i ważnych informacji przekazujemy pracownikom na szkoleniach bhp, a pracodawcom w ramach usług bhp świadczonych dla firm. Przeprowadzamy szkolenia bhp okresowe i wstępne, udzielamy porad dotyczących przepisów bhp i UDT, sporządzamy oceny ryzyka zawodowego, sporządzamy  Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,  przeprowadzamy audyty BHP oraz sprawujemy ogólną opiekę BHP adresowaną do firm oraz na placach budowy. Działamy sprawnie i efektywnie. Nasi pracownicy to doświadczeni Inspektorzy BHP, operatorzy i konserwatorzy UDT, Instruktorzy szkoleń operatorów urządzeń technicznych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty na naszej stronie internetowej pod linkiem.


wtorek, 31 lipca 2018

Czemu warto zrobić uprawnienia na podesty przejezdne?


Czemu warto zrobić uprawnienia na podesty przejezdne?


Nikogo nie zdziwi, że jako firma zajmująca się organizacją szkoleń dla operatorów i konserwatorów urządzeń transportu bliskiego będziemy zachęcać do uczestnictwa w szkoleniach dla przyszłych operatorów czy konserwatorów podestów przejezdnych.  Jednak, aby nasze propozycje nie pozostawały jedynie sugestiami bez racjonalnych argumentów, postanowiliśmy przedstawić konkretne  korzyści płynące z posiadania uprawnień do obsługi podestów.Dlaczego warto posiadać uprawnienia na podesty przejezdne?

Przede wszystkim posiadając uprawnienia do obsługi podestów przejezdnych zdecydowanie polepszamy swoją pozycję na rynku pracy. Otwiera się przed nami szereg możliwości, a dobrze płatna praca staje się namacalnym dowodem na słuszność podjętej decyzji o ukończeniu szkolenia z obsługi podestów i zdobyciu uprawnień UDT. Należy pamiętać, że podesty przejezdne mogą być przystosowane zarówno do pracy na otwartym powietrzu, jak i w pomieszczeniach zamkniętych. Z tego też względu   znajdują szerokie zastosowanie w różnych branżach. Używane są między innymi do wykonywania:

ü    kontroli stanu technicznego oraz konserwacji  powłok ochronnych konstrukcji  wieżowych, kominowych, mostowych, dźwignicowych;

ü   montażu dociepleń budynków czy  pokryć dachowych, montażu rynien;

ü   prac konserwacyjnych przy elewacjach budynków;

ü   napraw i konserwacji oświetleń ulicznych;

ü   napraw linii energetycznych i telefonicznych;

ü   montażu i napraw instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i przeciwpożarowych w halach produkcyjnych, sportowych, dworcach i innych budynkach użyteczności publicznej;

ü   przycinki drzew;

ü   montażu reklam, dekoracji świątecznych;

ü   akcji gaśniczych, ratunkowych itp.

Swoje uniwersalne i wszechstronne zastosowanie podesty ruchome zawdzięczają specjalnej konstrukcji platformy roboczej, która może wykonywać ruchy zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i w płaszczyźnie pionowej


Nie trzeba podkreślać, że tak szerokie i uniwersalne zastosowanie podestów przekłada się na liczne i atrakcyjne oferty pracy. Co więcej, zdobywając zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi podestów, możemy otworzyć własną działalność i świadczyć usługi na własnych rachunek. Możliwości jest naprawdę dużo.

Osoby rozważające możliwość przystąpienia do profesjonalnego szkolenia przygotowującego do egzaminu przed komisją UDT z obsługi podestów przejezdnych zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat przebiegu szkolenia, dostępnymi na naszej stronie internetowej - link.


Zapraszamy!

niedziela, 29 lipca 2018

Szkolenia i kursy dla firm - szkolenia z obsługi i konserwacji urządzeń magazynowych


Szkolenia i kursy dla firm  - szkolenia z obsługi  i konserwacji urządzeń magazynowych


Szkolenia dla pracowników firm budowlanych, produkcyjnych, świadczących usługi magazynowe

O znaczeniu polityki personalnej dla rozwoju i sukcesu firmy nie trzeba nikogo przekonywać. We współczesnym przedsiębiorstwie jest ona integralną częścią całościowej polityki firmy i jej strategii działania. Jednym z obszarów wchodzących w skład polityki kadrowej jest budowanie i rozwój kompetencji pracowników. Awans B.H.P. przygotowała dla firm specjalną ofertę szkoleń UDT z obsługi i konserwacji urządzeń magazynowych. Pakiet szkoleń adresowany jest do firm budowlanych, produkcyjnych oraz świadczących usługi magazynowe.
 

Szkolenia dla firm  z obsługi  i konserwacji urządzeń magazynowych

O znaczeniu urządzeń transportu bliskiego w magazynie pisaliśmy w ostatnim artykule "Urządzenia transportu bliskiego a logistyka magazynowa". Uwagi zawarte w tekście znajdują również zastosowanie w kontekście pracy na budowie czy na halach produkcyjnych. Z myślą o przedsiębiorstwach działających w tych sektorach gospodarki przygotowaliśmy pakiet szkoleń z obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego, do obsługi i konserwacji których niezbędne są uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Jakie szkolenia obejmuje nasza oferta?

Firmom, zarówno dużym, jak i małym przedsiębiorstwom na terenie całej Polski, oferujemy kursy dla pracowników z zakresu obsługi takich urządzeń jak:

·         wózki widłowe (dostępnych aż 5 wariantów szkolenia - obejmujących wszystkie kategorie UDT), w tym na ładowarki teleskopowe;

·         podesty (kategoria UDT I P i II P);

·         suwnice (kategoria UDT I S i II S);

·         żurawie (przenośne typu HDS, samojezdne II Ż, wieżowe I Ż);

·         dźwigi towarowo-osobowe.

Ponadto oferujemy również szkolenia dla konserwatorów UDT, obejmujące:

Dlaczego warto skorzystać z oferty szkoleń UDT dla firm Awans B.H.P.?

Korzystając z pakietu szkoleń UDT dla firm właściciele czy też menadżerowie przedsiębiorstwa nie tylko budują i rozwijają kompetencje swoich pracowników, ale również motywują ich i angażują do dalszej pracy, przez co zwiększają efektywność i sprawność działania całej firmy. Skierowanie pracownika na szkolenie czy to z obsługi urządzeń magazynowych, czy z konserwacji urządzeń transportu bliskiego, podnoszące jego kwalifikacje i dające mu wymierne korzyści w postaci uprawnień UDT ważnych bezterminowo na terenie całej Polski, to forma uznania dla dotychczasowej pracy danej osoby oraz korzyści płynące dla obu stron - zarówno pracownika, jak i pracodawcy.

Poza korzyściami  płynącymi z efektywnie prowadzonej polityki personalnej, szkolenia z Awans B.H.P. to przede wszystkim gwarancja szkoleń na jak najwyższym poziomie. Kursy prowadzone są wyłącznie przez doświadczonych Instruktorów - praktykujących operatorów i konserwatorów urządzeń transportu bliskiego. Szkolenia realizują program uzgodniony i zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego. Nacisk kładziemy na część praktyczną - w stałej cenie szkolenia gwarantujemy nielimitowaną ilość godzin praktyki. Dzięki temu, oraz dzięki możliwości przeprowadzenia zajęć na sprzęcie, na którym w przyszłości kursanci będą pracowali, uczestnicy szkolenia zdobywają doskonałe przygotowanie do wykonywania pracy operatora czy konserwatora urządzeń technicznych danego rodzaju.

Wszystkie nasze szkolenia UDT zakończone są egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego - zapewniamy kompleksową organizację egzaminu oraz odbiór legitymacji UDT.

Dla naszych stałych współpracowników biznesowych przewidujemy atrakcyjne zniżki i specjalne pakiety szkoleń dla pracowników. Dojeżdżamy do klientów z całej Polski. Po szczegóły oferty zapraszamy na stronę: link.


Zachęcamy również do kontaktu z naszymi pracownikami, którzy pozostają do państwa dyspozycji i z chęcią odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące współpracy. 

Zapraszamy!

niedziela, 22 lipca 2018

Urządzenia transportu bliskiego a logistyka magazynowa


Urządzenia transportu bliskiego a logistyka magazynowa


W dzisiejszych czasach podstawą prężenie i sprawnie działającego przedsiębiorstwa jest  efektywnie zorganizowana logistyka magazynowa, stanowiąca część szerszego systemu logistycznego firmy. Optymalizacja gospodarki magazynowej wiąże się m.in. z rozwojem nowoczesnych systemów logistycznych. Wsparciem dla nowych rozwiązań i wprowadzanych usprawnień są urządzenia transportu bliskiego - zarówno te starsze, jak i coraz bardziej nowoczesne, wzbogacone o nowe rozwiązania techniczne.


Jakie urządzenia transportu bliskiego znajdziemy w magazynie?

Sprawny i szybki przebieg prac transportowych  w magazynie możliwy jest dzięki wykorzystaniu szeregu urządzeń transportu bliskiego - poczynając od popularnych wózków jezdniowych, poprzez wszelkiego rodzaju wciągniki, wciągarki, suwnice, podesty, dźwigi towarowe, układnice magazynowe czy żurawie. W zależności od profilu danego przedsiębiorstwa i rodzaju transportowanych materiałów stosowane są inne urządzenia techniczne. W magazynach przeznaczonych do składowania palet popularne są wózków widłowe, w zautomatyzowanych magazynach paletowych (których celem jest skrócenie czasu przebiegu procesów logistycznych) będą to wózki przesuwne czy urządzenia do sterowania regałami, w większych przedsiębiorstwach zajmujących się transportem cięższych materiałów skuteczne okazują się podesty, żurawie czy suwnice.  Tak na marginesie - jak się okazuje, te ostatnie mogą mieć bardzo szerokie, a można nawet powiedzieć, że nieco nietypowe zastosowanie, takie jak chociażby udział w zabiegach pielęgnacyjnych i weterynaryjnych ... słoni w poznańskim zoo (więcej na ten temat przeczytacie w artykule "Panda: suwnice, żurawie, wciągniki i wciągarki" dostępnym pod linkiem na stronie polskiprzemysl.com.pl)Urządzenia transportu bliskiego w magazynie - obowiązki właściciela związane z dozorem technicznym

Ale wracając do meritum ... Korzystając z pomocy urządzeń transportu bliskiego osoby odpowiedzialne za gospodarkę magazynową oraz bhp muszą pamiętać, że  urządzenia transportu bliskiego podlegają pod Urząd Dozoru Technicznego. Kwestie te reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468). Zgodnie z § 1 dozorowi technicznemu podlegają maszyny służące do przemieszczania osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu, w tym: wciągarki i wciągniki, suwnice, żurawie, układnice, wózki jezdniowe podnośnikowe, dźwigi do transportu osób lub ładunków, dźwigi budowlane i dźwigi towarowe małe.

Co dla właściciela przedsiębiorstwa oznacza, że wykorzystywane przez niego urządzenia transportu bliskiego i magazynowania podlegają pod dozór techniczny? Wiąże się to z dodatkowymi obowiązkami, jakie nałożone zostają na właściciela firmy w momencie wyrażenia chęci zakupu wózka widłowego, suwnicy czy żurawia. Osoba eksploatująca tego typu urządzenia techniczne musi przede wszystkim uzyskać decyzję zezwalającą na eksploatację w Urzędzie Dozoru Technicznego, a w dalszej kolejności zadbać o właściwą eksploatację urządzenia - zgodną z obowiązującymi przepisami i instrukcją eksploatacji. Oznacza to również m.in. konieczność zatrudnienia osób uprawnionych do obsług i konserwacji  tego typu sprzętu.


UTB w magazynie - uprawnienia do obsługi i konserwacji wózków, suwnic, żurawi i innych urządzeń technicznych

Jak wspomnieliśmy powyżej, konserwacją i obsługą urządzeń transportu bliskiego podlegających pod UDT mogą zajmować się jedynie upoważnione do tego osoby. Załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 79, poz. 849) w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych  zawiera listę urządzeń, do których konserwacji i obsługi wymagane są uprawnienia. A są one niezbędne w przypadku chociażby wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, suwnic, żurawi czy układnic do składowania ładunków w magazynach.

Bieżącym usuwaniem usterek i innych nieprawidłowości w działaniu urządzeń transportu bliskiego zajmuje się konserwator, zaś naprawą lub modernizacją uprawnione zakłady.  

Na koniec warto przypomnieć treść artykułu 63 ustawy o dozorze technicznym, która brzmi:

"1. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne:

1) bez otrzymania decyzji organu właściwej jednostki  dozoru technicznego o dopuszczeniu urządzenia  do eksploatacji lub obrotu,

2) wbrew decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o wstrzymaniu eksploatacji lub wycofaniu z obrotu urządzenia technicznego, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

2. Tej samej karze podlega ten, kto przerabia urządzenie techniczne bez zgody organu właściwej jednostki dozoru  technicznego. "

Szkolenia dla operatorów i konserwatorów UTB - zdobycie uprawnień

Uniwersalne zastosowanie urządzeń transportu bliskiego w magazynach to doskonały argument przemawiający za poszerzaniem swoich kwalifikacji zawodowych właśnie w kierunku obsługi bądź konserwacji UTB. Jedyną drogą do zdobycia uprawnień czy to do obsługi czy do  konserwacji wózków widłowych, suwnic, żurawi, podestów i innych utb jest zdanie egzaminu przed komisją UDT. Osoby, które chciałyby uzyskać świadectwo kwalifikacyjne wydane przez UDT zapraszamy na nasze szkolenia dla operatorów UTB oraz szkolenia dla konserwatorów UTB - zakończone egzaminem UDT. Szczegóły oferty pod linkami:Zapraszamy!