czwartek, 30 marca 2017

Obowiązki operatora podestów ruchomych

Obowiązki operatora podestów ruchomych

cz. II

We wcześniejszym wpisie omawialiśmy ogólne obowiązki operatora podestów ruchomych wiszących. Przypomnieliśmy również naszą ofertę szkoleniową dotyczącą szkoleń na podesty ruchome, dzięki którym bezproblemowo możecie zdobyć uprawnienia operatora tych urządzeń transportu bliskiego.
Dziś uporządkujemy wiedzę dotyczącą obowiązków operatora podestów ruchomych wiszących przed przystąpieniem do pracy - a więc odpowiemy na pytanie, jak właściwie przygotować podest do pracy?

Jak przygotować podest do pracy?

 Materiał opracowany w oparciu o książkę "Podesty ruchome wiszące, budowa i eksploatacja", Włodzimierz Skrzymowski, wydawnictwo KaBe, Krosno 2004

Przystępując do pracy operator podestu musi być odpowiednio przygotowany. Przede wszystkim musi zapoznać się z aktualnym wpisem w dzienniku obsługi podestu. Następnie, zanim przystąpi do pracy, ma obowiązek przeprowadzić przegląd codzienny podestu wiszącego. Polega on na sprawdzeniu takich elementów, jak m.in. urządzenia sterownicze, łącznik zatrzymania awaryjnego STOP, łączniki końcowe i krańcowe, przewody zasilające, balustrady platformy roboczej, rolki prowadzące, wciągarki, układy hamulcowe, liny nośne, liny bezpieczeństwa, urządzenia awaryjne czy konstrukcja nośna podestu. 

W dalszej kolejności powinien skontrolować miejsce wykonywania pracy, zapoznać się z technologią prac, parametrami transportowanych ładunków, materiałów.  Przed uruchomieniem podestu operator powinien również ustalić z osobami, które będą pracowały na platformie roboczej, w jaki sposób będą się ze sobą porozumiewali w trakcie wykonywania pracy. Zapraszamy na kolejne wpisy poświęcone eksploatacji podestów ruchomych oraz na naszą stronę internetową, na której znajdziecie wiele niezbędnych informacji i wskazówek z tematyki urządzeń transportu bliskiego.

wtorek, 28 marca 2017

Konferencja: Wybrane zagadnienia z projektowania, wytwarzania i eksploatacji dźwignic

Konferencja: Wybrane zagadnienia z projektowania, wytwarzania i eksploatacji dźwignic

 
W przyszłym tygodniu, a dokładnie w dniach 5-7 kwietnia, odbędzie się konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z wytwarzaniem i eksploatacją dźwignic. Organizatorem spotkania jest Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Gliwicach, miejsce spotkania - Wisła. Konferencję poprowadzą m.in. specjaliści UDT oraz zaproszeni naukowcy, a wśród poruszonych tematów będą kwestie dotyczące dokształcania operatorów i konserwatorów dźwignic. Zgodnie z ramowy programem spotkania, dostępnym pod linkiem, poruszona zostanie m.in. następująca problematyka:
 
 •  Wypadki przy dźwignicach;
 •  Ocena eksploatacji dźwignic pod kątem zgodności z dyrektywą maszynową – doświadczenia
 •  Zabudowa urządzeń na podwoziu samochodowym ze szczególnym uwzględnieniem żurawi przenośnych, dźwigników bramowych i hakowych – doświadczenia;
 •  Wymagania dla urządzeń z koszem – dyrektywa, eksploatacja, wózki;
 •  Wybrane zagadnienia dotyczące minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla eksploatowanych urządzeń transportu bliskiego;
 • Norma PN-EN 15011 Dźwignice - Suwnice pomostowe i bramowe;
 •  Doskonalenie kadr – operatorzy dźwignic.
Już niebawem kolejne informacje na temat spotkań branżowych. A już dziś wszystkich miłośników tematyki urządzeń transportu bliskiego zapraszamy na stronę Awans B.H.P. do zakładki Szkolenia i kursy  UDT - znajdziecie tam atrakcyjną ofertę dotyczącą szkoleń przygotowujących zarówno do eksploatacji, jak  i konserwacji różnych typów dźwignic.
 
 

środa, 22 marca 2017

Obowiązki operatora podestów ruchomych

Obowiązki operatora podestów ruchomych

cz. I


Dziś omówimy podstawowe obowiązki operatora podestów ruchomych, a dokładnie podestów ruchomych wiszących (kategoria II P). Oprócz wspomnianych podestów wiszących do kategorii podestów ruchomych zaliczamy również podesty masztowe i podesty stacjonarne. Uprawnienia operatora wszystkich  podestów ruchomych kategoria UDT II P możecie zdobyć zapisując się na szkolenie na podesty ruchome i przystąpując do egzaminu UDT.
Jak możemy przeczytać w książce "Podesty ruchome wiszące, budowa i eksploatacja" Włodzimierza Skrzymowskiego, podstawowym zadaniem operatora podestów wiszących "jest sterowanie ruchami przemieszczania platformy roboczej zgodnie z właściwościami urządzenia i jego parametrami technicznymi, a przede wszystkim zgodnie z wymaganiami instrukcji obsługi i eksploatacji wytwórcy podestu."  Podstawowe obowiązki operatora podestów ruchomych

Każdy operator podestów musi wypełniać kilka podstawowych obowiązków. Przede wszystkim musi posiadać stosowne uprawnienia i wiedzę. Znać budowę i funkcjonowanie podestu, w tym urządzeń bezpieczeństwa. Wiedzieć, jak zachować się w przypadku zaniku zasilania oraz jak przeprowadzić awaryjne opuszczanie platformy roboczej. Powinien stale aktualizować swoją wiedze i doskonalić swoje umiejętności. W czasie pracy powinien wykazać szczególną troskę o utrzymanie przekazanego mu podestu w należytym stanie. W przypadku zauważenia usterek bądź nieprawidłowości ma obowiązek bezzwłocznie unieruchomić podest i powiadomić o tym bezpośredniego przełożonego lub konserwatora. Pamiętajmy, że operator może, a nawet ma obowiązek, odmówić  pracy podestem niesprawnym technicznie. Ponadto ma prawo odmówić wykonania poleceń, które naruszają obowiązujące przepisy prawne. 
 W kolejnych wpisach omówione zostaną obowiązki operatora podestów wiszących przed, w trakcie i po zakończeniu pracy.
Materiał opracowany na podstawie książki Włodzimierza Skrzymowskiego "Podesty ruchome wiszące. Budowa i eksploatacja", wydawnictwo KaBe, Krosno 2004.

poniedziałek, 20 marca 2017

Kiedy można bezpiecznie użytkować wózek widłowy?

Kiedy można bezpiecznie użytkować wózek widłowy?


Jednym z najczęściej padających pytań podczas kursów na wózki widłowe  jest to, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na wózku widłowym. Nasi kursanci często pytają instruktorów, kiedy można bezpiecznie użytkować wózek widłowy. Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy uwzględnić kilka kwestii, gdyż tylko całościowe podejście do tematu pozwoli zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pracy operatora wózków widłowych oraz osób znajdujących się w pobliżu miejsca pracy.
 
 
 
Przede wszystkim o bezpieczeństwo pracy na wózku widłowym właściciel sprzętu musi zadbać już na samym początku, to znaczy przed przystąpieniem do jego eksploatacji. Przed dopuszczeniem wózka do pracy musi przejść on pozytywnie badania ewidencyjne. Właściciel sprzętu musi zarejestrować go w Urzędzie Dozoru Technicznego.
 
Przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację inspektor dozoru technicznego wykonuje, w obecności przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę, czynności dozoru technicznego m. in.:
 • dokonuje badania stanu urządzenia, jego wyposażenia i oznakowania,
 • przeprowadza próby techniczne przed uruchomieniem urządzenia oraz w warunkach jego pracy.
Po przejściu takiego badania mamy pewność, że sprzęt spełnia wszelkie wymogi i bezpiecznie możemy udostępnić go naszym pracownikom do eksploatacji.
 
Kolejnym ważnym punktem na drodze do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na wózku widłowym jest dbanie o stan techniczny urządzenia. Należy pamiętać, że brak odpowiedniej konserwacji maszyny jest jednym z częstszych przyczyn  wypadków. Zgodnie z Dz.U. nr 79 poz. 849 z późniejszymi zmianami Dz. U. nr 50 poz. 426, konserwacja wózków widłowych należy do obowiązków prawnych spoczywających na barkach właściciela urządzenia. Dla każdego wózka musi  prowadzić on księgę rewizyjną, dziennik konserwacji oraz kompletować wszelkie protokoły z dodatkowych pomiarów takich jak chociażby pomiary elektryczne. Co ważne, w zależności od rodzaju wózka, podlega on albo pod dozór pełny, albo pod dozór ograniczony. Te pierwsze (wózki z wysięgnikiem, wózki z osobą podnoszoną wraz z ładunkiem, wózki podestowe lub z siedziskiem dla obsługującego) muszą być poddawane badaniom okresowym i doraźnym raz w roku. Aby zapewnić odpowiedni stan techniczny wózka i mieć pewność, że dane urządzenie jest gotowe do badania przeprowadzanego przez UDT, właściciel konserwację wózków może zlecić profesjonalnej firmie oferującej opiekę konserwatorską urządzeń transportu bliskiego. Wówczas dopilnowanie wszelkich terminów czy bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu urządzenia spoczywa na barkach specjalistów, z których usług korzystamy.
 
Kolejną z ważniejszych kwestii związanych z bezpiecznym użytkowaniem wózka widłowego jest postawa operatora. To właśnie od jego koncentracji i skupienia zależy bezpieczeństwo jego oraz osób postronnych. Należy pamiętać, że operatorem wózków widłowych może być jedynie osoba posiadająca stosowne uprawnienia (więcej na ten temat na stronie). Wiedza i umiejętności zdobyte podczas kursu przygotowawczego są nieprzecenione w codziennej pracy operatora. Podczas zajęć przyszły operator dowiaduje się, jakie są jego formalne obowiązki, jak bezpiecznie wykonywać swoją pracę i na co zwracać największą uwagę. Późniejsze zawodowe doświadczenie również przekłada się na bezpieczeństwo i efektywność pracy. Więcej na temat bezpiecznego użytkowania wózka widłowego, w tym pracy operatora widlaka, znajdziecie na stronie. Zapraszamy.
poniedziałek, 13 marca 2017

Kurs na żurawia samojezdnego w praktyce

Kurs na żurawia samojezdnego w praktyce


Na rynku szkoleniowym znajdziecie wiele firm oferujących szkolenia z zakresu obsługi żurawi samojezdnych II Ż. Wybierając tą jedną konkretną warto zwrócić uwagę nie tylko na cenę szkolenia, ale przede wszystkim na korzyści płynące z wyboru danej propozycji szkoleniowej. Awans B.H.P., kierując się opiniami i uwagami  swoich kursantów, zawsze stara się wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. Wiemy, jak ważne podczas kursu na żurawie samojezdne II Ż jest przygotowanie nie tylko teoretyczne, ale również praktyczne. To właśnie podczas zajęć praktycznych zdobywamy najcenniejsze wiadomości i umiejętności. Z tego też względu naszym kursantom oferujemy nielimitowaną ilość godzin praktyki w stałej cenie szkolenia. Kursanci trenują na naszym sprzęcie do momentu, aż uznają, że mogą bezproblemowo zdać egzamin przed komisją UDT. Co więcej, termin zajęć ustalany jest z kursantami indywidualnie, tak by każdy kursant mógł pogodzić szkolenie z pozostałymi zajęciami i obowiązkami. Szczegóły naszej oferty dotyczącej kursu na żurawia samojezdnego kategoria UDT II Ż znajdziecie pod linkiem i na stronie.
 
Aby zachęcić przyszłych kursantów do podjęcia decyzji i zapisania się na szkolenie dla operatorów żurawi samojezdnych, zamieszczamy kilka zdjęć zrobionych podczas  ostatnich zajęć praktycznych. Na zdjęciach widoczny jest żuraw samojezdny  o udźwigu 50 ton i wysięgu 30 metrów. Na szkoleniu kursanci wypisywali parametry po balastowaniu  żurawia (ciężar balastowy 40 ton).  

 
 
 
 

niedziela, 12 marca 2017

Kurs na żurawia samojezdnego II Ż - zajęcia teoretyczne i praktyczne

Kurs na żurawia samojezdnego II Ż

zajęcia teoretyczne i praktyczne


W minionym tygodniu rozpoczęliśmy kolejny kurs dla operatorów żurawi samojezdnych kategoria II Ż. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda takie szkolenie, jaki jest program zajęć i przebieg całego kursu, odsyłamy na stronę - znajdziecie tam wszystkie niezbędne informacje.
 
Jak już wspominaliśmy, kurs na żurawia samojezdnego II Ż składa się z zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych. Podczas ostatniego szkolenia udało się nam wykonać kilka zdjęć, dzięki którym będziecie mieli okazję zobaczyć, jak nasi kursanci trenują obsługę żurawia samojezdnego. Zapraszamy :) .
 
kurs na żurawia samojezdnego II Ż - zajęcia praktyczne

kurs na żurawia samojezdnego II Ż - zajęcia praktyczne

kurs na żurawia samojezdnego II Ż - zajęcia praktyczne

kurs na żurawia samojezdnego II Ż - zajęcia praktyczne

kurs na żurawia samojezdnego II Ż - zajęcia praktyczne

kurs na żurawia samojezdnego II Ż - zajęcia praktyczne

kurs na żurawia samojezdnego II Ż - zajęcia teoretyczne

kurs na żurawia samojezdnego II Ż - zajęcia teoretyczne

kurs na żurawia samojezdnego II Ż - zajęcia teoretyczne

kurs na żurawia samojezdnego II Ż - zajęcia teoretyczne
 

czwartek, 9 marca 2017

Szkolenie z obsługi podnośników pojazdów

Szkolenie z obsługi podnośników pojazdów


Przypominamy o organizowanym przez Awans B.H.P. seminarium na dźwigniki przemysłowe - kurs obsługi podnośników w warsztatach samochodowych i dźwigników wszystkich typów:
 •  podnośników przenośnych;
 • podnośników przejezdnych;
 • podnośników stacjonarnych;
o napędzie ręcznym i mechanicznym - podnośników pneumatycznych, podnośników hydraulicznych i podnośników elektrycznych.

Na seminarium omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak budowa, eksploatacja i konserwacja dźwigników przemysłowych oraz podstawy bhp. Po ukończonym szkoleniu kursant otrzyma zaświadczenie wraz z ramowym programem seminarium.

Pamiętajcie, że obsługę  i konserwację podnośników pojazdów (podnośników warsztatowych czy podnośników samochodowych)  można powierzyć jedynie wykwalifikowanemu pracownikowi. To gwarancja bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji dźwigników przemysłowych.
 
 

wtorek, 7 marca 2017

Podesty ruchome wiszące - kurs kategoria II P

Podesty ruchome wiszące - kurs kategoria II P

 
Zachęcamy do zapisania się na szkolenie dla operatorów podestów ruchomych wiszących kategoria IIP. Kurs obejmuje część teoretyczną i praktyczną i prowadzony jest w oparciu o program  uzgadniany z UDT. Kończy się egzaminem państwowym organizowanym przez Awans B.H.P., a przeprowadzanym przez przedstawicieli UDT. Po ukończonym kursie i zdanym egzaminie kursant otrzymuje legitymację UDT. Szczegóły oferty znajdziecie pod linkiem.
 

Czemu warto zdobyć uprawnienia na podesty ruchome wiszące?

 
Podobnie jak pozostałe rodzaje podestów, podesty wiszące znajdują zastosowanie we wszelkiego rodzaju pracach na wysokości. Operator podestów wiszących znajdzie pracę wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność przeprowadzania kontroli, odnawiania, czyszczenia, malowania czy konserwacji wysokich budynków, konstrukcji stalowych, mostów, kominów itp. Podesty ruchome wiszące są niezastąpione zwłaszcza tam, gdzie z uwagi na wysokość obiektu i dostęp do niego nie można posłużyć się podestami masztowymi czy przejezdnymi. Zdobywając uprawnienia na podesty wiszące, poszerzamy swoje kwalifikacje i zwiększamy szansę na zlezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy.
 
Jeśli wciąż wahasz się nad podjęciem decyzji o uczestnictwie w kursie na podesty ruchome wiszące II P, zachęcamy do skontaktowania się z naszymi Instruktorami, którzy z chęcią pomogą podjąć najodpowiedniejszą decyzję. Zapraszamy!
 
 

środa, 1 marca 2017

Jak wygląda kurs na hds? Jak wygląda kurs na żurawia samojezdnego? Uprawnienia II Ż

Jak wygląda kurs na hds?

Jak wygląda kurs na żurawia samojezdnego?

Uprawnienia II Ż


Awans B.H.P. organizuje szkolenia, dzięki którym nasi kursanci mogą zdobyć uprawnienia do obsługi żurawi samojezdnych kategoria II Ż oraz HDS-ów kategoria II Ż.  Do dyspozycji kursantów oddajemy własny sprzęt - zarówno żurawia samojezdnego, jak również żurawia przenośnego HDS. Dzięki temu nasi kursanci mają możliwość "upieczenia dwóch pieczeni na jednym ogniu" -  podczas jednego szkolenia mogą  zdobyć uprawnienia od razu na dwa rodzaje urządzeń transportu bliskiego. Oczywiście decyzję tą pozostawiamy kursantowi - w ofercie szkoleniowej  mamy także do wyboru odrębne kursy - II Ż żurawie samojezdne oraz II Ż żurawie przenośne.
 
Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda kurs na HDS-a oraz na żurawia samojezdnego organizowany na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z ostatnich zajęć. Przypominamy również, że istnieje możliwość zorganizowania szkoleń na terenie firmy klienta- dokładne informacje na ten temat znajdziecie na naszej stronie internetowej.
 
 

Zajęcia praktyczne - kurs na żurawia samojezdnego II Ż i kurs na HDSa


zajęcia teoretyczne - szkolenie na uprawnienia kategoria II Ż