wtorek, 12 lutego 2019

Podesty ruchome przejezdne - co powinieneś wiedzieć przed przystąpieniem do zakupu?


Podesty ruchome przejezdne - co powinieneś wiedzieć przed przystąpieniem do zakupu?


Podesty znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu i gospodarki. Mogą być przystosowane zarówno do pracy na otwartym powietrzu, jak i w pomieszczeniach zamkniętych.   Mogą być wykorzystywane do przeprowadzania prac konserwacyjnych elewacji budynków, naprawy oświetlenia ulicznego czy linii energetycznych, przycinki drzew, montażu reklam, a nawet akcji ratunkowych.  Zanim zdecydujemy się na zakup podestu, powinniśmy zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat użytkowania tego typu urządzeń transportu bliskiego.


Co to jest podest ruchomy przejezdny?

Podesty możemy podzielić na dwie podstawowe kategorie: podesty ruchome przejezdne, do których obsługi potrzebne są uprawnienia I P oraz podesty ruchome, do których obsługi musimy posiadać uprawnienia II P. Do pierwszej grupy, a więc podestów ruchomych przejezdnych zaliczamy podesty wolnobieżne, samojezdne montowane na pojeździe oraz przewoźne.  Do drugiej grupy należą podesty wiszące, masztowe oraz stacjonarne.

Udzielając odpowiedzi na pytanie, co to jest podest ruchomy przejezdny należ powołać się na normę PN-EN 280, według której  podest ruchomy przejezdny to maszyna przejezdna składająca się z platformy roboczej, elementów sterowniczych, wysięgnika i podwozia - przeznaczona jest do wykonywania prac na platformie roboczej, mającej możliwość zmiany położenia. Osoby mogą wejść i zejść z platformy jedynie w określonym położeniu dostępu.

Warto pamiętać, że podestami przejezdnymi mogą być wszystkie podesty, pod warunkiem, że posiadają mechanizm jazdy.

Podesty ruchome przejezdne a UDT

Podesty ruchome przejezdne podlegają pod dozór techniczny -  objęte są pełną formą dozoru technicznego, co oznacza m.in. konieczność przeprowadzenia  badań odbiorczych oraz przeprowadzania badań  okresowych raz w roku, jak również obowiązek posiadania uprawnień UDT przez osoby przystępujące do ich obsługi czy konserwacji.

Ale zacznijmy od początku. Jako że podesty ruchome przejezdne podlegając pod dozór techniczny, właściciel urządzenia ma obowiązek zgłosić podest  do właściwego terenowo oddziału UDT, a z jego eksploatacją musi zaczekać do momentu otrzymania decyzji na jego użytkowanie. Jak już wyżej wspomnieliśmy, użytkownik urządzenia ma również obowiązek zapewnienia obsługi i konserwacji podestu przez osoby ze stosownymi kwalifikacjami. Wszelkie naprawy i przeróbki powinien uzgadniać z organami dozoru technicznego.

Przeglądy konserwacyjne podestów ruchomych przejezdnych powinny być wykonywane co 30 dni, zaś nie rzadziej niż co 12 miesięcy należy sprawdzić przez oględziny stan konstrukcji nośnej podestu (w tym połączeń spawanych, rozłącznych) oraz instalacji ochrony przeciwporażeniowej.

Szkolenia na operatorów podestów ruchomych przejezdnych oraz na konserwatorów podestów

Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje, bądź też jesteś właścicielem podestu i chcesz podnieść kwalifikacje swoich pracowników, zapraszamy na nasze szkolenia na operatorów podestów ruchomych przejezdnych oraz na kurs dla konserwatorów podestów.  Szkolenia zakończone są egzaminem UDT, a pozytywny wynik z egzaminu to zdobycie uprawnień ważnych na terenie całej Polski. Szczegóły dotyczące szkoleń pod linkami:Zapraszamy!

niedziela, 10 lutego 2019

Sterowanie platformą załadowczą


Sterowanie platformą załadowczą

Platformy załadowcze -  podesty ruchome załadowcze montowane są na pojazdach w celu ich załadunku i rozładunku. Objęte są dozorem technicznym ograniczonym - badania doraźne kontrolne należy wykonywać co dwa lata, zaś przeglądy konserwacyjne co 180 dni. 


W jaki sposób operator steruje platformą załadowczą?

Istnieją trzy rozwiązania techniczne:

- sterowanie  platformą załadowczą ręczne z poziomu roboczego;

- sterowanie ręczne z kasety sterowniczej - rozwiązanie coraz mniej popularne;

- sterowanie za pomocą stóp z podestu (możliwe tylko podnoszenie i opuszczanie podestu).

W przypadku sterowania ręcznego z poziomu roboczego przyrządy sterownicze zamontowane są z tyłu pojazdu z prawej strony.

W przypadku sterowania z podestu operator musi bezwzględnie pamiętać o tym, aby podczas sterowania trzymać się poręczy, a nie ładunku.

Kto może obsługiwać platformy załadowcze?

Należy pamiętać, że platformy załadowcze mogą obsługiwać jedynie osoby, które posiadają odpowiednie przeszkolenie teoretyczne oraz praktyczne z tego zakresu. Operator podestu ruchomego załadowczego powinien również odbyć szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie z obsługi burt samowyładowczych/ podesty ruchome załadowcze

Wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe zapraszamy na nasze szkolenia z obsługi burt samowyładowczych/ podestów ruchomych załadowczych. Seminarium organizujemy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi oraz na terenie firmy klienta. Kurs przeprowadzają doświadczeni Instruktorzy - wieloletni wykładowcy, operatorzy i konserwatorzy urządzeń transportu bliskiego, Inspektorzy BHP. Z Awans B.H.P. zdobędziesz niezbędne wiadomości i umiejętności do bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem tego urządzenia technicznego. Szczegóły dotyczące seminarium znajdziecie na naszej stronie internetowej: linkSzkolenia operatorów UDT

A jeśli jesteś zainteresowany innymi szkoleniami dla operatorów urządzeń transportu bliskiego, koniecznie zajrzyj na stronę, zakładka "Szkolenia operatorów UDT".  

Znajdziesz tam niezbędne informacje m.in. na temat szkoleń z obsługi wózków widłowych, ładowarek teleskopowych, suwnic, podestów, żurawi czy dźwigów towarowo-osobowych. Wszystkie nasze szkolenia zakończone są egzaminem UDT. Przystąpienie do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego jest jedyną drogą do zdobycia uprawnień operatora danego urządzenia technicznego ważnych bezterminowo na terenie całej Polski. Zapraszamy już dziś!


niedziela, 3 lutego 2019

Resurs - co to jest i jak go obliczyć?


Resurs - co to jest i jak go obliczyć?


Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego wprowadziło kilka zasadniczych zmian, o których pisaliśmy we wcześniejszych postach oraz w artykule "Nowe przepisy w sprawie urządzeń podlegających pod UDT – rozporządzenie obowiązuje od 6 grudnia 2018" (link)

 Jedną z nich jest wprowadzenie obowiązku odtworzenia przebiegu eksploatacji urządzenia transportu bliskiego z myślą o dokonaniu jego oceny stanu technicznego i  określenia resursu. 


Resurs - definicja

Zgodnie z paragrafem  2. rozporządzenia resurs  to:  

"parametry graniczne  stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania."

Co jeszcze na temat resursu mówi rozporządzenie? Ustawodawca przewidział sytuację, w której eksploatujący urządzenie transportu bliskiego nie będzie znał historii eksploatacji urządzenia (brak rejestracji przebiegu eksploatacji UTB z przyczyn niezależnych od eksploatującego), a w  związku z tym  jego resursu. Ma on wówczas obowiązek określić go na podstawie "aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej". Ponadto w przypadku przekroczenia resursu UTB eksploatujący ma obowiązek przeprowadzenia oceny stanu technicznego urządzenia lub zlecenie jej przeprowadzenia. Po wykonaniu oceny stanu technicznego urządzenia po przekroczeniu jego resursu eksploatujący musi złożyć wniosek o wykonanie badania doraźnego eksploatacyjnego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

Resurs w praktyce czyli jak obliczyć resurs i jakie mogą pojawić się kłopoty

Pojęcie resursu oraz pojawiające się w rozporządzeniu zalecenie określenia resursu na podstawie "aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej" może wzbudzać w eksploatujących UTB pewien niepokój wynikający z braku precyzyjnych wytycznych. Urząd Dozoru Technicznego przychodzi z pomocą wszystkim właścicielom urządzeń technicznych i na swojej stronie opublikował poradnik "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 1, grudzień 2018" (do pobrania na stronie https://www.udt.gov.pl/wazne/przewodnik-dla-utb )

W poradniku znajdziemy między innymi informację, że pojęcie resursu dotyczy tylko tych urządzeń, "których projektowanie ustrojów nośnych opiera się na określaniu trwałości zmęczeniowej ustroju nośnego na podstawie założonej liczby cykli pracy i stanu obciążenia"[1]

UDT zaleca, aby eksploatujący na bieżąco kontrolował stopień wykorzystania resursu UTB, zadbał o prawidłowe oszacowanie resursu dla danego urządzenia (adekwatnie do eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem) oraz "zapewnił nowy bezpieczny okres pracy urządzenia po osiągnięciu swojego resursu."

Aby prawidłowo określić stopień wykorzystania resursu urządzenia eksploatujący powinien na bieżąco prowadzić odpowiedni rejestr warunków eksploatacji UTB, w tym jego poszczególnych mechanizmów. Te ostatnie mogą bowiem osiągnąć swój resurs w różnych terminach.

Zgodnie z rozporządzeniem w momencie osiągnięcia przez urządzenie resursu, musi ono przejść najpierw przegląd specjalny wraz z udokumentowaniem przeprowadzonych czynności, a następnie remont kapitalny realizujący zalecenia zawarte w dokumentacji z przeglądu specjalnego.

W dokumencie "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 1, grudzień 2018" znajdziemy również zalecenia, jak prowadzić rejestrację warunków eksploatacji UTB. Ponadto na stronie https://www.udt.gov.pl/wazne/przewodnik-dla-utb UDT zamieściło przykładowe arkusze  wyznaczania stopnia wykorzystania resursu jak również protokoły przeglądów specjalnych UTB. 

Więcej na temat rozporządzenia przeczytacie również na blogu https://wozek-instruktor.blogspot.com/2018/12/nowe-rozporzadzenie-ministra.html

Zapraszamy![1] Wytyczne UDT  dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego Strona 44 z 146