sobota, 10 kwietnia 2021

Ręczne przemieszczanie przedmiotów przez pracownika zasady bhp

Ręczne przemieszczanie przedmiotów przez pracownika zasady bhp

W dzisiejszym wpisie przypomnimy, jakie są obowiązujące normy dotyczące masy przemieszczanych przedmiotów przez jednego pracownika. Wszystkie wytyczne dotyczące tego tematu znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym  ( Dz.U. 2018 poz. 1139).Jaka jest dopuszczalna waga przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika?

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych kobieta może podnieść i przenieść samodzielnie przedmiot o masie nie przekraczającej 12 kg przy pracy stałej oraz 20 kg w przypadku pracy dorywczej. Jeśli chodzi o mężczyzn normy te są nieco wyższe – mężczyzna może podnieść i przenieść przedmiot o wadze nie przekraczającej 30 kg przy pracy stałej, a w przypadku pracy dorywczej wartość ta zwiększa się do 50 kg.

Nieco inaczej przedstawiają się normy dotyczące podnoszenia przez jednego pracownika przedmiotów na wysokość powyżej obręczy barkowej. W przypadku kobiet waga tych przedmiotów nie może przekraczać 8 kg przy pracy stałej i 14 kg przy pracy dorywczej, zaś w przypadku mężczyzn – 21 kg przy pracy stałej i 35 kg przy pracy dorywczej.

W rozporządzeniu znajdziemy również wytyczne dotyczące transportowania materiałów na dalsze odległości oraz po schodach i innych nierównych powierzchniach. Zgodnie z dokumentem:

„§ 13.3. Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika na odległość przekraczającą 25 metrów, masa przenoszonych przedmiotów nie może przekraczać:

1) dla kobiet – 12 kg,

2) dla mężczyzn – 30 kg.

4. Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, których maksymalny kąt nachylenia nie przekracza 30° , a wysokość przekracza 4 metry, niezależnie od odległości, na jaką przedmioty są przenoszone, to masa tych przedmiotów nie może przekraczać:

1) dla kobiet – 12 kg,

2) dla mężczyzn – 30 kg.

5. Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30° , a wysokość przekracza 4 metry, niezależnie od odległości, na jaką przedmioty są przenoszone, to masa tych przedmiotów nie może przekraczać:

1) dla kobiet – 8 kg przy pracy stałej oraz 12 kg przy pracy dorywczej,

2) dla mężczyzn – 20 kg przy pracy stałej oraz 30 kg przy pracy dorywczej.”

Usługi BHP dla firm, szkolenia okresowe bhp pracowników

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą  usług BHP adresowaną do firm na terenie całej Polski. Oprócz szkoleń okresowych, wstępnych i specjalistycznych BHP – oferujemy pełną, kompleksową opiekę BHP dla firm i placów budowy : między innymi audyty BHP, sporządzanie dokumentacji BHP, sporządzenie IBWR, BIOZ, dokumentacji powypadkowej.

Szczegóły pod linkiem: Usługi BHP dla firm | Awans BHP Kursy Szkolenia Uprawnienia UDT (awans-bhp.pl) .

Zapraszamy!

 

 

sobota, 27 marca 2021

Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne na budowie

 

Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne na budowie

W dzisiejszym wpisie kilka słów na temat użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych na budowie. Wytyczne dotyczące tego zagadnienia znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).Jakie wymagania muszą spełniać instalacje elektryczne na terenie budowy?

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy, tak samo zresztą jak w każdym innym miejscu, muszą być tak zaprojektowane, wykonane i użytkowane, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego czy wybuchowego. Muszą również chronić pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym [§53.1.]. Wybór materiałów i urządzeń ochronnych w instalacjach elektrycznych powinny być dostosowane do typu, rodzaju oraz mocy rozdzielanej energii, warunków zewnętrznych oraz co ważne do poziomu kwalifikacji osób mających dostęp do instalacji.

Należy również pamiętać, aby rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego były zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Kto może sprawdzać i przeprowadzać konserwację instalacji i urządzeń elektrycznych na budowie?

Zgodnie z §54 rozporządzenia „Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.”

Jakie odległości muszą być zachowane między stanowiskami pracy i urządzeniami budowlanymi a liniami elektroenergetycznymi?

Należy pamiętać, że stanowiska pracy, składowiska materiałów oraz urządzenia budowlane nie mogą być umieszczone bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi. Ponadto muszą zachować odpowiedni odstęp od tych linii, który wynosi stosownie (licząc w poziomie od skrajnych przewodów):

- 3 m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV;

- 5 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV;

- 10 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV;

- 15 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV;

- 30 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.

Jeśli zaszłaby jednak konieczność wykonania robót budowlanych przy użyciu urządzenia technicznego bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, należy ustalić bezpieczne warunki pracy z jej użytkownikiem. Ponadto wszystkie urządzenia ruchome, jak np. żurawie samojezdne, powinny być wyposażone w sygnalizator napięcia, który zadziała w momencie zbliżenia się urządzenia na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych.

Kontrola stanu urządzeń elektrycznych na budowie

Stacjonarne urządzenia elektryczne użytkowane na budowie muszą przechodzić okresowe kontrole. Upoważnione osoby powinny wykonywać je co najmniej raz w miesiącu. Stan i oporność izolacji urządzeń elektrycznych należy sprawdzać co najmniej dwa razy w roku oraz przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych, przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie to nie było użytkowane przez ponad miesiąc oraz przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

Naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych należy odnotowywać w książce konserwacji urządzeń.

Oświetlenie placu budowy

Ostatnim poruszanym zagadnieniem  będzie oświetlenie palcu budowy. Zgodnie z omawianym rozporządzeniem miejsca wykonywania robót, drogi na terenie budowy oraz dojścia i dojazdy muszą być odpowiednio oświetlone. „Żurawie, maszty oraz inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny posiadać oświetlenie pozycyjne” [§60.2.]

Ponadto [§60]:

„ 3. Punkty świetlne rozmieszcza się w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy.

4. Słupy z punktami świetlnymi na drogach znajdujących się na terenie budowy należy rozmieścić wzdłuż dróg i na ich skrzyżowaniach. Na łukach dróg, przy jednostronnym oświetleniu, słupy należy ustawiać po zewnętrznej stronie łuku”.

Uprawnienia G1, G2, G3

Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień G1, G2 lub G3 zapraszamy na kursy elektryczne, energetyczne i gazowe.

Uprawnienia te można zdobyć odbywając jeden z trzech prowadzonych przez nas kursów i zdając egzamin przed komisją SEP. Organizujemy kursy i egzaminy na naszej hali szkoleniowej w Łodzi lub w siedzibie firmy klienta w całej Polsce. Szczegóły pod linkiem:

Uprawnienia G1, G2, G3 – Awans BHP Kursy Szkolenia Uprawnienia UDT (awans-bhp.pl)

Zapraszamy!

sobota, 20 marca 2021

Ruchome podesty robocze na budowie

 

Ruchome podesty robocze na budowie

W ostatnim poście pisaliśmy na temat eksploatacji urządzeń technicznych i innych maszyn na budowie. Dziś skupimy się na ruchomych podestach roboczych.

Podobnie jak w przypadku pierwszego zagadnienia bazować będziemy na  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).Ruchome podesty robocze – podstawowe zasady użytkowania na budowie

Omówienie podstawowych zasad użytkowania ruchomych podestów roboczych na budowie należy zacząć od podkreślenia podstawowej zasady – należy upewnić się, czy dany podest wykonany został zgodnie z dokumentacją producenta (bądź też projektem indywidualnym) oraz czy monterzy zajmujący się montażem ruchomych podestów roboczych na placu budowy posiadają wymagane uprawnienia. Należy pamiętać, że montaż, eksploatacja i demontaż ruchomych podestów roboczych, usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne tylko wtedy, jeśli linie znajdują się poza strefą niebezpieczną. W przeciwnym wypadku przed rozpoczęciem pracy napięcie w liniach napowietrznych musi zostać wyłączone.

Podesty powinny by wyposażone w tablicę informacyjną, zawierającą imię i nazwisko osoby która dokonała montażu oraz informacje na temat dopuszczalnego obciążenia.

Jakie wymagania powinien spełniać ruchomy podest roboczy?

Przede wszystkim ruchome podesty robocze powinny [§112 rozporządzenia]:

„1) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;

2) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;

3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;

4) zapewnić możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku;

5) posiadać poręcz ochronną (…);

6) podsiadać piony komunikacyjne”.

Kiedy zabroniona jest eksploatacja ruchomych podestów roboczych?

Zgodnie z §123 rozporządzenia montaż, eksploatacja i demontaż ruchomych podestów roboczych są zabronione:

-  o zmroku – jeśli nie zapewniono oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność;

- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;

- w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s.

Podstawowe zasady użytkowania ruchomych podestów roboczych

Wejście na i zejście z pomostu podestu może nastąpić tylko w momencie, kiedy pomost znajduje się najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia. Podest musi być wyposażony w zabezpieczenia.

Na pomoście podestu nie może przebywać jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja.

Należy pamiętać, że nie wolno zostawiać na pomoście podestu materiałów i innych wyrobów po zakończeniu pracy. Zabronione jest również w trakcie przebywania na pomoście podestu wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie przedmiotów po jednej stronie podestu oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego.

Nie wolno również łączyć ze sobą dwóch sąsiednich podestów i przechodzić z jednego na drugi.

Należy pamiętać również o obowiązku zapewnienia odpowiedniej kontroli urządzenia. Podesty powinny być sprawdzane przez upoważnione osoby zawsze po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpiecznego wykonywania pracy. Ponadto należy sprawdzić stan podestu każdorazowo po przerwie roboczej dłuższej niż 10 dni oraz okresowo nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Nie wolo wykonywać pracy w czasie burzy oraz przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s – pracę należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed przemieszczaniem się urządzenia.

W przypadku braku prądu elektrycznego przez dłuższy czas, pomost podestu znajdujący się w górze nalży opuścić za pomocą ręcznego urządzenia.

Szkolenia na podesty z egzaminem UDT

Wszystkich, którzy chcą zdobyć uprawnienia do obsługi podestów ruchomych – przejezdnych, samojezdnych montowanych na pojeździe oraz przewoźnych zapraszamy na nasze szkolenia dla operatorów tego rodzaju urządzeń transportu bliskiego. Szkolenia zakończone są egzaminem UDT, dzięki któremu można zdobyć uprawnienia do obsługi podestów ważne na terenie całej Polski. Szczegóły oferty po linkiem: Kurs na podesty | Awans BHP Kursy Szkolenia Uprawnienia UDT (awans-bhp.pl)

Zapraszamy!


sobota, 13 marca 2021

Urządzenia techniczne na budowie

 

Urządzenia techniczne na budowie

W dzisiejszym wpisie kilka słów na temat eksploatacji urządzeń technicznych i innych maszyn na budowie. Wytyczne dotyczące tego zagadnienia znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).Urządzenia techniczne na budowie – podstawowe zasady eksploatacji

Główną zasadą dotyczącą eksploatacji urządzeń technicznych i maszyn na placu budowy jest przestrzeganie przez operatora i innych użytkowników sprzętu instrukcji producenta. Urządzenia te powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane ściśle według zaleceń zawartych w tym dokumencie oraz w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Kolejną oczywistą zasadą jest dopuszczenie do użytkowania na terenie budowy tylko i wyłącznie tych urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, które posiadają stosowne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Co ważne dokumenty te muszą być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji urządzeń, których dotyczą.

Należy zapewnić, aby osoby obsługujące urządzenia techniczne miały odpowiednie uprawienia.

Urządzenia powinny być „utrzymane w stanie zapewniającym ich sprawność” oraz „stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone” [§64.1].

Maszyny nie mogą być przeciążane ponad dopuszczalne obciążenie robocze (wyjątek stanowi sytuacja przeprowadzania badań i prób z obciążeniem).

Należy pamiętać, że w przypadku uszkodzenia urządzenia technicznego w czasie pracy, operator ma obowiązek niezwłocznego unieruchomienia urządzenia.

W przypadku urządzeń technicznych stosowanych na budowie, które nie posiadają kabiny, należy zadbać, aby stanowiska pracy operatorów były zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, a w okresie zimowym – osłonięte. Realizując powyższe zalecenia, należy zadbać o dobrą widoczność operatora maszyny.

Bardzo ważnym obowiązkiem jest sprawdzenie urządzenia pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania przed każdym rozpoczęciem pracy oraz przy zmianie obsługi. W przypadku urządzeń technicznych podlegających pod UDT należy pamiętać, aby wykonane czynności kontrolne znalazły potwierdzenie w postaci stosownego wpisu w prowadzonej dokumentacji urządzenia.

Szkolenia operatorów urządzeń technicznych

Osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacji i zwiększyć szansę na znalezienie lepszej pracy, zachęcamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń operatorów UDT. Szkolimy przyszłych operatorów wózków widłowych, suwnic, podestów, żurawi, dźwigów towarowo-osobowych. Szczegóły na naszej stronie: Awans BHP Kursy Szkolenia Uprawnienia UDT (awans-bhp.pl)

Zapraszamy!

sobota, 6 marca 2021

Okresowe przeglądy zawiesi – wszystko co musisz widzieć

 

Okresowe przeglądy zawiesi – wszystko co musisz widzieć

Zawiesia stanowią element osprzętu urządzeń dźwignicowych. To właśnie dzięki nim możemy bezpiecznie podwieszać i podtrzymywać podnoszone ładunki. Ze względu na bezpieczeństwo zawiesia musimy poddawać okresowej kontroli. Należy pamiętać, aby takie przeglądy powierzyć osobom kompetentnym i posiadającym stosowną wiedzę i umiejętności.Przegląd zawiesi – podstawy prawne

Warto wspomnieć, że do przeprowadzenia przeglądu zawiesi nie są wymagane żadne dodatkowe uprawnienia. Czy oznacza więc to, że każdy może podjąć się tego zadania? Oczywiście, że nie. Aby w sposób poprawny wykonać wszystkie czynności związane z przeglądem zawiesi należy posiadać odpowiednią wiedzę techniczną i doskonale znać przepisy prawne. Należy pamiętać, że przeglądy zawiesi muszą być przeprowadzane w oparciu o zalecenia zawarte w odpowiednich normach. Poniżej wykaz obowiązujących norm prawnych:

- PN-M-84702 : 1984 - Dźwignice - Zawiesia chwytne i zaczepowe specjalnego przeznaczenia - Ogólne wymagania i badania,

- PN-EN 818-6+A1:2008 - wersja angielska Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Bezpieczeństwo - Część 6: Zawiesia łańcuchowe -- Informacje dotyczące użytkowania i konserwacji podawane przez wytwórcę,

- PN-EN 1492-2+A1:2008 - wersja polska Zawiesia tekstylne - Bezpieczeństwo - Część 2: Zawiesia o obwodzie zamkniętym z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia,

- PN-EN 13414-1+A2:2009 - wersja polska Zawiesia z lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 1: Zawiesia do podnoszenia ogólnego zastosowania,

- PN-M-84720:1970 - wersja polska Zawiesia linowe zaplatane - Ogólne wymagania i badania techniczne.

Jak często należy wykonywać przegląd zawiesi?

Przeglądy kontrolne zawiesi należy wykonywać raz w roku – dotyczy to zawiesi wykorzystywanych przy małym natężeniu pracy. Dla zawiesi wykorzystywanych przy średnim natężeniu pracy przeglądy należy wykonywać co 6 miesięcy, a dla zawiesi wykorzystywanych przy dużym natężeniu pracy - nawet co 3 miesiące. Co istotne, przed każdym użyciem zawiesia należy przeprowadzić kontrolę bieżącą,  która polega na wzrokowym sprawdzeniu stanu zawiesia.

Kto ponosi odpowiedzialność za terminowe przeprowadzenie przeglądów zawiesi

Za terminowe przeprowadzenie przeglądów zawiesi odpowiedzialność ponosi właściciel urządzenia. Aby spełnić swój prawny obowiązek może on powierzyć wykonanie tego zadania firmie zewnętrznej specjalizującej się w tego typu usługach. Taką ofertę przygotowaliśmy również i my w naszej ofercie usług dla klientów z całej Polski - Przegląd zawiesi | Awans BHP Kursy Szkolenia Uprawnienia UDT (awans-bhp.pl)

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty. Dodatkowo przypominamy o możliwości skorzystania z usługi przeprowadzenia przeglądów urządzeń transportu bliskiego. Zapraszamy!

sobota, 27 lutego 2021

Prace szczególnie niebezpieczne

 

Prace szczególnie niebezpieczne

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy między innymi zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Maksymalne bezpieczeństwo musi być zapewnione również w przypadku wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Szczególnie niebezpiecznych – czyli jakich? O tym w dzisiejszym wpisie.
Jakie rodzaje pracy należy zaliczyć do prac szczególnie niebezpiecznych?

Jak możemy przeczytać w publikacji „ABC BHP Informator dla pracodawców” J. Chojnacki, G. Jarosiewicz: „Prace szczególnie niebezpieczne to takie, gdzie ryzyko wypadkowe, ze względu na ich specyfikę, stosowane materiały niebezpieczne, warunki miejscowe wykonywania, jest większe niż przy pracach innego rodzaju.” Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650, z późn. zm.):

„§ 80. Prace szczególnie niebezpieczne

1.       Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w niniejszym rozdziale, oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.”

W związku z powyższym do prac szczególnie niebezpiecznych należy zaliczyć m.in.:

- roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,

- prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,

- prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,

-  prace na wysokości.

Jakie są obowiązki pracodawcy w przypadku wykonywania prac niebezpiecznych?

Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem pracodawca ma obowiązek ustalić i aktualizować wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie oraz określić wymagania bhp przy ich wykonywaniu. Zgodnie z § 81 pracodawca musi zapewnić:

„1) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;
2) odpowiednie środki zabezpieczające;
3) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:
a) imienny podział pracy,
b) kolejność wykonywania zadań,
c) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.”

Dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych mogą mieć jedynie osoby upoważnione i odpowiednio przeszkolone.

Usługi bhp dla firm

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą usług bhp dla firm. Oprócz szkoleń bhp oferujemy szereg dodatkowych usług wchodzących w skład kompleksowej opieki bhp dla firm i placów budowy. Szczegóły pod linkiem: https://awans-bhp.pl/szkolenia-bhp/uslugi-bhp-dla-firm/

Zapraszamy.

 


sobota, 20 lutego 2021

Szkolenia dla pilarzy - wszystko co musisz wiedzieć

 

Szkolenia dla pilarzy - wszystko co musisz wiedzieć

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że do obsługi piły spalinowej pracodawca powinien dopuścić jedynie te osoby, które przeszły odpowiednie szkolenie z tego zakresu. Mówi o tym  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. nr 161 poz 11410):

"Do pracy z użyciem pilarki dopuścić można wyłącznie pracowników, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie."

Dziś zatem kilka słów na temat tego, jak takie szkolenie u nas przebiega i czemu warto ukończyć je pod okiem naszych instruktorów.Szkolenie operatora pilarki – przebieg szkolenia

Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne zniżki i ciekawe pakiety. Kurs dla pilarzy adresujemy zarówno do pojedynczych klientów, jaki i większych zorganizowanych grup. Nasi Instruktorzy organizowali szkolenia m.in. dla: Ochotniczych Straży Pożarnych, Leśnictw i Nadleśnictw  czy inwestorów prywatnych.

Naszym celem jest profesjonalne przygotowanie operatorów pilarek spalinowych do bezpiecznego wykonywania powierzonych im zadań. Na naszym kursie uczestnicy dowiedzą się między innymi jakie są techniki okrzesywania, poznają budowę piły spalinowej, dowiedzą się, jakich olejów i smarów należy używać do konserwacji piły oraz zapoznają się z niezbędnymi wiadomościami z zakresu bezpiecznej eksploatacji tego urządzenia.

Część praktyczna, zgodnie z wymaganiami, składa się zajęć w terenie przy użyciu piły spalinowej. Podczas tej części szkolenia kursanci poznają technikę ścinki i obalania drzew, okrzesywania i przerzynki. Nasi instruktorzy zaprezentują również, jak bezpiecznie obsługiwać i konserwować piłę spalinową.

Kurs organizujemy zarówno na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi na ulicy Brukowej 23, jak i na terenie firmy klienta (na terenie całej Polski). Po ukończonym szkoleniu kursant otrzymuje komplet dokumentów – zaświadczenie o ukończonym szkoleniu  w języku polskim i angielskim razem z opisanym programem szkolenia. Zaświadczenie ważne jest na terenie Unii Europejskiej.

Więcej szczegółów na temat szkolenia z obsługi piły spalinowej znajdziecie na naszej stronie internetowej:

https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/kurs-obsluga-pilarek/

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, a w przypadku pytań prosimy dzwonić pod numer telefonu 737 466 886