sobota, 28 listopada 2020

Badania lekarskie pracownika

 

Badania lekarskie pracownika

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia pracowników przez zagwarantowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 207. kp). Realizacja tego obowiązku rozpoczyna się od skierowania zatrudnianych pracowników na wstępne badania lekarskie. Jakim dodatkowym badaniom podlegają pracownicy w trakcie zatrudnienia? Jakie informacje muszą zostać zamieszczone na skierowaniu na badania lekarskie?  Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w dzisiejszym wpisie poświęconym profilaktycznej ochronie zdrowia pracowników.Badania lekarskie pracowników -podstawa prawna

Podstawowe zalecenia dotyczące profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników znajdziemy w Kodeksie Pracy w dziale dziesiątym (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) w rozdziale VI (Profilaktyczna ochrona zdrowia), jak również w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067). Przydatne wskazówki dla pracodawców zawiera publikacja „ABC BHP. Informator dla pracodawców” Jakuba Chojnickiego i Grażyny Jarosiewicz, Warszawa 2019.

Badania lekarskie profilaktyczne – badania wstępne

Zgodnie z Art. 229 § 4. kp -

„Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku”.

Z tego też względu pierwszą rzeczą jaką otrzymamy od pracodawcy przed przystąpieniem do pracy jest skierowanie na badania wstępne. Są one przeprowadzane w momencie przyjęcia pracownika do pracy, jak również w przypadku  pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki pracy.

Należy pamiętać, że zgodnie z kp (art. 229, § 11.)

 „Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;

2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.”

Pracodawca żąda od tej osoby, aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku oraz skierowania na badania będące podstawą wydania tego orzeczenia.

Jakie informacje powinno zawierać skierowanie pracownika na badania lekarskie?

Zgodnie z § 4. Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067) badania profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Skierowanie to powinno zawierać:

„1) określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,

2) w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy – określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu,

3) w przypadku pracowników – określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,

4) informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, o których mowa w pkt 2 i 3, czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.”

Badania profilaktyczne – wydawana dokumentacja

Zgodnie z przywołanym wyżej Rozporządzeniem badania lekarskie kończą się wydaniem przez uprawnionego lekarza orzeczeniem lekarskim, które może zawierać albo brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy, albo przeciwwskazania zdrowotne do pracy na danym stanowisku pracy. Orzeczenia lekarskie wydawane są w formie zaświadczenia, które lekarz przeprowadzający badanie przekazuje pracownikowi i pracodawcy.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia pracownik lub pracodawca, który nie godzi się z treścią wydanego zaświadczenia, może wystąpić, w ciągu 7 dni od dnia wydania zaświadczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał to zaświadczenie, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania.

Badania lekarskie okresowe i kontrolne  pracowników

Zgodnie z kp pracownik oprócz badań wstępnych musi przechodzić również w trakcie zatrudnienia badania okresowe. Badania okresowe wykonywane są w terminach wyznaczonych przez lekarza i w miarę możliwości – w godzinach pracy. Ponadto zgodnie z art. 229 kp § 2.W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.”.

Należy podkreślić, że „za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.” [art. 229 kp § 3].

Szkolenia BHP

Na zakończenie chcemy przypomnieć o naszych szkoleniach BHP . Organizujemy szkolenia wstępne ogólne i okresowe BHP dla pracowników i pracodawców wraz z programami szkoleniowymi BHP dopasowanymi do konkretnych stanowisk pracy.  Oferujemy pełną organizację szkoleń - uzupełniamy i przekazujemy kompletną dokumentację (oświadczenia BHP, karty szkolenia wstępnego, certyfikat dla pracodawcy kierującego pracownikami), piszemy zindywidualizowany program szkolenia wstępnego i okresowego BHP. Dojeżdżamy do klientów na terenie całej Polski. Szczegóły pod linkiem : https://awans-bhp.pl/szkolenia-bhp/. Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza