niedziela, 10 października 2021

Rejestracja przebiegu eksploatacji UTB

 

Rejestracja przebiegu eksploatacji UTB

Obowiązek prowadzenia rejestracji przebiegu urządzenia transportu bliskiego nakłada na pracodawcę § 7 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego:

 „§ 7. 2. Eksploatujący, oddzielnie dla każdego UTB, zakłada i przechowuje dziennik konserwacji prowadzony przez konserwującego, a także rejestruje przebieg eksploatacji UTB na podstawie wymagań zawartych w instrukcji eksploatacji.”

Zgodnie z rozporządzeniem dokumentację zawierającą rejestr przebiegu eksploatacji urządzenia należy prowadzić według zaleceń umieszczonych w instrukcji eksploatacji danej maszyny. Więcej wskazówek znajdziemy w dokumencie opracowanym przez UDT (opracowanie dostępne na stronie: https://www.udt.gov.pl/wazne/przewodnik-dla-utb, : Wytyczne UDT dotyczące rejestracji przebiegu eksploatacji UTB) 

Zalecenia UDT dotyczące dokumentacji przebiegu eksploatacji UTB

Jak możemy znaleźć na stronie UDT, dokumentacja przebiegu eksploatacji danego urządzenia transportu bliskiego powinna zawierać informacje, które odnotowywane są w księdze rewizyjnej urządzenia (w tym m.in. w dokumentach dotyczących przeprowadzonych napraw czy modernizacji), w dzienniku konserwacji (w którym znajdziemy informacje m.in. na temat przeglądów konserwacyjnych) oraz w rejestrze przebiegu eksploatacji UTB („bieżące informacje dotyczące intensywności i sposobu użytkowania UTB.”)

Jak zostało podkreślone w omawianej publikacji: „Rejestr eksploatacji może być prowadzony w dowolnej udokumentowanej formie zapewniającej czytelność, jednoznaczność, identyfikowalność i dostęp do historii zapisów”, a „Zebrane informacje powinny być wystarczające do określenia stopnia wykorzystania resursu w danym okresie eksploatacji, na podstawie porównania danych określających resurs UTB, dostarczonych przez producenta lub osobę kompetentną z danymi wynikającymi z rejestracji lub na ich podstawie obliczonymi.”

 W materiale opublikowanym na stronie:

 https://www.udt.gov.pl/images/Wytyczne_UDT_dotycz%C4%85ce_rejestracji_przebiegu_eksploatacji_UTB.pdf  [dostęp na dzień 10.10.2021]

 znajdziecie praktyczne przykłady wzbogacone komentarzem oraz przykładowe rejestry eksploatacji urządzenia.

Szkolenia na konserwatorów i operatorów urządzeń transportu bliskiego

Wszystkich, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje z zakresu obsługi lub konserwacji urządzeń transportu bliskiego (m.in. wózków widłowych, ładowarek teleskopowych, suwnic podestów, żurawi), zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową, dostępną na stronie: https://awans-bhp.pl/  Zapewniamy kompleksową organizację szkolenia oraz egzaminu kończącego kurs. Zapraszamy!

środa, 29 września 2021

Seminarium z obsługi dźwigników przemysłowych – wszystko co musisz wiedzieć

 

Seminarium z obsługi dźwigników przemysłowych – wszystko co musisz wiedzieć

Dźwigniki przemysłowe są niezbędnymi urządzeniami w warsztatach samochodowych czy mechanicznych.  Obsługa podnośników tego typu to również podstawa pracy każdego, kto zajmuje się konserwacją urządzeń i maszyn. Należy pamiętać, że do obsługi podnośników w warsztatach samochodowych można dopuścić jedynie pracownika, który odbył odpowiednie szkolenie z zakresu obsługi dźwigników przemysłowych. Jak wygląda takie szkolenie? Odpowiedzi na to pytanie udzielimy w dzisiejszym wpisie.Obsługa podnośnika warsztatowego (dźwignika przemysłowego) – wymagane kwalifikacje

Jak już wspomnieliśmy na samym początku, do obsługi dźwigników przemysłowych popularnie nazywanych hakowcami należy posiadać zaświadczenie o odbyciu stosownego szkolenia z zakresu obsługi dźwigników przemysłowych. Tylko wykfalifikowany personel może zostać dopuszczony do wykonywania zadań z wykorzystaniem podnośników warsztatowych. Stanowi to podstawę bezpiecznej pracy -  a jak wiadomo dźwigniki są urządzeniami, które podnoszą znaczne ciężary, by podtrzymywać je na odpowiedniej wysokości w trakcie wykonywania chociażby czynności konserwacyjnych. Bez wątpienia dźwigniki ułatwiają pracę mechanikom i konserwatorom, ale ich obsługa wiąże się z koniecznością posiadania stosownej wiedzy i przestrzegania podstawowych zasad bhp.

Tematyka szkolenia z obsługi dźwigników przemysłowych

Jak można przeczytać na naszej stronie internetowej https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/seminarium-dzwignik-przemyslowy/ podczas seminarium z obsługi podnośników samochodowych kursanci poznają typy stosowanych dźwigników, ich budowę oraz zasady bezpiecznej eksploatacji tego typu urządzeń. Zostaną zapoznani z podstawami bhp oraz konserwacji, jak również z praktycznym zastosowaniem dźwigników i czynnościami operatora przed, w trakcie i po wykonanej na dźwigniku pracy.

Uprawnienia operatora dźwigników przemysłowych

Każdy kursant po skończonym szkoleniu otrzyma zaświadczenie w języku polskim i angielskim wraz z opisanym ramowym programem seminarium.

Więcej na temat seminarium na dźwigniki przemysłowe znajdziecie na naszej stronie internetowej https://awans-bhp.pl/.

Znajdziecie tam również niezbędne informacje na temat naszych pozostałych szkoleń – zarówno na operatorów, jak i konserwatorów UDT,  w tym kursy adresowane do przyszłych operatorów i konserwatorów wózków widłowych i ładowarek teleskopowych, suwnic, podestów czy żurawi. Z całą pewnością wśród naszych szkoleń znajdą również dla siebie coś osoby, które chcą zdobyć uprawnienia SEP – polecamy szkolenia elektryczne, energetyczne i gazowe. 

Zapraszamy!

 

środa, 22 września 2021

Żurawie na budowie

 

Żurawie na budowie

W dzisiejszym wpisie kilka słów na temat użytkowania żurawi na terenie budowy. Wytyczne dotyczące tego zagadnienia znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).Wymogi dotyczące kabiny żurawi

Zgodnie z §87.1 rozporządzenia przy kabinie żurawia należy zainstalować schodki bądź stałe drabinki z poręczami w przypadku żurawi, których drzwi kabiny znajdują się na wysokości powyżej 0,3 m ponad pomostami. W okresie zimowym temperatura w kabinie nie powinna być niższa niż 15°C, zaś w okresie letnim nie powinna przekraczać temperatury zewnętrznej. Co ważne, operator „powinien mieć możliwość sterowania żurawiem i obserwowania terenu pracy z pozycji siedzącej”, a także „możliwość opuszczenia kabiny w każdym roboczym położeniu żurawia”.

Żurawie na placu budowy – zlecenia ogólne

Każdy żuraw pracujący na placu budowy powinien być wyposażony w tablice znamionowe, na których oznaczony zostanie dopuszczalny udźwig. Co ważne w przypadku udźwigu zmiennego – na tablicy powinien zostać podany wymagany udźwig przy określonych położeniach wysięgnika lub wózka na wysięgniku poziomym.

Jeśli chodzi o zalecenia dotyczące odległości, jakie powinien zachować żuraw od przeszkód, mówi o tym § 89 rozporządzenia:

„Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego lub jego zabezpieczeń tymczasowych bądź stosami składowanych wyrobów, materiałów lub elementów powinna wynosić co najmniej 0,75 m”.

Żurawie na budowie – przemieszczanie ładunków

Wskazówki na temat zasad przemieszczania ładunków za pomocą żurawia znajdziemy w 91, 92 i 93 paragrafie rozporządzenia. Należy zatem pamiętać, że:

- ładunek można przemieszczać poziomo żurawiem tylko i wyłącznie na wysokości nie mniejszej niż 1 m ponad przedmiotami znajdującymi się na drodze przenoszonego ładunku;

- w trakcie mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów i wyrobów nie wolno przemieszczać ich bezpośrednio nad ludźmi czy też nad kabiną operatora;

- „roboczy zasięg haka żurawia powinien być większy co najmniej o 0,5 m od położenia środka masy montowanego elementu lub miejsca układanego ładunku.”

Czynności zabronione

W rozporządzeniu (paragraf 90) znajdziemy również listę czynności zabronionych związanych z użytkowaniem żurawia na budowie. Nie wolo przede wszystkim:

-  składować materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia lub pomiędzy torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego czy jego tymczasowymi zabezpieczeniami;

- przechodzić w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektem budowlanym a podwoziem żurawia, jak również wychylać się  przez otwory w budowanym obiekcie;

- pozostawiać zawieszonego elementu na haku żurawia w czasie przerwy w pracy bądź po zakończeniu pracy;

- podnosić żurawiem zamrożonych czy zakleszczonych przedmiotów, wyrywać słupów czy przeciągać wagonów kolejowych;

- podnosić żurawiem przedmiotów o nieznanej masie;

- instalować dodatkowych lamp oświetleniowych na konstrukcjach żurawia,

- podnosić ładunku przy ukośnym ułożeniu liny żurawia.

Szkolenia na żurawie  z egzaminem UDT

Wszystkich, którzy chcą zdobyć uprawnienia do obsługi żurawi: przenośnych HDS, samojezdnych oraz wieżowych zapraszamy na nasze szkolenia zakończone egzaminem UDT. Szczegóły na stronie: www.awans-bhp.pl w zakładce szkolenia operatorów UDT. 

Zapraszamy!

środa, 1 września 2021

Szkolenia UDT na operatorów i konserwatorów urządzeń transportu bliskiego

 

Szkolenia UDT na operatorów i konserwatorów urządzeń transportu bliskiego

Za nami wakacje, a przed nami wrzesień – czas intensywnej pracy i nowych wyzwań  zawodowych. Jeśli chcecie podnieść swoje kwalifikacje i zwiększyć konkurencyjność na rynku pracy, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń adresowanych do przyszłych operatorów i konserwatorów urządzeń transportu bliskiego.Szkolenia UDT operatorów i konserwatorów

Nasze szkolenia na operatorów i konserwatorów urządzeń transportu bliskiego w pełni realizują programy szkoleniowe zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego i stanowią podstawę dobrego przygotowania do egzaminu państwowego. Naszą kadrę szkoleniową stanowią doświadczeni operatorzy i konserwatorzy UTB, specjaliści BHP działający w branży dźwignicowej. Nasi Instruktorzy posiadają niezbędne kwalifikacje pedagogiczne i uprawnienia zawodowe oraz niezbędną wiedzę z zakresu obsługi, konserwacji i napraw urządzeń magazynowych.

Szkolenia, jak zapewne wiecie, składają się z części teoretycznej i praktycznej. Szczególny nacisk kładziemy na praktykę. Z tego też względu naszym kursantom oferujemy nielimitowaną ilość godzin praktycznych na urządzeniach transportu bliskiego. Zachęcamy też do korzystania z elastycznego grafiku zajęć, dzięki czemu każdy może dostosować terminy szkoleń do swoich codziennych obowiązków.

Poniżej zamieszczamy listę szkoleń na operatorów i konserwatorów UTB. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Oferta szkoleń na operatorów urządzeń transportu bliskiego

Szkolenia:

·         operator wózka widłowego specjalizowanego ze zmiennym wysięgiem (ładowarka teleskopowa) i wózka z ładunkiem unoszonym wraz z operatorem

·         operator wózków widłowych jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych

·         operator wózków widłowych: ręcznie prowadzone i zdalnie sterowane.

·         operator podestów : podesty ruchome przejezdne wolnobieżne, podesty ruchome samojezdne montowane na pojeździe, podesty ruchome przewoźne

·         operator podestów : podesty ruchome wiszące, podesty ruchome masztowe, podesty ruchome stacjonarne

·         operator suwnic : suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki

·         operator suwnic : suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) oraz wciągniki i wciągarki

·         operator żurawi : żuraw samojezdny i  żuraw przenośny typu HDS

·         operator dźwigów : dźwigi towarowe ze sterowaniem ręcznym i szpitalnym

·         operator dźwigów : dźwigi budowlane towarowe oraz wyciągi towarowe, przewoźne i przenośne, wyciągi statków

Oferta szkoleń na konserwatorów urządzeń transportu bliskiego

Szkolenia:

·         konserwator wózków widłowych i ładowarek teleskopowych

·         konserwator podestów ruchomych

·         konserwator żurawi samojezdnych i żurawi przenośnych typu HDS

·         konserwator suwnic

·         konserwator burt samowyładowczych

Więcej szczegółów dostępnych pod linkiem https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/.

Zapraszamy!

czwartek, 26 sierpnia 2021

Dźwigi towarowo-osobowe szkolenie

 

Dźwigi towarowo-osobowe szkolenie

Do obsługi dźwigów towarowo-osobowych niezbędne jest posiadanie uprawnień wydanych przez UDT. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. 2019 poz. 1008) okres ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego dotyczącego obsługi dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym i dźwigów szpitalnych wynosi 10 lat. Aby zdobyć takie zaświadczenie należy zdać egzamin przed komisją UDT. Jeśli jesteś zainteresowany poszerzeniem swoich kwalifikacji zawodowych i zdobyciem uprawnień do obsługi tego rodzaju urządzeń technicznych zapraszamy na nasze szkolenie na dźwigi towarowe i towarowo-osobowe :

https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/kurs-dzwigi-towarowo-osobowe/Tematyka kursu na dźwigi towarowo-osobowe

Podczas szkolenia z obsługi dźwigów towarowo - osobowych kursanci poznają m.in. budowę i podstawowe parametry dźwigów, obowiązki i zadania obsługującego windy, jak również zasady bezpiecznej pracy przy obsłudze tego typu urządzeń technicznych. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy bhp. Zajęcia teoretyczne i praktyczne mają charakter multimedialny, instruktorzy dzielą się na nich swoim doświadczeniem i solidnie przygotowują do egzaminu UDT. Zajęcia zazwyczaj odbywają się w firmie u klienta na terenie Całej Polski (dojazd gratis) lub na naszej hali szkoleniowej w Łodzi.

Zajęcia prowadzone są dla dużych grup ale także dla klientów indywidualnych.

Wszystkie szczegóły dostępne są na naszej stronie: https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/kurs-dzwigi-towarowo-osobowe/.

Szkolenia udt dla operatorów i konserwatorów

Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową obejmującą szkolenia udt z zakresu obsługi i konserwacji UTB. Szkolenia składają się z części praktycznej i teoretycznej. Zajęcia dopasowujemy do grafiku kursanta. Kursantom oferujemy nielimitowaną liczbę godzin praktycznych. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie multimedialnych wykładów i instruktażu wykładowcy. Egzamin i szkolenie organizujemy na naszej hali szkoleniowej lub na terenie firmy klienta w całej Polsce.

Szkolenia prowadzą sprawdzeni operatorzy, konserwatorzy i specjaliści bhp udzielający się w branży dźwignicowej. Posiadają niezbędne kwalifikacje pedagogiczne i uprawnienia zawodowe oraz niezbędną wiedzę z zakresu obsługi, konserwacji i napraw urządzeń magazynowych.

 Zapraszamy do zapisów telefonicznych po numerem 737-466-887 lub  mailowych.

środa, 4 sierpnia 2021

Wózki widłowe a ryzyko wywrócenia się urządzenia

 

Wózki widłowe a ryzyko wywrócenia się urządzenia

Praca na wózku widłowym wiąże się z ryzykiem utraty stateczności maszyny, co może skutkować wywróceniem się wózka. Ryzyko wystąpienia takiej sytuacji może wystąpić zarówno w trakcie jazdy, jak i podczas podnoszenia czy przewożenia ładunku. Na stateczność wózka widłowego wpływ mają m.in. waga wózka widłowego, moc silnika, rozłożenie ładunku czy zawieszenie osi czy resorów. Szczegółowe informacje dotyczące stateczności wózka widłowego znjadziecie w jednym z naszych wpisów:

„Kiedy wózek widłowy może się przewrócić? czyli o (nie) stateczności wózka”

(https://awans-bhp-lodz.blogspot.com/2016/09/kiedy-wozek-widowy-moze-sie-przewrocic.html)Wyposażenie wózka widłowego a ryzyko wywrócenia się

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy  podkreśla znaczenie odpowiedniego wyposażenia danego wózka widłowego w kontekście możliwości przeciwdziałania wywróceniu się wózka bądź zminimalizowania negatywnych skutków takiego wypadku.  Zgodnie z § 22. zawartym w trzecim rozdziale rozporządzenia („Minimalne wymagania dotyczące maszyn”):

„§ 22. Wózki podnośnikowe, na których znajdują się  pracownicy, przystosowuje się bądź wyposaża w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko związane z wywróceniem się tych wózków, w szczególności poprzez:

1) zainstalowanie obudowy (kabiny) dla kierującego lub

2) konstrukcję zapobiegającą wywróceniu się, lub

 3) konstrukcję zapewniającą dostateczną wolną przestrzeń między podłożem i określonymi częściami wózka widłowego dla przewożonych pracowników, na wypadek wywrócenia się, lub

 4) konstrukcję zabezpieczającą pracownika znajdującego się na miejscu kierowcy, aby nie został przygnieciony przez części wywracającego się wózka podnośnikowego.”

Oczywiście na stateczność wózka widłowego wpływa szereg czynników, m.in. stan dróg przejazdowych, podłoża, przestrzeganie ogólnych zasad bhp. Może okazać się również, że zawiodą umiejętności operatora. Wówczas kluczowe w łagodzeniu skutków wypadku może okazać się wyposażenie wózka widłowego i przystosowanie jego konstrukcji do minimalizacji ryzyka związanego z wywróceniem się wózka.

Szkolenia na wózki widłowe z egzaminem UDT

Zapraszamy na profesjonalne szkolenia z obsługi wózków widłowych zakończone egzaminem UDT. Zapewanimy doświadczoną kadrę szkoleniową, realizację programu uzgodnionego z UDT, oraz kompleksową organizację egzaminu. Szczegóły pod linkiem:

https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/

Jednocześnie przypominamy, że ze względu na panującą epidemię koronawirusa wprowadziliśmy dodatkowe zasady bezpieczeństwa, dzięki którym możliwe jest przeprowadzenie szkoleń i egzaminów UDT.

czwartek, 1 lipca 2021

Szkolenia wakacyjne z Awans B.H.P.

 

Szkolenia wakacyjne z Awans B.H.P.

Jak co roku chcemy zaprosi ć Was na szkolenia z zakresu UTB oraz szkolenia elektryczne organizowane przez nas w okresie wakacyjnym. To dobra inwestycja w rozwój swoich umiejętności i poszerzenie kwalifikacji, która może przełożyć się na późniejsze benefity zawodowe.Szkolenia UDT w okresie wakacyjnym

Bazą naszej oferty szkoleniowej są szkolenia UDT. Przygotowujemy do zawodu przyszłych operatorów oraz konserwatorów urządzeń transportu bliskiego. Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez doświadczonych Instruktorów, wieloletnich operatorów i konserwatorów UTB. Każdy kurs zakończony jest organizowanym przez nas egzaminem UDT, dzięki któremu nasi kursanci mogą zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu operatora bądź konserwatora danego rodzaju urządzeń technicznych. Naszym kursantom zapewniamy elastyczny grafik zajęć oraz nielimitowaną liczbę godzin praktycznych.

Jakie szkolenia dla operatorów UDT znajdziecie w naszej ofercie?

Z Awans B.H.P. możecie ukończyć  kurs na:

- operatora wózka widłowego specjalizowanego ze zmiennym wysięgiem (ładowarka teleskopowa) i wózka z ładunkiem unoszonym wraz z operatorem

- operatora wózków widłowych jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych

- operatora wózków widłowych ręcznie prowadzonych i zdalnie sterowanych.

- operatora podestów : podesty ruchome przejezdne wolnobieżne, podesty ruchome samojezdne montowane na pojeździe, podesty ruchome przewoźne

- operatora podestów : podesty ruchome wiszące, podesty ruchome masztowe, podesty ruchome stacjonarne

- operatora  suwnic : suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki

- operatora suwnic : suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) oraz wciągniki i wciągarki

- operatora żurawi : żuraw samojezdny i  żuraw przenośny typu HDS

- operatora dźwigów : dźwigi towarowe ze sterowaniem ręcznym i szpitalnym

- operatora dźwigów : dźwigi budowlane towarowe oraz wyciągi towarowe, przewoźne i przenośne, wyciągi statków.

Więcej pod linkiem: https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/

Jakie szkolenia dla konserwatorów  UDT znajdziecie w naszej ofercie?

Oferujemy szkolenia konserwacji urządzeń magazynowych zakończone egzaminem UDT:

- konserwator wózków widłowych i ładowarek teleskopowych

- konserwator podestów ruchomych

- konserwator żurawi samojezdnych i żurawi przenośnych typu HDS

- konserwator suwnic

- konserwator burt samowyładowczych.

Uprawnienia G1, G2, G3 – zdobądź jeszcze w te wakacje!

Jak wspomnieliśmy na samym początku, zapraszamy również na szkolenia elektryczne, energetyczne i gazowe po których otrzymasz uprawnienia G1, G2, G3 wydawane przez SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich). Uprawnienia SEP można zdobyć odbywając jeden z trzech prowadzonych przez nas kursów i zdając egzamin przed komisją SEP. Organizujemy kursy i egzaminy na naszej hali szkoleniowej w Łodzi lub w siedzibie firmy klienta w całej Polsce.

Szczegóły: https://awans-bhp.pl/uprawnienia-g1-g2-g3/

Zapraszamy!