poniedziałek, 14 października 2019

Najczęściej identyfikowane zagrożenia dla żurawi przenośnych (przeładunkowych)


Najczęściej identyfikowane zagrożenia dla żurawi przenośnych (przeładunkowych)


Żurawie przenośne (przeładunkowe), podobnie jak wózki jezdniowe i inne urządzenia transportu bliskiego, podlegają pod dozór techniczny. Jak możemy przeczytać na stronie UDT (https://www.udt.gov.pl/o-dozorze-technicznym):

"Dozór techniczny to określone ustawą działania zmierzające do bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych. Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska, poprzez rozprężanie cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu oraz rozprzestrzenianie się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu."


W dzisiejszym wpisie przedstawimy listę najczęściej identyfikowanych zagrożeń dla żurawi przenośnych, opracowaną przez udt i opublikowaną na stronie https://www.udt.gov.pl/minimalne-wymagania/zurawie-przenosne-przeladunkowe. Lista zagrożeń została opracowana w oparciu o rozdział 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Żurawi przenośne (przeładunkowe) - identyfikacja zagrożeń


Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem nieprawidłowa lokalizacja stanowiska sterowniczego w żurawiu przenośnym,  skutkująca między innymi koniecznością przebywania pod przenoszonym obciążeniem, stanowi jedno z poważniejszych zagrożeń dla tego typu urządzeń. Kolejnymi punktami na liście zagrożeń jest możliwość przypadkowego uruchomienia dźwigni sterowniczych oraz brak możliwości wyłączenia awaryjnego. Na stronie UDT wskazano również na takie zagrożenia jak:

"- nieprawidłowe dojścia na podwyższone stanowisko sterownicze;

- nieosłonięte giętkie przewody hydrauliczne w bezpośrednim sąsiedztwie operatora;

- brak zabezpieczenia siłowników podpór przed skutkami pęknięcia przewodów hydraulicznych".

Więcej ważnych informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn, w tym urządzeń transportu bliskiego, znajdziecie w rozporządzeniu dostępnym pod linkiem.

Szkolenia na żurawie przenośne przeładunkowe HDS


Wszystkich chętnych do zdobycie uprawnień na żurawie przenośne przeładunkowe HDS zapraszamy na szkolenie zakończone egzaminem UDT. Kurs odbywa się na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, a na życzenie klienta na terenie jego firmy. Zapewniamy rzetelne przygotowanie do egzaminu, zaangażowaną kadrę szkoleniową  oraz atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty pod linkiem: 
Zapraszamy!

niedziela, 13 października 2019

Kontrola konstrukcji nośnej suwnicy


Kontrola konstrukcji nośnej suwnicy


Do podstawowych obowiązków konserwatora suwnic należy sprawdzanie przez oględziny, nie rzadziej niż co 12 miesięcy (lub częściej, jeśli takie zalecenie znajduje się w instrukcji eksploatacji) stanu konstrukcji nośnej suwnicy. Dziś odpowiemy na pytanie jak należy taką kontrolę przeprowadzić.Jak sprawdzić konstrukcję nośną suwnicy?


Oględziny konstrukcji nośnej suwnic polegają na sprawdzeniu elementów nośnych suwnic, upewnieniu się czy nie pojawiły się jakiekolwiek pęknięcia czy odkształcenia plastyczne. Konserwator powinien dokładnie sprawdzić wszystkie barierki, drabiny wejściowe, podesty, klapy, zamocowania kabiny oraz samą kabinę. Jak możemy przeczytać w książce "Konserwacja suwnic" Mieczysława Chimiaka (KaBe, Krosno 2008), pęknięcia konstrukcji nośnych suwnic występują najczęściej w miejscach mocowania osi kół napędowych od mechanizmy jazdy suwnicy, łączenia belek nośnych suwnicy z czołownicami oraz mocowania przekładni czołowych z silnikami do czołownic.  Z kolei najczęstszymi przykładami odkształceń plastycznych konstrukcji suwnicy są:

"-pogięta konstrukcja  ramy wózka na skutek niezadziałania wyłącznika krańcowego od mechanizmu podnoszenia ;

 - wygięcia belki nośnej na skutek przeciążenia suwnicy

- zwichrowania konstrukcji nośnej na skutek silnego zukosowania w czasie jazdy suwnicy."

Co należy zrobić w przypadku wystąpienia pęknięć bądź odkształceń trwałych w konstrukcji suwnicy?


W przypadku wykrycia pęknięć lub odkształceń trwałych w konstrukcji suwnicy konserwator musi podjąć natychmiastowe działania. Przed wszystkim należy suwnicę bezzwłocznie wycofać z eksploatacji, a następnie powiadomić o tym organ dozoru technicznego. W celu naprawy uszkodzonych miejsce należy przygotować dokumentację naprawy suwnicy, a następnie zatwierdzić ją w odpowiednim organie dozoru technicznego. Należy pamiętać, że naprawę można zlecić jedynie tym zakładom, które posiadają ważne uprawnienia do naprawy wydane przez UDT.  Jak możemy przeczytać na stronie UDT (https://www.udt.gov.pl/uprawnianie-zakladow) :

"Uprawnienie zostaje wydane po stwierdzeniu, że wnioskujący spełnia wymagania w zakresie wytwarzania, montażu, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania materiałów i elementów w szczególności:

wdrożył właściwą technologię wytwarzania, montażu, naprawy lub modernizacji,

posiada urządzenia zapewniające wytwarzanie, naprawę lub modernizację zgodnie z technologią, o której mowa w pkt 1,

posiada zorganizowaną kontrolę jakości,

ma możliwość przeprowadzenia badań niszczących i nieniszczących wytwarzanych, naprawianych lub modernizowanych urządzeń technicznych oraz materiałów we własnym laboratorium lub laboratorium uznanym przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego,

zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (zob. Kwalifikacje osób), m. in.: osoby odpowiedzialne za wytwarzanie, naprawę, modernizację i kontrolę jakości urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń powinny posiadać:

wyższe wykształcenie techniczne i co najmniej dwuletnią praktykę zawodową lub

wykształcenie średnie techniczne i co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową oraz

znajomość norm, przepisów o dozorze technicznym i warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie prowadzonej działalności."

Po dokonaniu naprawy suwnicy zakład wystawia poświadczenie wykonania naprawy zgodnie z dokumentacją. Wówczas można zgłosić suwnicę do badania technicznego wykonywanego przez dozór techniczny w celu dopuszczenia suwnicy do eksploatacji.

Szkolenia na konserwatorów suwnic


Osoby, które chcą zdobyć uprawnienia do konserwacji suwnic zapraszamy na profesjonalne szkolenia dla operatorów suwnic. Kurs zakończony jest egzaminem UDT, a pozytywny wynik oznaczenia zdobycie uprawnień ważnych na terenie całej Polski. Szkolenie organizujemy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi lub w miejscu wyznaczonym przez klienta. Zapewniamy doświadczoną kadrę szkoleniową, wysoki poziom merytoryczny zajęć oraz atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty pod linkiem:
Zapraszamy!

wtorek, 8 października 2019

Obsługa platform załadowczych


Obsługa platform załadowczych


Platformy załadowcze (podesty ruchome załadowcze, nazywane również burtami samowyładowczymi) montowane są na pojazdach - samochodach, naczepach lub przyczepach i służą do załadunku i rozładunku materiałów. Objęte są dozorem technicznym ograniczonym, co oznacza między innymi konieczność przeprowadzania badań doraźnych kontrolnych co dwa lata. Przeglądy konserwacyjne podestów tego typu muszą być przeprowadzane co 180 dni, a do ich obsługi można dopuścić jedynie osobę przeszkoloną (szkolenie teoretyczne oraz praktyczne w zakresie obsługi platform załadowczych plus udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach).

Kurs obsługi burty samowyładowczej/ szkolenie na platformy załadowcze


 Zapraszamy na profesjonalne szkolenia z obsługi platform załadowczych. Kurs organizujemy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi oraz na terenie firmy klienta. Podczas szkolenia dla operatorów podestów ruchomych załadowczych uczestnicy zostają zapoznani z podstawowymi zasadami bhp oraz obowiązkami związanymi z obsługą  burt samowyładowczych. Jednym z podstawowych obowiązków operatora jest przeprowadzanie codziennej obsługi technicznej (OTC), w ramach której należy sprawdzić konstrukcję nośną platformy załadowczej, przewody instalacji hydraulicznej, silniki hydrauliczne i zawory, podest platformy załadowczej, stan oleju w zbiorniku, instalację elektryczną, przyrządy sterownicze czy urządzenia zabezpieczające. Po naszym seminarium nie będzie stanowiło to żadnego problemu. Kursanci zdobędą stosowną wiedzę i umiejętności prawidłowego załadunku i rozładunku platformy, dowiedzą się co należy zrobić w przypadku zaistnienia niebezpiecznego uszkodzenia platformy oraz poznają prawidłową procedurę zakończenia pracy przy urządzeniach pracujących bądź niepracujących w ruchu ciągłym.

Więcej szczegółów dotyczących szkolenia znajdziecie na naszej stronie internetowej:Szkolenia dla operatorów UDT


Zapraszamy również na nasze szkolenia dla operatorów UDT - wózków widłowych, ładowarek teleskopowych, suwnic, podestów , żurawi czy dźwigów towarowo-osobowych. Wszystkie nasze kursy zakończone są egzaminem UDT, którego kompleksową organizacją zajmują się nasi pracownicy. Zapewniamy konkurencyjne ceny oraz doświadczoną i zaangażowaną kadrę szkoleniową. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne przeprowadzamy albo na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, albo na terenie firmy klienta (na terenie całej Polski). Szczegóły oferty pod linkiem:
Zapraszamy zarówno klientów indywidualnych, jak i większe, zorganizowane grupy.  niedziela, 6 października 2019

Dlaczego warto ukończyć szkolenie z zarządzania paletami?


Dlaczego warto ukończyć szkolenie z zarządzania paletami?


W swojej ofercie szkoleń, oprócz szkoleń UDT i SEP, posiadamy również dodatkowe szkolenia, takie jak chociażby szkolenie "Zarządzanie i obrót paletami. Identyfikacja palet EUR i EPAL". W dzisiejszym wpisie udzielimy odpowiedzi na pytanie, dlaczego warto takie szkolenie odbyć.

Do kogo adresujemy szkolenie z zarządzania paletami?


Szkolenie z identyfikacji palet i zarządzania ich obrotem adresujemy do wszystkich pracowników odpowiedzialnych w firmie za gospodarkę paletową oraz przepływ i identyfikację palet na każdym poziomie operacyjnym. Nasi specjaliści dojeżdżają do klientów na terenie całej Polski, a szkolenia organizujemy na terenie firmy klienta (lub na terenie naszej hali szkoleniowej). Czemu tak ważne jest zatrudnianie przeszkolonych pracowników z zakresu zarządzania paletami?


Być może nie każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z tego, że stosowane w przedsiębiorstwie palety stanowią własność producenta i to na nim spoczywa odpowiedzialność związana z jakością i oryginalnością stosowanych palet. A należy przypomnieć, że zgodnie z nowelizacją Ustawy “Prawo własności przemysłowej” (Dziennik Ustaw nr 136 z 2007 roku pozycja 958), która weszła w życie z dniem 1 listopada 2007 roku:


"Każdy podmiot wprowadzający do obrotu towary z podrobionymi lub sfałszowanymi znakami towarowymi podlega sankcjom określonym przez Ustawę."


Aby ustrzec się przed stosowaniem palet sfałszowanych, co niestety jest dość częstym zjawiskiem, warto obowiązki związane z przepływem i identyfikacją palet w danej firmie powierzyć pracownikom przeszkolonym, posiadającym stosowaną wiedzę umożliwiającą im odróżnienie chociażby palet legalnych, zgodnych z obowiązującymi przepisami i wymogami, od palet sfałszowanych.

Czego można nauczyć się w trakcie szkolenia z zarządzania paletami?


W trakcie zajęć nasi Wykładowcy zapoznają uczestników szkolenia z takimi zagadnieniami jak:

- charakterystyka rynku palet w Polsce;

- normy i uwarunkowania prawne palet znajdujących się w obrocie;

- rodzaje palet drewnianych EUR;

- cechy identyfikujące palety EUR;

- aktualne zasady identyfikacji i weryfikacji palet EUR i EPAL;

- karty oceny palet;

- rozpoznawanie sinizny i pleśni na paletach;

- dopuszczalne uszkodzenia palet;

- wady dyskwalifikujące palety;

- przykłady z życia - fałszywe oznaczenia palet.

Więcej szczegółów dotyczących szkolenia "Zarządzanie i obrót paletami. Identyfikacja palet EUR i EPAL" znajduje się na naszej stronie internetowej: https://awans-bhp.pl/szkolenie-identyfikacja-palet-eur-epal/


Zapraszamy!

poniedziałek, 30 września 2019

Podstawowe kryteria zużycia zawiesi łańcuchowych i linowych


Podstawowe kryteria zużycia zawiesi łańcuchowych i linowych


Zawiesia definiowane są jako elementy osprzętu urządzeń dźwignicowych.  Stanowią pomocniczy sprzęt, dzięki któremu można łatwo podwieszać czy podtrzymywać podnoszone ładunki.  Ze względu na materiał z którego wykonane jest cięgno będące elementem  składowym, zawiesia możemy podzielić na zawiesia linowe (zbudowane z liny stalowej), zawiesia łańcuchowe (zbudowane z łańcucha) oraz zawiesia pasowe i wężowe (poliester, poliamid, polipropylen). Dziś skupimy się na zawiesiach łańcuchowych i linowych w kontekście podstawowych kryteriów zużycia.Zawiesia łańcuchowe i linowe - kiedy należy je wymienić?


Ze względu na bezpieczeństwo zawiesia należy poddawać okresowej kontroli. Dla zawiesi wykorzystywanych przy małym natężeniu pracy kolejne kontrole powinny odbywać się co 12 miesięcy, dla zawiesi wykorzystywanych przy średnim natężeniu pracy - co 6 miesięcy, a dla zawiesi wykorzystywanych przy dużym natężeniu pracy - nawet co 3 miesiące.  Co istotne, przed każdym użyciem zawiesia należy przeprowadzić kontrolę bieżącą,  a więc wzrokowo sprawdzić stan zawiesia. Systematyczne kontrole umożliwiają wycofanie z użycia tych zawiesi, które nie nadają się do dalszej eksploatacji.

Do podstawowych kryteriów zużycia zawiesi łańcuchowych należy wymienić:

- nadmierną korozję, zgięcia, zniekształcenia, żłobki, nacięcia, pęknięcia;

- brak zawieszki informacyjnej, nieczytelne oznakowanie zawiesia;

- zbyt dużą różnicę długości między cięgnami (3÷ 5 mm/m);

- brak swobodnego przegubu między ogniwami;

 - zmniejszenie średnicy elementów zawiesia o więcej niż 10%;

- zwiększenie rozwarcia gardzieli haków powyżej 10% wartości początkowej.

W przypadku zawiesi linowych o zużyciu zawiesi świadczą:

 - pęknięcia lub inne uszkodzenia rdzenia;

- brak zawieszki informacyjnej;

 - zerwanie więcej niż 5 % liczby drutów na długości 6 średnic;

- korozja, zgięcia, zniekształcenia, spłaszczenie liny, falistość liny;

- zmniejszenie średnicy liny o więcej niż 10 %;

- zerwanie więcej niż 3 drutów w jednej splotce;

Przeglądy zawiesi


Za terminowość przeprowadzanych kontroli okresowych zawiesi odpowiada właściciel, jednakże realizację tych obowiązków może zlecić profesjonalnej firmie. Awans B.H.P. zachęca do skorzystania z naszej oferty usług przeprowadzania kontroli zawiesi różnego rodzaju - zawiesi łańcuchowych, zawiesi pasowych, zawiesi linowych. Nasi specjaliści to gwarancja terminowych i fachowych przeglądów zapewniających bezpieczną i efektywną pracę przy transporcie wszelkiego rodzaju ładunków. Więcej szczegółów pod linkiem: https://awans-bhp.pl/przeglad-zawiesi/

Zapraszamy!

niedziela, 29 września 2019

Zagrożenia związane z pracą operatora podestu


Zagrożenia związane z pracą operatora podestu


Podstawowym obowiązkiem operatora podestu jest postępowanie zgodnie z zaleceniami instrukcji eksploatacyjnej opracowanej przez wytwórcę urządzenia. Dzięki temu może on uniknąć wielu  niebezpiecznych sytuacji związanych z obsługą maszyny. Jednym z podstawowych zagrożeń są sytuacje wynikające z utraty stateczności przez podest, co może być wynikiem przeciążenia platformy roboczej, nadmiernym przyspieszaniem ruchów czy niewłaściwym rozstawieniem podpór. Oprócz zagrożeń związanych z utratą stateczności podestu istnieje jeszcze szereg innych, o których należy pamiętać. 


Obsługa podestu - zagrożenia


Kolejnym zagrożeniem, obok zagrożenia związanego z utratą stateczności podestu, jest zagrożenie związane z niekontrolowanym ruchem platformy roboczej, spowodowanym chociażby gwałtownym podmuchem wiatru. Z tego też względu bardzo ważne jest przestrzeganie zapisów zawartych w instrukcji obsługi podestu dotyczących warunków atmosferycznych, w tym prędkości wiatru, której osiągnięcie wymaga przerwanie prac podestem ruchomym (należy pamiętać, że zabrania się pracy na podnośniku na zewnątrz pomieszczeń w czasie burzy i przy wietrze przekraczającym wartość 10 m/s).

Oprócz wymienionych podstawowych dwóch grup zagrożeń związanych z obsługą podestu, istnieje jeszcze jeden istotny rodzaj zagrożenia- zagrożenia wynikające z nieuwagi operatora. Może ona doprowadzić  do szeregu niebezpiecznych sytuacji, takich jak chociażby podjechania platformą  zbyt wysoko pod sufit, co skutkować może uwięzieniem operatora, utraty stateczności spowodowanej pracą przy zbyt przechylonym urządzeniu, zawadzenia koszem o elementy konstrukcyjne pomieszczenia spowodowane niezachowaniem właściwych odległości od obiektów stałych, wypadnięcia operatora z kosza w przypadku nie zastosowania uprzęży wchodzącej w skład środków ochrony indywidualnej operatora podestu. Istotnym czynnikiem zagrożenia jest również brak stosownej wiedzy operatora, co przekłada się na nieprawidłowe użytkowanie i obsługę podestu. Przykładem może być chociażby niestosowanie się do wymogów instrukcji podczas awaryjnego opuszczania platformy roboczej.

Szkolenia z obsługi podestów, szkolenie z ewakuacji z podestów


Osoby, które chcą zdobyć uprawnienia do obsługi podestów zapraszamy na profesjonalne szkolenia dla operatorów tych urządzeń transportu bliskiego. Szkolenie zakończone jest egzaminem UDT, a pozytywny wynik z egzaminu oznacza zdobycie legitymacji ważnej na terenie całej Polski. Szczegóły pod linkiem:Zapraszamy również na nasze szkolenia z ewakuacji z urządzeń - w tym z podestów ruchomych. Kurs  obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, na których pracownicy poznają zasady bezpieczeństwa, ćwiczą prawidłowe i szybkie założenie uprzęży ewakuacyjnej, a następnie ewakuacje z wózka lub podestu. Szkolenie odbywa się na terenie firmy klienta na jego sprzęcie, lub na naszej hali szkoleniowej i urządzeniach. Szczegóły pod linkiem:
Zapraszamy!

wtorek, 24 września 2019

Uprawnienia konserwatorów UDT - terminy ważności


Uprawnienia konserwatorów UDT - terminy ważności


Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2518) wprowadziła kilka istotnych zmian dla użytkowników urządzeń transportu bliskiego. Jedną z nich jest wprowadzenie terminowego charakteru zaświadczeń kwalifikacyjnych wydawanych przez UDT do obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego, które do tej pory były wydawane na czas nieokreślony. Przepis ten ma wejść w życie już 1 czerwca 2019 r. Zgodnie ze wspomnianą nowelizacją uprawnienia UDT będą:

"wydawane na czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować."Okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych konserwatorów urządzeń technicznych


Okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych konserwatorów  poszczególnych urządzeń technicznych zawiera załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Zgodnie z nim okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych wynoszą odpowiednio dla konserwatorów:

- wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia - 10 lat;

- wciągników i wciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia - 10 lat;

- suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia - 5 lat;

 - suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia - 5 lat;

- żurawi stacjonarnych - 10 lat;

- żurawi samojezdnych oraz przenośnych i przewoźnych - 5 lat;

 - żurawi wieżowych, szybkomontujących, szynowych i stacjonarnych - 5 lat;

 - żurawi stoczniowych i portowych - 5 lat;

- żurawi kolejowych i na pojazdach kolejowych - 5 lat;

 - żurawi pokładowych - 5 lat;

 - żurawi pływających - 5 lat;

- układnic - 10 lat;

- dźwigników do podnoszenia ładunków, w tym pojazdów - 10 lat;

- dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych - 10 lat;

-  dźwigników montowanych na pojeździe kolejowym (w tym wypornic i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcynej) - 10 lat;

- wyciągów towarowych - 10 lat;

 - wyciągów statków - 10 lat;

 - podestów ruchomych stacjonarnych, widzących oraz masztowych - 5 lat;

-  podestów ruchomych przejezdnych oraz załadowczych, w tym do transportu osób - 5 lat;

 -  podestów ruchomych na pojazdach kolejowych - 5 lat;

- dźwigów osobowych, towarowo-osobowych i towarowych z napędem elektrycznym - 5 lat;

- dźwigów osobowych, towarowo-osobowych i towarowych z napędem hydraulicznym oraz pneumatycznym - 5 lat;

 - wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia - 5 lat.


Co należy zrobić po upływie tego okresu? W celu przedłużenia okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego osoba zainteresowana będzie musiała złożyć (pisemnie bądź elektronicznie) odpowiedni wniosek wraz z oświadczeniem, że przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia wykonywała czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu.A wszystkich chętnych do zdobycia uprawnień konserwatorów urządzeń transportu bliskiego zapraszamy na nasze profesjonalne szkolenia zakończone egzaminem UDT. Szczegóły oferty pod linkiem:


 

Zapraszamy!