niedziela, 18 sierpnia 2019

Kontrola stopnia wykorzystania resursu dla dźwigników (podnośników pojazdów)


Kontrola stopnia wykorzystania resursu dla dźwigników (podnośników pojazdów)Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. 2018 poz. 2176) określa warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji różnych urządzeń transportu bliskiego, w tym dźwigników (podnośników pojazdów) - z wyjątkiem dźwigników stanowiących wyposażenie pojazdów, dźwigników do pochylania stołów technologicznych i dźwigników przenośnych z napędem ręcznym. Rozporządzenie wprowadza m.in. pojęcie resursu oraz związane z nim nowe obowiązki  dla eksploatującego. 
Co to jest resurs?


Zgodnie z paragrafem  2. rozporządzenia resurs  to:
  

"parametry graniczne  stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania."


Rozporządzenie nakłada na eksploatującego obowiązek prowadzenia rejestracji przebiegu eksploatacji UTB, a w przypadku braku takiej dokumentacji z przyczyn niezależnych od eksploatującego - obowiązek odtworzenia tego przebiegu na podstawie "aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej". Również w przypadku braku wiedzy na temat resursu UTB, eksploatujący " określa go na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej."


Przekroczenie resursu - stopień wykorzystania resursu dla podnośników samochodowych


Zgodnie z rozporządzeniem w przypadku przekroczenia resursu UTB, eksploatujący ma obowiązek przeprowadzenia oceny stanu technicznego urządzenia - przeprowadzenie oceny może zlecić osobie kompetentnej. Więcej wskazówek na temat resursu UTB możemy znaleźć w dokumencie opublikowanym przez UDT  "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego", wydanie 2, czerwiec 2019r. Zgodnie z zaleceniami: "W przypadku braku informacji określających wartość resursu w dokumentacji podnośnika pojazdu oraz wskazówek osoby kompetentnej możliwe jest zastosowanie zapisów norm przedmiotowych (np. EN 1493), które określają wartość resursu na poziomie 22000 cykli roboczych." 
zaś 
"W przypadku braku informacji określających wartość resursu w dokumentacji stołu podnoszącego oraz wskazówek osoby kompetentnej możliwe jest zastosowanie zapisów norm przedmiotowych (np. EN 1570), które określają wartość resursu na poziomie 8000 ÷ 512000 cykli roboczych." 


Należy pamiętać, że w momencie osiągnięcia przez dźwignik granicznej wartości cykli roboczych należy przeprowadzić ocenę stanu technicznego (przegląd specjalny) i w razie potrzeby wykonać remont dźwignika. W poradniku UDT przewiduje możliwość odstąpienia od tej procedury:


"jeżeli po przekroczeniu wskazanej w powyższych informacjach granicznej liczby cykli roboczych, przeprowadzone zostaną dla urządzenia obliczenia zmęczeniowe dla konstrukcji nośnej oraz mechanizmów i wykażą one, że nie zostały przekroczone określone stany graniczne."


Pozostałe urządzenia z grupy dźwigników, takie jak chociażby urządzenia stosowane do transportu innych pojazdów, urządzenia do załadunku, rozładunku oraz przewozu kontenerów, w przypadku braku innych zaleceń związanych z resursem, muszą być poddawane ocenie stanu technicznego po 10 latach eksploatacji. 


Więcej na temat nowych przepisów w sprawie urządzeń podlegających pod dozór UDT  pod linkiem:
Zapraszamy do lektury!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza