niedziela, 1 listopada 2020

Konserwacja podestów – zewnętrzna opieka konserwatorska

 Konserwacja podestów – zewnętrzna opieka konserwatorska

Brak właściwej opieki konserwatorskiej urządzeń transportu bliskiego, obejmującej m.in. przeglądy konserwatorskie, może okazać się przyczyną nieszczęśliwego wypadku. Na właścicielu urządzenia spoczywa obowiązek zapewnienia właściwej konserwacji urządzenia. W tym celu konserwację UTB może powierzyć firmie zewnętrznej.

Tydzień temu pisaliśmy o konserwacji wózków widłowych. W dzisiejszym wpisie skupimy się na konserwacji podestów podlegających pod UDT, a dokładniej na naszej ofercie przeprowadzania przeglądów konserwatorskich podestów.

Konserwacja podestów – czemu jest tak ważna?

Jak możemy przeczytać w dokumencie „Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego” wydanie 2. czerwic 2019 r.:

„Analizując przyczyny nieszczęśliwych wypadków oraz niebezpiecznych uszkodzeń UTB, brak właściwej obsługi oraz konserwacji UTB jest jedną z przyczyn tego typu zdarzeń. W związku z tym eksploatujący urządzenia powinni zwracać szczególną uwagę na posiadanie przez osoby obsługujące i konserwujące stosownych kompetencji również w odniesieniu do przepisów odrębnych.”

Zgodnie z zaleceniami UDT, które możemy znaleźć na oficjalnej stronie urzędu (link: https://www.udt.gov.pl/co-i-kiedy-podlega-dozorowi/urzadzenia-transportu-bliskiego/podest-ruchomy-przejezdny/podest-ruchomy-przejezdny-warunki-eksploatacji):

„W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia, eksploatujący jest zobowiązany zapewnić właściwą konserwację urządzenia zgodnie z wymaganiami załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Przeglądy konserwacyjne powinny być wykonywane nie rzadziej niż w terminach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego o ile wytwórca nie określił inaczej.”

Przypomnijmy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego przeglądy konserwacyjne podestów powinny być wykonywane:

- w przypadku podestów ruchomych przejezdnych co 30 dni;

- w przypadku podestów ruchomych wiszących co 30 dni;

- w przypadku podestów ruchomych masztowych co 30 dni;

- w przypadku podestów ruchomych stacjonarnych co 60 dni  i

- w przypadku podestów ruchomych załadowczych co 180 dni.

Konserwator podestów – uprawnienia, zakres działań

Listę podstawowych obowiązków konserwatora podestów, podobnie jak w przypadku wózków widłowych,  znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.  Zgodnie z tym aktem prawnym:

„§ 9. 1. Do konserwującego należy:

1) przestrzeganie instrukcji eksploatacji UTB;

2) wykonywanie przeglądów konserwacyjnych UTB w terminach i zakresach określonych w instrukcji eksploatacji, w tym sprawdzanie:

a) stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań,

b) działania urządzeń zabezpieczających i ograniczników ruchowych,

c) działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,

 d) prawidłowości obsługi UTB;

3) przeprowadzanie, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli w instrukcji eksploatacji nie ustalono innych terminów, przeglądu:

a) konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń rozłącznych i nierozłącznych,

b) toru jezdnego,

c) instalacji ochrony przeciwporażeniowej oraz uziemień roboczych i odgromowych, o ile ma to zastosowanie;

4) usuwanie usterek oraz innych nieprawidłowości w działaniu UTB;

 5) odnotowywanie w dzienniku konserwacji wykonanych czynności, o których mowa w pkt 2–4, oraz ich wyniku, z podaniem:

 a) imienia i nazwiska,

 b) numeru zaświadczenia kwalifikacyjnego,

c) daty przeglądu,

d) stanu licznika roboczogodzin lub cykli pracy UTB, o ile ma to zastosowanie;

 6) bezzwłoczne powiadamianie eksploatującego UTB o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia UTB z eksploatacji, i dokonywanie odpowiednich wpisów w dzienniku konserwacji.”

Naprawa podestu, usuwanie usterek  a kompetencje konserwatora

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego konserwator w ramach usuwania usterek i  innych nieprawidłowości w działaniu podestu czy innego urządzenia transportu bliskiego „może bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego dokonać wymiany elementów UTB, o ile mają one parametry techniczne i charakterystyki takie jak elementy wymieniane.” Co oznacza to dla naszych klientów?  Komfort kompleksowej opieki konserwatorskiej zapewnionej przez naszych konserwatorów, obejmującej swym zakresem nie tylko pełen przegląd konserwatorski, ale także naprawę podestów i bieżące usuwanie usterek.

Konserwacja podestu – zakres opieki konserwatorskiej

W ramach naszej usługi sprawowania pełnej opieki konserwatorskiej nad podestami zapewniamy:

- wykonywanie przeglądów konserwacyjnych podestów;

- sprawdzanie stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych, cięgien nośnych i ich zamocowań,

- kontrolę działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych, urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych jak również

- sprawdzenie prawidłowości obsługi danego podestu.

Nasi specjaliści sprawdzą stan konstrukcji nośnej czy instalacji ochrony przeciwpożarowej.

Zapewnią również prawidłowe prowadzenie dziennika konserwacji dla danego podestu.

Konserwacja podestów – zewnętrzna opieka konserwatorska gwarancją jakości i profesjonalizmu

Powierzając swoje podesty w ręce naszych konserwatorów, mają Państwo gwarancję rzetelnie wykonanej usługi przez doświadczonych specjalistów branży UDT.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony i zapoznania się ze szczegółami:

https://awans-bhp.pl/przeglady-konserwatorskie

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza