niedziela, 6 stycznia 2019

Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym - zmiany na 2019 rok


Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym - zmiany na 2019 rok

1 stycznia 2019 roku weszło w życie większość zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o dozorze technicznym, podpisaną przez Prezydenta RP 12 grudnia 2018 roku. Poniżej przygotowaliśmy krótkie podsumowanie najważniejszych kwestii, które  zostały uregulowane w ustawie. 


Terminowość zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT

Terminowość zaświadczeń kwalifikacyjnych to jedna z ważniejszych zmian, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o dozorze technicznym. Zgodnie z  art.  22 ust. 3a zaświadczenie kwalifikacyjne osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne będą "wydawane na czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować".

Zmiana ta wchodzi w życie nieco później niż pozostałe zmiany - zacznie obowiązywać od  01.06.2019 roku.  Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego będzie następowało na wniosek osoby zainteresowanej przedłużeniem okresu ważności tego zaświadczenia. Warunkiem przedłużenia okresu ważności będzie złożenie wniosku nie później niż  na 3 miesiące przed dniem upływu ważności zaświadczenia oraz wykonywanie czynności objętych zaświadczeniem kwalifikacyjnym przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia.

Zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez dniem 1 czerwca 2019 roku zachowują ważność przez okres 5 lat.

Jakie pozostałe zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o dozorze technicznym?

Terminowość zaświadczeń kwalifikacyjnych to zmiana, która zacznie obowiązywać od dnia 1 czerwca 2019 roku, natomiast z dniem 1 stycznia 2019 roku w życie weszły pozostałe zasadnicze zmiany. Do ważniejszych z nich należą:

- wprowadzenie nowych definicji określeń ustawowych: "modernizacja", "naprawa" i "konserwacja";

- zdecydowanie, że  w sprawach należących do zakresu działania Urzędu Dozoru Technicznego dotyczących urządzeń technicznych lub urządzeń w elektrowniach jądrowych, organem właściwym, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, jest Prezes Urzędu, a organem wyższego stopnia  minister właściwy do spraw energii;

-  wprowadzenie możliwości sporządzania protokołów badań w postaci elektronicznej, z zachowaniem możliwości wyboru tradycyjnej postaci papierowej;

- zniesienie konieczności powtórnego wyrabiania zaświadczeń kwalifikacyjnych przez osoby posiadające przedmiotowe zaświadczenie kwalifikacyjne na ten sam zakres, ale wydane przez inną jednostkę dozoru technicznego (UDT, TDTM WDT)  bez względu na miejsce instalacji, eksploatacji bądź wykorzystania urządzenia technicznego:

 „3b. Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego potwierdza kwalifikacje osób, o których mowa w ust. 2 i 3, również w przypadku, gdy ze względu na miejsce instalacji, eksploatacji lub wykorzystania urządzenia technicznego dozór techniczny nad tym urządzeniem jest wykonywany przez inną jednostkę dozoru technicznego.”

- wprowadzenie obowiązku niezwłocznego zawiadomienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego przez eksploatującego urządzenie techniczne o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia technicznego  oraz o nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją. Obowiązki te nie dotyczą urządzeń do odzyskiwania par paliwa.Jeśli chcecie być na bieżąco ze zmianami w przepisach z branży UDT i BHP zachęcamy do śledzenia i odwiedzania naszej strony internetowej: https://awans-bhp.pl/

Zapraszamy!


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza