poniedziałek, 28 sierpnia 2017

Jak zdać egzamin UDT? Praktyczne porady.


Jak zdać egzamin UDT? Praktyczne porady.Dziś podpowiemy Wam, jak zadać egzamin UDT. Egzamin zadawany przed komisją urzędu dozoru technicznego jest przepustką do zdobycia uprawnień operatora czy konserwatora urządzeń transportu bliskiego. Zmierzyć się z nim muszą zarówno operatorzy wózków widłowych, operatorzy suwnic, operatorzy podestów, operatorzy żurawi, operatorzy ładoware kteleskopowych, jak i konserwatorzy tego sprzętu. Poniżej kilka praktycznych porad, jak przygotować się do tego egzaminu.


 

Po pierwsze należy dobrze przyswoić sobie wymaganą wiedzę. W tym celu warto zapisać się na kurs organizowany przez dobrą placówkę szkoleniową. Na temat tego, na co należy zwrócić uwagę stając przed wyborem konkretnej firmy szkoleniowej przeczytacie na blogu Wózek Instruktor pod linkiem Jak wybrać dobrą firmę szkoleniową z zakresu urządzeń transportu bliskiego - wskazówki dla firm i przedsiębiorstw. W tym miejscu zauważymy jedynie, że o wiele łatwiej przygotować się do egzaminu uczestnicząc w kursie dla operatorów/konserwatorów UTB, niż podejmować próbę samodzielnego przyswojenia materiału (polecamy lekturę artykułu http://operator-wozka-widlowego-podnosnikowego.blog.pl/2016/04/10/egzaminy-udt-a-kursy-i-szkolenia-przygotowujace/) . Dobra firma szkoleniowa nie tylko oferuje swoim kursantom znakomitą kadrę szkoleniową, ale również pomoc w  uregulowaniu wszelkich formalności oraz - co ważne -  organizację egzaminu UDT.

Kolejnym ważnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest  bardzo dobre przygotowanie praktyczne, a więc przećwiczenie wszelkich możliwych manewrów egzaminacyjnych oraz wykonywanie ćwiczeń praktycznych na danym urządzeniu transportu bliskiego tak długo, aż sami poczujemy się na siłach przystąpienia do egzaminu, a później do podjęcia pracy w danym zawodzie. Przy wyborze placówki szkoleniowej, zwróćcie więc uwagę, ile godzin praktyki oferuje w stałej cenie danego kursu - szkolenia. Dobre firmy szkoleniowe, jak Awans B.H.P., oferują nielimitowaną liczbę godzin praktyki - to kursant decyduje, czy zdobył już niezbędne umiejętności.

Kiedy ukończymy już kurs - zdobędziemy niezbędną wiedzę i umiejętności, dobrze jest przed egzaminem powtórzyć cały materiał, w celu usystematyzowania wiedzy. Polecamy skorzystać z materiałów, które udostępniamy na naszych blogach tematycznych - na stronie Materiały szkoleniowe dla operatorów i konserwatorów UTB znajdziecie listę stron wraz z linkami. 
Dobrze jest również dowiedzieć się, jak przebiega egzamin UDT . O zasadach dotyczących sposobu przeprowadzania egzaminów obsługujących urządzenia transportu bliskiego pisaliśmy już wcześniej - wystarczy odwiedzić stronę.


Kiedy zrealizujemy już wszystkie powyższe zalecania, a więc ukończymy kurs,  kładąc nacisk na umiejętności praktyczne, usystematyzujemy i utrwalimy wiedzę, analizując dostępne materiały szkoleniowe oraz zapoznamy się z tym, jak sam egzamin UDT przebiega, zdanie egzaminu na operatora czy konserwatora UTB będzie już tylko czystą formalnością.


poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Bezpieczne użytkowanie maszyn i urządzeń


Bezpieczne użytkowanie maszyn i urządzeń


Bezpieczne użytkowanie maszyn i urządzeń to podstawowy obowiązek każdego pracownika. Po stronie pracodawcy leży  podjęcie działań mających na celu zapewnienie, że maszyny udostępnione pracownikom na terenie zakładu pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę są właściwe do wykonywania pracy lub odpowiednio przystosowane do jej wykonywania oraz mogą być użytkowane bez pogorszenia bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników. Aby w danym zakładzie pracy zapewnić bezpieczeństwo przy użytkowaniu maszyn niezbędne jest więc współdziałanie pracodawcy z pracownikami. Dziś omówimy temat bezpiecznego użytkowania sprzętu w odniesieniu do obowiązków leżących po stronie pracodawcy.


Bezpieczeństwo użytkowania maszyn - rozporządzenie


Podstawy bezpiecznego użytkowania maszyn określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Poniżej omawiamy najważniejsze punkty rozporządzenia dotyczące dzisiejszego tematu.

Pracodawca, dokonując wyboru maszyny, powinien brać pod uwagę specyficzne warunki i rodzaj wykonywanej pracy, a także istniejące w zakładzie pracy lub w miejscu pracy zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, w szczególności na stanowisku pracy. Pracodawca powinien również uwzględniać dodatkowe zagrożenia związane z użytkowaniem maszyny i  stosować odpowiednie rozwiązania mające na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z jej użytkowaniem.

Kolejnym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikom dostępu do informacji, w tym pisemnych instrukcji dotyczących użytkowania maszyn i urządzeń transportu bliskiego.

Instrukcje te powinny zawierać co najmniej informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:

        warunków użytkowania maszyn;
        występowania możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych;
        praktyki użytkowania maszyn.

Instrukcje powinny być zrozumiałe dla pracowników, których dotyczą.
Co więcej, pracodawca powinien informować pracowników o zagrożeniach związanych z maszynami znajdującymi się w miejscu pracy lub jego otoczeniu oraz o wszelkich zmianach w nich wprowadzonych w takim zakresie, w jakim zmiany te mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo maszyny, nawet gdy pracownicy bezpośrednio nie użytkują tych maszyn.

Do obowiązków pracodawcy  należy również zadbanie o to, aby  użytkujący maszyny odbyli odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpiecznego ich użytkowania, a wykonujący naprawy, modernizację, konserwację lub obsługę maszyn odbyli specjalistyczne przeszkolenie w tym zakresie.  Należy pamiętać, że w przypadku urządzeń transportu bliskiego podlegających pod dozór techniczny operatorzy i konserwatorzy tego sprzętu muszą posiadać legitymację UDT. Uprawnienia te można zdobyć zdając egzamin przed komisją UDT. Na temat kursów przygotowujących do tych egzaminów przeczytacie na stronie Awans B.H.P. pod linkiem Szkolenia UDT.Na zakończenie należy przypomnieć, że pracodawca powinien konsultować z pracownikami lub ich przedstawicielami zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie określonym w omawianym rozporządzeniu oraz umożliwiać pracownikom udział w dyskusjach w tych sprawach. 

Realizacja przez pracodawcę zaleceń zawartych w rozporządzeniu to podstawa bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń - w tym urządzeń transportu bliskiego. Drugim warunkiem bezpiecznej eksploatacji maszyn jest postawa oraz kompetentność osób obsługujących czy konserwujących maszyny i bez wątpienia jest to materiał na oddzielny artykuł.
niedziela, 20 sierpnia 2017

Pracownicy ukraińscy w Polsce - podnoszenie kwalifikacji


Pracownicy ukraińscy w Polsce - podnoszenie kwalifikacji


Polska i Ukraina współpracują ze sobą na wielu płaszczyznach. Nie wszyscy wiedzą, że to właśnie obywatele Ukrainy są najliczniejszą grupą imigrantów zarobkowych w Polsce. Co ważne, zapotrzebowanie na pracowników ze Wschodu stale rośnie. Jak wyjaśnia Andrzej Kubisiak z Work Service
"Z naszych najnowszych badań wynika, że już prawie 40 proc. polskich firm planuje rekrutację pracowników z Ukrainy, ze względu na ogromne niedobory kadrowe. Na polskim rynku zaczyna po prostu brakować Polaków do pracy i co trzecia firma w kraju mówi, że te niedobory są naprawdę duże".
Szkolenie na wózki widłowe dla pracowników z Ukrainy, Mołdawii i Białorusi organizowane przez Awans B.H.P.

Ukraińcy zatrudnienie znajdują przede wszystkim w gospodarstwach domowych, w sektorze budowlanym, rolniczym, transporcie i handlu (patrz - link). 
Głównym powodem, dla którego mieszkańcy Ukrainy  poszukują zatrudnienia na polskim rynku są warunki ekonomiczne oraz niestabilna sytuacja polityczno-gospodarcza w ich kraju.
Należy podkreślić, że zatrudnianie obywateli Ukrainy przez polskie firmy generuje korzyści dla obu stron. Z tego też względu, jak zauważa Tomasz Hanczarek, prezes zarządu Work Service SA. :
"Warto zadbać o to, aby rynek pracy w Polsce był dostępny i atrakcyjny dla Ukraińców. Potrzebna jest większa liberalizacja przepisów dotyczących zatrudniania pracowników ze Wschodu, dostępność ofert pracy, wsparcie w zakresie wyrównania kwalifikacji,  nauce języka, czy wreszcie pomoc przy akomodacji w osiedleniu się na stałe".

Podnoszenie kwalifikacji pracowników z Ukrainy - kursy i szkolenia zawodowe

Szkolenie na wózki widłowe dla pracowników z Ukrainy, Mołdawii i Białorusi organizowane przez Awans B.H.P.

Lukę pracowniczą, która powstała i wciąż się powiększa, oraz braki kadrowe w Polsce możemy wypełnić zatrudniając imigrantów. Zachętą do przyjazdu i sposobem na ściągnięcie obywateli Ukrainy do Polski może być wsparcie ze strony pracodawców przejawiające się m.in. inwestowaniem w rozwój i podnoszenie kwalifikacji pracowników - obcokrajowców. Również inicjatywa pracowników - Ukraińców związana z rozwojem zawodowym jest mile widziana przez polskich przedsiębiorców. Dobrym kierunkiem są przede wszystkim szkolenia i kursy twarde, których ukończenie wiąże się ze zdobyciem konkretnych kwalifikacji i uprawnień.  Takimi są chociażby szkolenia UDT z obsługi urządzeń transportu bliskiego. Operator wózka widłowego, suwnicy, podestu czy żurawia musi posiadać legitymację UDT. Staje się specjalistą i co ważne zostaje zaliczony do grupy pracowników poszukiwanych, na których zapotrzebowanie ze strony pracodawców wciąż rośnie. Pełną listę szkoleń UDT dla operatorów UTB można znaleźć na stronie Awans B.HP. 
Wybierając szkolenia i decydując się na konkretną placówkę szkoleniową, warto zwrócić uwagę na warunki współpracy, jakie owa firma szkoleniowa oferuje.  Czy pomaga w realizacji formalności związanych z egzaminem zawodowym, czy oferuje usługi tłumacza, czy udostępnia swój własny sprzęt szkoleniowy?  Co warte uznania, dobre firmy szkoleniowe pomagają swoim kursantom również na etapie poszukiwania pracy.
Współpraca obywateli Ukrainy i polskich pracodawców ma przed sobą bardzo dobrą przyszłość, wzmacnianą przez ułatwione procedury legalizacji pracy tej grupy obcokrajowców w Polsce. Pracownicy ukraińscy swoją szansę na znalezienie atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy w Polsce zwiększają wykazując się inicjatywą i podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Jest to właściwa droga do ugruntowania swojej pozycji zawodowej na polskim rynku pracy.  


środa, 16 sierpnia 2017

Jak wygląda kurs na suwnice?


Jak wygląda kurs na suwnice?


Osoby, które planują przystąpić do kursu na suwnice, przed podjęciem ostatecznej decyzji poszukują odpowiedzi na pytanie: jak wygląda kurs na suwnice? W sieci bez problemu znajdą informację, że zarówno:

·         kurs na suwnice I S (a więc suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki wg kategorii IW, jak również suwnice z kategorii IIS)

·         jak i kurs na suwnice II S (suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) oraz wciągniki i wciągarki według kategorii IIW.)

składa się z części teoretycznej i z części praktycznej. Z łatwością znajdą również program kursu na suwnice, który obejmuje takie zagadnienia jak:

·         maszynoznawstwo specjalistyczne,

·         ogólne wiadomości o suwnicach, typy suwnic, klasyfikacja wciągarek i wciągników,

·         wiadomości o UDT,

·         eksploatacja urządzeń,

·         obowiązki operatora suwnic i hakowego,

·         zagadnienia BHP,

·         czynności przed przystąpieniem do pracy, transport ładunków, sterowanie mechanizmami roboczymi.

Dziś pokażemy Wam, jak wygląda kurs na suwnice w aspekcie praktycznym. Poniżej zamieszczamy fotorelację z jednych z zajęć prowadzonych w ramach kursu dla operatorów suwnic. Nasi instruktorzy- wykładowcy podczas szkolenia kładą duży nacisk na praktyczne umiejętności z zakresu obsługi tych urządzeń transportu bliskiego.  Sama wiedza teoretyczna nie wystarczy, żeby po ukończonym kursie i zdanym egzaminie podjąć pracę w zawodzie operatora suwnic. A osoby, które zdobędą już uprawnienia UDT, pracy mogą szukać zarówno w branży budowlanej, jaki i na halach produkcyjnych, magazynach czy portach. Sukcesy w pracy gwarantują jednak dobre przygotowanie oraz sukcesywnie zdobywane doświadczenie. Właśnie dlatego naszym kursantom gwarantujemy nieograniczoną ilość godzin praktyki w stałej cenie kursu. Dla naszych słuchaczy oznacza to jedno - mogą ćwiczyć na naszym własnym sprzęcie do momentu, aż sami uznają, że zdobyli niezbędne umiejętności, aby spokojnie przystąpić do egzaminu państwowego, a w niedalekiej przyszłości ubiegać się o stanowisko operatora suwnic. Co ważne, nasi kursanci ćwiczą w warunkach, w jakich przyjdzie im pracować. Poniżej kilka zdjęć ze szkolenia dla operatorów suwnic. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej - znajdziecie tu wszystkie niezbędne informacje na temat kursu na suwnice I S i IIS.

wtorek, 15 sierpnia 2017

10 najpopularniejszych szkoleń w różnych branżach


10 najpopularniejszych szkoleń w różnych branżach


Jednym z częściej wybieranych sposobów na poprawę swojej pozycji na rynku pracy jest ukończenie szkolenia zawodowego, dzięki któremu zdobywamy pożądane uprawnienia. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie 10 najpopularniejszych szkoleń w różnych branżach. Ich popularność stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na rynku pracy ze strony pracodawców. Kwalifikacyjne kursy zawodowe stanowią skrócony sposób nabywania kwalifikacji zawodowych, a ich ukończenie umożliwia przystąpienie do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Dzięki uczestnictwu w kilku kursach i szkoleniach słuchacz może zdobyć cały zestaw kwalifikacji przypisanych dla danego zawodu. Dzięki kursom doskonalimy również posiadane już umiejętności zawodowe, zdobywamy nowe i zwiększamy swoją konkurencyjność na rynku pracy.


1. Kursy językowe - znajomość języków obcych to podstawowa kompetencja pracowników; Największym zainteresowaniem cieszą się takie języki jak angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski czy norweski. Coraz częściej wybieramy również do tej pory nieco mniej popularne języki, takie jak chiński, japoński czy arabski.

2. Szkolenia dla operatorów ładowarek, koparek i innego sprzętu budowlanego  - dzięki ukończonemu szkoleniu i formalnemu potwierdzeniu kwalifikacji, możemy starać się o pracę w branży budowlanej. Coraz częściej wybieramy kursy dla operatorów różnego sprzętu, w tym sprzętu transportu bliskiego - stają się one atrakcyjną alternatywą dla taki szkoleń jak kursy murarza czy tynkarza. Na temat szkoleń dla operatorów urządzeń transportu bliskiego (ładowarek teleskopowych, suwnic, podestów, żurawi) przeczytacie na stronie.  

3. Szkolenia dla monterów (instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych czy urządzeń gazowych) - dzięki nim z łatwością znajdziemy pracę zarówno w branży budowlanej, jak i przemysłowej. W przypadku tego rodzaju pracy bardzo ważne jest doświadczenie i praktyka.

4. Szkolenia dla kierowców  i dla operatorów wózków widłowych - jedne z bardziej popularnych szkoleń w branży magazynowej. Operator wózka widłowego musi posiadać uprawnienia UDT - legitymacja wydawana jest po zdanym egzaminie państwowym. Więcej na temat szkoleń dla operatorów wózków widłowych oraz na temat egzaminu pod linkiem

5. Szkolenia z obsługi tokarek i frezarek

6. Szkolenia elektryczne - jak możemy przeczytać na stronie:

"Kursy elektryczne nie są adresowane wyłącznie do przyszłych elektryków, czy też elektryków, którzy chcą odnowić swoje kwalifikacje. Znajomość zagadnień związanych z elektryką to ogromny atut osób należących do takich grup zawodowych jak chociażby grupa operatorów maszyn i urządzeń magazynowych. Częścią ich pracy jest nie tylko obsługa, ale i konserwacja maszyn takich jak wózki widłowe, suwnice, podesty czy dźwigi. Aby, zgodnie z prawem, móc  wymienić chociażby żarówkę czy baterie w wózku widłowym, dokonać pomiarów elektrycznych, musimy posiadać aktualne uprawnienia elektryczne Grupy 1. Szkolenia elektryczne kończące się egzaminem przed komisją SEP, to doskonały sposób na poszerzenie swoich kwalifikacji i podniesienie konkurencyjności na rynku pracy."

Więcej na temat kursów elektrycznych na stronie.

7.  Szkolenia dla spawaczy.

8. Szkolenia z zakresu informatyki - popularność tego typu szkoleń wynika między innymi z potrzeby ciągłej aktualizacji posiadanej już wiedzy i umiejętności.

9. Kursy z zakresu finansów.

10. Szkolenia poświęcone sprzedaży, reklamie i strategiom marketingowym - na których uczestnicy zapoznawani są między innymi z technikami sprzedaży, sposobami efektywnej obsługi klienta oraz zarządzaniem sprzedażą i negocjacjami. 

W rankingu popularnych szkoleń zawodowych prym wiodą szkolenia twarde związane z branżami budowlanymi, przemysłowymi, transportowymi czy magazynowymi. Niesłabnąca popularność tych szkoleń wynika z rosnącego zapotrzebowania na pracowników tego sektora. Jeszcze do niedawna zawody te nie były ani prestiżowe, ani pozytywnie postrzegane przez społeczeństwo. Dziś uległo to diametralnej zmianie, a operatorzy czy to wózków widłowych, ładowarek czy innego sprzętu budowlanego są poszukiwanymi i bardzo cennymi pracownikami. Ukończenie kursu i zdobycie uprawnień zawodowych staje się więc doskonałą drogą do znalezienia dobrze płatnej pracy.

źródła:

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/920482,kursy-szkolenia-jakie-gwarantuja-prace.html

http://www.gratka.pl/pracuje/artykul/jakie-szkolenia-ciesza-sie-popularnoscia,2313420,art,t,id,tm.html

http://www.edukacja.senior.pl/130,0,Czego-ucza-sie-dorosli-Polacy,12746.html

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwiu75T639rVAhXKaxQKHaJHCiEQFghPMAc&url=https%3A%2F%2Fcofund.org.pl%2Fupload%2Fvet_country_report_raport_2013_pl933.pdf&usg=AFQjCNFu7kUKggfqAbRrhsrNlmQrCJUvmg
http://elektryczne-lodz.blogspot.com/2016/04/kursy-elektryczne-czy-tylko-dla.html: