środa, 25 stycznia 2017

Czy zawiesia podlegają kontroli UDT?

Czy zawiesia podlegają kontroli UDT?


Jedną z najczęściej pojawiających się wątpliwości związanych z przeprowadzaniem przeglądów zawiesi, jest kwestia tego, czy zawiesia podlegają kontroli UDT.
 


 
 
Większość właścicieli firm/pracodawców zdaje sobie sprawę z tego, iż polskie prawo nakłada na nich  obowiązek przeprowadzania kontroli zawiesi. Wynika  to z licznych norm:
 
 • PN-M-84702 : 1984 - Dźwignice - Zawiesia chwytne i zaczepowe specjalnego przeznaczenia - Ogólne wymagania i badania,
 • PN-EN 818-6+A1:2008 - wersja angielska Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Bezpieczeństwo - Część 6: Zawiesia łańcuchowe -- Informacje dotyczące użytkowania i konserwacji podawane przez wytwórcę,
 • PN-EN 1492-2+A1:2008 - wersja polska Zawiesia tekstylne - Bezpieczeństwo - Część 2: Zawiesia o obwodzie zamkniętym z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia,
 • PN-EN 13414-1+A2:2009 - wersja polska Zawiesia z lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 1: Zawiesia do podnoszenia ogólnego zastosowania,
 • PN-M-84720:1970 - wersja polska Zawiesia linowe zaplatane - Ogólne wymagania i badania techniczne.

 •  
  Przeglądy zawiesi: badania okresowe, bieżące czy kontrolne, powinny przeprowadzać osoby kompetentne, posiadające stosowną wiedzę i umiejętności. Nie przewidziano konieczności zdobycia  specjalnych uprawnień, gdyż takowych nie ma. Przeglądy powinny być natomiast przeprowadzane w określonych okresach - najczęściej raz w roku. Aby mieć pewność terminowości i fachowości wykonanych przeglądów zawiesi, warto skorzystać z usług profesjonalnych firm, opierających swoją pracę na doświadczeniu. Osoby zainteresowane zleceniem wykonania przeglądów zawiesi różnego rodzaju - zawiesi łańcuchowych, zawiesi pasowych, zawiesi linowych, odsyłamy na stronę.
   
  Z reguły właściciele zdają sobie sprawę z leżącego na ich barkach obowiązku dotyczącego przeglądów zawiesi i pilnują, aby owe przeglądy były rzeczywiście przeprowadzane Natomiast często błędnie uważają, iż zawiesia, tak jak urządzenia transportu bliskiego, podlegają obowiązkowej kontroli UDT. Zawiesia takiej kontroli nie podlegają, co wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596). Zgodnie z rozdziałem 4.  "Kontrola maszyn":
   
  "§ 27. Pracodawca powinien zapewnić, aby maszyny narażone na działanie warunków powodujących pogorszenie ich stanu technicznego, co może spowodować powstawanie sytuacji niebezpiecznych, poddane były:
  1) okresowej kontroli, a także badaniom przez jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów albo osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające odpowiednie kwalifikacje;
   2) specjalnej kontroli przeprowadzanej przez jednostki albo osoby, o których mowa w pkt 1, w przypadku możliwości pogorszenia bezpieczeństwa związanego z maszyna, a będącego wynikiem: a) prac modyfikacyjnych, b) zjawisk przyrodniczych, c) wydłużonego czasu postoju maszyny, d) niebezpiecznych uszkodzeń oraz wypadków przy pracy.
  § 28. 1. Wyniki kontroli, o których mowa w§ 26 i27, rejestruje się i przechowuje, do dyspozycji zainteresowanych organów, zwłaszcza nadzoru i kontroli warunków pracy, przez okres 5 lat od dnia zakończenia tych kontroli, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej."
   
  Jeśli pracodawca zatrudni pracownika czy wynajmie firmę delegującą do wykonania przeglądów zawiesi osoby posiadające stosowną wiedzę techniczną i umiejętności do oceny zawiesi, nie musi on korzystać z usług UDT.

   

  Brak komentarzy:

  Publikowanie komentarza