niedziela, 14 stycznia 2018

Wózek widłowy a prace stwarzające zagrożenie


Wózek widłowy a prace stwarzające zagrożenie


Praca na wózku widłowym w warunkach wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego


Podczas wykonywania różnego rodzaju prac z użyciem wózka widłowego może dojść do konieczności pracy w warunkach stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Aby zminimalizować ryzyko, zarówno pracodawca, jaki i osoby zarządzające personelem oraz oczywiście sam operator wózka widłowego, powinni stosować się do ściśle określonych zasad bhp.

Praca na wózku widłowym w warunkach wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego - podstawowe zasady bhp
Podstawowe zalecenia dotyczące prac na wózku widłowym, w tym prac wykonywanych w warunkach zagrożenia określa najnowsze rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, o którym pisaliśmy już we wcześniejszym artykule (dla przypomnienia link).
Podstawowym obowiązkiem operatora (przed dopuszczeniem go do pracy) jest:
  • zapoznanie się z instrukcją wózka w zakresie czynności powierzonych przez organizatora prac,
  • zapoznanie się z ryzykiem zawodowym oraz
  • zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa prac transportowych.
Jeśli chodzi o prace związane z ryzykiem wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub ludzkiego życia, sposób postępowania określa paragraf 6 rozporządzenia.

" § 6. 1. Prace wykonywane przy użyciu wózka jezdniowego, stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, związanego z warunkami panującymi w miejscu transportu, operator wózka wykonuje na podstawie pisemnego polecenia otrzymanego od organizatora pracy, uzgodnionego z właścicielem lub użytkownikiem terenu, na którym prace są wykonywane.
2. Szczegółowy wykaz prac, o których mowa w ust. 1, sporządza organizator pracy.
3. Pisemne polecenie wykonania pracy zawiera w szczególności:
1) numer polecenia;
2) imię, nazwisko i stanowisko służbowe osób odpowiedzialnych za organizację oraz wykonanie pracy;
3) wskazanie zakresu i miejsca wykonania poleconych prac;
4) określenie warunków i środków ochronnych niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przygotowania i wykonania poleconych prac, w tym środków ochrony indywidualnej;
5) wyznaczenie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac oraz przerw w ich wykonaniu.
4. Polecenie pisemne przechowuje się nie krócej niż 3 miesiące od daty zakończenia pracy.
5. Sposób rejestrowania, wydawania, przekazywania, obiegu i przechowywania poleceń pisemnych ustala organizator pracy."

Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem pracy wózkiem jezdniowym organizator pracy ma obowiązek sprawdzić stan techniczny urządzenia. Zabronione jest wykonywanie pracy przy użyciu niesprawnego wózka widłowego, jak również w sposób niezgodny z przeznaczeniem określonym w instrukcji wózka.
Więcej na temat bezpiecznego użytkowania wózków jezdniowych różnego typu dowiecie się podczas naszych szkoleń dla operatorów wózków jezdniowych - pełna oferta znajduje się pod linkiemZapraszamy na szkolenia zakończone egzaminami UDT. Dzięki nim z łatwością zdobędziecie uprawnienia na wszystkie możliwe kategorie UDT - 1 WJO, 2WJO i 3WJO.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza