wtorek, 4 czerwca 2019

Operator wózka widłowego - wymagania prawne


Operator wózka widłowego - wymagania prawne


Szybki  rozwój branży logistycznej pociąga za sobą rosnące  zapotrzebowanie na pracowników magazynowych, w tym operatorów wózków widłowych. 


Należy pamiętać, iż w Polsce zawód operatora wózków widłowych należy do zawodów regulowanych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

"§ 4. 1. Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.",

zaś

"2. Do obsługi wózków jezdniowych, innych niż wymienione w ust. 1, dopuszcza się osobę, która:

1) ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie ukończenia odpowiedniego szkolenia potwierdzającego nabyte umiejętności w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego lub

2) posiada dokumenty stwierdzające uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy uzyskane na podstawie przepisów w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, lub

3) spełnia warunki, o których mowa w ust. 1."

Ponadto osoby obsługujące wózki zasilane gazem oraz dokonujące wymiany butli z gazem w tych wózkach muszą odbyć szkolenie z zakresu bezpiecznego użytkowania butli oraz ich bezpiecznej wymiany.

Należy również pamiętać, że na chwilę obecną imienne zezwolenia do obsługi wózków widłowych

-  wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;

-  wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.;

-  wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Na chwilę obecną, gdyż 5 kwietnia 2019 roku powstał projekt Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniający rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych  z napędem silnikowym, w którym zaproponowano nowe terminy ważności imiennych zezwoleń do obsługi wózków jezdniowych. Imienne zezwolenia:" 1) wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.;

2) wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2026 r.;

3) wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 sierpnia 2018 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r."Szkolenie dla operatorów wózków widłowych


Osoby, które chcą wykonywać zawód operatora wózka widłowego muszą przystąpić do egzaminu przed komisją UDT. Pozytywny wynik oznacza zdobycie uprawnień operatora danego rodzaju wózków widłowych. Gwarancją sukcesu na egzaminie jest dobre przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne. A właśnie takie zapewniamy wszystkim naszym kursantom. Kursy na wózki widłowe z Awans B.H.P. to przede wszystkim doskonała kadra szkoleniowa, nielimitowana ilość godzin praktyki w stałej cenie szkolenia, atrakcyjne ceny oraz kompleksowa organizacja egzaminu przed komisją UDT. Co więcej, nasi klienci mogą wybierać z aż 5 wariantów szkolenia, obejmujących wszystkie możliwe kategorie uprawnień UDT na wózki widłowe.  Szczegóły znajdziecie na stronie https://awans-bhp.pl/szkolenia-udt/kursy-na-wozki-widlowe-jednodniowe-podnosnikowe/

Zapraszamy już dziś!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza