czwartek, 11 stycznia 2018

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym - styczeń 2018 r.


Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym - styczeń 2018 r.9 stycznia zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2017 roku określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym spalinowym, elektrycznym i spalinowo-elektrycznym,  mających zastosowanie w transporcie wewnętrznym. Jakie zmiany wprowadza rozporządzenie oraz co oznaczają one w praktyce dla obecnych i przyszłych operatorów wózków widłowych?

Uregulowanie kwestii uprawnień do obsługi wózków jezdniowychNowe rozporządzenie w sprawie bhp pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych wchodzi w życie po upływie 7 miesięcy od dnia ogłoszenia. Rozporządzenie precyzuje między innymi zasady uzyskiwania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych różnego typu.Zgodnie z rozporządzeniem:"§ 4. 1. Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

2. Do obsługi wózków jezdniowych, innych niż wymienione w ust. 1, dopuszcza się osobę, która:

1) ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie ukończenia odpowiedniego szkolenia potwierdzającego nabyte umiejętności w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego lub

2) posiada dokumenty stwierdzające uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy uzyskane na podstawie przepisów w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, lub

3) spełnia warunki, o których mowa w ust. 1."Innymi słowy, operatorzy wózków jezdniowych podnośnikowych  z mechanicznym napędem podnoszenia  będą musieli posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Przypominamy, że aby zdobyć takie zaświadczenie konieczne jest zdanie egzaminu przed komisją UDT.  Legitymacja UDT oznacza również możliwość obsługiwania innych wózków jezdniowych z napędem silnikowym.Natomiast operatorzy wózków jezdniowych z napędem silnikowym, innych niż podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, będą musieli posiadać zaświadczenie o ukończeniu stosownego szkolenia dla operatorów wózków jezdniowych - co ważne program szkolenia musi być uzgodniony bądź zatwierdzony przez UDT. Imienne zezwolenia do obsługi wózków wydawane przez pracodawców przestaną mieć zastosowanie. Drugą opcją jest zdobycie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi (ustawa z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, Dz. U. z 2017 r. poz. 978).

Wszystkich zainteresowanych zdobyciem uprawnień UDT do obsługi wózków jezdniowych zapraszamy na nasze szkolenia z obsługi wózków widłowych. Wszystkie nasze szkolenia z zakresu obsługi urządzeń transportu bliskiego realizują program szkoleniowy uzgodniony i zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego i zakończone są egzaminem UDT, dzięki któremu można zdobyć legitymację UDT.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza