wtorek, 26 lutego 2019

Najczęściej identyfikowane zagrożenia dla podestów ruchomych przejezdnych


Podesty ruchome przejezdne, podobnie jak wózki jezdniowe i inne urządzenia transportu bliskiego, podlegają pod dozór techniczny. Jak możemy przeczytać na stronie UDT:


"Dozór techniczny to określone ustawą działania zmierzające do bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych. Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska, poprzez rozprężanie cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu oraz rozprzestrzenianie się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu."

W dzisiejszym wpisie przedstawimy listę najczęściej identyfikowanych zagrożeń dla podestów ruchomych przejezdnych, opracowaną przez udt i opublikowaną na stronie:
Najczęściej identyfikowane zagrożenia dla podestów ruchomych przejezdnych


Opracowana przez UDT  lista najczęściej identyfikowanych zagrożeń dla podestów ruchomych przejezdnych   powstała w oparciu o analizę rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Zgodnie z paragrafem 9 rozporządzenia jednym ze źródeł zagrożeń są nieoznaczone bądź też oznaczone jedynie w języku obcym elementy sterownicze podestu. Potencjalne zagrożenie stanowią również przyciski wystające ponad obudowę oraz dźwignie sterujące pozbawione elementów ochronnych, które mogą zostać przypadkowo uruchomione, np. przez potrącenie.

Kolejnym źródłem zagrożenia może być niezastosowanie mechanizmu blokady jednoczesnego sterowania z dwóch stanowisk oraz urządzeń do awaryjnego zatrzymywania na platformie roboczej podestu ruchomego sterowanego jedynie z dolnego stanowiska.

Ponadto UDT do najczęstszych  zagrożeń związanych z użytkowaniem podestów ruchomych przejezdnych zalicza, zgodnie z kolejnymi paragrafami rozporządzenia:

- "Połączenie z masą aparatów obwodu sterowego innych niż cewki styczników i elektrozaworów lub brak ich połączenia z masą."

- "Wylot spalin skierowany w stronę operatora."

- "Układ poziomowania platformy roboczej lub teleskopowania wysięgnika realizowany pojedynczym łańcuchem lub liną - brak urządzenia zabezpieczającego przechylenie się platformy w przypadku pęknięcia liny lub łańcucha."

- "Układ sterowania pośredniego elektrycznego, w którym każdy ruch jest odłączany tylko jednym elektrozaworem, a wyłącznik awaryjny wyłącza tylko obwód sterowania elektrozaworami. W razie zacięcia się elektrozaworu wyłączenie jest niemożliwe."
Szkolenie na podesty ruchome przejezdne

Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień na podesty kategorii I P zapraszamy na szkolenia dla operatorów podestów ruchomych z egzaminem UDT. Szkoleni organizujemy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi oraz w miejscy wyznaczonym przez klienta na terenie całej Polski. Naszym atutem jest doświadczona i profesjonalna kadra szkoleniowa, będąca  gwarancją jak najwyższego poziomu  prowadzonych szkoleń. Zapewniamy atrakcyjne ceny oraz kompleksową organizację egzaminu. Szczegóły oferty na stronie:


Zapraszamy!


niedziela, 24 lutego 2019

Badanie odbiorcze urządzenia transportu bliskiego w świetle nowych przepisów


Badanie odbiorcze urządzenia transportu bliskiego w świetle nowych przepisów


Zanim dane urządzenie transportu bliskiego zostanie dopuszczone do eksploatacji, a więc zostanie dla niego wydana pierwsza decyzja zezwalająca na eksploatację, musi zostać poddane badaniu odbiorczemu.  Zgodnie z § 12.1 nowego rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego:

" § 12.1. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego przeprowadza:

1) badanie odbiorcze po zakończeniu wytwarzania UTB, w warunkach jego gotowości do pracy, przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację. (...)".

UTB nie może być eksploatowane dopóki nie uzyska decyzji zezwalającej, którą wystawiają inspektorzy UDT na podstawie pozytywnego wyniku przeprowadzonego uprzednio badania odbiorczego. Obowiązkiem eksploatującego zgłaszającego UTB do badania jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz stosownego obciążenia do wykonania badań oraz osprzętu do podnoszenia obciążenia. Urządzenie techniczne musi być zamontowane, sprawne technicznie i przygotowane do eksploatacji "zgodnie z warunkami określonymi  w rozporządzeniu i instrukcji eksploatacji, o ile z zakresu badań nie wynikają inne warunki dotyczące ich wykonania." (§13.1 omawianego rozporządzenia).


Cel badania odbiorczego


"§14.1 Badanie odbiorcze ma na celu stwierdzenie, czy:

1) UTB jest zgodne z dokumentacją;

2) montaż i przeznaczenie UTB są zgodne z instrukcją eksploatacji oraz przepisami o dozorze technicznym;

3) umieszczone na UTB napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje są czytelne;

4) UTB może być przekazane do bezpiecznej eksploatacji."

Zakres badania odbiorczego urządzenia transportu bliskiego.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego:

"§ 14.3. Zakres badania odbiorczego obejmuje:

 1) identyfikację UTB i sprawdzenie jego oznakowania;

2) sprawdzenie:

a) zaświadczeń kwalifikacyjnych konserwującego lub obsługującego UTB, jeżeli uczestniczą w badaniu,

b) wyposażenia oraz stanu technicznego UTB,

c) sposobu zainstalowania i przeznaczenia UTB, zgodnie z instrukcją eksploatacji;

3) przeprowadzenie prób funkcjonowania UTB w zainstalowanej wersji montażowej z obciążeniem wystarczającym do stwierdzenia, że sterowanie i ruchy robocze UTB, mechanizmy oraz urządzenia zabezpieczające i urządzenia ochronne działają prawidłowo."[1]

Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 1, grudzień 2018" (link), w ramach badania odbiorczego inspektorzy UDT:

- sprawdzają zgodność "wykonania, wyposażenia oraz oznakowania z przedłożoną dokumentacją urządzenia"
- sprawdzają poprawność zainstalowania urządzenia;
- sprawdzają stan techniczny urządzenia;
-  przeprowadzają próby bez obciążenia oraz z obciążeniem nominalnym bądź też próby równoważne;
- przeprowadzają próby przeciążeniowe (statyczne i dynamiczne) lub próby równoważne (patrz s. 110 dokumentu- "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 1, grudzień 2018").

Po pozytywnym badaniu odbiorczym jeden egzemplarz dokumentacji otrzymuje eksploatujący w formie księgi rewizyjnej z protokołem i decyzją zezwalającą na eksploatację UTB, drugi zaś pozostaje w aktach organu właściwej jednostki dozoru technicznego.

Szkolenia z obsługi urządzeń transportu bliskiego

Pozytywny wynik badania odbiorczego nie  jest jedynym elementem wpływającym na bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia. W dużej mierze zależy ono również od zapewnienia przez eksploatującego odpowiedniej obsługi. Należy pamiętać, że operatorem UTB może być jedynie osoba posiadająca stosowne uprawnienia  zdobyte na drodze egzaminacyjnej przed komisją UDT. Osoby, które chciałaby zdobyć takie uprawnienia, ważne na terenie całej Polski, zapraszamy na nasze szkolenia dla operatorów UTB zakończone egzaminem UDT. W skład naszej oferty wchodzą m.in. szkolenia na wózki widłowe, suwnice, podesty, żurawie, dźwigi towarowo-osobowe. Szczegóły pod linkiem:


Zapraszamy![1] z uwzględnieniem wyjątków określonych w § 14.4 rozporządzenia

środa, 20 lutego 2019

Pomiary elektryczne urządzeń transportu bliskiego w świetle nowych przepisów


Pomiary elektryczne urządzeń transportu bliskiego w świetle nowych przepisów


Nowe rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego zawiera między innymi paragrafy odnoszące się do badań elektrycznych, które należy przeprowadzać w urządzeniach transportu bliskiego wyposażonych w aparaty elektryczne. Jakie informacje na ten temat możemy znaleźć w przywołanym dokumencie?


Jak często należy przeprowadzać pomiary elektryczne w urządzeniach transportu bliskiego?

 Pargraf 6 omawianego rozporządzenia odnosi się do urządzeń transportu bliskiego wyposażonych w aparaty elektryczne. Zgodnie z tym paragrafem pomiary rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, w tym obwodów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, powinny być wykonywane nie rzadziej niż:

"a) raz w roku - dla urządzeń:

 - pracujących w pomieszczeniach lub strefach zagrożonych wybuchem, z wyziewami żrącymi, 

- pracujących na otwartym powietrzu,

 - służących do przemieszczania osób,

b) raz na dwa lata - dla urządzeń pracujących w warunkach innych niż wymienione w lit. a;".

Natomiast pomiary rezystancji uziemień roboczych i odgromowych, jak również ochrony przeciwporażeniowej, powinny być wykonywane nie rzadziej niż:

"a)  raz w roku - dla urządzeń:

- pracujących na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach o dużej wilgotności, gorących lub z wyziewami żrącymi,

  - służących do przemieszczania osób,

b) raz na dwa lata - dla urządzeń pracujących w warunkach innych niż wymienione w lit. a. (…)"

Pomiary te powinny być wykonane z uwzględnieniem zaleceń zawartych w instrukcji eksploatacji producenta oraz norm przedmiotowych. Ponadto należy pamiętać, o czym przypomina UDT w dokumencie "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 1, grudzień 2018" (link) , że na skutek niekorzystnych warunków środowiskowych, w których eksploatowane jest dane urządzenie techniczne, może zajść konieczność częstszego przeprowadzania pomiarów elektrycznych.

Kolejny punkt rozporządzenia przewiduje obowiązkowe pomiary elektryczne również  w przypadku wprowadzenia zmian bądź też wykonania prac w instalacji elektrycznej UTB montowanych w miejscu pracy, jak również "w przypadku, gdy stan izolacji, rezystancji uziemień lub ochrony przeciwporażeniowej uległ pogorszeniu lub gdy wystąpiły uszkodzenia tej instalacji. "

Na koniec należy pamiętać, że fakt wykonania pomiarów elektrycznych urządzeń musimy odnotować w dzienniku konserwacji urządzenia.

Pomiary elektryczne UTB

Osoby odpowiedzialne w firmie za stan techniczny urządzeń transportu bliskiego zachęcamy do skorzystania z naszej usługi przeprowadzania pomiarów elektrycznych UTB - wózków widłowych, podestów, suwnic, żurawi i innych.  Dzięki naszym doświadczonym pracownikom realizacja obowiązków nałożonych rozporządzeniem na właścicieli urządzeń technicznych będzie zdecydowanie szybsza i przyjemniejsza. Szczegóły pod linkiem:


Zapraszamy już dziś!

poniedziałek, 18 lutego 2019

Jak wygląda szkolenie z obsługi urządzeń transportu bliskiego?


Jak wygląda szkolenie z obsługi urządzeń transportu bliskiego?


Wielokrotnie podkreślaliśmy, że wszystkie nasze szkolenia z obsługi urządzeń transportu bliskiego zakończone są egzaminem UDT i w pełni realizują program zatwierdzony przez UDT.  Dziś przygotowaliśmy dla Was krótki opis przebiegu szkoleń dla operatorów UDT.


Jak wyglądają szkolenia dla operatorów UDT?


Celem wszystkich naszych szkoleń dla operatorów urządzeń transportu bliskiego, a więc:

- wózków widłowych

- podestów

- suwnic

- żurawi

- dźwigów towarowo-osobowych

jest przekazanie ich uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie zasad obsługi danego urządzenia technicznego.

Kto może prowadzić szkolenia z obsługi UTB?

Zgodnie z wytycznymi UDT zawartymi w dokumencie "Minimalne wymagania dotyczące programów szkoleń dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi  urządzeń transportu bliskiego (UTB)", dostępnego pod linkiem, wykładowcą może być osoba posiadająca "wiedzę teoretyczną z zakresu szkolenia", zaś instruktorem, a więc osobą prowadzącą zajęcia praktyczne, osoba "posiadająca kwalifikacje potwierdzone przez UDT zaświadczeniem kwalifikacyjnym w grupie, kategorii i zakresie - rodzaju urządzenia odpowiedniego dla zakresu szkolenia".

Nasza kadra szkoleniowa składa się  tylko i wyłącznie z wykwalifikowanych wykładowców i instruktorów - posiadających bogate doświadczenie zawodowe i przygotowanie pedagogiczne. Dzięki temu zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne prowadzone są w przystępny i zrozumiały dla kursantów sposób, z położeniem akcentu na indywidualne podejście do każdego uczestnika szkolenia.

Zajęcia praktyczne - podstawowe warunki i zasady bhp

Podstawą zajęć praktycznych są sprawne urządzenia techniczne - stosownie do rodzaju szkolenia: wózki widłowe, żurawie, suwnice, podesty czy dźwigi towarowo-osobowe. Wszystkie urządzenia muszą spełniać wymagania dozoru technicznego oraz wymagania  bhp.

Tematyka szkolenia z obsługi UTB - programy zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych

Szczegółową tematykę szkolenia zawierają poszczególne programy dla danego rodzaju szkolenia, które muszą zostać zatwierdzone przez UDT.  Wśród poruszanych zagadnień nie może zabraknąć wiedzy na temat dozoru technicznego i zakresu jego działań, budowy danego urządzenia transportu bliskiego, podstawowych pojęć (takich jak udźwig, grupa natężenia pracy, stateczność urządzenia), zastosowanych mechanizmów oraz zasad ich działania, wyposażenia elektrycznego, urządzeń zabezpieczających, zasad prawidłowej i bezpiecznej obsługi urządzenia, warunków bezpiecznej pracy czy sposobu postępowania w razie nieszczęśliwego wypadku.

Każde szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Dodatkowo nasza oferty zawiera możliwość skorzystania z dodatkowych godzi zajęć praktycznych w stałej cenie szkolenia.

Szkolenia z obsługi UBT

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą szkoleń UDT zachęcamy do zapoznania się z jej szczegółami na naszej stronie internetowej- link.

 Gwarantujemy najwyższą jakość usług i atrakcyjne ceny. Zapraszamy!

wtorek, 12 lutego 2019

Podesty ruchome przejezdne - co powinieneś wiedzieć przed przystąpieniem do zakupu?


Podesty ruchome przejezdne - co powinieneś wiedzieć przed przystąpieniem do zakupu?


Podesty znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu i gospodarki. Mogą być przystosowane zarówno do pracy na otwartym powietrzu, jak i w pomieszczeniach zamkniętych.   Mogą być wykorzystywane do przeprowadzania prac konserwacyjnych elewacji budynków, naprawy oświetlenia ulicznego czy linii energetycznych, przycinki drzew, montażu reklam, a nawet akcji ratunkowych.  Zanim zdecydujemy się na zakup podestu, powinniśmy zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat użytkowania tego typu urządzeń transportu bliskiego.


Co to jest podest ruchomy przejezdny?

Podesty możemy podzielić na dwie podstawowe kategorie: podesty ruchome przejezdne, do których obsługi potrzebne są uprawnienia I P oraz podesty ruchome, do których obsługi musimy posiadać uprawnienia II P. Do pierwszej grupy, a więc podestów ruchomych przejezdnych zaliczamy podesty wolnobieżne, samojezdne montowane na pojeździe oraz przewoźne.  Do drugiej grupy należą podesty wiszące, masztowe oraz stacjonarne.

Udzielając odpowiedzi na pytanie, co to jest podest ruchomy przejezdny należ powołać się na normę PN-EN 280, według której  podest ruchomy przejezdny to maszyna przejezdna składająca się z platformy roboczej, elementów sterowniczych, wysięgnika i podwozia - przeznaczona jest do wykonywania prac na platformie roboczej, mającej możliwość zmiany położenia. Osoby mogą wejść i zejść z platformy jedynie w określonym położeniu dostępu.

Warto pamiętać, że podestami przejezdnymi mogą być wszystkie podesty, pod warunkiem, że posiadają mechanizm jazdy.

Podesty ruchome przejezdne a UDT

Podesty ruchome przejezdne podlegają pod dozór techniczny -  objęte są pełną formą dozoru technicznego, co oznacza m.in. konieczność przeprowadzenia  badań odbiorczych oraz przeprowadzania badań  okresowych raz w roku, jak również obowiązek posiadania uprawnień UDT przez osoby przystępujące do ich obsługi czy konserwacji.

Ale zacznijmy od początku. Jako że podesty ruchome przejezdne podlegając pod dozór techniczny, właściciel urządzenia ma obowiązek zgłosić podest  do właściwego terenowo oddziału UDT, a z jego eksploatacją musi zaczekać do momentu otrzymania decyzji na jego użytkowanie. Jak już wyżej wspomnieliśmy, użytkownik urządzenia ma również obowiązek zapewnienia obsługi i konserwacji podestu przez osoby ze stosownymi kwalifikacjami. Wszelkie naprawy i przeróbki powinien uzgadniać z organami dozoru technicznego.

Przeglądy konserwacyjne podestów ruchomych przejezdnych powinny być wykonywane co 30 dni, zaś nie rzadziej niż co 12 miesięcy należy sprawdzić przez oględziny stan konstrukcji nośnej podestu (w tym połączeń spawanych, rozłącznych) oraz instalacji ochrony przeciwporażeniowej.

Szkolenia na operatorów podestów ruchomych przejezdnych oraz na konserwatorów podestów

Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje, bądź też jesteś właścicielem podestu i chcesz podnieść kwalifikacje swoich pracowników, zapraszamy na nasze szkolenia na operatorów podestów ruchomych przejezdnych oraz na kurs dla konserwatorów podestów.  Szkolenia zakończone są egzaminem UDT, a pozytywny wynik z egzaminu to zdobycie uprawnień ważnych na terenie całej Polski. Szczegóły dotyczące szkoleń pod linkami:Zapraszamy!

niedziela, 10 lutego 2019

Sterowanie platformą załadowczą


Sterowanie platformą załadowczą

Platformy załadowcze -  podesty ruchome załadowcze montowane są na pojazdach w celu ich załadunku i rozładunku. Objęte są dozorem technicznym ograniczonym - badania doraźne kontrolne należy wykonywać co dwa lata, zaś przeglądy konserwacyjne co 180 dni. 


W jaki sposób operator steruje platformą załadowczą?

Istnieją trzy rozwiązania techniczne:

- sterowanie  platformą załadowczą ręczne z poziomu roboczego;

- sterowanie ręczne z kasety sterowniczej - rozwiązanie coraz mniej popularne;

- sterowanie za pomocą stóp z podestu (możliwe tylko podnoszenie i opuszczanie podestu).

W przypadku sterowania ręcznego z poziomu roboczego przyrządy sterownicze zamontowane są z tyłu pojazdu z prawej strony.

W przypadku sterowania z podestu operator musi bezwzględnie pamiętać o tym, aby podczas sterowania trzymać się poręczy, a nie ładunku.

Kto może obsługiwać platformy załadowcze?

Należy pamiętać, że platformy załadowcze mogą obsługiwać jedynie osoby, które posiadają odpowiednie przeszkolenie teoretyczne oraz praktyczne z tego zakresu. Operator podestu ruchomego załadowczego powinien również odbyć szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie z obsługi burt samowyładowczych/ podesty ruchome załadowcze

Wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe zapraszamy na nasze szkolenia z obsługi burt samowyładowczych/ podestów ruchomych załadowczych. Seminarium organizujemy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi oraz na terenie firmy klienta. Kurs przeprowadzają doświadczeni Instruktorzy - wieloletni wykładowcy, operatorzy i konserwatorzy urządzeń transportu bliskiego, Inspektorzy BHP. Z Awans B.H.P. zdobędziesz niezbędne wiadomości i umiejętności do bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem tego urządzenia technicznego. Szczegóły dotyczące seminarium znajdziecie na naszej stronie internetowej: linkSzkolenia operatorów UDT

A jeśli jesteś zainteresowany innymi szkoleniami dla operatorów urządzeń transportu bliskiego, koniecznie zajrzyj na stronę, zakładka "Szkolenia operatorów UDT".  

Znajdziesz tam niezbędne informacje m.in. na temat szkoleń z obsługi wózków widłowych, ładowarek teleskopowych, suwnic, podestów, żurawi czy dźwigów towarowo-osobowych. Wszystkie nasze szkolenia zakończone są egzaminem UDT. Przystąpienie do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego jest jedyną drogą do zdobycia uprawnień operatora danego urządzenia technicznego ważnych bezterminowo na terenie całej Polski. Zapraszamy już dziś!


niedziela, 3 lutego 2019

Resurs - co to jest i jak go obliczyć?


Resurs - co to jest i jak go obliczyć?


Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego wprowadziło kilka zasadniczych zmian, o których pisaliśmy we wcześniejszych postach oraz w artykule "Nowe przepisy w sprawie urządzeń podlegających pod UDT – rozporządzenie obowiązuje od 6 grudnia 2018" (link)

 Jedną z nich jest wprowadzenie obowiązku odtworzenia przebiegu eksploatacji urządzenia transportu bliskiego z myślą o dokonaniu jego oceny stanu technicznego i  określenia resursu. 


Resurs - definicja

Zgodnie z paragrafem  2. rozporządzenia resurs  to:  

"parametry graniczne  stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania."

Co jeszcze na temat resursu mówi rozporządzenie? Ustawodawca przewidział sytuację, w której eksploatujący urządzenie transportu bliskiego nie będzie znał historii eksploatacji urządzenia (brak rejestracji przebiegu eksploatacji UTB z przyczyn niezależnych od eksploatującego), a w  związku z tym  jego resursu. Ma on wówczas obowiązek określić go na podstawie "aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej". Ponadto w przypadku przekroczenia resursu UTB eksploatujący ma obowiązek przeprowadzenia oceny stanu technicznego urządzenia lub zlecenie jej przeprowadzenia. Po wykonaniu oceny stanu technicznego urządzenia po przekroczeniu jego resursu eksploatujący musi złożyć wniosek o wykonanie badania doraźnego eksploatacyjnego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

Resurs w praktyce czyli jak obliczyć resurs i jakie mogą pojawić się kłopoty

Pojęcie resursu oraz pojawiające się w rozporządzeniu zalecenie określenia resursu na podstawie "aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej" może wzbudzać w eksploatujących UTB pewien niepokój wynikający z braku precyzyjnych wytycznych. Urząd Dozoru Technicznego przychodzi z pomocą wszystkim właścicielom urządzeń technicznych i na swojej stronie opublikował poradnik "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 1, grudzień 2018" (do pobrania na stronie https://www.udt.gov.pl/wazne/przewodnik-dla-utb )

W poradniku znajdziemy między innymi informację, że pojęcie resursu dotyczy tylko tych urządzeń, "których projektowanie ustrojów nośnych opiera się na określaniu trwałości zmęczeniowej ustroju nośnego na podstawie założonej liczby cykli pracy i stanu obciążenia"[1]

UDT zaleca, aby eksploatujący na bieżąco kontrolował stopień wykorzystania resursu UTB, zadbał o prawidłowe oszacowanie resursu dla danego urządzenia (adekwatnie do eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem) oraz "zapewnił nowy bezpieczny okres pracy urządzenia po osiągnięciu swojego resursu."

Aby prawidłowo określić stopień wykorzystania resursu urządzenia eksploatujący powinien na bieżąco prowadzić odpowiedni rejestr warunków eksploatacji UTB, w tym jego poszczególnych mechanizmów. Te ostatnie mogą bowiem osiągnąć swój resurs w różnych terminach.

Zgodnie z rozporządzeniem w momencie osiągnięcia przez urządzenie resursu, musi ono przejść najpierw przegląd specjalny wraz z udokumentowaniem przeprowadzonych czynności, a następnie remont kapitalny realizujący zalecenia zawarte w dokumentacji z przeglądu specjalnego.

W dokumencie "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 1, grudzień 2018" znajdziemy również zalecenia, jak prowadzić rejestrację warunków eksploatacji UTB. Ponadto na stronie https://www.udt.gov.pl/wazne/przewodnik-dla-utb UDT zamieściło przykładowe arkusze  wyznaczania stopnia wykorzystania resursu jak również protokoły przeglądów specjalnych UTB. 

Więcej na temat rozporządzenia przeczytacie również na blogu https://wozek-instruktor.blogspot.com/2018/12/nowe-rozporzadzenie-ministra.html

Zapraszamy![1] Wytyczne UDT  dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego Strona 44 z 146