niedziela, 24 lutego 2019

Badanie odbiorcze urządzenia transportu bliskiego w świetle nowych przepisów


Badanie odbiorcze urządzenia transportu bliskiego w świetle nowych przepisów


Zanim dane urządzenie transportu bliskiego zostanie dopuszczone do eksploatacji, a więc zostanie dla niego wydana pierwsza decyzja zezwalająca na eksploatację, musi zostać poddane badaniu odbiorczemu.  Zgodnie z § 12.1 nowego rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego:

" § 12.1. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego przeprowadza:

1) badanie odbiorcze po zakończeniu wytwarzania UTB, w warunkach jego gotowości do pracy, przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację. (...)".

UTB nie może być eksploatowane dopóki nie uzyska decyzji zezwalającej, którą wystawiają inspektorzy UDT na podstawie pozytywnego wyniku przeprowadzonego uprzednio badania odbiorczego. Obowiązkiem eksploatującego zgłaszającego UTB do badania jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz stosownego obciążenia do wykonania badań oraz osprzętu do podnoszenia obciążenia. Urządzenie techniczne musi być zamontowane, sprawne technicznie i przygotowane do eksploatacji "zgodnie z warunkami określonymi  w rozporządzeniu i instrukcji eksploatacji, o ile z zakresu badań nie wynikają inne warunki dotyczące ich wykonania." (§13.1 omawianego rozporządzenia).


Cel badania odbiorczego


"§14.1 Badanie odbiorcze ma na celu stwierdzenie, czy:

1) UTB jest zgodne z dokumentacją;

2) montaż i przeznaczenie UTB są zgodne z instrukcją eksploatacji oraz przepisami o dozorze technicznym;

3) umieszczone na UTB napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje są czytelne;

4) UTB może być przekazane do bezpiecznej eksploatacji."

Zakres badania odbiorczego urządzenia transportu bliskiego.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego:

"§ 14.3. Zakres badania odbiorczego obejmuje:

 1) identyfikację UTB i sprawdzenie jego oznakowania;

2) sprawdzenie:

a) zaświadczeń kwalifikacyjnych konserwującego lub obsługującego UTB, jeżeli uczestniczą w badaniu,

b) wyposażenia oraz stanu technicznego UTB,

c) sposobu zainstalowania i przeznaczenia UTB, zgodnie z instrukcją eksploatacji;

3) przeprowadzenie prób funkcjonowania UTB w zainstalowanej wersji montażowej z obciążeniem wystarczającym do stwierdzenia, że sterowanie i ruchy robocze UTB, mechanizmy oraz urządzenia zabezpieczające i urządzenia ochronne działają prawidłowo."[1]

Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 1, grudzień 2018" (link), w ramach badania odbiorczego inspektorzy UDT:

- sprawdzają zgodność "wykonania, wyposażenia oraz oznakowania z przedłożoną dokumentacją urządzenia"
- sprawdzają poprawność zainstalowania urządzenia;
- sprawdzają stan techniczny urządzenia;
-  przeprowadzają próby bez obciążenia oraz z obciążeniem nominalnym bądź też próby równoważne;
- przeprowadzają próby przeciążeniowe (statyczne i dynamiczne) lub próby równoważne (patrz s. 110 dokumentu- "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 1, grudzień 2018").

Po pozytywnym badaniu odbiorczym jeden egzemplarz dokumentacji otrzymuje eksploatujący w formie księgi rewizyjnej z protokołem i decyzją zezwalającą na eksploatację UTB, drugi zaś pozostaje w aktach organu właściwej jednostki dozoru technicznego.

Szkolenia z obsługi urządzeń transportu bliskiego

Pozytywny wynik badania odbiorczego nie  jest jedynym elementem wpływającym na bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia. W dużej mierze zależy ono również od zapewnienia przez eksploatującego odpowiedniej obsługi. Należy pamiętać, że operatorem UTB może być jedynie osoba posiadająca stosowne uprawnienia  zdobyte na drodze egzaminacyjnej przed komisją UDT. Osoby, które chciałaby zdobyć takie uprawnienia, ważne na terenie całej Polski, zapraszamy na nasze szkolenia dla operatorów UTB zakończone egzaminem UDT. W skład naszej oferty wchodzą m.in. szkolenia na wózki widłowe, suwnice, podesty, żurawie, dźwigi towarowo-osobowe. Szczegóły pod linkiem:


Zapraszamy![1] z uwzględnieniem wyjątków określonych w § 14.4 rozporządzenia

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza