niedziela, 26 sierpnia 2018

Próby dźwigników z obciążeniem kontrolnymPróby dźwigników z obciążeniem kontrolnym

Zalecenia dotyczące przeprowadzania prób dźwigników z obciążeniem kontrolnym znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki. Jak możemy przeczytać, przedmiotem rozporządzenia są "warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji dźwigników napędzanych mechanicznie lub ręcznie, przeznaczonych do prostoliniowego przemieszczania ładunków w pionie za pośrednictwem sztywnego elementu, z częściowym wykorzystaniem układu cięgnowego. " Zanim jednak przejdziemy do omówienia zagadnień związanych z tematem prób dźwigników, przypomnimy podstawowe informacje dotyczące tego typu urządzeń. 
 

Co to są dźwigniki?  Jakie są rodzaje dźwigników?

Zgodnie z rozporządzeniem dźwigniki to urządzenia dźwigowe przeznaczone do pionowego przemieszczania ładunków. Najczęściej spotykanymi dźwignikami są podnośniki. Możemy wyróżnić

·         dźwigniki stałe (stacjonarne) - wśród nich tzw. podnośniki samochodowe służące do podnoszenia pojazdów,

·          przewoźne,

·         oraz przenośne(przestawne) - stosowane m.in. w warsztatach mechanicznych, stacjach obsługi pojazdów, magazynach.

Szczególnym rodzajem dźwigników są dźwigniki montowane na pojazdach. Przykładem mogą być tzw. bramowce przeznaczone do załadunku kontenerów oraz hakowce.

Przykładem dźwigników są również  tzw. burty załadowcze czyli podesty ruchome załadowcze (znane również jako windy samochodowe) przeznaczone do załadunku/ rozładunku samochodów dostawczych.

Rodzaje prób dźwigników z obciążeniem kontrolnym

Zgodnie z rozporządzeniem należy wykonać trzy rodzaje prób dźwigników z obciążeniem kontrolnym:  próbę statyczną, próbę dynamiczną oraz próbę szczelności układów hydraulicznych i pneumatycznych. 

Próbę statyczną należy wykonać z obciążeniem wynoszącym 150% udźwigu nominalnego — dla dźwigników z napędem ręcznym oraz 125% udźwigu nominalnego — dla dźwigników z napadem innym niż ręczny. Próba ta powinna być wykonana przy najbardziej niekorzystnym, pod względem stateczności, usytuowaniu elementów przenoszących obciążenie, a czas jej trwania nie powinien być krótszy niż 10 min.

Próbę dynamiczną należy wykonać z obciążeniem równym 110% udźwigu nominalnego. Próbę tą należy wykonać dopiero w momencie, kiedy dźwignik przejdzie pozytywnie próbę statyczną. Próba dynamiczna powinna składać się z dwóch cykli pracy z prędkościami i kojarzeniem ruchów elementów dźwignika, określonymi w dokumentacji konstrukcyjnej dźwignika.

Kiedy dźwignik przejdzie pozytywnie próbę statyczną i dynamiczną, kolejnym krokiem jest kontrola stanu konstrukcji nośnej dźwignika, sprowadzająca się do oględzin (ze szczególnym uwzględnieniem złączy spawanych i połączeń rozłącznych) w celu wykluczenia uszkodzeń bądź odkształceń elementów konstrukcji.

Próba szczelności układów hydraulicznych i pneumatycznych powinna być przeprowadzona z obciążeniem równym 110% udźwigu nominalnego. Czas trwania tej próby powinien wynosić 1 godzinę. Jak możemy przeczytać w rozporządzeniu, wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w układzie hydraulicznym nie wystąpiły zewnętrzne wycieki cieczy roboczej, zaś w wyniku nieszczelności wewnętrznych układu element przenoszący obciążenie nie opuścił się więcej niż o 0,1 m. Wielkość ta powinna być mierzona w pionie.

Ponadto należy pamiętać, że w dźwignikach wyposażonych w układy hydrauliczne i pneumatyczne, oprócz prób, o których mowa wyżej, należy sprawdzić prawidłowość działania zaworów zwrotnych sterowanych lub zaworów zabezpieczających przed pęknięciem przewodów ciśnieniowych.Szkolenia z obsługi i konserwacji dźwigników

Zapraszamy na nasze szkolenia z obsługi dźwigników:

-  dźwigników przemysłowych (podnośników pojazdów) - szczegóły pod linkiem 

- podestów ruchomych załadowczych (burt samowyładowczych) - szczegóły pod linkiem 

oraz szkolenia dla konserwatorów dźwigników przemysłowych - hakowców i bramowców - szczegóły pod linkiem.

 Zapewniamy szybkie terminy szkolenia, doświadczoną kadrę szkoleniową, doskonałe przygotowanie do zawodu operatora/konserwatora dźwigników danego rodzaju oraz możliwość zorganizowania szkolenia na terenie firmy klienta dla większej grupy uczestników szkolenia (z terminami zajęć dostosowanymi do grafiku pracy ustalonego w danym przedsiębiorstwie). Zapraszamy! 


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza