niedziela, 26 sierpnia 2018

Próby dźwigników z obciążeniem kontrolnymPróby dźwigników z obciążeniem kontrolnym

Zalecenia dotyczące przeprowadzania prób dźwigników z obciążeniem kontrolnym znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki. Jak możemy przeczytać, przedmiotem rozporządzenia są "warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji dźwigników napędzanych mechanicznie lub ręcznie, przeznaczonych do prostoliniowego przemieszczania ładunków w pionie za pośrednictwem sztywnego elementu, z częściowym wykorzystaniem układu cięgnowego. " Zanim jednak przejdziemy do omówienia zagadnień związanych z tematem prób dźwigników, przypomnimy podstawowe informacje dotyczące tego typu urządzeń. 
 

Co to są dźwigniki?  Jakie są rodzaje dźwigników?

Zgodnie z rozporządzeniem dźwigniki to urządzenia dźwigowe przeznaczone do pionowego przemieszczania ładunków. Najczęściej spotykanymi dźwignikami są podnośniki. Możemy wyróżnić

·         dźwigniki stałe (stacjonarne) - wśród nich tzw. podnośniki samochodowe służące do podnoszenia pojazdów,

·          przewoźne,

·         oraz przenośne(przestawne) - stosowane m.in. w warsztatach mechanicznych, stacjach obsługi pojazdów, magazynach.

Szczególnym rodzajem dźwigników są dźwigniki montowane na pojazdach. Przykładem mogą być tzw. bramowce przeznaczone do załadunku kontenerów oraz hakowce.

Przykładem dźwigników są również  tzw. burty załadowcze czyli podesty ruchome załadowcze (znane również jako windy samochodowe) przeznaczone do załadunku/ rozładunku samochodów dostawczych.

Rodzaje prób dźwigników z obciążeniem kontrolnym

Zgodnie z rozporządzeniem należy wykonać trzy rodzaje prób dźwigników z obciążeniem kontrolnym:  próbę statyczną, próbę dynamiczną oraz próbę szczelności układów hydraulicznych i pneumatycznych. 

Próbę statyczną należy wykonać z obciążeniem wynoszącym 150% udźwigu nominalnego — dla dźwigników z napędem ręcznym oraz 125% udźwigu nominalnego — dla dźwigników z napadem innym niż ręczny. Próba ta powinna być wykonana przy najbardziej niekorzystnym, pod względem stateczności, usytuowaniu elementów przenoszących obciążenie, a czas jej trwania nie powinien być krótszy niż 10 min.

Próbę dynamiczną należy wykonać z obciążeniem równym 110% udźwigu nominalnego. Próbę tą należy wykonać dopiero w momencie, kiedy dźwignik przejdzie pozytywnie próbę statyczną. Próba dynamiczna powinna składać się z dwóch cykli pracy z prędkościami i kojarzeniem ruchów elementów dźwignika, określonymi w dokumentacji konstrukcyjnej dźwignika.

Kiedy dźwignik przejdzie pozytywnie próbę statyczną i dynamiczną, kolejnym krokiem jest kontrola stanu konstrukcji nośnej dźwignika, sprowadzająca się do oględzin (ze szczególnym uwzględnieniem złączy spawanych i połączeń rozłącznych) w celu wykluczenia uszkodzeń bądź odkształceń elementów konstrukcji.

Próba szczelności układów hydraulicznych i pneumatycznych powinna być przeprowadzona z obciążeniem równym 110% udźwigu nominalnego. Czas trwania tej próby powinien wynosić 1 godzinę. Jak możemy przeczytać w rozporządzeniu, wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w układzie hydraulicznym nie wystąpiły zewnętrzne wycieki cieczy roboczej, zaś w wyniku nieszczelności wewnętrznych układu element przenoszący obciążenie nie opuścił się więcej niż o 0,1 m. Wielkość ta powinna być mierzona w pionie.

Ponadto należy pamiętać, że w dźwignikach wyposażonych w układy hydrauliczne i pneumatyczne, oprócz prób, o których mowa wyżej, należy sprawdzić prawidłowość działania zaworów zwrotnych sterowanych lub zaworów zabezpieczających przed pęknięciem przewodów ciśnieniowych.Szkolenia z obsługi i konserwacji dźwigników

Zapraszamy na nasze szkolenia z obsługi dźwigników:

-  dźwigników przemysłowych (podnośników pojazdów) - szczegóły pod linkiem 

- podestów ruchomych załadowczych (burt samowyładowczych) - szczegóły pod linkiem 

oraz szkolenia dla konserwatorów dźwigników przemysłowych - hakowców i bramowców - szczegóły pod linkiem.

 Zapewniamy szybkie terminy szkolenia, doświadczoną kadrę szkoleniową, doskonałe przygotowanie do zawodu operatora/konserwatora dźwigników danego rodzaju oraz możliwość zorganizowania szkolenia na terenie firmy klienta dla większej grupy uczestników szkolenia (z terminami zajęć dostosowanymi do grafiku pracy ustalonego w danym przedsiębiorstwie). Zapraszamy! 


wtorek, 21 sierpnia 2018

Pisemne polecenie wykonania pracy przy użyciu wózka widłowego


Pisemne polecenie wykonania pracy  przy użyciu  wózka widłowego


Zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad pracami przy użyciu wózków jezdniowych, a w szczególności podczas transportowania ładunków mogących stwarzać zagrożenie należy do jednych z podstawowych obowiązków organizatora prac. Zasady, według których powinna przebiegać procedura wykonania pracy przy użyciu wózka widłowego na pisemne polecenie otrzymane od organizatora pracy zawiera Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

 Kiedy wystawić pisemne polecenie wykonania pracy przy użyciu wózka widłowego?


Zgodnie z rozporządzeniem organizator prac ma obowiązek wystawienia pisemnego polecenia wykonania pracy przy użyciu wózka widłowego w przypadku "prac wykonywanych przy użyciu wózka jezdniowego stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, związanego z warunkami panującymi w miejscu transportu." Polecenie to powinno zostać uzgodnione z właścicielem lub użytkownikiem terenu, na którym prace są wykonywane. Szczegółowy wykaz prac związanych ze szczególnym zagrożeniem sporządza organizator pracy.

Co powinno zawierać pisemne polecenie wykonania pracy?


Pisemne polecenie wykonania pracy powinno zgodnie z rozporządzeniem zawierać:

"1) numer polecenia;

2) imię, nazwisko i stanowisko służbowe osób odpowiedzialnych za organizację oraz wykonanie pracy;

3) wskazanie zakresu i miejsca wykonania poleconych prac;

4) określenie warunków i środków ochronnych niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przygotowania i wykonania poleconych prac, w tym środków ochrony indywidualnej;

5) wyznaczenie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac oraz przerw w ich wykonaniu."

Co więcej, należy pamiętać, że organizator prac ma obowiązek przechowywać pisemne polecenie wykonania prac przy użyciu wózka jezdniowego  nie krócej niż 3 miesiące od daty zakończenia pracy. Sposób rejestrowania, wydawania, przekazywania, obiegu i przechowywania poleceń pisemnych ustala organizator pracy. Szkolenia na operatorów wózków jezdniowych


Wszystkich zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji i zdobyciem uprawnień do obsługi wózków widłowych zapraszamy na nasze szkolenia dla operatów wózków widłowych. Kurs zakończony jest egzaminem UDT, a pozytywny wynik z egzaminu oznacza zdobycie uprawnień operatora wózków widłowych ważnych bezterminowo na terenie całej Polski. Do wyboru mamy aż 5 wariantów szkolenia na wszystkie typy wózków widłowych. Szczegóły znajdziecie pod linkiem.

Zapraszamy!

poniedziałek, 20 sierpnia 2018

Podnośniki pojazdów - rodzaje


Podnośniki pojazdów - rodzaje


Podnośniki pojazdów służą do podnoszenia i opuszczania pojazdów bądź też ich zespołów. Są nieodzowne przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju napraw, przeglądów czy konserwacji. Wszystkie podnośniki pojazdów jako dźwigniki podlegają dozorowi technicznemu. Wyjątek stanowią jedynie podnośniki przenośne z napędem ręcznym.  Rodzajów podnośników jest wiele. Przed zakupem podnośnika np. do warsztatu samochodowego, należy zastanowić się więc nad tym, jakiego typu  podnośnik warto wybrać.Rodzaje podnośników pojazdów - jaki podnośnik wybrać?


Przejrzysty podział rodzajów podnośników pojazdów został opisany w książce Włodzimierza Skrzymowskiego "Podnośniki pojazdów" Wydawnictwo KaBe, Krosno 2005.  Podstawowy podział obejmuje podnośniki przenośne, przejezdne i stacjonarne. Podnośniki przenośne charakteryzują się tym, że nie są przymocowane do podłoża i doskonale sprawdzają się tam, gdzie przewidziana jest częsta zmiana miejsca pracy podnośnika - bez problemu przestawimy go ręcznie lub za pomocą innych urządzeń. Podobnie zresztą jak podnośniki przejezdne,  z tym że te wyposażone są już w koła bądź też rolki. Podnośniki trwale zamocowane na stanowisku roboczym to oczywiście podnośniki stacjonarne.

Podnośniki możemy podzielić również uwzględniając rodzaj podstawy ładunkowej urządzenia. Wówczas możemy wybierać spośród podnośników z napędem ręcznym, w których podstawa ładunkowa napędzana jest siłą mięśni oraz podnośników z napędem mechanicznym (pneumatycznym, hydraulicznym lub elektrycznym).

Włodzimierz Skrzymowski dokonuje jeszcze jednego podziału podnośników pojazdów - ze względu na rodzaj podparcia pojazdu lub jego zespołu na podstawie ładunkowej. Wymienia takie rodzaje podnośników jak:

       podnośniki do podnoszenia i podpierania zespołów i elementów pojazdu oraz jednopunktowego podnoszenia podwozia (charakteryzują się niewielką podstawą ładunkową, wśród nich - podnośniki śrubowe, zębatkowe, hydrauliczne o napędzie ręcznym);

       podnośniki z podstawą ładunkową podpierającą koła pojazdu (projektowane pod określony typ pojazdów, ich konstrukcja musi uwzględniać parametry podnoszonych pojazdów - ich masę, rozstaw kół i rozstaw osi; wyróżniamy podnośniki nożycowe, równoległowodowe, kolumnowe - jedno- bądź też czterokolumnowe);

       podnośniki z podstawą ładunkową podpierającą podwozie pojazdu - tego typu podnośniki to przede wszystkim podnośniki samochodów osobowych i dostawczych. Można tutaj wyróżnić:

ü  podnośniki, które służą do jednoczesnego demontażu/ montażu kół samochodu,

ü  podnośniki przeznaczone do czynności obsługowo - naprawczych podnoszącepojazdy na wysokość ok. 1 m;

ü   podnośniki podnoszące podstawę ładunkową do wysokości ok. 2 m.


Seminarium z obsługi podnośników pojazdów/ podnośników samochodowych


Osoby, które w swojej pracy obsługują podnośniki pojazdów, zapraszamy na nasze szkolenie z obsługi dźwigników przemysłowych. Należy pamiętać, że zgodnie z prawem obsługę tego typu dźwigników (podnośników pojazdów/ podnośników samochodowych) możemy powierzyć jedynie wykwalifikowanemu pracownikowi, który został odpowiednio przeszkolony. Nasze seminarium to doskonały sposób na realizację tego obowiązku. Po ukończonym szkoleniu każdy  uczestnik otrzymuje zaświadczenie z ramowym programem seminarium.

 Po szczegóły dotyczące przebiegu szkolenia zapraszamy na naszą stronę internetową.

niedziela, 12 sierpnia 2018

BHP pracy z użyciem podestów - miejsce pracy operatora podestów a warunki środowiskowe


BHP  pracy  z użyciem podestów - miejsce pracy operatora podestów a  warunki środowiskowe

W dzisiejszym wpisie zastanowimy się, na jakie czynniki zewnętrzne (środowiskowe) operator podestów musi zwrócić szczególną uwagę, aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa w trakcie użytkowania podestu.


Miejsce pracy operatora podestów a  warunki środowiskowe

Istnieje kilka podstawowych czynników zewnętrznych, mających znaczący wpływ na bezpieczeństwo pracy operatora podestów i zachowanie stateczności urządzenia. Pierwszym z nich jest rodzaj podłoża, na którym podest pracuje.  Ważna jest nośność gruntu, a więc jego zdolność do przenoszenia obciążeń oraz wystąpienie takich elementów, jak chociażby studzienki czy stropy, a więc miejsc o znaczenie mniejszej nośności. 

Kolejny element na liście warunków zewnętrznych, mających wpływ na pracę podestu, to pochylenie terenu. Należy pamiętać, że dopuszczalne pochylenie podłoża powinno zostać podane w instrukcji obsługi, z którą to operator musi bezwzględnie zapoznać się przed przystąpieniem do pracy.

Osoba obsługująca podest powinna również zwrócić szczególną uwagę na różnego rodzaju przeszkody - budynki, drzewa, urządzenia, jak również wykopy. Podczas pracy w sąsiedztwie wykopów czy rowów należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości podestu od krawędzi obniżenia gruntu. Zwróćmy uwagę na to, że bezpieczna odległość pracy maszyny od tego rodzaju przeszkód zależy od rodzaju gruntu, jak również od głębokości wykopu bądź też wysokości nasypu. W tym miejscu przypomnimy jedynie, że wyróżniamy 4 kategorie gruntu - grunty niespoiste (sypkie), grunty mało spoiste, grunty średnio spoiste oraz grunty spoiste.

Następną grupą czynników zewnętrznych stanowią warunki atmosferyczne. Zarówno dopuszczalna prędkość wiatru, jak i minimalna oraz  maksymalna temperatura, w której można bezpiecznie obsługiwać podest powinna zostać podana w instrukcji obsługi.  Do kontroli tego pierwszego doskonale sprawdzają się wiatromierze, zbudowane z nadajnika i odbiornika. Należy również pamiętać, że praca podestem w czasie burzy jest niedozwolona.

Pracując podestem ruchomym przejezdnym operator musi również zwrócić szczególną uwagę na odległość od linii elektroenergetycznych. Obowiązkowo musi zachować bezpieczną odległość podestu, którą należy wyznaczyć w zależności od napięcia linii. W przypadku napięcia do 1 kV odległość ta powinna wynosić 3 m, w przypadku napięcia w przedziale od 1 kV do 15 kV - 5 m, w przedziale od 15 kV do 30 kV- 10 m,  a w przedziale 30 kV do 110 kV - 15 m .

Na zakończenie przypominamy, że kolejnym ważnym warunkiem bezpiecznej pracy operatora podestu jest dobra widoczność - w przypadku złej widoczności (np.  spowodowanej ciemnościami, mgłą czy intensywnym deszczem) operator nie może rozpocząć pracy.

Szkolenia dla operatorów podestów I P i II P

Wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć uprawnienia do obsługi podestów dowolnej kategorii (I P bądź II P) zapraszamy na szkolenia na operatorów podestów. Szkolenie zakończone jest egzaminem UDT, a uprawnienia ważne są bezterminowo na terenie całej Polski. Kurs adresujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak i firm oraz grup zorganizowanych (dojazd do klientów na terenie Polski gratis). Zapewniamy doskonałą kadrę szkoleniową oraz znakomite przygotowanie do egzaminu oraz późniejszej pracy operatora podestów. Po szczegóły zapraszamy na naszą stronę internetową:
środa, 8 sierpnia 2018

Jaka powinna być temperatura w miejscu pracy?


Jaka powinna być temperatura w miejscu pracy?


Utrzymujące się od dłuższego czasu wysokie temperatury to doskonały pretekst, aby poruszyć kilka ważnych kwestii związanych z bhp. Kilka dni temu pisaliśmy  o obowiązkach pracodawcy wynikających z wysokimi temperaturami w miejscu pracy (link)

Dziś udzielimy odpowiedzi na pytanie, jaka powinna być temperatura w miejscu pracy.
Maksymalna i minimalna temperatura w miejscu pracy?

Minimalną temperaturę, jaka może panować w pomieszczeniach pracy, określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami) 

Zgodnie z §30:

 "W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonywania) nie niższą niż 14° C (287 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C (291 K)."

W kontekście panujących upałów w chwili obecnej pracowników bardziej interesują regulacje prawne dotyczące maksymalnych temperatur, jakie mogą być w pomieszczeniach pracy. Niestety przepisy nie określają jednoznacznie, jaka maksymalna temperatura może panować w miejscu pracy. W związku w zapisem ""W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy" bhp-owcy zalecają przyjmować granicę 30°C w pomieszczeniach biurowych, 28°C w pomieszczeniach, gdzie wykonywana jest ciężka praca fizyczna oraz 26°C w warunkach szczególnych.

Klimatyzacja w miejscu pracy

Jeśli pracodawca zdecyduje się na zainstalowanie systemu klimatyzacji bądź wentylacji mechanicznej w miejscu pracy musi pamiętać o tym, aby przestrzegać kilka obowiązków nałożonych rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przede wszystkim musi on zapewnić stosowną konserwację urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, jak również zapewnić środki ograniczające natężenie i rozprzestrzenianie się hałasu i drgań wywoływanych pracą wyżej wspomnianych urządzeń. Należy pamiętać, że klimatyzacja czy też wentylacja nie może powodować przeciągów czy też wyziębienia pomieszczeń pracy, a strumień powietrza pochodzący z urządzeń wentylacji nawiewnej nie powinien być skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy.


Usługi bhp dla firm

Wszystkich  właścicieli firm zachęcamy do skorzystania z naszej oferty usług bhp dla firm. Służymy profesjonalnymi radami z zakresu bhp i UDT, przeprowadzamy audyty bhp, sprawujemy kompleksową opiekę bhp na placach budowy i na terenie firmy klienta. Szczegóły dotyczące oferowanych usług w ramach pakietu bhp dla firm znajdują się na naszej stronie internetowej - link .Serdecznie zapraszamy.

niedziela, 5 sierpnia 2018

Gaśnice podlegają dozorowi technicznemu


Gaśnice podlegają dozorowi technicznemu

Gaśnice, czyli podręczny sprzęt gaśniczy, podlegają dozorowi technicznemu. Dozorem objęte są zarówno gaśnice przenośne (czyli gaśnice do 20 kg), jak i  gaśnice przewoźne (gaśnice powyżej 20 kg). Reguluje to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, a dokładnie § 1, zgodnie z którym, dozorowi technicznemu podlegają zbiorniki przenośne, w tym zbiorniki wchodzące w skład gaśnic przenośnych i przewoźnych:

·         na czynnik gaśniczy,

·          (butle) na czynnik pędny. 


Badania eksploatacyjne gaśnic przeprowadza Urząd Dozoru Technicznego na mocy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Jak możemy przeczytać na stronie UDT:

"Obecnie nie ma rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dotyczących eksploatacji tych zbiorników, wydanego na mocy art. 8 ww. ustawy o dozorze technicznym. Oznacza to, że nie ma obecnie aktu prawnego regulującego praktyczne aspekty wykonywania dozoru w tym zakresie. Jednakże ww. ustawa o dozorze technicznym nakazuje Urzędowi Dozoru Technicznego sprawowanie dozoru nad powyższymi zbiornikami ciśnieniowymi. W związku z tym sposób przeprowadzania badań tych zbiorników został zawarty w procedurach wdrożonego w UDT systemu jakości i oparty jest on na dobrej praktyce inżynierskiej, w której wykorzystywane są mające zastosowanie aktualne normy europejskie. Uwzględnione zostało także stanowisko odnośnie badań okresowych zbiorników gaśnic przenośnych, zawarte w piśmie Departamentu Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki z dnia 6 listopada 2009 r. znak DRE-IV-078-1-MS/09."

Należy pamiętać, że gaśnice przenośne do 6 dm³ objęte są dozorem uproszczonym. Obejmuje on oględziny zewnętrzne, wewnętrzne i sprawdzenie stanu gwintu. Gaśnice przenośne powyżej 6 dm³ objęte są dozorem pełnym. W przypadku gaśnic pianowych bez wkładu antykorozyjnego badania okresowe muszą być przeprowadzane co 3 lata, zaś w przypadku gaśnic pianowych z wkładem antykorozyjnym, proszkowych i halonowych badania okresowe muszą być przeprowadzane co 5 lat. Gaśnice przenośne powyżej 6 dm³ objęte są dozorem uproszczonym ograniczającym się do oględzin zewnętrznych, wewnętrznych i sprawdzeniu stanu gwintu (tak jak ma to miejsce przy gaśnicach do 6 dm³).


Gaśnice przenośne śniegowe objęte są dozorem pełnym (badania okresowe co 10 lat), podobnie jak butle do gazów technicznych CO2, N2, sprężone powietrze (badania okresowe co 10 lat).

Butle przewoźne objęte są dozorem pełnym.


Okresowe przeglądy techniczne gaśnic

Właścicieli gaśnic zachęcamy do skorzystania z naszej oferty okresowych przeglądów technicznych gaśnic. Dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski - przeglądy wykonujemy wszędzie tam, gdzie wykorzystywany jest sprzęt gaśniczy - na  magazynach, halach produkcyjnych, w szkołach, przedszkolach, biurach. Nasi doświadczeni konserwatorzy gaśnic to gwarancja terminowej realizacji usługi na jak najwyższym poziomie.

  Szczegóły oferty znajdują się na naszej stronie internetowej.Zapraszamy!

czwartek, 2 sierpnia 2018

Obowiązki pracodawcy w związku z wysokimi temperaturami w miejscu pracy


Wysokie temperatury a przepisy bhp

Od dłuższego czasu upały nie dają nam o sobie zapomnieć.  Pamiętajcie, że w związku z tak wysokimi temperaturami, pracodawcy mają wobec sowich pracowników dodatkowe obowiązki. Zgodnie z §112 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami):

"Pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody, inne napoje. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników."
Obowiązki pracodawcy w związku z wysokimi temperaturami w miejscu pracy

Z kolei Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279) precyzuje, iż pracodawca powinien zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie napoje w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników, odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy.  Pracodawca powinien więc dostarczyć napoje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C, a w przypadku gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego powyżej 25°C - napoje wzbogacone w sole mineralne i witaminy.

Napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej.


Usługi bhp dla firm

Więcej ciekawych i ważnych informacji przekazujemy pracownikom na szkoleniach bhp, a pracodawcom w ramach usług bhp świadczonych dla firm. Przeprowadzamy szkolenia bhp okresowe i wstępne, udzielamy porad dotyczących przepisów bhp i UDT, sporządzamy oceny ryzyka zawodowego, sporządzamy  Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,  przeprowadzamy audyty BHP oraz sprawujemy ogólną opiekę BHP adresowaną do firm oraz na placach budowy. Działamy sprawnie i efektywnie. Nasi pracownicy to doświadczeni Inspektorzy BHP, operatorzy i konserwatorzy UDT, Instruktorzy szkoleń operatorów urządzeń technicznych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty na naszej stronie internetowej pod linkiem.