sobota, 5 grudnia 2020

Podstawowe obowiązki Pracownika w zakresie bhp

 

Podstawowe obowiązki Pracownika w zakresie bhp

Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Mówi o tym art. 211 Kodeksu pracy. Jakie zatem obowiązki w zakresie bhp dotyczą każdego pracownika? O tym w dzisiejszym wpisie.Bezpieczeństwo i higiena pracy – podstawowe obowiązki pracownika

Kodeks pracy nakłada na pracownika obowiązek przestrzegania przepisów BHP. Artykuł 211 kp zawiera listę podstawowych wymagań w tym zakresie. Zgodnie z nią każdy pracownik musi:

„1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;

2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych;

3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy;

4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;

5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;

6)  niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie;

7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.„

Co grozi pracownikowi, który nie przestrzega obowiązujących w zakładzie pracy przepisów BHP?

Kodeks pracy za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp przewidział możliwość zastosowania przez pracodawcę kary porządkowej. Zgodnie z art. 108 za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych pracodawca może zastosować karę upomnienia,  karę nagany bądź karę pieniężną. Należy pamiętać, że kara pieniężna za jedno przekroczenie nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownia, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia. Wpływy z kar pieniężnych pracodawca musi przeznaczyć na  poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy

Usługi bhp dla firm

Wszystkich, którzy szukają wsparcia w zakresie usług bhp, zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. oprócz szkoleń okresowych, wstępnych i specjalistycznych BHP – oferujemy pełną, kompleksową opiekę BHP dla firm i placów budowy : między innymi audyty BHP, sporządzanie dokumentacji BHP, sporządzenie IBWR, BIOZ, dokumentacji powypadkowej. 

Nasza firma specjalizuje się w BHP związanym zwłaszcza z pracami wykonywanymi na magazynach i budowach, prowadzimy jednak też szkolenia BHP dla pracowników administracyjno- biurowych, pracodawców, koordynatorów czy służb mundurowych. Dojeżdżamy do klienta w Całej Polsce. Więcej informacji na stronie: Usługi BHP dla firm | Awans BHP Kursy Szkolenia Uprawnienia UDT (awans-bhp.pl)

Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza