niedziela, 25 października 2020

Konserwator wózka widłowego – najważniejsze informacje o pracy konserwatora UDT

 

Konserwator wózka widłowego – najważniejsze informacje  o pracy konserwatora UDT

 

Wszystkie urządzenia transportu bliskiego, w tym wózki widłowe, muszą być objęte opieką konserwatorską. Zasady konserwacji wózki widłowych określone są przez polskie prawo, które nakłada na właściciela danego urządzenia obowiązek przeprowadzania przeglądów konserwatorskich.Konserwacja wózków widłowych – podstawy prawne

Zapewnienie odpowiedniej opieki konserwacyjnej wóza widłowego stanowi podstawę bezpiecznej pracy. W   Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy zmienionym rozporządzeniem z dnia 30 września 2003 r znajdziemy zapis nakładający na Pracodawcę obowiązek zlecenia konserwacji wózków widłowych osobie, która odbyła specjalistyczne szkolenie w tym zakresie:

„§ 32. Pracodawca podejmie niezbędne działania, aby pracownicy: (…) 2) wykonujący naprawy, modernizację, konserwację lub obsługę maszyn odbyli specjalistyczne przeszkolenie w tym zakresie.”

Bardziej szczegółowe zalecenia znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym:

„§ 7. 1. (…)  4. W przypadku wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia jest wymagane prowadzenie konserwacji przez osoby posiadające zaświadczenia kwalifikacyjne uzyskane w trybie określonym w przepisach dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.”

Kto może przeprowadzać konserwację wózków widłowych?

Jak widzimy po analizie przywołanych paragrafów, zawód konserwatora wózków widłowych jest w Polsce zawodem regulowanym. Aby móc go wykonywać, należy posiadać uprawnienia konserwatora wózków widłowych wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego na drodze państwowego egzaminu. Sposób i tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy konserwacji m.in. wózków widłowych określa Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. 2019 poz. 1008). Pozytywny wynik egzaminu na konserwatora wózków widłowych jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Uprawnienia konserwatora wydawane są na czas określony, który w przypadku wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia  wynosi  5 lat. Po tym czasie konserwator musi złożyć wniosek o przedłużenie zaświadczenia wraz z oświadczeniem że przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia wykonywał czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu. Dzięki temu osoby, które powierzają swoje wózki widłowe pod opiekę danemu konserwatorowi, mają pewność, że pracownik ten jest kompetnenty i może wykazać się ciągłością doświadczenia zawodowego.

Czy można zlecić konserwację wózka widłowego firmie zewnętrznej?

Należy podkreślić, że choć to na pracodawcy spoczywa ciężar odpowiedzialności za prawidłową opiekę konserwatorską nad wózkiem widłowym, to może on delegować to zadanie na inne osoby. Jednym z lepszych rozwiążań jest zlecenie wykonania usługi przeglądów konserwacyjnych wózków widłowych firmie zawnętrznej. Taką usługę posiada w swojej ofercie również nasza firma, o czym można przeczytać na naszej stronie internetowej:

https://awans-bhp.pl/przeglady-konserwatorskie/?fbclid=IwAR2_2aqvX0rDd0bI0HY7RuAZF0GxdDBn0T9UeDwJhFw_L3AHGubO_l0ti98

Konserwacja wózków widłowych – zakres działań

Listę podstawowych obowiązków konserwatora wózków widłowych znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.  Zgodznie z tym aktem prawnym:

„§ 9. 1. Do konserwującego należy:

1) przestrzeganie instrukcji eksploatacji UTB;

2) wykonywanie przeglądów konserwacyjnych UTB w terminach i zakresach określonych w instrukcji eksploatacji, w tym sprawdzanie:

a) stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań,

b) działania urządzeń zabezpieczających i ograniczników ruchowych,

c) działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,

 d) prawidłowości obsługi UTB;

3) przeprowadzanie, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli w instrukcji eksploatacji nie ustalono innych terminów, przeglądu:

a) konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń rozłącznych i nierozłącznych,

b) toru jezdnego,

c) instalacji ochrony przeciwporażeniowej oraz uziemień roboczych i odgromowych, o ile ma to zastosowanie;

4) usuwanie usterek oraz innych nieprawidłowości w działaniu UTB;

 5) odnotowywanie w dzienniku konserwacji wykonanych czynności, o których mowa w pkt 2–4, oraz ich wyniku, z podaniem:

 a) imienia i nazwiska,

 b) numeru zaświadczenia kwalifikacyjnego,

c) daty przeglądu,

d) stanu licznika roboczogodzin lub cykli pracy UTB, o ile ma to zastosowanie;

 6) bezzwłoczne powiadamianie eksploatującego UTB o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia UTB z eksploatacji, i dokonywanie odpowiednich wpisów w dzienniku konserwacji.”

Naprawa wózka widłowego, usuwanie usterek  a kompetencje konserwatora

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego konserwator w ramach usuwania usterek i  innych nieprawidłowości w działaniu wózków widłowych czy innego urządzenia transportu bliskiego „może bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego dokonać wymiany elementów UTB, o ile mają one parametry techniczne i charakterystyki takie jak elementy wymieniane.” Co oznacza to dla naszych klientów?  Komfort kompleksowej opieki konserwatorskiej zapewnionej przez naszych konserwatorów, obejmującej swym zakresem nie tylko pełen przegląd konserwatorski, ale także naprawę wózków widłowych i bieżące usuwanie usterek.

Na czym polega kompleksowa opieka konserwatorska nad wózkiem widłowym?

W ramach naszej usługi sprawowania opieki konserwatorskiej nad wózkami widłowymi zapewniamy:

- pełen przegląd konserwatorski – przegląd dopuszczający do eksploatacji wykonuje urzędnik UDT – nasi konserwatorzy pomagają zorganizować taki przegląd i przygotowują do niego wózek widłowy;

- pełną dokumentację konserwatorską

- naprawę wózka widłowego, usunięcie usterek

- doradztwo w eksploatacji urządzenia

- uzupełnienie dokumentacji

- przygotowanie do przeglądu i wykonanie innych prac związanych z konserwacją i przygotowaniem do prawidłowej eksploatacji urządzenia.

Korzyści płynące ze zlecenia przeprowadzenia konserwacji wózków widłowych zewnętrznemu konserwatorowi

Podstawową korzyścią płynącą ze zlecenia przeprowadzenia konserwacji wózków widłowych naszym konserwatorom jest gwarancja rzetelnie wykonanej konserwacji urządzenia przed doświadczonych profesjonalistów i specjalistów z branży urządzeń transportu bliskiego. Nasi pracownicy to wieloletni konserwatorzy urządzeń technicznych, którzy swoją wiedzą dzielą się również w ramach prowadzonych przez siebie szkoleń dla konserwatorów urządzeń transportu bliskiego.

Kolejnym argumentem przemawiającym za skorzystaniem z naszej oferty jest atrakcyjna cena.

Co ważne, zapewniamy dojazd na terenie całego województwa łódzkiego (dojeżdżamy także do klientów z pozostałych części Polski po uprzednim ustaleniu szczegółów) oraz szybką i profesjonalną realizację usługi.

Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza