wtorek, 13 marca 2018

Charakterystyka pracy konserwatora suwnic


Charakterystyka pracy konserwatora suwnic


Podstawowe wymogi, jakie musi spełniać konserwator suwnic


W Polsce osoba, która ubiega się o stanowisko konserwatora suwnic  musi posiadać świadectwo kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).  Ten podstawowy warunek wprowadza ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydanym na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym.


Jak zdobyć uprawnienia konserwatora suwnic?


Aby zdobyć uprawnienia konserwatora suwnic należy zdać egzamin przed komisją UDT.  Szczegółowa tematyka egzaminacyjna dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do konserwacji suwnic dostępna jest na stronie UDT pod linkiem. Znajdziemy tam również program sprawdzania kwalifikacji  osób konserwujących urządzenia transportu bliskiego .

Egzamin dla przyszłych konserwatorów suwnic złożony jest z części teoretycznej i części praktycznej, podczas której przyszły konserwator musi wykonać dwa zadania praktyczne. Cały egzamin trwa łącznie maksymalnie 3 godziny.

Aby dobrze przygotować się do egzaminu na konserwatora suwnic, warto, zanim jeszcze złożymy wniosek egzaminacyjny, zapisać sie na specjalistyczne, profesjonalne szkolenie dla konserwatorów suwnic 1S. Osoby zainteresowane takim rozwiązaniem, zapraszamy na naszą stronę internetową - link. Znajdziecie tam wszystkie niezbędne informacje na temat przebiegu szkolenia dla konserwatorów UDT, w tym dla konserwatorów suwnic.

Jak wygląda praca konserwatora suwnic? Jakie są podstawowe obowiązki konserwatora UTB?


Podstawowym obowiązkiem konserwatora suwnic, jest oczywiście dokonywanie przeglądów konserwacyjnych w terminach i w zakresie określonym w instrukcji eksploatacji. Należy pamiętać, że przestrzeganie  instrukcji eksploatacji to zasadnicza kwestia w pracy konserwatora. W trakcie przeglądów konserwacyjnych konserwator sprawdza między innymi stan techniczny mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań. Weryfikuje działanie elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych. Dokonuje kontroli działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych, jak również ocenia prawidłowość obsługi suwnicy.
Do obowiązków konserwatora suwnic należy również sprawdzanie przez oględziny stanu konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawanych, nitowanych i rozłącznych,  toru jezdnego suwnic oraz  instalacji ochrony przeciwporażeniowej. Czynności te powinien wykonywać nie rzadziej niż co 12 miesięcy, chyba że w instrukcji eksploatacji podano inne terminy.

Jednym z podstawowych zadań konserwatora suwnic jest bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu urządzeń suwnicy. Wyniki wszystkich przeglądów i wykonanych czynności  musi każdorazowo z podaniem daty  odnotowywać w dzienniku konserwacji.

W przypadku nieprawidłowości, które powodują konieczność wyłączenia suwnicy z eksploatacji, na barkach konserwatora spoczywa obowiązek bezzwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji eksploatującego suwnicę.

 Więcej informacji na temat suwnic, pracy operatorów czy konserwatorów  tych urządzeń znajdziecie na naszym blogu tematycznym. Zapraszamy.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza