wtorek, 14 maja 2019

Jak zdobyć uprawnienia na podesty - krok po kroku


Jak zdobyć uprawnienia na podesty - krok po kroku

Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych "Rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji", do obsługi podestów ruchomych (z wyjątkiem załadowczych podestów burtowych) można dopuścić jedynie osoby legitymujące się odpowiednim zaświadczeniem kwalifikacyjnym. Takie zaświadczenie wydaje Urząd Dozoru Technicznego po zdanym egzaminie przed komisją UDT. Pytanie jak zdobyć uprawnienia na podesty ruchome możemy więc zastąpić pytaniem - jak zdać egzamin UDT na podesty ruchome? 


Jak zdać egzamin na podestu ruchome?

Odpowiedź na postawione pytanie poprzedzimy wyjaśnieniem, iż do wyboru są dwie kategorie uprawnień na podesty ruchome - IP i II P. Kategoria IP obejmuje podesty ruchome przejezdne wolnobieżne, podesty ruchome samojezdne montowane na pojeździe oraz podesty ruchome przewoźne, zaś kategoria II P - podesty ruchome wiszące, podesty ruchome masztowe oraz podesty ruchome stacjonarne.

Aby zdać egzamin na podesty ruchome, który składa się z część teoretycznej oraz praktycznej, należy zdobyć niezbędną wiedzę oraz umiejętności do obsługi podestów danego typu. Realizację tego kroku warto rozpocząć od  ukończenia profesjonalnego szkolenia z obsługi podestów organizowanego przez specjalistyczną firmę szkoleniową. W dobrych placówkach szkoleniowych kursy tego typu prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy, a programy szkoleniowe są uzgadniane i zatwierdzane przez Urząd Dozoru Technicznego.  Kurs, podobnie jak sam egzamin, powinien składać się z części teoretycznej oraz z części praktycznej.

 Dopiero kiedy przyswoimy sobie niezbędne wiadomości i umiejętności, możemy pomyśleć o kolejnym kroku na drodze do zdobycia uprawnień na podesty ruchome. Chodzi oczywiście o egzamin UDT. Należy pamiętać, że w przypadku wyboru dobrej firmy szkoleniowej, organizacją egzaminu zajmują się pracownicy firmy - kursant nie musi troszczyć się o żadne dodatkowe formalności. To firma szkoleniowa pośredniczy w składaniu wniosków egzaminacyjnych, uiszczaniu opłat czy odbiorze legitymacji, jak również zajmuje się organizacją miejsca i sprzętu egzaminacyjnego.

Przystępując do egzaminu na podesty ruchome warto zapoznać się z informacjami dotyczącymi przebiegu egzaminu. Istotne wiadomości zawiera dostępny na stronie UDT dokument "Program sprawdzania kwalifikacji i certyfikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia transportu bliskiego oraz napełniających zbiorniki ciśnieniowe przenośne" : link

"6.3.2. Zasady dotyczące sposobu przeprowadzania egzaminów obsługujących urządzenia transportu bliskiego 6.3.2.1. Egzamin teoretyczny (ustny):a. Czas trwania egzaminu teoretycznego: maksymalnie 1 godzinab. Pytania egzaminacyjne podzielone są na zestawy. Kryterium podziału jest kategoria uprawnień (IW, IIW, IS, IIS, IŻ, IIŻ, IP, IIP, IU, IL, IWT, ID, IID, IK, IWJO, IIWJO, IIIWJO).c. Podczas egzaminu członkowie komisji zadają egzaminowanemu 5 pytań, w tym 2 ogólne i 3 dla danego rodzaju i zakresu kwalifikacji.d. Wynik egzaminu jest pozytywny, jeżeli kandydat odpowie prawidłowo na minimum 1 pytanie w części ogólnej i 2 pytania w danej kategorii uprawnień.6.3.2.2. Egzamin praktycznya. Czas trwania egzaminu praktycznego: maksymalnie 1 godzinab. Podczas egzaminu praktycznego członkowie komisji określają egzaminowanemu zadanie praktyczne do wykonania.c. Wynik egzaminu jest pozytywny, jeżeli egzaminowany wykona wszystkie czynności obsługi prawidłowo."Jak widzimy, cały egzamin trwa maksymalnie 2 godziny - 1 godzina przeznaczona na część teoretyczną, druga godzina na praktyczną.

" 6.4. Wynik egzaminu kwalifikacyjnego6.4.1. Komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny łącznej egzaminu teoretycznego i praktycznego, a wynik przekazywany jest kandydatowi w terminie do 14 dni od dnia jego przeprowadzenia.6.4.2. Negatywny wynik egzaminu teoretycznego, który jest zdawany jako pierwszy jest równoznaczny z negatywnym wynikiem całego egzaminu; kandydat nie jest dopuszczony do egzaminu praktycznego.6.4.3. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu kandydat może ubiegać się o ponowne sprawdzenie kwalifikacji / certyfikację. "

 Negatywny wynik egzaminu, nie oznacza  więc definitywnego przekreślenia naszych planów zawodowych - możemy ponownie spróbować swoich sił podchodząc do egzaminu kolejny raz.

Po zdanym egzaminie otrzymujemy legitymację do obsługi danego rodzaju podestów ruchomych. Zaświadczenie kwalifikacyjne ważne jest na terenie całej Polski. Należy jednak pamiętać, że od 01.06.2019 roku na mocy ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym podpisanej przez Prezydenta RP 12 grudnia 2018 roku zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługujących urządzenia techniczne, a więc również podesty, wydawane będą na czas określony, a przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego będzie następowało na wniosek osoby zainteresowanej przedłużeniem okresu ważności tego zaświadczenia. Warunkiem przedłużenia okresu ważności będzie złożenie wniosku nie później niż  na 3 miesiące przed dniem upływu ważności zaświadczenia oraz wykonywanie czynności objętych zaświadczeniem kwalifikacyjnym przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia.

Szkolenia na podesty ruchome I P i II P z egzaminem UDT

Osoby zainteresowane szkoleniem z obsługi podestów I P lub II P zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową dostępną pod linkami:Nasza doświadczona i niezawodna kadra szkoleniowa czeka właśnie na Ciebie ;) .

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza