niedziela, 12 maja 2019

Co to są uprawnienia UDT?


Co to są uprawnienia UDT?

W dzisiejszym wpisie skoncentrujemy się na kwestii uprawnień wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego, czyli tzw. uprawnieniach  UDT, a precyzując zakres naszych rozważań -  na uprawnieniach UDT  dotyczących urządzeń transportu bliskiego. Należy bowiem pamiętać, że Urząd Dozoru Technicznego wydaje nie tylko uprawnienia do obsługi czy konserwacji UTB (urządzeń transportu bliskiego), ale również inne uprawnienia, takie jak chociażby uprawnienia dla zakładów zajmujących się wytwarzaniem, montażem, naprawami czy modernizacjami urządzeń technicznych. 


Uprawnienia UDT do obsługi UTB

Jak możemy przeczytać na stronie UDT https://www.udt.gov.pl/uprawnienia

"Osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne są obowiązane  posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie".

Do urządzeń technicznych, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie kwalifikacji należą m.in. wózki widłowe, suwnice, podesty czy żurawie. Szczegółowe informacje znajdziemy w załączniku do Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych "Rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji". Lista tych  urządzeń dostępna jest również na stronie UDT https://www.udt.gov.pl/kwalifikacje-osob.

Jak otrzymać uprawnienia UDT?

Aby zdobyć uprawnienia UDT do obsługi UTB, a więc jedyny dokument uprawniający do wykonywania czynności operatora danych urządzeń technicznych, należy zdać egzamin przed komisją UDT. W tym celu kandydat musi złożyć wniosek egzaminacyjny, którego wzór dostępny jest na stronie - https://www.udt.gov.pl/kwalifikacje-osob  oraz uiścić opłatę egzaminacyjną, która od 11 lutego 2019 r. wynosi 171,94 zł. Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Osoba egzaminowana musi zapewnić odpowiedni sprzęt do przeprowadzenia części praktycznej. Jak możemy odnaleźć w dokumencie udostępnionym na stronie UDT: "Program sprawdzania kwalifikacji i certyfikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia transportu  bliskiego oraz napełniających zbiorniki ciśnieniowe przenośne":

"Wnioskodawca zapewnia na czas egzaminu kwalifikacyjnego niezbędne pomieszczenia do przeprowadzenia egzaminu teoretycznego (nie dotyczy, gdy egzamin teoretyczny jest prowadzony w oddziale UDT/ biurze) oraz wyposażenie i materiały specjalistyczne do przeprowadzenia egzaminu praktycznego. Urządzenia techniczne muszą być sprawne i posiadać decyzję zezwalającą na eksploatację".

 Z tego też względu najwygodniejszym  wyjściem jest skorzystanie z usług dobrej placówki szkoleniowej, która zajmie się nie tylko przygotowaniem kandydata do egzaminu, ale również właśnie zapewni odpowiedni sprzęt i miejsce egzaminu.

Pozytywny wynik z egzaminu oznacza otrzymanie świadectwa kwalifikacyjnego (uprawnień UDT) ważnego na terenie całej Polski. Pamiętajmy jednak, że od 01.06.2019 roku na mocy ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym podpisanej przez Prezydenta RP 12 grudnia 2018 roku zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługujących urządzenia techniczne wydawane będą na czas określony, a przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego będzie następowało na wniosek osoby zainteresowanej przedłużeniem okresu ważności tego zaświadczenia.

Szkolenia UDT

Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień UDT na UTB zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową adresowaną m.in. do przyszłych operatorów urządzeń technicznych - wózków widłowych, suwnic, podestów, żurawi, HDS-ów czy dźwigów towarowo-przemysłowych - link:


Zapewniamy kompleksową organizację egzaminu, rzetelne przygotowanie oraz atrakcyjne ceny. Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza