poniedziałek, 6 grudnia 2021

Szkolenie z obliczania resursu – wszystko co musisz wiedzieć

 

Szkolenie z obliczania resursu – wszystko co musisz wiedzieć

Odkąd na mocy Rozporządzenia  Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego nałożono na właścicieli utb obowiązek odtworzenia przebiegu eksploatacji danego urządzenia, dokonania oceny jego stanu technicznego oraz określenia resursu pożądaną umiejętnością osób pracujących w branży urządzeń transportu bliskiego jest poprawne wyliczanie resuru. Aby mieć pewność, że robimy to we właściwy sposób, warto odbyć profesjonalne szkolenie, podczas którego doświadczony konserwator urządzeń oraz specjalista od resursu UDT podzieli się cennymi wskazówkami, zaleceniami i uwagami płynącymi z dotychczasowej praktyki.Czemu warto ukończyć profesjonalne szkolenie z wyliczania resursu utb?

Należy pamiętać, że aby „prawidłowo określić stopień wykorzystania resursu urządzenia eksploatujący powinien na bieżąco prowadzić odpowiedni rejestr warunków eksploatacji UTB, w tym jego poszczególnych mechanizmów. Te ostatnie mogą bowiem osiągnąć swój resurs w różnych terminach." [link] W przypadku braku historii eksploatacji urządzenia z przyczyn niezależnych od eksploatującego, zgodnie z rozporządzeniem osoba określająca resurs danego urządzenia powinna podczas jego określania bazować na „aktualnym stanie wiedzy technicznej i dobrej praktyce inżynierskiej”. Dobra praktyka inżynierska wymaga zaś umiejętnego wykorzystania wiedzy zawartej w specyfikacjach technicznych takich jak chociażby obowiązujących normach PN, EN, DIN, ASME, ISO czy FEM. Tylko wówczas będziemy w stanie postawić wiarygodne wnioski, które następnie zapiszemy w postaci stosownego orzeczenia i przedstawimy je inspektorowi Urzędu Dozoru Technicznego.  

Bez wątpienia nie jest to łatwe zadanie. Uczestnicy naszego szkolenia z wyliczania resursu  z całą pewnością uzyskają odpowiedź na naglące pytania i rozwieją wiele wątpliwości dotyczących newralgicznych kwestii.

Kursanci zdobędą umiejętności skutecznego wyliczania resursu oraz  sporządzania dokumentacji zgodnej z przepisami. Dzięki temu w przyszłości będą w stanie uniknąć popularnych błędów popełnianych podczas wyliczania resursu dla wózków widłowych, suwnic, żurawi czy podestów.

Wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu wyliczania resursu, zapraszamy na nasze profesjonalne szkolenie. Szczegóły dotyczące kursów – terminów oraz ceny – uzyskacie pod numerem telefonu 737-466-997.

Więcej szczegółów na stronie: https://awans-bhp.pl/resurs-obliczanie-i-szkolenia/

Jednocześnie przypominamy, że ze względu na panującą epidemię koronawirusa wprowadziliśmy dodatkowe zasady bezpieczeństwa, dzięki którym możliwe jest przeprowadzenie szkoleń w ramach nowego rygoru sanitarnego.

Zapraszamy!

wtorek, 23 listopada 2021

Szkolenia uzupełniające dla kandydatów na konserwatorów wózków jezdniowych

 

Szkolenia uzupełniające dla kandydatów na konserwatorów wózków jezdniowych

W jednym z ostatnich postów pisaliśmy o programie szkolenia dla konserwatorów wózków jezdniowych. Dziś odpowiemy na pytanie, czy każdy może przystąpić do szkolenia dla konserwatorów wózków widłowych, a jeśli nie - jakie warunki muszą spełnić uczestnicy szkolenia.Kto może przystąpić do szkolenia na konserwatorów wózków widłowych?

W dokumencie „Minimalne wymagania dotyczące programów szkoleń dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do konserwacji dźwignic, przenośników i wózków jezdniowych podnośnikowych” dostępnym na stronie UDT https://udt.gov.pl/uzgadnianie-programow-szkolen, znajdziemy listę wymagań wstępnych dla uczestników szkolenia m.in. dla konserwatorów wózków widłowych. Są to:

„1) znajomość tematyki z zakresu:

a) mechaniki technicznej - droga, czas, prędkość, rodzaje ruchów, prędkości ruchów roboczych, równowaga sił, stateczność,

b) wytrzymałości i zmęczenia materiałów,

c) maszynoznawstwa i technologii naprawy maszyn,

d) elektrotechniki – natężenie prądu, napięcie - różnica potencjałów, oporność, prawo Ohma, rodzaje prądu, rodzaje odbiorników prądu,

 e) źródła i odbiorniki prądu elektrycznego, sieci przesyłowe (instalacje elektryczne),

 f) połączenia rozłączne oraz sposoby ich zabezpieczenia; znaczenie połączeń rozłącznych w elementach urządzeń technicznych,

g) połączenia spawane i zgrzewane,

 h) połączenia wpustowe, klinowe, kołkowe, wtłaczane, skurczowe,

i) tolerancje i pasowania;

2) posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie kontrolno – pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV oraz urządzeń i instalacji gazowych. W przypadku urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem zaświadczenie kwalifikacyjne powinno posiadać odpowiednią adnotację.”

UDT zaleca, aby ośrodki szkoleniowe przeprowadzały tzw. test wstępny, weryfikujący stan wiedzy przyszłych kursantów, a warunkiem uczestnictwa w szkoleniu powinien być wynik na poziomie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.

Czy oznacza to, że osoby które nie posiadają wystarczającej wiedzy wskazanej w przywoływanym dokumencie, nie mogą być uczestnikami szkolenia? Okazuje się, że jest pewna dodatkowa furtka, z której mogą skorzystać. Chodzi o szkolenie uzupełniające.

Szkolenia uzupełniające dla uczestników szkolenia na konserwatorów wózków jezdniowych

Urząd Dozoru Technicznego przewidział możliwość przeprowadzenia szkolenia uzupełniającego dla osób, które nie spełniają wymagań określonych w programie opracowanym przez UDT. Zgodnie z zaleceniami w trakcie takiego szkolenia powinny zostać omówione m.in. zagadnienia z zakresu mechaniki technicznej, wytrzymałości i zmęczenia materiałów, maszynoznawstwa i technologii naprawy maszyn, elektrotechniki, źródeł i odbiorników prądu elektrycznego, połączeń rozłącznych, połączeń spawanych i zgrzewnych, połączeń spustowych, klinowych, kołowych, wtłaczanych, skurczowych.

Szkolenia dla konserwatorów wózków widłowych

Awans B.H.P. zaprasza na szkolenia dla konserwatorów wózków widłowych i ładowarek teleskopowych. Szkolenie na konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia zakończone jest egzaminem przed komisją UDT – dzięki temu nasi kursanci mogą uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne do wykonywania zawodu regulowanego – konserwatora wózków jezdniowych i ładowarek teleskopowych.

Szczegóły pod linkiem: https://awans-bhp.pl/szkolenia-konserwatorow/konserwator-wozkow-ladowarek-szkolenie/

Zapraszamy!

 

niedziela, 7 listopada 2021

Praca przy przeładunkach portowych - urządzenia przeładunkowe

 

Praca przy przeładunkach portowych  - urządzenia przeładunkowe

W jednym z  wpisów krótko omówiliśmy  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 lipca 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych w kontekście kwalifikacji pracowników zatrudnionych przy przeładunkach portowych. Dziś bazując na tym samym rozporządzeniu skupimy się na ogólnych zasadach użytkowania urządzeń przeładunkowych, takich jak chociażby wózki silnikowe.Urządzenia przeładunkowe w portach – ogólne zasady eksploatacji

W portach do prac przeładunkowych wykorzystywane są takie urządzenia jak urządzenia dźwignicowe, wózki silnikowe, urządzenia taśmowe, zwałowarko-ładowarki czy pomocniczy sprzęt przeładunkowy (np. zawiesia, pasy i siatki ładunkowe, trawesry). Ogólne zasady użytkowania tego typu urządzeń opisane zostały w paragrafach od 39 do 111 omawianego rozporządzenia.

Podstawową zasadą dotyczącą użytkowania urządzeń przeładunkowych podlegających dozorowi technicznemu jest przestrzeganie obowiązujących przepisów dozoru technicznego zarówno w kontekście projektowania i wytwarzania, jak i eksploatowania oraz naprawy. Haki i wszelkie urządzenia chwytne muszą spełniać wymagania norm przedmiotowych. Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dozoru technicznego oraz właściwą eksploatację i naprawę urządzeń ponoszą użytkownicy tego sprzętu, jak również jednostki naprawiające urządzenia przeładunkowe.  Zgodnie z § 45. „Urządzenia przeładunkowe będące pod nadzorem technicznym, z wyjątkiem narzędzi stosowanych w przeładunku, powinny posiadać świadectwo wydane przez wytwórcę oraz aktualną cechę atestacji.”

A co z urządzeniami przeładunkowymi, które nie są objęte dozorem technicznym? Ustawodawca nakłada na zakłady pracy wykorzystujące takie urządzenia obowiązek zorganizowania we własnym zakresie nadzoru technicznego nad tymi maszynami. Mają oni również obowiązek opracowania instrukcji dotyczących prowadzenia ewidencji, kontroli, sprawdzania wytrzymałości czy warunków obsługi urządzenia. Co ważne w instrukcji obsługi urządzenia musi zostać ustalona liczba pracowników niezbędna do obsługi tego urządzenia.

Urządzenia przeładunkowe powinny mieć ponadto określone dopuszczalne obciążenie robocze, nośność bądź też dopuszczalny zakres ich stosowania.

Jeśli chodzi o pomocniczy sprzęt przeładunkowy i magazynowo-placowy powinien być on:

„ bezpieczny dla obsługi, niezawodny w użyciu, czynić zadość wymaganiom wytrzymałościowym, mieć jak najmniejszą masę, pozwalać na szybkie i dogodne uchwycenie i zwolnienie ładunku.” [§ 69.]

Co istotne przy pracach przeładunkowych  pod żadnym pozorem nie można stosować sprzętu nieatestowanego czy nie odpowiadającego normom przedmiotowym bądź dokumentacji technicznej. Ponadto, należy zadbać, aby stosowany sprzęt był  oznakowany w sposób czytelny i wyraźny.

Szkolenia z obsługi urządzeń magazynowych i przeładunkowych

Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień do obsługi urządzeń transportu bliskiego wykorzystywanych do prac przeładunkowych w magazynach i na placach składowych zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej. Szkolimy  przyszłych operatorów wózków widłowych, ładowarek teleskopowych, suwnic, wciągników, podestów czy żurawi. Zapewniamy kompleksową organizację egzaminu UDT, dzięki któremu można zdobyć uprawnienia ważne na terenie całego kraju. Szczegóły pod linkiem Szkolenia UDT – Awans BHP Kursy Szkolenia Uprawnienia UDT (awans-bhp.pl) Zapraszamy!

niedziela, 24 października 2021

Program szkolenia dla konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych

  

Program szkolenia dla konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych

Art. 37 pkt 14 Ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321)  wskazuje, że do zakresu działania Urzędu Dozoru Technicznego należy m.in. uzgadnianie programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. Aby dany  ośrodek szkoleniowy uzgodnił program szkolenia z UDT musi przy jego opracowaniu zastosować minimalne wymagania UDT dotyczące programów szkoleń dostępne na stronie UDT https://udt.gov.pl/uzgadnianie-programow-szkolen .Zakres wiedzy – szkolenie konserwatorów wózków widłowych

W dokumencie „Minimalne wymagania dotyczące programów szkoleń dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do konserwacji dźwignic, przenośników i wózków jezdniowych podnośnikowych” znajdziemy m.in. zestawienie literatury technicznej, wykaz przepisów, norm i specyfikacji technicznych oraz godzinowy program zajęć teoretycznych i praktycznych. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności obejmuje trzy podstawowe bloki.

 Pierwszy to zagadnienia ogólne związane z dozorem technicznym. W ramach tej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in. jak konserwator wózka widłowego powinien zachować się w przypadku wystąpienia niebezpiecznego uszkodzenia bądź nieszczęśliwego wypadku związanego z eksploatacją urządzenia technicznego.

Kolejny, najobszerniejszy tematycznie blok, dotyczy wiedzy z zakresu zespołów i elementów wózków jezdniowych podnośnikowych i podzielony jest na część mechaniczną i część elektryczną. Uczestnicy szkolenia w tej części zajęć poznają m.in. rodzaje elementów wózków widłowych, ich parametry oraz wymagania norm i przepisów w tym zakresie, rodzaje urządzeń stosowanych przy konserwacji aparatury elektrycznej czy zasady działania układu elektrycznego.

Ostatnią część szkolenia stanowi część praktyczna. Od konserwatorów wózków widłowych wymagane są m.in. umiejętności weryfikacji stanu technicznego urządzenia, znajomość kryteriów stopnia zużycia i poprawności działa mechanizmów czy umiejętności konserwacji poszczególnych zespołów, elementów, urządzeń zabezpieczających.

UDT przewiduje ponadto możliwość przeprowadzenia szkolenia uzupełniającego dla osób, które nie spełniają wymagań wstępnych dla uczestników szkolenia konserwatorów wózków widłowych. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie https://udt.gov.pl/uzgadnianie-programow-szkolen w zakładce konserwacja dźwignic, przenośników i wózków jezdniowych podnośnikowych

Szkolenia dla konserwatorów wózków widłowych

Awans B.H.P. zaprasza na szkolenia dla konserwatorów wózków widłowych i ładowarek teleskopowych. Szkolenie na konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia zakończone jest egzaminem przed komisją UDT – dzięki temu nasi kursanci mogą uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne do wykonywania zawodu regulowanego – konserwatora wózków jezdniowych i ładowarek teleskopowych.

Szczegóły pod linkiem: https://awans-bhp.pl/szkolenia-konserwatorow/konserwator-wozkow-ladowarek-szkolenie/

Zapraszamy!


niedziela, 10 października 2021

Rejestracja przebiegu eksploatacji UTB

 

Rejestracja przebiegu eksploatacji UTB

Obowiązek prowadzenia rejestracji przebiegu urządzenia transportu bliskiego nakłada na pracodawcę § 7 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego:

 „§ 7. 2. Eksploatujący, oddzielnie dla każdego UTB, zakłada i przechowuje dziennik konserwacji prowadzony przez konserwującego, a także rejestruje przebieg eksploatacji UTB na podstawie wymagań zawartych w instrukcji eksploatacji.”

Zgodnie z rozporządzeniem dokumentację zawierającą rejestr przebiegu eksploatacji urządzenia należy prowadzić według zaleceń umieszczonych w instrukcji eksploatacji danej maszyny. Więcej wskazówek znajdziemy w dokumencie opracowanym przez UDT (opracowanie dostępne na stronie: https://www.udt.gov.pl/wazne/przewodnik-dla-utb, : Wytyczne UDT dotyczące rejestracji przebiegu eksploatacji UTB) 

Zalecenia UDT dotyczące dokumentacji przebiegu eksploatacji UTB

Jak możemy znaleźć na stronie UDT, dokumentacja przebiegu eksploatacji danego urządzenia transportu bliskiego powinna zawierać informacje, które odnotowywane są w księdze rewizyjnej urządzenia (w tym m.in. w dokumentach dotyczących przeprowadzonych napraw czy modernizacji), w dzienniku konserwacji (w którym znajdziemy informacje m.in. na temat przeglądów konserwacyjnych) oraz w rejestrze przebiegu eksploatacji UTB („bieżące informacje dotyczące intensywności i sposobu użytkowania UTB.”)

Jak zostało podkreślone w omawianej publikacji: „Rejestr eksploatacji może być prowadzony w dowolnej udokumentowanej formie zapewniającej czytelność, jednoznaczność, identyfikowalność i dostęp do historii zapisów”, a „Zebrane informacje powinny być wystarczające do określenia stopnia wykorzystania resursu w danym okresie eksploatacji, na podstawie porównania danych określających resurs UTB, dostarczonych przez producenta lub osobę kompetentną z danymi wynikającymi z rejestracji lub na ich podstawie obliczonymi.”

 W materiale opublikowanym na stronie:

 https://www.udt.gov.pl/images/Wytyczne_UDT_dotycz%C4%85ce_rejestracji_przebiegu_eksploatacji_UTB.pdf  [dostęp na dzień 10.10.2021]

 znajdziecie praktyczne przykłady wzbogacone komentarzem oraz przykładowe rejestry eksploatacji urządzenia.

Szkolenia na konserwatorów i operatorów urządzeń transportu bliskiego

Wszystkich, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje z zakresu obsługi lub konserwacji urządzeń transportu bliskiego (m.in. wózków widłowych, ładowarek teleskopowych, suwnic podestów, żurawi), zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową, dostępną na stronie: https://awans-bhp.pl/  Zapewniamy kompleksową organizację szkolenia oraz egzaminu kończącego kurs. Zapraszamy!

środa, 29 września 2021

Seminarium z obsługi dźwigników przemysłowych – wszystko co musisz wiedzieć

 

Seminarium z obsługi dźwigników przemysłowych – wszystko co musisz wiedzieć

Dźwigniki przemysłowe są niezbędnymi urządzeniami w warsztatach samochodowych czy mechanicznych.  Obsługa podnośników tego typu to również podstawa pracy każdego, kto zajmuje się konserwacją urządzeń i maszyn. Należy pamiętać, że do obsługi podnośników w warsztatach samochodowych można dopuścić jedynie pracownika, który odbył odpowiednie szkolenie z zakresu obsługi dźwigników przemysłowych. Jak wygląda takie szkolenie? Odpowiedzi na to pytanie udzielimy w dzisiejszym wpisie.Obsługa podnośnika warsztatowego (dźwignika przemysłowego) – wymagane kwalifikacje

Jak już wspomnieliśmy na samym początku, do obsługi dźwigników przemysłowych popularnie nazywanych hakowcami należy posiadać zaświadczenie o odbyciu stosownego szkolenia z zakresu obsługi dźwigników przemysłowych. Tylko wykfalifikowany personel może zostać dopuszczony do wykonywania zadań z wykorzystaniem podnośników warsztatowych. Stanowi to podstawę bezpiecznej pracy -  a jak wiadomo dźwigniki są urządzeniami, które podnoszą znaczne ciężary, by podtrzymywać je na odpowiedniej wysokości w trakcie wykonywania chociażby czynności konserwacyjnych. Bez wątpienia dźwigniki ułatwiają pracę mechanikom i konserwatorom, ale ich obsługa wiąże się z koniecznością posiadania stosownej wiedzy i przestrzegania podstawowych zasad bhp.

Tematyka szkolenia z obsługi dźwigników przemysłowych

Jak można przeczytać na naszej stronie internetowej https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/seminarium-dzwignik-przemyslowy/ podczas seminarium z obsługi podnośników samochodowych kursanci poznają typy stosowanych dźwigników, ich budowę oraz zasady bezpiecznej eksploatacji tego typu urządzeń. Zostaną zapoznani z podstawami bhp oraz konserwacji, jak również z praktycznym zastosowaniem dźwigników i czynnościami operatora przed, w trakcie i po wykonanej na dźwigniku pracy.

Uprawnienia operatora dźwigników przemysłowych

Każdy kursant po skończonym szkoleniu otrzyma zaświadczenie w języku polskim i angielskim wraz z opisanym ramowym programem seminarium.

Więcej na temat seminarium na dźwigniki przemysłowe znajdziecie na naszej stronie internetowej https://awans-bhp.pl/.

Znajdziecie tam również niezbędne informacje na temat naszych pozostałych szkoleń – zarówno na operatorów, jak i konserwatorów UDT,  w tym kursy adresowane do przyszłych operatorów i konserwatorów wózków widłowych i ładowarek teleskopowych, suwnic, podestów czy żurawi. Z całą pewnością wśród naszych szkoleń znajdą również dla siebie coś osoby, które chcą zdobyć uprawnienia SEP – polecamy szkolenia elektryczne, energetyczne i gazowe. 

Zapraszamy!

 

środa, 22 września 2021

Żurawie na budowie

 

Żurawie na budowie

W dzisiejszym wpisie kilka słów na temat użytkowania żurawi na terenie budowy. Wytyczne dotyczące tego zagadnienia znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).Wymogi dotyczące kabiny żurawi

Zgodnie z §87.1 rozporządzenia przy kabinie żurawia należy zainstalować schodki bądź stałe drabinki z poręczami w przypadku żurawi, których drzwi kabiny znajdują się na wysokości powyżej 0,3 m ponad pomostami. W okresie zimowym temperatura w kabinie nie powinna być niższa niż 15°C, zaś w okresie letnim nie powinna przekraczać temperatury zewnętrznej. Co ważne, operator „powinien mieć możliwość sterowania żurawiem i obserwowania terenu pracy z pozycji siedzącej”, a także „możliwość opuszczenia kabiny w każdym roboczym położeniu żurawia”.

Żurawie na placu budowy – zlecenia ogólne

Każdy żuraw pracujący na placu budowy powinien być wyposażony w tablice znamionowe, na których oznaczony zostanie dopuszczalny udźwig. Co ważne w przypadku udźwigu zmiennego – na tablicy powinien zostać podany wymagany udźwig przy określonych położeniach wysięgnika lub wózka na wysięgniku poziomym.

Jeśli chodzi o zalecenia dotyczące odległości, jakie powinien zachować żuraw od przeszkód, mówi o tym § 89 rozporządzenia:

„Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego lub jego zabezpieczeń tymczasowych bądź stosami składowanych wyrobów, materiałów lub elementów powinna wynosić co najmniej 0,75 m”.

Żurawie na budowie – przemieszczanie ładunków

Wskazówki na temat zasad przemieszczania ładunków za pomocą żurawia znajdziemy w 91, 92 i 93 paragrafie rozporządzenia. Należy zatem pamiętać, że:

- ładunek można przemieszczać poziomo żurawiem tylko i wyłącznie na wysokości nie mniejszej niż 1 m ponad przedmiotami znajdującymi się na drodze przenoszonego ładunku;

- w trakcie mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów i wyrobów nie wolno przemieszczać ich bezpośrednio nad ludźmi czy też nad kabiną operatora;

- „roboczy zasięg haka żurawia powinien być większy co najmniej o 0,5 m od położenia środka masy montowanego elementu lub miejsca układanego ładunku.”

Czynności zabronione

W rozporządzeniu (paragraf 90) znajdziemy również listę czynności zabronionych związanych z użytkowaniem żurawia na budowie. Nie wolo przede wszystkim:

-  składować materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia lub pomiędzy torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego czy jego tymczasowymi zabezpieczeniami;

- przechodzić w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektem budowlanym a podwoziem żurawia, jak również wychylać się  przez otwory w budowanym obiekcie;

- pozostawiać zawieszonego elementu na haku żurawia w czasie przerwy w pracy bądź po zakończeniu pracy;

- podnosić żurawiem zamrożonych czy zakleszczonych przedmiotów, wyrywać słupów czy przeciągać wagonów kolejowych;

- podnosić żurawiem przedmiotów o nieznanej masie;

- instalować dodatkowych lamp oświetleniowych na konstrukcjach żurawia,

- podnosić ładunku przy ukośnym ułożeniu liny żurawia.

Szkolenia na żurawie  z egzaminem UDT

Wszystkich, którzy chcą zdobyć uprawnienia do obsługi żurawi: przenośnych HDS, samojezdnych oraz wieżowych zapraszamy na nasze szkolenia zakończone egzaminem UDT. Szczegóły na stronie: www.awans-bhp.pl w zakładce szkolenia operatorów UDT. 

Zapraszamy!