piątek, 11 czerwca 2021

Przeglądy okresowe sprzętu do prac na wysokości – szkolenie

 

Przeglądy okresowe sprzętu do prac na wysokości – szkolenie

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach z branży urządzeń transportu bliskiego oraz szkoleń z zakresu bhp. Dziś chcielibyśmy zaprosić Was na szkolenie z zakresu uzyskania uprawnień do dokonywania przeglądów okresowych sprzętu do prac na wysokości.Uzyskanie uprawnień do dokonywania przeglądów okresowych sprzętu do prac na wysokości

Jaką wiedzę  i umiejętności zdobędziecie podczas naszego szkolenia? Przede wszystkim dowiecie się, jakie są sposoby ochrony przed upadkiem z wysokości, jaki sprzęt chroniący należy stosować,  w jaki sposób przeprowadzać przeglądy sprzętu oraz prowadzić ewidencję dokonanych czynności.

Nasi kursanci poznają podstawy prawne, a więc obowiązujące normy i przepisy związane z indywidualnym sprzętem chroniącym przed upadkiem z wysokości. Zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami pracy na wysokości oraz dowiedzą się, jak prawidłowo dobrać sprzęt do pracy na wysokości w odniesieniu do rodzaju wykonywanej pracy.

Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości musi być poddawany przeglądom - każdorazowo przed jego użyciem oraz przeglądom okresowym. Na naszym szkoleniu dowiecie się, jakie zasady obowiązują podczas wykonywania przeglądów. Szczególną uwagę zwrócimy na rodzaje uszkodzeń składników sprzętów oraz na poprawne wypełnienie karty użytkowania oraz prowadzenia kompleksowej dokumentacji.

Usługi BHP dla firm

Osoby zainteresowane szkoleniami i usługami z zakresu bhp zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą dostępną na stronie: https://awans-bhp.pl/uslugi-bhp/

Szkolenia bhp oraz usługi z zakresu bhp to, obok szkoleń UDT, trzon naszej działalności szkoleniowo-usługowej. Naszą ofertę bhp adresujemy zarówno do dużych, jak i małych firm i przedsiębiorstw. Sprawność działania, terminowość oraz jak najwyższy poziom świadczonych usług zapewnia doskonała kadra składająca się z doświadczonych inspektorów bhp.

Wśród świadczonych przez nas usług z zakresu bhp znajdziecie:

- szkolenia bhp wstępne ogólne i szkolenia bhp okresowe dla: pracodawców, pracodawców wykonujących zadania służby BHP, pracowników służby BHP, osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno – technicznych, pracowników administracyjnych, pracowników na stanowiskach robotniczych;

- szkolenia z zakresu pierwszej pomocy także dla osób rosyjskojęzycznych;

- audyty bhp;

- sporządzanie IBWR;

- sporządzanie BIOZ;

- sporządzanie oceny ryzyka;

- wprowadzanie norm ISO.

Zapraszamy!

 

niedziela, 6 czerwca 2021

Palety EPAL – szkolenie z identyfikacji i użytkowania palet

 

Palety EPAL – szkolenie z identyfikacji i użytkowania palet

Palety EPAL to rodzaj palet, które mogą produkować i wprowadzać do obrotu jedynie jednostki posiadające specjalną licencję. Każda paleta EPAL musi posiadać certyfikat świadczący o jej legalności. Na rynek mogą niestety trafić palety sfałszowane, a za obrót takimi paletami można zostać poddanym karze grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do 2 lat.

Art. 305 ust.1 ustawy Prawo własności przemysłowej.

„Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Z tego też względu warto dowiedzieć się, jak odróżnić paletę legalną, certyfikowaną od tej podrobionej. Wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznego obrotu paletami można zdobyć podczas naszego szkolenia z zarządzenia paletami. Szkolenie adresujemy do wszystkich pracowników odpowiedzialnych w firmie za gospodarkę paletową oraz przepływ i identyfikację palet na każdym poziomie operacyjnym. Palety EPAL

Istnieje kilka rodzajów palet EPAL: EPAL 1, EPAL 2, EPAL 3, EPAL 6 czy EPAL 7. Najpopularniejsze są palety EPAL 1 – drewniane palety o wymiarach 800 x 1200 mm. Jest to paleta czterowejściowa.  Oznaczenie EPAL powinno znajdować się na wszystkich wspornikach zewnętrznych. Mogą posiadać również oznaczenie EPAL i EUR na przeciwległych wspornikach zewnętrznych skrajnych.

Czego nauczysz się na naszym szkoleniu z zarządzania paletami?

W czasie naszego szkolenia skupimy się na przekazaniu naszym kursantom niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu:

·         rozróżniania palet legalnych (zgodnych z obowiązującymi przepisami i wymogami) od palet sfałszowanych,

·         określania właściwych wymiarów – grubości desek, wymiarów słupków;

·         rozpoznawania uszkodzeń dopuszczających palety do obrotu (żółta karta oceny palet ECR, EPAL) oraz uszkodzeń eliminujących je z obrotu (karta czerwona).

Więcej szczegółów dotyczących szkolenia i omawianych zagadnień znajduje się na naszej stronie internetowej:

https://awans-bhp.pl/szkolenie-identyfikacja-palet-eur-epal/

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami oraz do skontaktowania się z naszymi Instruktorami:

https://awans-bhp.pl/kontakt/

niedziela, 30 maja 2021

Badania urządzeń przeładunkowych stosowanych przy przeładunkach portowych

 

Badania urządzeń przeładunkowych stosowanych przy przeładunkach portowych

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 lipca 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych oprócz przepisów bhp pracowników zatrudnionych m.in. przy przeładunkach portowych czy obsłudze przeładunkowych urządzeń technicznych określa również wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące przeładunkowych urządzeń technicznych. Dziś w oparciu o te przepisy przypomnimy, kiedy sprzęt powinien zostać poddany badaniom i kto powinien takie badania przeprowadzać.Kiedy należy poddać urządzenie przeładunkowe badaniom pod obciążeniem?

Zgodnie z § 79 rozporządzenia urządzenia stosowane do przeładunków portowych powinny być poddawane badaniom pod próbnym obciążeniem z zachowaniem zaleceń zawartych w instrukcji technologicznej urządzenia. Badania te należy przeprowadzić w 4 przypadkach:

- po wykonaniu urządzenia,

- przed rozpoczęciem eksploatacji nowych elementów urządzenia – badania te można jednak pominąć, w przypadku kiedy producent zawarł informację w zaświadczeniu, że dane elementy były badane po ich wykonaniu;

- po każdej naprawie, przeróbce urządzenia;

- i po wyżarzeniu okresowym.

Kto powinien wykonywać badania urządzeń przeładunkowych?

Zgodnie z § 80 „Badania sprzętu powinny być wykonane przez jednostki organizacyjne posiadające odpowiednie wyposażenie i wykwalifikowanych pracowników, które po stwierdzeniu, że badany sprzęt lub jego elementy nie uległy uszkodzeniu w czasie prób, wykonują na nim trwałe i wyraźne oznaczenie dopuszczalnego obciążenia roboczego, o ile uległo ono zmianie, oraz daty wykonania badań.” Uprawnione do wykonywania badań jednostki muszą wystawić zaświadczenie o wykonanych badaniach.

Warto podkreślić, że urządzenie, które składa się z elementów posiadających ważne zaświadczenie o przeprowadzonych badaniach, nie musi przechodzić badań.

Szkolenia z obsługi urządzeń magazynowych i przeładunkowych

Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień do obsługi urządzeń transportu bliskiego wykorzystywanych do prac przeładunkowych w magazynach i na placach składowych zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej. Szkolimy  przyszłych operatorów wózków widłowych, ładowarek teleskopowych, suwnic, wciągników, podestów czy żurawi. Zapewniamy kompleksową organizację egzaminu UDT, dzięki któremu można zdobyć uprawnienia ważne na terenie całego kraju. Szczegóły pod linkiem Szkolenia UDT – Awans BHP Kursy Szkolenia Uprawnienia UDT (awans-bhp.pl) Zapraszamy!

 

niedziela, 23 maja 2021

Jak wygląda egzamin na operatora wózków widłowych w świetle obowiązujących przepisów?

 Jak wygląda egzamin na operatora wózków widłowych w świetle obowiązujących przepisów?

Osoby, które stają przed zadaniem zdobycia uprawnień operatora wózków widłowych, niejednokrotnie zadają nam pytanie jak wygląda egzamin UDT. Odpowiedź  przynosi nam Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. 2019 poz. 1008). Rozporządzenie to określa m.in. sposób i tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.Przebieg egzaminu UDT na wózki widłowe i inne UTB

Na wstępie należy podkreslić, że egzamin przeprowadza się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek ten może być złożony w postaci papierowej bądź elektronicznej.

Zgodnie z roporządzeniem komisja egzaminacyjna musi składać się z co najmniej dwóch osób.

Egzamin podzielony jest na dwie części – teoretyczną oraz praktyczną. Część teoretyczna egzaminu odbywa się w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej. Podczas część praktycznej członkowie komisji sprawdzają umiejętności kandydata w zakresie obsługi wózków widłowych danego rodzaju.

Po przeprowadzeniu egzaminu komisja egzaminacyjna sporządza protokół z przebiegu egzaminu, a osoba egzaminowana zostaje powiadomiona o uzyskanym wyniku bezpośrednio po egzaminie.

Pozytywny wynik oznacza oczywiście uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego. Negatywny wynik wiąże się z koniecznością złożenia nowego wniosku i przystąpienia drugi raz do egzaminu.

Należy pamiętać, że uprawnienia do obsługi wózków widłowych wydawane są na czas określony. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do omawianego Rozporządzenia (Tabela nr 1. Urządzenia techniczne, przy obsłudze których wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym, oraz okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych) w przypadku:

- wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem okres ważności uprawnień wynosi 5 lat, zaś w przypadku:

- wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – okres ważności uprawnień wynosi 10 lat.

Szkolenia z obsługi wózków widłowych

Zapraszamy na profesjonalne szkolenia na operatorów wózków widłowych z egzaminem UDT. Zapewniamy kompleksową organizację egzaminu – od pośrednictwa w składaniu wniosków i uiszczeniu opłat, po odbiór legitymacji UDT. Szczegóły pod linkiem: https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/kursy-na-wozki-widlowe-jednodniowe-podnosnikowe/

Zapraszamy!

sobota, 15 maja 2021

Praca przy przeładunkach portowych - kwalifikacje i obowiązki pracowników

 

Praca przy przeładunkach portowych - kwalifikacje i obowiązki pracowników

Prace związane z przeładunkami portowymi i obsługą przeładunkowych urządzeń portowych, jak również magazynów i placów składowych uregulowane zostały m.in. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 lipca 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych. Bazując na tym dokumencie omówimy dziś podstawowe obowiązki pracowników zajmujących się pracami przeładunkowymi w portach.Jakie urządzenia przeładunkowe stosuje się do przeładunków portowych?

Wśród urządzeń służących do przeładunków portowych znajdziemy m.in. urządzenia dźwignicowe, urządzenia przeładunkowo-składowe takie jak taśmowe, zwałowarko-ładowarki, wywrotnice wagonowe, pomocniczy sprzęt przeładunkowy (czyli taki, który nie jest stałym elementem urządzeń dźwignicowych, np. zawiesia, chwytnie kontenerowe, pasy i siatki ładunkowe, belki nośne, palety) czy pomocniczy sprzęt magazynowo-placowy (jak łomy, haki ręczne, płyty, mostki ładunkowe, przekładki paletowe, stojaki itd.). [§ 3 rozporządzenia].

Podstawowe kwalifikacje i obowiązki pracowników zajmujących się przeładunkiem portowym

Podstawowe kwalifikacje i obowiązki pracowników zajmujących się przeładunkiem portowym zostały omówione w paragrafach 4-9 rozporządzenia. Zgodnie z tym dokumentem pracownik, który pracuje przy przeładunkach portowych, obsłudze przeładunkowych urządzeń technicznych czy obsłudze magazynów i placów składowych musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, a wszelkie uprawnienia muszą być potwierdzone stosownym  zaświadczeniem. Pracownik musi mieć ukończone 18 lat, posiadać opinię o braku przeciwskazań lekarskich do pracy na tym stanowisku oraz posiadać wiedzę z zakresu bhp.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia brygadzista przeładunkowy musi spełniać dodatkowe wymogi – musi posiadać co najmniej dwuletnią praktykę przy przeładunkach portowych. Pracownik na tym stanowisku musi również odbyć szkolenie z zakresu procesów przeładunkowych oraz przepisów bhp (ogólnych i szczegółowych obowiązujących przy tego typu pracy).

Brygadzista przeładunkowy organizuje i kieruje przebiegiem prac przeładunkowych i składowych. Jeden brygadzista może nadzorować pracę kilku przeładunkowych zespołów roboczych przy przeładunku w relacjach pozaburtowych lub pracach manipulacyjnych pod warunkiem, że liczba zatrudnionych w tych zespołach nie przekracza 19 osób. Jednak w przypadku prac o dużym stopniu zagrożenia bezpieczeństwa pracy brygadzista przeładunkowy może kierować  tylko jednym przeładunkowym zespołem roboczym, o czym powinien zadecydować bezpośredni przełożony brygadzisty przeładunkowego.

Dźwignicowi i operatorzy przeładun­kowych urządzeń portowych

Zgodnie z omawianym rozporządzeniem „dźwignicowi i operatorzy urządzeń przeładunkowych podlegających organom dozoru technicznego powinni posiadać uprawnienia do pracy na wyżej wymienionych urządzeniach, wydane przez te organy, natomiast operatorzy urządzeń przeładunkowych będących pod nadzorem - odpowiednie pozwolenia wydane przez jednostki, w których są zatrudnieni”[ §9.]. Pracownicy obsługujący przyciągarki, przepychacze wagonowe, kierownicy ciągników dokonujący przetaczania wagonów,  jak również manewrowi  powinni być przeszkoleni i poddani egzaminom sprawdzającym w zakresie przepisów dotyczących manewrowania, obowiązujących w przedsię­biorstwie Polskie Koleje Państwowe. [ § 9]

Szkolenia z obsługi urządzeń magazynowych i przeładunkowych

Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień do obsługi urządzeń transportu bliskiego wykorzystywanych do prac przeładunkowych w magazynach i na placach składowych zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej. Szkolimy  przyszłych operatorów wózków widłowych, ładowarek teleskopowych, suwnic, wciągników, podestów czy żurawi. Zapewniamy kompleksową organizację egzaminu UDT, dzięki któremu można zdobyć uprawnienia ważne na terenie całego kraju. Szczegóły pod linkiem Szkolenia UDT – Awans BHP Kursy Szkolenia Uprawnienia UDT (awans-bhp.pl) Zapraszamy!

 

 

 

piątek, 7 maja 2021

Szkolenia na wózki widłowe na terenie województwa łódzkiego

 

Szkolenia na wózki widłowe  na terenie województwa łódzkiego

Zapraszamy na szkolenie operatorów wózków widłowych zakończone egzaminem UDT. Organizujemy zajęcia dla osób prywatnych i dla firm. Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się online lub stacjonarnie – według życzenia kursanta.Wózki jezdniowe podnośnikowe – 2 rodzaje uprawnień UDT

Przypominamy, że przyszli operatorzy wózków widłowych mogą starać się o zdobycie dwóch rodzajów uprawnień:

- wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnienia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia);

- wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Wybrany rodzaj i zakres kwalifikacji należy wpisać we wniosku o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze urządzeń technicznych. Wskazany podział został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości I Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Pierwszy rodzaj uprawnień na wózki widłowe posiada ważność 5 lat, zaś drugi rodzaj uprawnień zachowuje swoją ważność przez 10 lat.

Egzamin na wózki widłowe – aktualna opłata egzaminacyjna

 Stawka opłaty za sprawdzenie kwalifikacji od 09 lutego 2021 r. wynosi 193,78 PLN. W przypadku naszych szkoleń powyższa kwota wliczona jest w cenę całego szkolenia.

Szkolenia na wózki widłowe – dojazd do klienta

Na nasze szkolenia na operatorów wózków widłowych zapraszamy oczywiście mieszkańców Łodzi oraz okolic. Zachęcamy jednak również właścicieli firm do skorzystania z opcji zorganizowania szkolenia na terenie firmy klienta – dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski!

Jeśli zechcecie zorganizować szkolenie na terenie swojej firmy, dojeżdżamy na wyznaczone miejsce gratisowo (oferta dla grup). Należy pamiętać, że gdy przeprowadzamy egzamin UDT „u klienta”, urządzenie na którym inspektorzy będą egzaminować kursantów musi mieć ważne decyzje UDT.

 

Wszystkie niezbędne informacje na temat szkoleń na wózki widłowe znajdziecie pod linkiem:

Kurs na wózek widłowy z UDT | Awans BHP Kursy Szkolenia Uprawnienia UDT (awans-bhp.pl)

Przypominamy, że w związku z panującą pandemią nasza firma dostosowała się do przyjętych środków rygoru sanitarnego, które mają na celu umożliwić bezpieczne przeprowadzenie szkoleń i egzaminów UDT.

Zapraszamy!

sobota, 10 kwietnia 2021

Ręczne przemieszczanie przedmiotów przez pracownika zasady bhp

Ręczne przemieszczanie przedmiotów przez pracownika zasady bhp

W dzisiejszym wpisie przypomnimy, jakie są obowiązujące normy dotyczące masy przemieszczanych przedmiotów przez jednego pracownika. Wszystkie wytyczne dotyczące tego tematu znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym  ( Dz.U. 2018 poz. 1139).Jaka jest dopuszczalna waga przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika?

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych kobieta może podnieść i przenieść samodzielnie przedmiot o masie nie przekraczającej 12 kg przy pracy stałej oraz 20 kg w przypadku pracy dorywczej. Jeśli chodzi o mężczyzn normy te są nieco wyższe – mężczyzna może podnieść i przenieść przedmiot o wadze nie przekraczającej 30 kg przy pracy stałej, a w przypadku pracy dorywczej wartość ta zwiększa się do 50 kg.

Nieco inaczej przedstawiają się normy dotyczące podnoszenia przez jednego pracownika przedmiotów na wysokość powyżej obręczy barkowej. W przypadku kobiet waga tych przedmiotów nie może przekraczać 8 kg przy pracy stałej i 14 kg przy pracy dorywczej, zaś w przypadku mężczyzn – 21 kg przy pracy stałej i 35 kg przy pracy dorywczej.

W rozporządzeniu znajdziemy również wytyczne dotyczące transportowania materiałów na dalsze odległości oraz po schodach i innych nierównych powierzchniach. Zgodnie z dokumentem:

„§ 13.3. Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika na odległość przekraczającą 25 metrów, masa przenoszonych przedmiotów nie może przekraczać:

1) dla kobiet – 12 kg,

2) dla mężczyzn – 30 kg.

4. Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, których maksymalny kąt nachylenia nie przekracza 30° , a wysokość przekracza 4 metry, niezależnie od odległości, na jaką przedmioty są przenoszone, to masa tych przedmiotów nie może przekraczać:

1) dla kobiet – 12 kg,

2) dla mężczyzn – 30 kg.

5. Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30° , a wysokość przekracza 4 metry, niezależnie od odległości, na jaką przedmioty są przenoszone, to masa tych przedmiotów nie może przekraczać:

1) dla kobiet – 8 kg przy pracy stałej oraz 12 kg przy pracy dorywczej,

2) dla mężczyzn – 20 kg przy pracy stałej oraz 30 kg przy pracy dorywczej.”

Usługi BHP dla firm, szkolenia okresowe bhp pracowników

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą  usług BHP adresowaną do firm na terenie całej Polski. Oprócz szkoleń okresowych, wstępnych i specjalistycznych BHP – oferujemy pełną, kompleksową opiekę BHP dla firm i placów budowy : między innymi audyty BHP, sporządzanie dokumentacji BHP, sporządzenie IBWR, BIOZ, dokumentacji powypadkowej.

Szczegóły pod linkiem: Usługi BHP dla firm | Awans BHP Kursy Szkolenia Uprawnienia UDT (awans-bhp.pl) .

Zapraszamy!