niedziela, 11 sierpnia 2019

Rejestracja urządzeń transportu bliskiego w Urzędzie Dozoru Technicznego


Rejestracja urządzeń transportu bliskiego w Urzędzie Dozoru Technicznego


Każde urządzenie transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu należy zarejestrować w stosownym oddziale Urzędu Dozoru Technicznego. Jest to jeden z podstawowych obowiązków właściciela danego urządzenia. Dziś przybliżymy przebieg rejestracji UTB w UDT, ale zanim do tego przystąpimy, przypomnimy, które urządzenia transportu bliskiego podlegają pod dozór techniczny.UTB podlegające pod dozór techniczny


Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego zawiera pełną listę urządzeń transportu bliskiego podlegającą dozorowi technicznemu z przyporządkowaną  formą dozoru technicznego dla konkretnego rodzaju  urządzeń. Lista UTB  podlegających dozorowi technicznemu została również opublikowana na stronie UDT pod linkiem:

Znajdują się na niej następujące urządzenia:


"Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych

Dźwig towarowy mały; dźwig towarowy bez prawa wstępu osób do kabiny

Dźwig budowlany

Podest ruchomy przejezdny

Suwnice, wciągniki, wciągarki, żuraw stacjonarny

Dźwignica linotorowa

Żuraw samojezdny

Dźwignik o ruchu nieprostoliniowym

Podest ruchomy wiszący, podest ruchomy masztowy

Wyciąg towarowy

Przenośnik w wesołym miasteczku (karuzela)

Wózek jezdniowy podnośnikowy

Układnica magazynowa

Żuraw wieżowy, żuraw szybkomontujący

Schody ruchome, chodniki ruchome

Dźwig osobowy

Żuraw przenośny 

Dźwignik o ruchu prostoliniowym przenośny

Dźwignik o ruchu prostoliniowym, stacjonarny

Podest ruchomy załadowczy na pojeździe".


Rejestracja urządzenia transportu bliskiego w UDT


Właściciel urządzenia technicznego musi złożyć do organu właściwej jednostki dozoru technicznego wniosek o przeprowadzenie badania/ zmianę danych przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację. Wniosek można również złożyć w formie elektronicznej przez portal  eUDT. Do wniosku należy dołączyć dwa egzemplarze dokumentacji, zawierającej:


"1) identyfikację i ogólny opis UTB, z uwzględnieniem dopuszczalnych konfiguracji użytkowania;

2) rysunek zestawieniowy;

3) instrukcję eksploatacji;

4) schematy elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne, o ile ma to zastosowanie;

5) schemat układów cięgnowych w mechanizmach napędowych;

6) dokumentację uzupełniającą, w przypadku UTB montowanych w miejscu eksploatacji;

7) potwierdzenie prawidłowości zainstalowania urządzenia w strefie zagrożonej wybuchem, o ile ma to zastosowanie" [rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego].


Dokumentacja uzupełniająca składa się z następujących materiałów:


"1) szkic sytuacyjny zmontowanego UTB, uwzględniający w szczególności nieujęte w rysunku zestawieniowym rzeczywiste odległości UTB od otoczenia, przejścia, dojścia i ewentualne elementy osłonowe;

2) schematy zasilania UTB, ze wskazaniem w szczególności osprzętu, wielkości i rodzaju zabezpieczeń, rodzaju i typu przewodów zasilających;

 3) poświadczenie prawidłowości montażu i przeprowadzonych prób, z wyłączeniem dźwigów oraz ich elementów bezpieczeństwa, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach;

4) protokoły pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, uziemień roboczych i odgromowych oraz ochrony przeciwporażeniowej instalacji UTB, zatwierdzone przez osobę spełniającą wymagania kwalifikacyjne dla stanowiska dozoru;

5) poświadczenie prawidłowości wykonania części konstrukcyjno-budowlanej obiektu związanej z UTB, o ile ma to zastosowanie." [rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego].


Po rozpatrzeniu wniosku Inspektor UDT ustala z osobą zainteresowaną termin i miejsce badania odbiorczego urządzenia. Badanie odbywa się w obecności właściciela urządzenia. Jeżeli dane urządzenie techniczne przejdzie badanie z wynikiem pozytywnym, Inspektor UDT wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację UTB. 


Przeglądy techniczne przygotowujące do odbioru urządzenia przez UDT


 Wszystkich właścicieli urządzeń technicznych zachęcamy do skorzystania z naszej oferty przeprowadzania przeglądów technicznych przygotowujących do odbioru urządzenia przez UDT. Zapewniamy dojazd na terenie całej Polski oraz szybką i profesjonalną realizację usługi. Szczegóły oferty pod linkiem:
Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza