poniedziałek, 30 stycznia 2017

Przechowywanie, przeglądy i serwis zawiesi


Przechowywanie, przeglądy i serwis zawiesi


Dziś przypominamy kilka podstawowych zasad dotyczących przechowywania, przeglądów i konserwacji zawiesi. Ciekawe informacje na temat zawiesi znajdziecie również na stronie.

Podstawowe zasady przechowywania, przeglądu i konserwacji zawiesi

Zawiesia należy przechowywać w przygotowanych i wyznaczonych do tego miejscach. Muszą zostać oczyszczone i odpowiednio zabezpieczone. 
Przeglądy zawiesi powinny odbywać się odpowiednich terminach (nie rzadziej niż co 12 miesięcy) i być przeprowadzane przez osoby kompetentne, a wyniki przeglądu każdorazowo powinny być zarejestrowane.  Pamiętajmy, że jeśli dane zawiesie było użytkowane w warunkach niekorzystnych, przeglądy o których mowa wyżej musimy przeprowadzać częściej.
Przed przystąpieniem do przeglądu zawiesie należy odpowiednio przygotować (oczyścić) oraz zapewnić odpowiednie oświetlenie i miejsce. Kiedy zawiesie musimy wycofać z eksploatacji? W momencie, kiedy jego oznaczenie jest nieczytelne (zniszczenie tabliczki znamionowej zawiesia, nieczytelne parametry DOR) oraz kiedy uległo uszkodzeniu m.in. w postaci:
- wygięcia/ skręcenia ognisk bądź haków,
- wydłużenia łańcucha zawiesia łańcuchowego
- wydłużenia ogniwa łańcucha zawiesia łańcuchowego
- wgnieceń, pęknięć,
- przebarwień termicznych
- skręcenia ogniw
- rozgięcia haków (ponad 10% oryginalnego otwarcia gardzieli lub powodujące wypadanie zapadki).
 Wszelkie naprawy powinny być wykonane przez wykwalifikowany personel. Właściciele firm mogą zlecić to zadanie firmom zewnętrznym. Więcej na temat przeglądu zawiesi znajduje się na stronie. Zapraszamy.

niedziela, 29 stycznia 2017

Zmiana przepisów ustawy o dozorze technicznym

Zmiana przepisów ustawy o dozorze technicznym


Jak możemy przeczytać na stronie UDT ("Komunikat w sprawie zmiany przepisów ustawy o dozorze technicznym"), od początku stycznia weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255). Ustawa wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r o  dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125, z późn. zm.).Ustawa znosi m.in. obowiązek posiadania przez naprawiającego lub modernizującego uprawnień do naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego w przypadku, "gdy podmiot naprawiający lub modernizujący świadczy taką usługę okazjonalnie i zastosuje właściwą technologię naprawy lub modernizacji, uzgodnioną i nadzorowaną przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.”.

Zmianie uległy również przepisy dotyczące zmiany właściciela danego urządzenia technicznego. Od tej pory:
„Art. 15a. O ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, w przypadku zmiany eksploatującego urządzenie techniczne, nowy eksploatujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki poprzedniego eksploatującego wynikające z decyzji, o której mowa w art. 14 ust. 1, pod warunkiem że:
 
 1) od ostatniego badania okresowego urządzenia technicznego nie wprowadzono zmian dotyczących jego eksploatacji, które są określone w warunkach technicznych dozoru technicznego;
 
 2) nowy eksploatujący poinformuje organ jednostki dozoru technicznego o zmianie eksploatującego urządzenie techniczne.”;.

Ustawa wprowadza również możliwość umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności przypadających UDT zgodnie z zasadą racjonalności.     

czwartek, 26 stycznia 2017

Bony szkoleniowe z PUP - jakie szkolenia warto wybrać?

Bony szkoleniowe z PUP - jakie szkolenia warto wybrać?Wraz z nowym rokiem Powiatowe Urzędy Pracy przyznają   bony szkoleniowe w celu przekwalifikowania osób bezrobotnych i polepszenia ich sytuacji  na rynku pracy.  PUP w Łodzi całą procedurę związaną z przyznawaniem bonów szkoleniowych rozpoczął  od poniedziałku, a więc od 23 stycznia. Od tego momentu można zgłaszać się do doradcy klienta po formularze wniosku na finansowanie kosztów szkoleń wskazanych przez osoby bezrobotne do 30 r. ż. w ramach bonu szkoleniowego. Wnioski przyjmowane są w siedzibie urzędu (ul.  Minionowa 91, Kancelaria Urzędu, pok. 033). Szczegółowe informacje znajdziecie pod linkiem.  
 
Bez wątpienia taka forma wsparcia młodych  może być dobrym pomysłem na aktywizację tej grupy bezrobotnych. Pozostaje jedynie pytanie, jakie szkolenia warto wybrać, aby wsparcie finansowe w postaci bonów szkoleniowych rzeczywiście przyniosło jakieś konkretne korzyści?  Po jakich kursach czy szkoleniach pozycja młodych  na rynku pracy faktycznie ulegnie polepszeniu? Jakie kwalifikacje sprawią, że będą bardziej atrakcyjni dla potencjalnego pracodawcy?
Bez wątpienia szkolenia z zakresu eksploatacji urządzeń transportu bliskiego czy kursy elektryczne to doskonały pomysł na efektywne wykorzystanie przyznawanych przez PUP bonów szkoleniowych. Warto na nie postawić, gdyż ich ukończenie wiąże się ze zdobyciem konkretnych uprawnień - wymaganych przez prawo. Dzięki temu konkurencja na rynku pracy automatycznie ulega zawężeniu - aby wykonywać dany zwód (np. operatora suwnic czy podestów) musimy posiadać konkretne uprawnienia wydawane po zdanym egzaminie. Za danymi uprawnieniami stoją konkretne umiejętności.
 
 
Wybór tzw. kursów twardych wydaje się najrozsądniejszym rozwiązaniem. Dzięki nim kursanci zdobywają konkretne umiejętności i konkretne uprawnienia, na które na rynku pracy wciąż utrzymuje się duże zapotrzebowanie. Po kursach dla operatorów podestów, suwnic, wózków czy ładowarek znajdziemy pracę nie tylko w magazynach czy halach produkcyjnych, ale również na placach budowy, w portach czy w jednostkach samorządowych.
 
 
Wszystkich stojących przed dylematem, jakie kursy wybrać, zachęcamy do przeanalizowania naszej oferty szkoleniowej znajdującej się na stronie.  Naszym kursantom dajemy do dyspozycji własny, zróżnicowany sprzęt. Nielimitowana ilość godzin praktycznych, hala odtwarzająca realne warunki panujące w przyszłych miejscach pracy - to wszystko pozwala naszym kursantom z łatwością odnaleźć się w środowisku nowej pracy. Awans B.H.P. to również, a może przede wszystkim, doświadczeni Instruktorzy, którzy z pasją i zaangażowaniem przekazują swoją wiedzę i umiejętności. 
 
Zapraszamy i życzymy trafnych wyborów.


 
Awans B.H.P
HALA SZKOLENIOWA: 91-341 Łódź, Brukowa 23
telefon stacjonarny:  42 307 -10 - 09
Telefony komórkowe: 737 466 887 , 737 466 886 ,  737 466 997
 
E-mail: awansbhp@awans-bhp.com

środa, 25 stycznia 2017

Czy zawiesia podlegają kontroli UDT?

Czy zawiesia podlegają kontroli UDT?


Jedną z najczęściej pojawiających się wątpliwości związanych z przeprowadzaniem przeglądów zawiesi, jest kwestia tego, czy zawiesia podlegają kontroli UDT.
 


 
 
Większość właścicieli firm/pracodawców zdaje sobie sprawę z tego, iż polskie prawo nakłada na nich  obowiązek przeprowadzania kontroli zawiesi. Wynika  to z licznych norm:
 
 • PN-M-84702 : 1984 - Dźwignice - Zawiesia chwytne i zaczepowe specjalnego przeznaczenia - Ogólne wymagania i badania,
 • PN-EN 818-6+A1:2008 - wersja angielska Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Bezpieczeństwo - Część 6: Zawiesia łańcuchowe -- Informacje dotyczące użytkowania i konserwacji podawane przez wytwórcę,
 • PN-EN 1492-2+A1:2008 - wersja polska Zawiesia tekstylne - Bezpieczeństwo - Część 2: Zawiesia o obwodzie zamkniętym z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia,
 • PN-EN 13414-1+A2:2009 - wersja polska Zawiesia z lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 1: Zawiesia do podnoszenia ogólnego zastosowania,
 • PN-M-84720:1970 - wersja polska Zawiesia linowe zaplatane - Ogólne wymagania i badania techniczne.

 •  
  Przeglądy zawiesi: badania okresowe, bieżące czy kontrolne, powinny przeprowadzać osoby kompetentne, posiadające stosowną wiedzę i umiejętności. Nie przewidziano konieczności zdobycia  specjalnych uprawnień, gdyż takowych nie ma. Przeglądy powinny być natomiast przeprowadzane w określonych okresach - najczęściej raz w roku. Aby mieć pewność terminowości i fachowości wykonanych przeglądów zawiesi, warto skorzystać z usług profesjonalnych firm, opierających swoją pracę na doświadczeniu. Osoby zainteresowane zleceniem wykonania przeglądów zawiesi różnego rodzaju - zawiesi łańcuchowych, zawiesi pasowych, zawiesi linowych, odsyłamy na stronę.
   
  Z reguły właściciele zdają sobie sprawę z leżącego na ich barkach obowiązku dotyczącego przeglądów zawiesi i pilnują, aby owe przeglądy były rzeczywiście przeprowadzane Natomiast często błędnie uważają, iż zawiesia, tak jak urządzenia transportu bliskiego, podlegają obowiązkowej kontroli UDT. Zawiesia takiej kontroli nie podlegają, co wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596). Zgodnie z rozdziałem 4.  "Kontrola maszyn":
   
  "§ 27. Pracodawca powinien zapewnić, aby maszyny narażone na działanie warunków powodujących pogorszenie ich stanu technicznego, co może spowodować powstawanie sytuacji niebezpiecznych, poddane były:
  1) okresowej kontroli, a także badaniom przez jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów albo osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające odpowiednie kwalifikacje;
   2) specjalnej kontroli przeprowadzanej przez jednostki albo osoby, o których mowa w pkt 1, w przypadku możliwości pogorszenia bezpieczeństwa związanego z maszyna, a będącego wynikiem: a) prac modyfikacyjnych, b) zjawisk przyrodniczych, c) wydłużonego czasu postoju maszyny, d) niebezpiecznych uszkodzeń oraz wypadków przy pracy.
  § 28. 1. Wyniki kontroli, o których mowa w§ 26 i27, rejestruje się i przechowuje, do dyspozycji zainteresowanych organów, zwłaszcza nadzoru i kontroli warunków pracy, przez okres 5 lat od dnia zakończenia tych kontroli, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej."
   
  Jeśli pracodawca zatrudni pracownika czy wynajmie firmę delegującą do wykonania przeglądów zawiesi osoby posiadające stosowną wiedzę techniczną i umiejętności do oceny zawiesi, nie musi on korzystać z usług UDT.

   

  wtorek, 24 stycznia 2017

  Szkolenia bhp w pytaniach i odpowiedziach

  Zagadnienia związane ze szkoleniami bhp interesują zarówno pracodawców, na których spoczywa obowiązek organizowania ich dla swoich pracowników, jak i pracowników, którzy muszą odbywać je w określonych odstępach czasu. W związku z tym, że obie strony często poszukując informacji dotyczących szkoleń bhp - zarówno szkoleń wstępnych, jak i szkoleń okresowych, postanowiliśmy zebrać w jednym miejscu najczęściej zadawane pytania. Część informacji znajdziecie również na naszej stronie internetowej w zakładce Szkolenia BHP. Zapraszamy! 

   

  Szkolenia bhp w pytaniach i odpowiedziach

  czyli najczęściej zadawane pytania dotyczące szkoleń bhp  1.       Co to jest szkolenie bhp?

  Szkolenie bhp - szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, organizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Celem szkolenia jest :
  1) zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;
  2) poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  3) nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.*
  * § 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY  w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

  2.       Kto organizuje szkolenia bhp w zakładzie pracy/ firmie?

  Przepisy bhp nakładają na pracodawcę obowiązek organizowania dla pracowników szkoleń BHP. Zakres obowiązków pracodawcy w tym zakresie regulowany jest przez kodeks pracy (patrz art 207 kp paragraf 1 [2] ), rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy bhp, dotyczące wykonywania prac w różnych branżach.

  3.       Kto podlega szkoleniu bhp?

  Szkolenia bhp mają charakter obowiązkowy. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który takiego szkolenia nie odbył. Każdy nowo zatrudniony pracownik (czy to na stanowisku robotniczym czy administracyjno-biurowym) musi przejść szkolenie bhp wstępne, a następnie w określonych odstępach czasu szkolenia bhp okresowe. Obowiązek odbycia szkoleń bhp mają nie tylko pracownicy, ale również pracodawcy, czy  osoby kierujące pracownikami (kierownicy, mistrzowie, brygadziści).


  4.       Kto prowadzi szkolenia bhp?

  Szkolenia BHP może przeprowadzać pracodawca lub jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

  5.       Kto przeprowadza szkolenie bhp stażysty?

  Obowiązek przeprowadzenia szkolenia bhp spoczywa na pracodawcy.

   
  6.       Kto przeprowadza szkolenie bhp dla pracodawcy?

  Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie bhp wstępne oraz szkolenia okresowe przeznaczone dla tej grupy osób. Szkolenie bhp osób będących pracodawcami powinno być przeprowadzone przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w tej dziedzinie.

  7.       Kto przeprowadza szkolenie bhp wstępne?

  Szkolenie wstępne składa się z:

  -  instruktażu ogólnego, który może przeprowadzić albo pracodawca (o ile posiada stosowne kwalifikacje) albo pracownik służby bhp czy przedstawiciel jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  - instruktażu stanowiskowego, który przeprowadza albo sam pracodawca, albo wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami (bezpośredni przełożony).
   
  8.       Kto przeprowadza szkolenie bhp stanowiskowe (instruktaż stanowiskowy)?

  Instruktaż stanowiskowy przeprowadza albo sam pracodawca, albo wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami. Osoba ta powinna posiadać  najlepszą wiedzę na temat stanowiska, na które zostanie zatrudniony pracownik - z reguły jego bezpośredni przełożony. Powinna być również przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

   
  9.       Kiedy odbywa się szkolenie bhp? Kiedy jakie szkolenia bhp? Kiedy szkolenie bhp wstępne? Kiedy szkolenie bhp okresowe?

  Szkolenie bhp wstępne powinno odbyć się pierwszego dnia nowej pracy, zaś szkolenia okresowe w określonych w rozporządzeniu odstępach czasu
  • raz na 5 lat - pracodawcy i osoby kierujące ludźmi,
  • raz na 6 lat - pracownicy administracyjni i biurowi,
  • raz na 3 lata - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
  • raz na rok - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych z warunkami niebezpiecznymi 

  10.   Jak długo ważne jest szkolenie bhp wstępne?

  Szkolenie bhp wstępne ważne jest do 12 miesięcy. Każdy pracownik w okresie do 12 miesięcy od zatrudnienia musi odbyć pierwsze szkolenie okresowe. Uwaga! w przypadku osób kierujących ludźmi czas ten skrócony jest do 6 miesięcy. 
   

  11.   Co ile lat szkolenie bhp dla nauczycieli?

  Szkolenie bhp okresowe dla nauczycieli  musi odbyć się raz na 5 lat.

  12.   Co ile szkolenie bhp pracowników biurowych?

  Szkolenie bhp okresowe dla pracowników biurowych musi odbyć się raz na 6 lat.

  13.   Jak wygląda szkolenie bhp? Jak przeprowadzić szkolenie bhp?

  Pracodawca, który nie posiada stosownej wiedzy z zakresu przeprowadzania szkoleń bhp, powinien skorzystać z pomocy jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia odbywają się zgodnie z programami szkolenia wstępnego i okresowego dostosowanymi do specyfiki miejsca pracy. Program ten opracowuje pracodawca lub wyznaczona przez pracodawcę jednostka organizacyjna, prowadząca działalność szkoleniową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasza firma Awans B.H.P. po zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia przekazuje pracodawcy kompletną dokumentację - oświadczenia BHP, karty szkolenia wstępnego i okresowego, certyfikat dla pracodawcy kierującego pracownikami.

  14.   Ile trwa szkolenie bhp?

  Instruktaż ogólny nie powinien być krótszy niż 90 minut, zaś szkolenia okresowe powinny trwać od 8-16 godzin, a w odniesieniu do pracowników służby bhp - 32 godziny.
   
  15.   Czy szkolenie bhp powinno się odbywać w godzinach pracy?

  Tak, szkolenie bhp powinno odbyć się w godzinach pracy. Jeśli szkolenie odbyło się po godzinach pracy, należy traktować ten czas jako godziny nadliczbowe.

  16.   Czy szkolenie wstępne bhp może przeprowadzić pracodawca?
  Szkolenie wstępne bhp, a więc instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić pracodawca, o ile wykonuje w zakładzie pracy zadania służby bhp oraz posiada odpowiednie kwalifikacje. Jeśli takich kwalifikacji nie posiada, instruktaż ogólny powinien przeprowadzić  chociażby pracownik służby bhp czy przedstawiciel jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
   
   

  poniedziałek, 23 stycznia 2017

  Pytania na egzamin podesty ruchome przejezdne cz. IV

  Zapraszamy na ostatnią czwartą część pytań na egzamin UDT na podesty ruchome przejezdne. Mamy nadzieję, że prezentowane materiały dydaktyczne okażą się dla Was pomocne. A wszystkich tych, którzy jeszcze zastanawiają się nad tym, czy zrobić uprawnienia na podesty, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową - o  kursach i szkoleniach na podesty ruchome przejezdne: zwyżki nożycowe i podnośniki koszowe piszemy na stronie.

   

  Pytania na egzamin podesty ruchome przejezdne cz. IV

   


  29. Wymień zabezpieczenia typu elektrycznego podestu ruchomego.

  – wyłącznik awaryjny stop;
  – zabezpieczenie przeciw przykleszczeniu;
   – sygnał dźwiękowy;
   – awaryjne opuszczanie;
   – łączniki krańcowe;
   – poziomice elektryczna;
   – sygnał cofania;
   – podpory stabilizujące (łącznik podpory);
   – układ kontroli momentu wywracającego;
   – czujnik obciążeń tensometryczny;
   – bezpieczniki;
   – tachometr;
   – czujnik atmosferyczny.

  30 . Jakie znasz wymagania dotyczące szczelności układów hydraulicznych?

  Objawem nieszczelności wewnętrznej układu hydraulicznego jest opadanie platformy przy nominalnym obciążeniu. Najczęściej przyjmuje się kryterium:
   – opadanie platformy roboczej (pionowo względem podłoża) mniej niż 10 cm w ciągu godziny;
   – opadanie siłownika podpory mniej niż 4 mm w ciągu godziny.

   31. Co to jest zamek hydrauliczny?


  Jest to szczególny rodzaj zaworu zwrotnego zwany też zaworem zwrotnym sterowanym. Stosowany jest jako element zabezpieczający w układzie siłownika hydraulicznego. Działanie jego jest następujące: przy normalnym, wymaganym cieśnieniu oleju hydraulicznego zawór nie stawia żadnych oporów przepływowych. W przypadku niekontrolowanej zmiany ciśnienia w układzie np. wskutek pęknięcia przewodu, następuje natychmiastowe zadziałanie zaworu i zamknięcie powrotnego wpływu oleju z siłownika . Siłownik pozostaje unieruchomiony.

  32. Jak sprawdzić działanie zamka hydraulicznego?

  Typowym sposobem jest:
   – maksymalne wysuniecie tłoczyska siłownika np. w podporze;
   – wyłączenie napędu pompy zasilającej;
   – ustawienie dźwigni rozdzielacza lub elektrozaworu na położenie „opuszczanie”;
   – w przypadku prawidłowo działającego zamka hydraulicznego siłownik powinien zostać w niezmienionej pozycji.

  33. Wymień zabezpieczenia hydrauliczne.

   – zawory zwrotne sterowane (zamki hydrauliczne);
   – zawory dławiące (ograniczają prędkość opadania);
  – zawory przelewowe (ograniczają maksymalne ciśnienie w poszczególnych sekcjach)
   – zawory bezpieczeństwa ograniczające maksymalne ciśnienie w całym układzie;
   – zawory krańcowe.

  34. Wymień zabezpieczania typu mechanicznego.

   – barierki ochronne wysokość minimalna 1,1 m;
   – krawężniki (15 cm);
   – zatrzaski samoczynne;
   – odboje i zderzaki skrajnych położeń;
   – siatka ochronna zapobiegająca przed zgilotynowaniem;
   – kozioł podpierający wysięgnik teleskopowy;
   – osłona dźwigni sterowniczych przed przypadkowym zasterowaniem;
   – osłony elementów wirujących.

  35. Jakie warunki musisz spełniać, żeby obsługiwać podesty ruchome?

   – posiadać uprawnienia wydane przez UDT odpowiedniej kategorii;
   – posiadać poświadczenie lekarza o braku przeciwskazań do pracy na podeście w tym do pracy powyżej 3 metrów;
   – odbyć szkolenie BHP, po którym wystawione jest odpowiednie zaświadczenie.

  36. Jak należy się zachować w momencie wypadku z udziałem podestu ruchomego?

   – zabezpieczyć miejsce wypadku, wezwać pomoc;
   – udzielić pomocy osobom poszkodowanym;
   – wyłączyć podest z eksploatacji;
   – zgłosić do przełożonego;
   – zgłosić do UDT.

  niedziela, 22 stycznia 2017

  Pytania na egzamin podesty ruchome przejezdne cz. III

  Pytania na egzamin podesty ruchome przejezdne cz. III


  Dziś w ramach kontynuacji tematu rozpoczętego w zeszłym tygodniu publikujemy III część pytań na egzamin na podesty ruchome przejezdne, do którego kursanci przystępują po ukończeniu kursu na podesty ruchome I P i II P. Część pierwszą pytań znajdziecie pod linkiem, część drugą na stronie.

   Pytania na egzamin podesty ruchome przejezdne


  21. Do czego służą płozy podporowe w podeście?

  Płozy służą do zabezpieczania przed utratą stateczności podestu w czasie jazdy z podniesionym wysięgnikiem. Płoza zmniejsza znacząco prześwit pod pojazdem. W momencie kiedy jedno z kół wpadnie w zagłębienie, podest zawiesi się na płozie.

  22. Do czego służy rozdzielacz w układzie hydraulicznym?

  Rozdzielacz służy do rozdzielania cieczy hydraulicznej na poszczególne odbiorniki.

  23. Podaj podstawowe parametry podestu?

   – udźwig nominalny;
   – maksymalna wysokość robocza;
   – maksymalna wysokość platformy roboczej;
   – zasięg roboczy platformy roboczej;
   – obszar roboczy podestu ruchomego;
   – wymiary platformy roboczej;
   – prędkość podnoszenia (max 0,4 m/s);
   – prędkości ruchów teleskopowych (max 0,4m\s);
   – prędkość obrotu (max 0,7 ms);
   – kąt obrotu;
   – prędkość jazdy podestu;
   – rozstaw podpór;
   – wymiary podestu;
   – masa podestu ruchomego.

  24. Jaka odległość powinna być zachowana od wykopu?

  0,6 metra od klina odłamu w zależności od rodzaju gruntu.

  25 .  Jakie znasz rodzaje ogumienia?
  – masywy;
   – elastyczne;
   – pneumatyczne.

  26. Jakie znasz kryteria zużycia ogumienia podestu?

  - pneumatyczne około 1,6 – 2 mm głębokości bieżnika;
   - pełna ma na obwodzie rowek określający jej minimalną średnicę.

  27. Co to jest stateczność?

  STATECZNOŚĆ JEST TO ZDOLNOŚĆ DO ZACHOWANIA RÓWNOWAGI TRWAŁEJ!

  Na stateczność wpływa:
  •  moment ustalający (masa podestu);
  •  moment wywracający ( iła odśrodkowa, nierówny teren , warunki atmosferyczne, przeciążenia itd.);
  •  krawędź wywrotu (dwa skrajne punkty podporu).
  Moment ustalający musi być większy bądź równy momentowi wywracającemu.
  Kursy i szkolenia na podesty ruchome przejezdne:zwyżki nożycowe i podnośniki koszowe

  czwartek, 19 stycznia 2017

  Pytania na egzamin podesty ruchome przejezdne cz. II

  Pytania na egzamin podesty ruchome przejezdne cz. II


  Dziś kolejna seria pytań pomocnych w trakcie przygotowań do egzaminu UDT na podesty ruchome przejezdne. Część I znajdziecie pod linkiem., zaś informacje na temat naszych szkoleń na podesty ruchome przejezdne: zwyżki nożycowe i podnośniki koszowe, kategorie UDT I P i II P znajdziecie na stronie. Zapraszamy!


  Pytania na egzamin podesty ruchome przejezdne cz. II


  11. Co jaki okres nadawana jest decyzja na podesty ruchome?

  - Raz do roku podesty pod pełnym dozorem.
  - Raz na dwa lata podesty w dozorze ograniczonym.

  12. Jakie są obowiązki użytkownika podestu ?

  – zgłoszenie podestu do Dozoru Technicznego;
   – wyposażenie w stanowiskową instrukcję obsługi stworzoną na podstawie DTR;
   – założenie i przechowywanie dziennika konserwacji;
   – przestrzeganie, aby podest był obsługiwany zgodnie z instrukcją obsługi;
   – przechowywanie Księgi rewizyjnej;
   – stosowanie się do przepisów.

  13. O jakie uprawnienia się starasz?

   - I P -  podesty ruchome przejezdne  wolnobieżne, podesty ruchome przejezdne samojezdne montowane na pojeździe, podesty ruchome przejezdne przewoźne;
  - II P - podesty ruchome wiszące, podesty ruchome masztowe, podesty ruchome stacjonarne.

    14. Jakie zagadnienia obejmuje egzamin?

   – udźwig i grupa natężenia pracy;
   – pojęcie stateczności;
   – budowa urządzenia;
   – mechanizmy, ich budowa oraz działanie;
   – urządzenia zabezpieczające;
   – wyposażenie hydrauliczne urządzenia;
   – znajomości instrukcji eksploatacji czynności przed, po i w trakcie pracy;
  – niebezpieczne uszkodzenia, nieszczęśliwy wypadek;
   – praca w specyficznych warunkach (praca w pobliżu napowietrznych linii wysokiego napięcia);
   – warunki bezpiecznej pracy;
   – bhp przy obsłudze.

  15. Jakie czynności musi wykonać operator przed rozpoczęciem pracy?

  – Sprawdzenie ważności DEZYCJI;
   – Zapoznanie się z instrukcją obsługi;
   – Sprawdzenie wpisu w książce obsługi codziennej oraz w dzienniku konserwacji;
   – Oględziny zewnętrzne podestu (stan ogumienia, mocowanie kół, wycieki,  łańcuch,  stan konstrukcji pod kątem pęknięć, oświetlenia itd.)
   – Zajęcie pozycji przez operatora;
   – Wstępna kontrola układu kierowniczego, hamulcowego;
   – Sprawdzenie poprawności działań wszystkich zabezpieczeń (mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych);
   – uruchomienie urządzenia.

  16 . Jakie czynności wykonuje operator po zakończonej pracy?

  – Podjechać podestem w miejsce ustalonego postoju;
   – złożyć podest;
   – wcisnąć wyłącznik awaryjny STOP;
   – po wyjściu z podestu dokonać jego oględzin;
   – zrobić wpis w zeszycie obsługi codziennej;
   – zabrać kluczyk i zdać w miejscu wyznaczonym w danej firmie.
     
  17.  Wymień kilka czynności zabronionych operatorowi.

  – podnoszenie ładunków;
   – jazda z dużą prędkością;
   – wychylanie się z podestu;
   – podnoszenie więcej osób niż przewiduje producent;
   – wjazd podestem na podłoże o nieznanej wytrzymałości;
   – jazda podestem  pod wpływem alkoholu;
   – użytkowanie podestu bez ważnej DECYZJI;
   – praca podestem przy zbyt wielkim wietrze powyżej 12,5 m\s;
   – praca zbyt blisko linii wysokiego napięcia;
   – praca zbyt blisko wykopu.

  18 . Wymień podstawowe obowiązki operatora podestu.
  –  Stosować się do zaleceń producenta !!!!! ( DTR, dokumentacja techniczno- ruchowa).

  19 . Bezpieczne odległości od napowietrznych linii wysokiego napięcia
  - do 1 kV  - 3 m;
  -  powyżej 1 kV do 15 kV -  5 m;
  - powyżej 15 kV do 30 kV - 10 m;
  -  powyżej 30 kV do 110 kV  - 15 m;
  -  powyżej 110 kV  - 30 m.

  20 . Do czego Służy zawór przelewowy i jak sprawdzić jego działanie?

  Zawór przelewowy zabezpiecza układ przed nadmiernym ciśnieniem, odprowadza nadmiar płynu hydraulicznego do zbiornika wyrównawczego. sprawdza się go poprzez odchylenie masztu w skrajne położenia bądź skręcanie kierownicy w skrajne położenie .

  środa, 18 stycznia 2017

  Pytania na egzamin podesty ruchome przejezdne

  Pytania na egzamin podesty ruchome przejezdne

   
  Zapraszamy na cykl wpisów poświęconych tematyce zagadnień egzaminacyjnych pojawiających się podczas egzaminu UDT na podesty ruchome przejezdne. Mamy nadzieję, że nasze zestawienie najczęściej pojawiających się pytań egzaminacyjnych oraz odpowiedzi będzie przydatne dla wszystkich kursantów i przyszłych operatorów podestów. Zapraszamy nie tylko do zapoznania się z treścią publikowanych przez nas materiałów pomocniczych, ale również na nasze kursy i  szkolenia na podesty ruchome przejezdne: zwyżki nożycowe i podnośniki koszowe - na zajęciach prowadzonych przez doświadczonych instruktorów będziecie mogli rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące eksploatacji podestów oraz wysłuchać bezcennych wskazówek i praktycznych porad.
   
   
   
  Zapraszamy na I. część naszej serii postów poświęconych podestom ruchomym - czyli na 10 pierwszych pytań egzaminacyjnych i odpowiedzi.

  1 . Co to jest Urząd Dozoru Technicznego i czym się zajmuje?

   Dozór techniczny to działalność zmierzająca do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska, takich jak :
   – urządzenia transportu bliskiego;
   – urządzenia ciśnieniowe;
   – urządzenia do transportu i magazynowania substancji
  niebezpiecznych.
   
   Zakres działania UDT:
   – nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym;
   – wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami;
   – wydawanie decyzji;
   – prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych;
   – analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych;
   – inicjowanie działalności mającej na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji wytwórców oraz użytkowników;
   – popularyzowanie wiedzy związanych z bezpieczną obsługą urządzeń transportu bliskiego;
   – sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających i konserwujących.

  2. Jakie akty prawne regulują zagadnienia związane z działalnością urzędu dozoru technicznego?

  - Ustawa o Dozorze Technicznym 21. 12. 2000 r  weszła w życie 1.01. 2001r Dz. U nr 122 poz. 1321
  - Rozporządzenie  o Dozorze Technicznym   29 .10 . 2003 r  Dz. U nr   193 poz. 1890
  - Dz. U 79 poz. 849 z póz zmianami,
  - Dz. U nr 50 poz. 426 w sprawie wymaganych kwalifikacji
  - Dz. U nr 4 poz. 43 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki.

  3. Jakie znasz formy dozoru ?

  - Dozór pełny: podesty ruchome przejezdne samojezdne, wolnobieżne, przewoźne oraz wiszące i masztowe;
  -  Dozór ograniczony:  podesty stacjonarne i załadowcze;
   - Dozór techniczny uproszczony - nie dotyczy podestów.

  4. Wymień 10 urządzeń  podlegających UDT.

  –  wózki jezdniowe podnośnikowe – suwnice – wciągniki, wciągarki – podesty ruchome – żurawie – dźwigi – schody ruchome – karuzele – układnice magazynowe – urządzenia do manipulacji kontenerami

  5.  Wymień rodzaje badań okresowych przeprowadzanych przez UDT .

  – Badania odbiorcze;
   – Badania okresowe – przeprowadzane przy pełnym dozorze;
   – Badania doraźne (nadzwyczajne)  przeprowadzane dla dozoru pełnego i ograniczonego obejmują:
  •  Badania eksploatacyjne  np. wymiana, naprawa, modernizacja układu napędowego, łańcucha, siłownika, zmiana właściciela  itd.
  •  Badania kontrolne;
  •  Badania powypadkowe i poawaryjne.

  6. Kto jest uprawniony do wydawania decyzji o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji?

  Urząd Dozoru technicznego. Decyzje wydaje inspektor w imieniu prezesa Dozoru Technicznego  w terminach określonych w pierwszym załączniku rozporządzenia o dozorze technicznym.

  7. Gdzie odnotowana jest decyzja o dopuszczeniu do eksploatacji?

  Przechowuje się ją w księdze rewizyjnej danego urządzenia oraz nakleja się  z datą kolejnego badania na urządzeniu.

  8 . Co to jest księga rewizyjna?

  Księga rewizyjna urządzenia technicznego jest dokumentem wydawanym przez terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego  po rejestracji podestu ruchomego, dokonanej na pierwszym odbiorze. Księga rewizyjna zawiera:
  – informacje o danym podeście;
   – numer ewidencyjny podestu;
   – informacje o użytkowniku podestu ruchomego;
   – dokumentacje techniczno-ruchową !!!
  – informacje o ważności badania podestu;
   – protokoły z badania podestu;
   – decyzję z dozoru technicznego zezwalającą na eksploatację.

  9. Jakie napisy powinny być umieszczone na tabliczce znamionowej podestu?

  – Nazwa wytwórcy;
  – rok budowy urządzenia;
   – numer fabryczny;
   – udźwig;
   – wysokość podnoszenia;
   – ciężar podestu.

  10.  Co ile dokonuje się wpisów w dziennik konserwacji?
  - Co 30 dni dla podestów  pod pełnym dozorem (samojezdne, wolnobieżne, przewoźne, wiszące);
  - Co 60 dni dla podestów z ograniczonym dozorem (stacjonarne);
  - Co 180 dni dla podestów z ograniczonym dozorem (samowyładowcze)
   
   CHYBA ŻE PRODUCENT OKREŚLA INACZEJ !!!

  wtorek, 17 stycznia 2017

  Zasady udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy

  Zasady udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy


  Dziś omówimy ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy. Bardziej szczegółowo tematykę tą przybliżają naszym kursantom Instruktorzy podczas kursu pierwszej pomocy -  szkoleń skierowanych do wszystkich tych, którzy chcą poznać podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a zwłaszcza do pracowników wyznaczonych przez pracodawcę jako osoby mające udzielać pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Szczegóły naszej oferty znajdziecie pod linkiem.
   
  Dzisiejszy temat należy rozpocząć od przypomnienia, iż to na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikom sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy oraz środków do udzielenia pierwszej pomocy. Chodzi tutaj oczywiście o punkty pierwszej pomocy w wydziałach, w których wykonywane są prace powodujące zagrożenie wypadkowe oraz apteczki. Rozmieszczenie oraz wyposażenie punktów udzielania pierwszej pomocy ustalone powinno być po konsultacjach z lekarzem i uzależnione od rodzajów i stopnia nasilenia występujących zagrożeń.

  Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej


  1. Dokonaj oceny zdarzenia - upewnij się, czy nie ma dalszego zagrożenia, zabezpiecz miejsce zdarzenia;
  2. Sprawdź, czy poszkodowany reaguje:
  • jeśli poszkodowany reaguje:
  - jeśli nie grozi mu dalsze niebezpieczeństwo, zostaw go w pozycji, w której go zastałeś;
  - wezwij pomoc;
  • jeśli poszkodowany nie reaguje/ jest nieprzytomny:
  - głośno wezwij pomoc;
  - udrożnij drogi oddechowe;
  - sprawdź czy oddycha;
  • jeśli poszkodowany oddycha prawidłowo:
  - ułóż go w pozycji bezpiecznej;
  - zleć komuś wezwanie pomocy, lub jeśli nie ma innych osób sam wezwij pomoc;
  - regularnie sprawdzaj oddychanie;
  • jeśli poszkodowany nie oddycha prawidłowo:
  - wezwij pomoc;
  - wykonaj resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO: 30:2 tj. 30 uciśnięć klatki piersiowej, 2 oddechy), a jeśli nie jesteś w stanie wykonywać oddechów ratowniczych uciskaj klatkę piersiową bez przerwy.
   

  Wzór meldunku ratowniczego

   
  CO? - rodzaj wypadku;
  GDZIE? - miejsce wypadku;
  ILE? - liczba poszkodowanych;
  JAK? - stan poszkodowanych;
  CO ROBISZ?- informacje o udzielonej dotychczas pomocy;
  KIEM JESTEŚ? - dane personalne osoby wzywającej pomoc, numer telefonu, z którego dzwonisz.
   
  NIGDY PIERWSZY NIE ODKŁADAJ SŁUCHAWKI!
   
   
   
    poniedziałek, 16 stycznia 2017

  HDS - usługi transportowe i przeładunkowe

  Usługi transportowe z HDS


  Firma Awans B.H.P. poszerza swoją ofertę usługową o  wynajem żurawi typu HDS (żuraw przenośny przeładunkowy). Usługi transportowe z HDS-em to sposób na szybkie i bezproblemowe wykonanie prac przeładunkowo-transportowych.

   


  Nasz samochód ciężarowy wyposażony w dźwig HDS daje bardzo szerokie możliwości jeśli chodzi o transport ciężarowy, przeładunek materiałów i prace montażowe.  Dzięki zastosowaniu specjalistycznego osprzętu HDS znajduje bardzo wszechstronne zastosowanie:
  •  w branży budowlanej - transport materiałów budowlanych, rozładunek palet,  szerokie zastosowanie w hurtowniach materiałów budowalnych,
  •  w przemyśle hutniczym,

  • w przemyśle stoczniowym,
  •  w jednostkach samorządowych czy rządowych - jak chociażby w przypadku straży pożarnej, gdzie HDS-y doskonale sprawdzają się w sytuacjach konieczności usuwania szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe - wichury, powodzie; HDS-y wykorzystywane  są również do podnoszenia i przesuwania aut osobowych blokujących drogi czy przejazdy; 
  •  w przemyśle leśnym przy takich zadaniach jak chociażby załadunek czy rozładunek ściętych drzew.
  Jeśli masz do wykonania prace transportowe takich towarów jak  kontenery, palety z materiałami budowlanymi, szalunki, różnego rodzaju zbiorniki i maszyny, nasza oferta jest  doskonałym rozwiązaniem. Z naszym HDS-em również prace montażowe nie będą stanowiły żadnego problemu.
   
  Swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski, a w szczególności na terenie i w okolicach Łodzi. Co ważne, nasi operatorzy oprócz uprawnień UDT kategoria II Ż posiadają również prawo jazdy kat. C., dzięki czemu mogą obsługiwać zarówno pojazd, jak i urządzenie HDS bez ograniczeń udźwigu i wysięgu.
   
  Cena wynajmu HDS-a uzależniona jest od obowiązujących promocji i ustalana jest indywidualnie telefonicznie lub mailowo. Zapraszamy do kontaktu - nasi specjaliści z chęcią odpowiedzą na wszystkie pytania.
   
  Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu podestów samojezdnych i przewoźnych. Zapraszamy!


  środa, 11 stycznia 2017

  Stateczność żurawia samojezdnego


  Stateczność żurawia samojezdnego

  Najcięższe w skutkach są wypadki spowodowane utratą stateczności, czyli wywróceniem żurawia. Z tego też powodu zagadnienie stateczności żurawia samojezdnego jest szeroko omawiane przez naszych Instruktorów podczas zajęć teoretycznych stanowiących pierwszą część kursu na żurawie samojezdne kategoria II Ż.  Co to jest stateczność żurawia?

  Materiał opracowany na podstawie książki "Operator żurawi samojezdnych" Maciej Jodłowski, Wydawnictwo KaBe, Krosno 2004

  Jak możemy przeczytać w książce, stateczność żurawia to "zdolność konstrukcji żurawia do zachowania równowagi trwałej". Potwierdzana jest próbami statyczną i dynamiczną. Próby stateczności wykonywane są przy badaniach prototypu, przy badaniach pierwszego egzemplarza danego typu żurawia oraz podczas obowiązkowych badań okresowych w czasie eksploatacji żurawia.   Jak podkreśla autor książki "Operator żurawi samojezdnych",  żuraw uznajemy za stateczny, jeśli podczas prób przeciążeniowych nie wystąpi:

  "1. utrata styku kół z szynami w żurawiach szynowych – przy próbie statycznej (...);


  2. utrata styku kół z podłożem w żurawiach samojezdnych lub przewoźnych na podwoziach kołowych, pracujących bez podpór;


  3. utrata styku z podłożem więcej niż jednej podpory w żurawiach samojezdnych lub przewoźnych pracujących na podporach (...);


  4. oderwanie się rolek prowadzących od gąsienic lub gąsienicy od podłoża na długości nie większej niż 1/3 rozstawu kół napędzających i napinających gąsienice w żurawiach samojezdnych lub przewoźnych na podwoziach gąsienicowych, przy wysięgniku skierowanym wzdłuż gąsienic;


  5. oderwanie się rolek prowadzących od gąsienicy lub gąsienicy od podłoża w żurawiach samojezdnych lub przewoźnych na podwoziach gąsienicowych, przy wysięgniku skierowanym prostopadle do gąsienic."


  Zapraszamy na nasze kursy na żurawie samojezdne kategoria UDT II Ż. Podczas zajęć nasi Instruktorzy wyjaśnią wszystkie Wasze wątpliwości i odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące eksploatacji żurawi.

  wtorek, 10 stycznia 2017

  Rodzaje i charakterystyka żurawi


  Rodzaje i charakterystyka żurawi

   

  Pozostając w tematyce żurawi, publikujemy zestawienie prezentujące podział żurawi w zależności od cech konstrukcyjnych i użytkowych zgodnie z normą PN-96/M-45000.

  Jednocześnie zapraszamy na nasze kurs dla operatorów żurawi różnego typu:
  Bardzo czytelne zestawienie, prezentujące rodzaje żurawi oraz ich charakterystykę, znajdziemy w książce "Operator żurawi samojezdnych", M. Jodłowski, Wydawnictwo KaBe, Krosno 2004. Autor podręcznika wymienia następujące rodzaje żurawi:

  • żuraw stacjonarny - charakteryzuje go ustrój nośny na stałe zlokalizowany  w fundamencie (bądź innym podłożu);
  • żuraw przenośny - można go przestawiać z jednego miejsca pracy w inne ręcznie bądź przy zastosowaniu innych urządzeń;
  • żuraw przewoźny - wyposażony w podwozie, które pozwala na przemieszanie na krótkich odległościach;
  • żuraw pokładowy - obrotowy, zabudowany na pokładzie statku;
  • żuraw samojezdny - może przemieszczać się (z obciążeniem bądź też bez obciążenia) bez jezdni z zachowaniem stateczności pod wpływem sił ciężkości. 
  • żuraw wspornikowy - o ustroju nośnym w kształcie wspornika; urządzenie chwytające podwieszone do wspornika lub wciągarki.
  • żuraw wieloszynowy - porusza się po własnych torach.
  • żuraw pływający - obrotowy, zamontowany na pontonie.
  • pozostałe żurawie. 

  Na naszych kursach pogłębicie  wiedzę dotyczącą  urządzeń transportu bliskiego, przygotujecie się do państwowego egzaminu i zdobędziecie  umiejętności niezbędne w pracy operatora żurawi. Zapraszamy!

  niedziela, 8 stycznia 2017

  Żurawie samojezdne - materiały szkoleniowe

  Żurawie samojezdne - materiały szkoleniowe część I


  Zapraszamy na nasze kursy na operatorów żurawi samojezdnych II Ż. O tym, jakie warunki należy spełnić, aby przystąpić do takiego kursu, jak przebiega samo szkolenie oraz jakie dokumenty otrzymują nasi kursanci po jego zakończeniu znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce "Szkolenia i kursy UDT" - Kurs na żurawia samojezdnego.
  W trakcie zajęć nasi kursanci otrzymują wszelkie pomoce dydaktyczne, niezbędne do tego, aby właściwie przygotować się do egzaminu UDT. Części teoretyczna i praktyczna prowadzone są przez wykwalifikowanych  Instruktorów. Dzielą się oni swoim doświadczeniem, starając się w jak najlepszy sposób przekazać wiedzę i cenne wskazówki. Zagadnienia omawiane są  w oparciu o materiały dydaktyczne i prezentacje multimedialne, porządkujące wiedzę stanowiącą odpowiedź na pytania obowiązujące na egzaminie państwowym.
  Dziś chcielibyśmy zamieścić krótki materiał omawiający jedno z zagadnień obowiązujących wszystkich kursantów - przyszłych operatorów żurawi samojezdnych. Poruszaną dziś tematyką będzie oznakowanie żurawi zgodnie z normą PN-87/M-45038. Każdy żuraw samojezdny musi mieć oznakowane następujące elementy:
  • obudowę zblocza hakowego;
  • sztywne elementy do chwytania ładunku;
  • część szczytową (wierzchołek) wysięgnika na długości od 400 do 2000 mm;
  • część przeciwwagi ruchomej do wysokości 2000 mm od poziomu miejsca użytkowania żurawia lub od poziomu płaszczyzny, na której mogą znajdować się ludzie przebywający w zasięgu ruchu przeciwwagi; 
  •  elementy platformy obrotowej żurawia; 
  •  części boczne wystające poza układ jezdny żurawia poruszającego się po drodze naziemnej;
  • podpory wysuwne.


   Więcej zagadnień egzaminacyjnych już niebawem na blogu. A przyszłych operatorów żurawi samojezdnych zapraszamy już dziś do odwiedzenia naszej strony i zapisania się na szkolenie zakończone egzaminem UDT.

  środa, 4 stycznia 2017

  Kurs na piłę spalinową - dlaczego warto? Praca pilarza w Polsce

  Kurs na piłę spalinową - dlaczego warto? Praca pilarza w Polsce.


  Awans B.H.P. zaprasza na kursy z obsługi piły spalinowej. To doskonała inwestycja w swój rozwój i zagwarantowanie sobie lepszego startu w procesie rekrutacyjnym do nowej pracy.
   
  Kończąc odpowiedni kurs z obsługi piły, zyskujemy nie tylko niezbędną wiedzę i umiejętności, ale również podstawę do ubiegania się o pracę w charakterze pilarza. Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej:
   
   "Do pracy z użyciem pilarki dopuścić można wyłącznie pracowników, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie."
   
  Zdobywając uprawnienia pilarza zwiększamy swoją atrakcyjność na rynku pracy. Zdobyte umiejętności są pomocne zarówno w pracach budowlanych, w pracy wykonywanej przez służby porządkowe miasta czy gminy, w leśnictwie czy ogrodnictwie. To również dodatkowy atut każdego strażaka, policjanta czy wojskowego.
   
  Przeglądając oferty pracy z łatwością można zauważyć, iż na rynku pracy jest duże zapotrzebowanie na pilarzy z uprawnieniami, czyli takich, którzy odbyli stosowny kurs. Poniżej kilka linków do aktualnych ofert:
   
   
  Wiele innych ofert  bez problemu znajdziecie  wertując portale z ogłoszeniami o pracę.
   
  Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swoich kwalifikacji zachęcamy do zapisywania się na kursy dla pilarzy. Więcej informacji na temat tego, jak takie szkolenie przebiega, znajdziecie na naszej stronie internetowej oraz we wcześniejszych postach:
   
   
   

  
  Kurs z obsługi piły spalinowej - firma szkoleniowa Awans B.H.P. z Łodzi

  wtorek, 3 stycznia 2017

  Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

  Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy


  O tym, jak powinna być wyposażona apteczka pierwszej pomocy, nasi Instruktorzy szczegółowo informują na kursie pierwszej pomocy organizowanego przez Awans B.H.P. i adresowanego zarówno do firm, jak i indywidualnych kursantów. O szczegółach naszej oferty szkoleniowej z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pisaliśmy we wcześniejszych postach ("Kurs pierwszej pomocy dla firm", "Kurs z zakresu pierwszej pomocy").
   
  Przystępując do kompletowania wyposażenia apteczki należy pamiętać, że jej zawartość powinniśmy ustalić z lekarzem zajmującym się profilaktyką. Wskazane jest, aby zawartość apteczki dostosowana była do potrzeb konkretnego miejsca - np. szkoły czy danego zakładu pracy. Poniżej zamieszczamy uproszczone zestawienie podstawowego wyposażenia apteczki pierwszej pomocy.  Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy zachęcamy do kontaktu:

  Awans B.H.P
  HALA SZKOLENIOWA: 91-341 Łódź, Brukowa 23
  telefon stacjonarny:  42 307 -10 - 09
  Telefony komórkowe: 737 466 887 , 737 466 886 ,  737 466 997
   

  Zapraszamy!

  poniedziałek, 2 stycznia 2017

  "Bezpieczeństwo obsługi suwnic typu I i II S" - publikacja w miesięczniku branżowym „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka”

  "Bezpieczeństwo obsługi suwnic typu I i II S" - publikacja w miesięczniku branżowym „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka”


  Zapraszamy do lektury ostatniego w  2016 roku numeru miesięcznika „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka”. Znajdziecie w nim wiele interesujących artykułów, w tym publikację jednego z naszych Instruktorów - Szymona. Artykuł "Bezpieczeństwo obsługi suwnic typu I i II S" poświęcony jest tematyce bezpieczeństwa pracy z wykorzystaniem urządzeń transportu bliskiego, którymi są suwnice I i II S. Na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy znajdziecie następującą recenzję publikacji:
   
  "W  artykule przedstawiono tematykę bezpieczeństwa pracy z wykorzystaniem urządzeń transportu bliskiego, którymi są suwnice I i II S. Opisany został przebieg prawidłowo realizowanego procesu obsługi suwnic. Autorzy artykułu zwracają szczególną uwagę na  czynności wykonywane przed rozpoczęciem pracy i w jej trakcie, a w szczególności na kontrolę stanu technicznego oraz na zasady bezpiecznej obsługi  suwnic.
  Celem artykułu jest promowanie świadomej postawy wśród operatorów suwnic oraz pracowników wykonujących pracę w ich pobliżu. Publikacja adresowana jest również do przedstawicieli służby bhp oraz kierowników odpowiedzialnych za przebieg technologicznych procesów pracy."
   
  Zachęcamy do lektury i podzielenia się na blogu swoimi opiniami. :)