wtorek, 5 marca 2019

Badania okresowe urządzenia transportu bliskiego w świetle nowych przepisów


Badania okresowe urządzenia transportu bliskiego w świetle nowych przepisów


Do obowiązków inspektorów dozoru technicznego należy między innymi przeprowadzanie badań odbiorczych urządzeń transportu bliskiego, badań doraźnych (eksploatacyjnych, kontrolnych czy też powypadkowych/ poawaryjnych) oraz badań okresowych w toku eksploatacji UTB objętych pełnym dozorem. Dziś omówimy badania eksploatacyjne w świetle nowego rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. 


Co to jest badanie okresowe UTB? Jak często należy przeprowadzać badania okresowe UTB?

Jak możemy przeczytać w dokumencie "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 1, grudzień 2018" (link):

"Badanie okresowe - oznacza czynności wykonywane przez inspektorów UDT w toku eksploatacji urządzeń objętych dozorem technicznym pełnym, które są określone w art. 14 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym. Częstotliwość wykonywania badań dla poszczególnych UTB jest określona w załączniku do rozporządzenia."

Należy podkreślić, że badań okresowych nie przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem uproszczonym.

Jak przygotować urządzenie techniczne do badania okresowego?

Pamiętajmy, że UTB przedstawione do badań powinno być zamontowane, sprawne technicznie i przygotowane do eksploatacji. Obowiązkiem eksploatującego dane urządzenie jest zapewnienie inspektorowi bezpiecznych warunków pracy, obciążenia do wykonania badań, jak również osprzętu do podnoszenia obciążenia. Podczas badania powinien być obecny operator urządzenia, jak również konserwator. Omawiane rozporządzenie przewiduje jednak możliwość wykonania badania UTB pod nieobecność operatora czy konserwatora urządzenia, ale muszą zostać spełnione następujące warunki:

"§ 13.4. (...) 1) zostanie to uzgodnione z organem właściwej jednostki dozoru technicznego nie później niż na jeden dzień przed terminem badania;

2) wykonanie badania nie wymaga przeprowadzania czynności, w których udział konserwującego lub obsługującego jest niezbędny;

3) czynności konserwacyjne były wykonywane zgodnie z wymaganiami, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2 i zostały odnotowane w dzienniku konserwacji przez konserwującego."

W jakim celu przeprowadzane są badania okresowe UTB?

Zgodnie z Rozporządzeniem:

"§ 16.1. Badanie okresowe ma na celu stwierdzenie, czy:

1) zrealizowano zalecenia zamieszczone w protokole z poprzedniego badania UTB;

2) nie powstały uszkodzenia lub zmiany stanu UTB mające wpływ na bezpieczeństwo jego eksploatacji;

3) UTB jest wyposażone w niezbędne urządzenia zabezpieczające  i urządzenia ochronne, które pracują prawidłowo;

4) umieszczone na UTB napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje są czytelne;

5) UTB wymaga przeprowadzenia naprawy;

6) zostały przeprowadzone pomiary*, o których mowa w § 6 ust. 1."

[* dotyczy UTB wyposażonych w aparaty elektryczne, eksploatujący mysi wykonać i udokumentować:

"1) pomiary rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obwodów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej nie rzadziej niż:

 a) raz w roku - dla urządzeń:

 - pracujących w pomieszczeniach lub strefach zagrożonych wybuchem, z wyziewami żrącymi,

  - pracujących na otwartym powietrzu,

- służących do przemieszczania osób,

b) raz na dwa lata - dla urządzeń pracujących w warunkach innych niż wymienione w lit. a;

 2) pomiarów rezystancji uziemień roboczych i odgromowych, o ile są stosowane, oraz ochrony przeciwporażeniowej nie rzadziej niż:

 a)  raz w roku - dla urządzeń:

- pracujących na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach o dużej wilgotności, gorących lub z wyziewami żrącymi,

 - służących do przemieszczania osób,

 b) raz na dwa lata - dla urządzeń pracujących w warunkach innych niż wymienione w lit. a. (…)"]

Jaki jest zakres badania okresowego UTB?

W ramach badania okresowego UTB inspektor UDT sprawdza księgę rewizyjną oraz dziennik konserwacji urządzenia, protokoły pomiarów elektrycznych, zaświadczenia kwalifikacyjne konserwatora i operatora urządzenia. Przeprowadza oględziny urządzenia oraz  próby funkcjonale w zainstalowanej wersji montażowej z obciążeniem (lub w przypadku niektórych UTB bez obciążenia). Pamiętajmy, że dostarczenie stosownego obciążenia do przeprowadzenia badania należy do obowiązków eksploatującego urządzenie.

Przeglądy konserwacyjne UTB
przeglądy techniczne przygotowujące do odbioru urządzenia przez UDT

Właścicieli urządzeń technicznych zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych urządzeń transportu bliskiego oraz przeglądów technicznych  przygotowujących do odbioru urządzenia przez UDT. Szczegóły pod linkiem https://awans-bhp.pl/przeglady-konserwatorskie/

Zapraszamy już dziś!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza