niedziela, 13 października 2019

Kontrola konstrukcji nośnej suwnicy


Kontrola konstrukcji nośnej suwnicy


Do podstawowych obowiązków konserwatora suwnic należy sprawdzanie przez oględziny, nie rzadziej niż co 12 miesięcy (lub częściej, jeśli takie zalecenie znajduje się w instrukcji eksploatacji) stanu konstrukcji nośnej suwnicy. Dziś odpowiemy na pytanie jak należy taką kontrolę przeprowadzić.Jak sprawdzić konstrukcję nośną suwnicy?


Oględziny konstrukcji nośnej suwnic polegają na sprawdzeniu elementów nośnych suwnic, upewnieniu się czy nie pojawiły się jakiekolwiek pęknięcia czy odkształcenia plastyczne. Konserwator powinien dokładnie sprawdzić wszystkie barierki, drabiny wejściowe, podesty, klapy, zamocowania kabiny oraz samą kabinę. Jak możemy przeczytać w książce "Konserwacja suwnic" Mieczysława Chimiaka (KaBe, Krosno 2008), pęknięcia konstrukcji nośnych suwnic występują najczęściej w miejscach mocowania osi kół napędowych od mechanizmy jazdy suwnicy, łączenia belek nośnych suwnicy z czołownicami oraz mocowania przekładni czołowych z silnikami do czołownic.  Z kolei najczęstszymi przykładami odkształceń plastycznych konstrukcji suwnicy są:

"-pogięta konstrukcja  ramy wózka na skutek niezadziałania wyłącznika krańcowego od mechanizmu podnoszenia ;

 - wygięcia belki nośnej na skutek przeciążenia suwnicy

- zwichrowania konstrukcji nośnej na skutek silnego zukosowania w czasie jazdy suwnicy."

Co należy zrobić w przypadku wystąpienia pęknięć bądź odkształceń trwałych w konstrukcji suwnicy?


W przypadku wykrycia pęknięć lub odkształceń trwałych w konstrukcji suwnicy konserwator musi podjąć natychmiastowe działania. Przed wszystkim należy suwnicę bezzwłocznie wycofać z eksploatacji, a następnie powiadomić o tym organ dozoru technicznego. W celu naprawy uszkodzonych miejsce należy przygotować dokumentację naprawy suwnicy, a następnie zatwierdzić ją w odpowiednim organie dozoru technicznego. Należy pamiętać, że naprawę można zlecić jedynie tym zakładom, które posiadają ważne uprawnienia do naprawy wydane przez UDT.  Jak możemy przeczytać na stronie UDT (https://www.udt.gov.pl/uprawnianie-zakladow) :

"Uprawnienie zostaje wydane po stwierdzeniu, że wnioskujący spełnia wymagania w zakresie wytwarzania, montażu, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania materiałów i elementów w szczególności:

wdrożył właściwą technologię wytwarzania, montażu, naprawy lub modernizacji,

posiada urządzenia zapewniające wytwarzanie, naprawę lub modernizację zgodnie z technologią, o której mowa w pkt 1,

posiada zorganizowaną kontrolę jakości,

ma możliwość przeprowadzenia badań niszczących i nieniszczących wytwarzanych, naprawianych lub modernizowanych urządzeń technicznych oraz materiałów we własnym laboratorium lub laboratorium uznanym przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego,

zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (zob. Kwalifikacje osób), m. in.: osoby odpowiedzialne za wytwarzanie, naprawę, modernizację i kontrolę jakości urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń powinny posiadać:

wyższe wykształcenie techniczne i co najmniej dwuletnią praktykę zawodową lub

wykształcenie średnie techniczne i co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową oraz

znajomość norm, przepisów o dozorze technicznym i warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie prowadzonej działalności."

Po dokonaniu naprawy suwnicy zakład wystawia poświadczenie wykonania naprawy zgodnie z dokumentacją. Wówczas można zgłosić suwnicę do badania technicznego wykonywanego przez dozór techniczny w celu dopuszczenia suwnicy do eksploatacji.

Szkolenia na konserwatorów suwnic


Osoby, które chcą zdobyć uprawnienia do konserwacji suwnic zapraszamy na profesjonalne szkolenia dla operatorów suwnic. Kurs zakończony jest egzaminem UDT, a pozytywny wynik oznaczenia zdobycie uprawnień ważnych na terenie całej Polski. Szkolenie organizujemy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi lub w miejscu wyznaczonym przez klienta. Zapewniamy doświadczoną kadrę szkoleniową, wysoki poziom merytoryczny zajęć oraz atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty pod linkiem:
Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza