sobota, 27 lutego 2021

Prace szczególnie niebezpieczne

 

Prace szczególnie niebezpieczne

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy między innymi zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Maksymalne bezpieczeństwo musi być zapewnione również w przypadku wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Szczególnie niebezpiecznych – czyli jakich? O tym w dzisiejszym wpisie.
Jakie rodzaje pracy należy zaliczyć do prac szczególnie niebezpiecznych?

Jak możemy przeczytać w publikacji „ABC BHP Informator dla pracodawców” J. Chojnacki, G. Jarosiewicz: „Prace szczególnie niebezpieczne to takie, gdzie ryzyko wypadkowe, ze względu na ich specyfikę, stosowane materiały niebezpieczne, warunki miejscowe wykonywania, jest większe niż przy pracach innego rodzaju.” Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650, z późn. zm.):

„§ 80. Prace szczególnie niebezpieczne

1.       Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w niniejszym rozdziale, oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.”

W związku z powyższym do prac szczególnie niebezpiecznych należy zaliczyć m.in.:

- roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,

- prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,

- prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,

-  prace na wysokości.

Jakie są obowiązki pracodawcy w przypadku wykonywania prac niebezpiecznych?

Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem pracodawca ma obowiązek ustalić i aktualizować wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie oraz określić wymagania bhp przy ich wykonywaniu. Zgodnie z § 81 pracodawca musi zapewnić:

„1) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;
2) odpowiednie środki zabezpieczające;
3) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:
a) imienny podział pracy,
b) kolejność wykonywania zadań,
c) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.”

Dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych mogą mieć jedynie osoby upoważnione i odpowiednio przeszkolone.

Usługi bhp dla firm

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą usług bhp dla firm. Oprócz szkoleń bhp oferujemy szereg dodatkowych usług wchodzących w skład kompleksowej opieki bhp dla firm i placów budowy. Szczegóły pod linkiem: https://awans-bhp.pl/szkolenia-bhp/uslugi-bhp-dla-firm/

Zapraszamy.

 


sobota, 20 lutego 2021

Szkolenia dla pilarzy - wszystko co musisz wiedzieć

 

Szkolenia dla pilarzy - wszystko co musisz wiedzieć

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że do obsługi piły spalinowej pracodawca powinien dopuścić jedynie te osoby, które przeszły odpowiednie szkolenie z tego zakresu. Mówi o tym  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. nr 161 poz 11410):

"Do pracy z użyciem pilarki dopuścić można wyłącznie pracowników, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie."

Dziś zatem kilka słów na temat tego, jak takie szkolenie u nas przebiega i czemu warto ukończyć je pod okiem naszych instruktorów.Szkolenie operatora pilarki – przebieg szkolenia

Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne zniżki i ciekawe pakiety. Kurs dla pilarzy adresujemy zarówno do pojedynczych klientów, jaki i większych zorganizowanych grup. Nasi Instruktorzy organizowali szkolenia m.in. dla: Ochotniczych Straży Pożarnych, Leśnictw i Nadleśnictw  czy inwestorów prywatnych.

Naszym celem jest profesjonalne przygotowanie operatorów pilarek spalinowych do bezpiecznego wykonywania powierzonych im zadań. Na naszym kursie uczestnicy dowiedzą się między innymi jakie są techniki okrzesywania, poznają budowę piły spalinowej, dowiedzą się, jakich olejów i smarów należy używać do konserwacji piły oraz zapoznają się z niezbędnymi wiadomościami z zakresu bezpiecznej eksploatacji tego urządzenia.

Część praktyczna, zgodnie z wymaganiami, składa się zajęć w terenie przy użyciu piły spalinowej. Podczas tej części szkolenia kursanci poznają technikę ścinki i obalania drzew, okrzesywania i przerzynki. Nasi instruktorzy zaprezentują również, jak bezpiecznie obsługiwać i konserwować piłę spalinową.

Kurs organizujemy zarówno na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi na ulicy Brukowej 23, jak i na terenie firmy klienta (na terenie całej Polski). Po ukończonym szkoleniu kursant otrzymuje komplet dokumentów – zaświadczenie o ukończonym szkoleniu  w języku polskim i angielskim razem z opisanym programem szkolenia. Zaświadczenie ważne jest na terenie Unii Europejskiej.

Więcej szczegółów na temat szkolenia z obsługi piły spalinowej znajdziecie na naszej stronie internetowej:

https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/kurs-obsluga-pilarek/

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, a w przypadku pytań prosimy dzwonić pod numer telefonu 737 466 886

 

 

sobota, 13 lutego 2021

Uprawnienia elektryczne, energetyczne, gazowe - jak wygląda egzamin kwalifikacyjny?

 

Uprawnienia elektryczne, energetyczne, gazowe - jak wygląda egzamin kwalifikacyjny?

W poprzednim wpisie przypomnieliśmy, jakim zakresem wiedzy powinien wykazać się kandydat, który chce zdobyć uprawnienia elektryczne, energetyczne bądź gazowe w zakresie eksploatacji bądź dozoru. Dziś skupimy się na tym, jak wygląda procedura egzaminacyjna.Kto może przeprowadzać egzaminy elektryczne, gazowe, energetyczne?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci egzaminy kwalifikacyjne przeprowadzają komisje kwalifikacyjne na wniosek osoby zainteresowanej albo na wniosek pracodawcy zatrudniającego te osoby. Komisje kwalifikacyjne powoływane są:

„1) u przedsiębiorcy zatrudniającego co najmniej 200 osób wykonujących prace, o których mowa w § 5 ust. 1, [eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci]

2) przy stowarzyszeniach naukowo-technicznych, jeżeli statuty tych stowarzyszeń zawierają postanowienia określające zakres wykonywanej działalności na rzecz gospodarki energetycznej,

3) w jednostkach podległych właściwym ministrom lub Szefom Agencji, o których mowa w art. 54 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne

— na ich wniosek” [§ 12. 1]

Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, członków oraz sekretarza. Egzamin przeprowadza zespół egzaminacyjny, który powinien być złożony z co najmniej 3 osób wyznaczonych przez przewodniczącego komisji.

Jak wygląda egzamin na uprawnienia elektryczne?

Egzamin ma formę ustną. Zgodnie z rozporządzeniem „Szczegółową tematykę egzaminu ustala Komisja i powiadamia pisemnie osoby ubiegające się o potwierdzenie kwalifikacji, co najmniej 14 dni przed wyznaczoną datą egzaminu.”

Co ważne o wyniku egzaminu decydują członkowie zespołu większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego.

Z egzaminu sporządza się protokół, w którym odnotowuje się wynik egzaminu. Jeśli dana osoba otrzyma wynik pozytywny z egzaminu to w terminie 14 dni od dnia egzaminu otrzyma świadectwo kwalifikacyjne. W przypadku negatywnego wyniki z egzaminu, osoba zainteresowana może ponownie przystąpić do egzaminu – konieczne będzie jednak ponowne uiszczenie opłaty oraz złożenie stosownego wniosku.       

Uprawnienia G1, G2, G3 wydawane przez SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) - szkolenie

Wszystkich, którzy są zainteresowani poszerzeniem swoich kwalifikacji i zdobyciem uprawnień elektrycznych, energetycznych bądź gazowych zapraszamy na nasze szkolenia prowadzone przez doświadczonych profesjonalistów. Szczegóły dotyczące szkolenia pod linkiem https://awans-bhp.pl/uprawnienia-g1-g2-g3/

Przypominamy również, że istnieje możliwość zdobycia uprawnień G1, G2 i G3 bez wychodzenia z domu – wystarczy skorzystać z naszej oferty szkoleń online. Szczegóły pod linkiem https://awans-bhp.pl/szkolenia-energetyczne-online-uprawnienia-g1-g2-g3/

Zapraszamy!

sobota, 6 lutego 2021

Zakres wiedzy wymagany do uzyskania uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowych

 

Zakres wiedzy wymagany do uzyskania uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowych

W ostatnim wpisie przypomnieliśmy przy eksploatacji których urządzeń, instalacji i sieci wymagane jest posiadanie stosownych kwalifikacji. Dziś wskażemy, jakim zakresem wiedzy muszą wykazać się osoby ubiegające się o uprawnienia do dozoru bądź eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.

Wszystkie niezbędne informacje na ten temat znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.Jaką wiedzę muszą posiadać osoby, które chcę zajmować się eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci?

Należy pamiętać, że inne wymagania stawiane są osobom pracującym na stanowiskach eksploatacji, a inne osobom pracującym na stanowiskach dozoru. Zgodnie z paragrafem 6 omawianego rozporządzenia:

„§ 6. Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, powinny wykazać się wiedzą z zakresu:

1) na stanowiskach eksploatacji:

a) zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,

b) zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

c) zasad i warunków wykonywania prac kontrolno- -pomiarowych i montażowych,

d) zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,

e) instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska;”

zaś

„ 2) na stanowiskach dozoru:

a) przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

b) przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,

 c) przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

 d) przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,

e) przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,

 f) zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,

g) zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,

h) zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.”

Uprawnienia G1, G2, G3 wydawane przez SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) - szkolenie

Wszystkich, którzy są zainteresowani poszerzeniem swoich kwalifikacji i zdobyciem uprawnień elektrycznych, energetycznych bądź gazowych zapraszamy na nasze szkolenia prowadzone przez doświadczonych profesjonalistów. Szczegóły dotyczące szkolenia pod linkiem https://awans-bhp.pl/uprawnienia-g1-g2-g3/

Przypominamy również, że istnieje możliwość zdobycia uprawnień G1, G2 i G3 bez wychodzenia z domu – wystarczy skorzystać z naszej oferty szkoleń online. Szczegóły pod linkiem https://awans-bhp.pl/szkolenia-energetyczne-online-uprawnienia-g1-g2-g3/

Zapraszamy!

niedziela, 31 stycznia 2021

Przy eksploatacji których urządzeń, instalacji i sieci wymagane jest posiadanie kwalifikacji? Uprawnienia elektryczne, energetyczne, gazowe

 

Przy eksploatacji których urządzeń, instalacji i sieci wymagane jest posiadanie kwalifikacji?
Uprawnienia elektryczne, energetyczne, gazowe

Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci muszą posiadać  odpowiednie kwalifikacje (poza kilkoma wyjątkami) weryfikowane przez komisje kwalifikacyjne. W kolejnych postach przybliżymy jakim zakresem wiedzy powinny wykazać się osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, na jakich zasadach powoływane są komisje egzaminacyjne oraz jak przebiega egzamin. Dziś skupimy się na przypomnieniu informacji, przy eksploatacji których urządzeń, instalacji i sieci wymagane jest posiadanie kwalifikacji przyznawanych przez specjalnie powołane komisje egzaminacyjne.Przy eksploatacji których urządzeń, instalacji i sieci wymagane jest posiadanie kwalifikacji?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030890828 , a dokładniej w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Urządzenia, instalacje i sieci podzielone zostały na 3 grupy:

„Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

1)urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

3) urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;

4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;

5) urządzenia elektrotermiczne;

6) urządzenia do elektrolizy;

7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

8) elektryczna sieć trakcyjna;

9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;

11) urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;

12) urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

 

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

1)kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe , o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;

3) turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

4) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;

5) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;

6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;

7) sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;

8) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;

9) piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;

10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;

11) urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;

12) urządzenia ratowniczo0gaśnicze i ochrony granic.

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

1)      Urządzenia do produkcji paliwa gazowych, generatory gazu;

2)      Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;

3)      urządzenia do magazynowania paliw gazowych;

4)      sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)

5)       sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);

6)      Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;

7)      Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;

8)      Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;

9)      Turbiny gazowe;

10)   Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.”

 

Przy eksploatacji których urządzeń i  instalacji nie są  wymagane  uprawnienia w zakresie obsługi?

Zgodnie z § 4. omawianego rozporządzenia:

„Nie wymaga się potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących: 1) urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi; 2) urządzenia lub instalacje cieplne o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW.”

Uprawnienia G1, G2, G3 wydawane przez SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) - szkolenie

Wszystkich, którzy są zainteresowani poszerzeniem swoich kwalifikacji i zdobyciem uprawnień elektrycznych, energetycznych bądź gazowych zapraszamy na nasze szkolenia prowadzone przez doświadczonych profesjonalistów. Szczegóły dotyczące szkolenia pod linkiem https://awans-bhp.pl/uprawnienia-g1-g2-g3/

Przypominamy również, że istnieje możliwość zdobycia uprawnień G1, G2 i G3 bez wychodzenia z domu – wystarczy skorzystać z naszej oferty szkoleń online. Szczegóły pod linkiem https://awans-bhp.pl/szkolenia-energetyczne-online-uprawnienia-g1-g2-g3/

Zapraszamy!

sobota, 23 stycznia 2021

Środki ochrony indywidualnej – definicja, rodzaje, obowiązki pracodawcy

 

Środki ochrony indywidualnej – definicja, rodzaje, obowiązki pracodawcy

W dzisiejszym wpisie skupimy się na zagadnieniu dotyczącym zapewnienia pracownikom  środków ochrony indywidualnej. Dostarczenie pracownikowi tego typu wyposażenia jest bowiem jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Mówi o tym kodeks pracy:

Art. 2376. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.”


 

Czym zatem są środki ochrony indywidualnej?

Obszerną definicję znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173). Zgodnie z § 3 pod pojęciem środków ochrony indywidualnej należy rozumieć:

„urządzenia lub wyposażenie przewidziane do noszenia bądź trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub zdrowie.”

Co ważne, środki ochrony indywidualnej powinny:

„§ 7.1 (…) zapewnić wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami;

2. być zaprojektowane oraz wykonane zgodnie z wymaganiami ergonomii w taki sposób, aby w przewidywanych warunkach używania, do których są przeznaczone, użytkownik mógł normalnie wykonywać wszystkie czynności w przypadku zagrożenia, korzystając równocześnie z odpowiedniej ochrony na możliwie najwyższym osiągalnym poziomie.”

Należy podkreślić, że każdy środek ochrony indywidualnej powinien być wyposażony przez producenta bądź jego upoważnionego przedstawiciela w instrukcję użytkowania. Instrukcja ta powinna zawierać m.in. informacje dotyczące zalecanych środków czyszczących, konserwujących czy dezynfekujących, skuteczność ochrony, datę ważności lub okres trwałości środka, objaśnienie oznaczeń.

Rodzaje środków ochrony indywidualnej

Zgodnie z publikacją „ABC BHP. Informator dla pracodawców” Jakub Chojnicki, Grażyna Jarosiewicz, Warszawa 2019, Państwowa Inspekcja Pracy, do środków ochrony indywidualnej możemy zaliczyć m.in.:

- odzież ochronną (ochraniacze brzucha czy klatki piersiowej)

- środki ochrony kończyn (np. obuwie ochronne, ochraniacze kolan, łokci)

- głowy – hełmy;

- twarzy i oczu – okulary ochronne;

- słuchu – nauszniki;

- układu oddechowego np. gazoszczelne kombinezony;

- środki chroniące przed upadkiem z wysokości.

Kto ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej?

Zgodnie z kodeksem pracy to pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej, jak również odzieży i obuwia roboczego przyznawanych pracownikowi na danym stanowisku pracy. Decyzja w tej sprawie powinna być poprzedzona konsultacjami z pracownikami lub ich przedstawicielami, a ustalenia zapisane w regulaminie pracy bądź innym akcie wewnątrzzakładowym.

Należy pamiętać, że pracodawca nie może dopuści pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej przewidzianych na danym stanowisku. Po stronie pracodawcy spoczywa również obowiązek zapewnienia konserwacji, odpylania, odkażania i prania tychże środków. „Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika.” [k.p. art. 2379 § 3.]

Usługi bhp dla firm

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą usług bhp dla firm. Oprócz szkoleń bhp oferujemy szereg dodatkowych usług wchodzących w skład kompleksowej opieki bhp dla firm i placów budowy. Szczegóły pod linkiem: https://awans-bhp.pl/szkolenia-bhp/uslugi-bhp-dla-firm/

Zapraszamy.

 

 

sobota, 16 stycznia 2021

Oferta usług z zakresu bhp i branży urządzeń transportu bliskiego w 2021 roku

 

Oferta usług z zakresu bhp i branży urządzeń transportu bliskiego w 2021 roku

W jednym z ostatnich postów pisaliśmy o ofercie szkoleniowej przygotowanej dla naszych kursantów na 2021 rok [http://awans-bhp-lodz.blogspot.com/2021/01/szkolenia-udt-w-2021-roku.html]. Wśród nowych możliwości pojawiły się m.in. szkolenia hybrydowe z teorią online. Dziś przedstawimy krótko naszą ofertę usługową przygotowaną dla firm na terenie całej Polski na 2021 rok.Wyliczanie resursu urządzeń w 2021 roku

Określenie stopnia wykorzystania resursu odnosi się do wszystkich urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu. Obowiązek  obliczenia resursu oraz rejestracji przebiegu eksploatacji urządzenia wprowadza  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Jak się okazuje obliczenie resursu danego urządzenia nie jest taką prostą sprawą. Wymaga znajomości specyfiki pracy urządzeń transportu bliskiego, wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego, znajomości odpowiednich norm i przepisów prawnych, znajomości mechaniki, hydrauliki i elektryki urządzeń transportu bliskiego. Na szczęście eksploatujący nie musi sam podejmować się tego zadania - działania związane z określeniem resursu oraz oceną stanu technicznego może zlecić kompetentnej osobie.

Awans B.H.P. zaprasza do skorzystania z oferty wyliczania resursu urządzeń transportu bliskiego. Zapewniamy profesjonalną realizację usługi przez wieloletniego specjalistę od urządzeń transportu bliskiego. Ponadto, jak informujemy na naszej stronie istnieje możliwość zlecenia wyliczenia resursu urządzenia na odległość [https://awans-bhp.pl/resurs-obliczanie-i-szkolenia/ ] :

 „Dla osób, które wolą jednorazowo wyliczyć resurs dla urządzenia mamy szybkie i profesjonalne rozwiązanie. Nasz konserwator urządzeń i specjalista od resursu UDT wylicza resurs urządzenia na podstawie specjalnego wywiadu i przesłanych informacji przez klienta.”

Konserwacja urządzeń UDT  w 2021 roku

Wśród naszej propozycji usług z zakresu branży urządzeń transportu bliskiego przygotowaliśmy również kompleksową konserwację utb – wózków widłowych, podestów, ładowarek czy HDS-ów.  W ramach naszej usługi zapewniamy pełen przegląd konserwatorski, sporządzenie kompleksowej dokumentacji konserwatorskiej, naprawę urządzenia bądź usunięcie usterek, doradztwo w eksploatacji urządzenia oraz przygotowanie do przeglądu i inne prace związane z konserwacją i przygotowaniem do prawidłowej eksploatacji urządzenia. Szczegóły dostępne pod linkiem: https://awans-bhp.pl/przeglady-konserwatorskie/

Usługi BHP dla firm w 2021 roku

Podstawą naszej oferty usługowo-szkoleniowej obok kursów i usług z zakresu urządzeń transportu bliskiego są również usługi i szkolenia bhp. Oferujemy:

·         Porady dotyczące przepisów BHP i UDT

·         Szkolenia BHP – wstępne i okresowe

·         Programy szkoleń BHP

·         Sporządzanie oceny ryzyka zawodowego

·         Sporządzanie dokumentacji powypadkowej

·         Sporządzanie IBWR – Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót

·         Sporządzanie prezentacji BHP

·         Sporządzanie BIOZ – Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

·         Kursy Pierwszej Pomocy

·         Audyty BHP

·         Ogólną Opiekę BHP firm lub placów budowy

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą usług bhp dla firm dostępną pod linkiem:

https://awans-bhp.pl/szkolenia-bhp/uslugi-bhp-dla-firm/

Działamy na terenie całej Polski.

Zapraszamy!