poniedziałek, 4 marca 2019

Rodzaje i zakres kwalifikacji wymaganych przy konserwacji urządzeń technicznych


Rodzaje i zakres kwalifikacji wymaganych przy konserwacji urządzeń technicznych

Zgodnie z polskim prawem, o czym już niejednokrotnie pisaliśmy, osoby konserwujące urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu muszą posiadać stosowne uprawnienia. Jak możemy przeczytać na stronie UDT (link).

zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdza  "umiejętność praktycznego wykonywania czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w ich zakresie".

W dzisiejszym wpisie chcemy przypomnieć, jakie są rodzaje i zakres kwalifikacji wymaganych przy konserwacji urządzeń technicznych.


Rodzaje i zakres kwalifikacji wymaganych przy konserwacji urządzeń technicznych

Na stronie UDT pod linkiem https://www.udt.gov.pl/kwalifikacje-osob

 możemy znaleźć dokument "Kategorie uprawnień do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych", który zawiera m.in. informacje o rodzajach i zakresie kwalifikacji wymaganych przy konserwacji urządzeń transportu bliskiego. Składając wniosek o sprawdzenie kwalifikacji należy pamiętać, że na jednym wniosku możemy umieści urządzenia tylko z jednej z 14 grup, które zostały wyszczególnione w omawianym dokumencie.

Zgodnie z punktem II dokumentu UDT wyróżnia aż 14 grup urządzeń technicznych, do których konserwacji potrzebne są stosowne uprawnienia. Są to:

" 1. Dźwigi osobowe i towarowe

 − z napędem elektrycznym 

• ze sterowaniem stycznikowo-przekaźnikowym 

• ze sterowaniem mikroprocesorowym

 − z napędem hydraulicznym 

• ze sterowaniem stycznikowo-przekaźnikowym

 • ze sterowaniem mikroprocesorowym

 − dźwigi towarowe małe 

2. Dźwigi budowlane

 − towarowe 

− towarowo-osobowe 

3. Urządzenia dla osób niepełnosprawnych 

4. Suwnice, wciągniki i wciągarki 

− ogólnego przeznaczenia 

− specjalnego przeznaczenia

 5. Wciągarki i wciągniki 

− ogólnego przeznaczenia 

− specjalnego przeznaczenia

6. Żurawie: 

− wieżowe 

− samojezdne i przeładunkowe (przenośne) 

− przeładunkowe (przenośne) 

− stacjonarne i przewoźne 

− stoczniowe i portowe

 7. Podesty:

 − wiszące 

− masztowe

  − przejezdne 

− platformy załadowcze, w tym do transportu osób

 8. Układnice magazynowe 

9. Dźwignice linotorowe 

10. Wyciągi towarowe:

 − stacjonarne, przewoźne i przenośne 

− wyciągi statków 

11. Dźwigniki:

 − podnośniki pojazdów, w tym systemy do parkowania pojazdów 

− stacjonarne, przewoźne i przenośne 

− montowane na pojeździe 

12.  Urządzenia do manipulacji kontenerami  (Urządzenia przeznaczone do transportu kontenerów za pomocą specjalnych urządzeń chwytających, inne niż wyszczególnione powyżej.)

13. Przenośniki osobowe i towarowe: 

− schody i chodniki ruchome

 − przenośniki dla celów rekreacyjno-rozrywkowych

 − przenośniki towarowe 

14. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia:

 − wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych 

− wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane"


Szkolenia na konserwatorów UTB

Awans B.H.P. zaprasza na szkolenia przygotowujące do zdobycia uprawnień konserwatora UTB. W naszej ofercie szkoleniowej adresowanej do przyszłych konserwatorów UDT znajdziecie kursy na:

- konserwatora wózków widłowych I WJO

- konserwatora podestów I P

- konserwatora żurawi przenośnych II Ż typu HDS

- konserwatora suwnic I S

- konserwatora dźwigników przemysłowych - hakowców i bramowców

- konserwatora zawiesi.

Zapewniamy rzetelne przygotowanie do egzaminu,  atrakcyjne ceny, doskonałą kadrę szkoleniową oraz kompleksową organizację egzaminu UDT. Szczegóły oferty pod linkiem https://awans-bhp.pl/szkolenia-konserwatorow/ . Zapraszamy!

Nowa stawka opłaty  za sprawdzenie kwalifikacji osób

Jednocześnie informujemy, że od 11 lutego 2019 roku obowiązuje nowa stawka opłaty za sprawdzenie kwalifikacji osób, która wynosi 171,94 zł.

Jak możemy przeczytać na stronie UDT


"Podstawa opłaty: art. 23 ust. 4[1] zmienionej ustawy o dozorze technicznym w zw. z art. 20 pkt 1 lit. a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie: do 7 roboczego dnia lutego każdego roku kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym.

Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2018 r. wyniosło 4585,03 zł."[1] Art. 23 ust 4: „Opłaty, o których mowa w ust. 3, pobierane są w wysokości 3,75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.”

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza