wtorek, 21 sierpnia 2018

Pisemne polecenie wykonania pracy przy użyciu wózka widłowego


Pisemne polecenie wykonania pracy  przy użyciu  wózka widłowego


Zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad pracami przy użyciu wózków jezdniowych, a w szczególności podczas transportowania ładunków mogących stwarzać zagrożenie należy do jednych z podstawowych obowiązków organizatora prac. Zasady, według których powinna przebiegać procedura wykonania pracy przy użyciu wózka widłowego na pisemne polecenie otrzymane od organizatora pracy zawiera Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

 Kiedy wystawić pisemne polecenie wykonania pracy przy użyciu wózka widłowego?


Zgodnie z rozporządzeniem organizator prac ma obowiązek wystawienia pisemnego polecenia wykonania pracy przy użyciu wózka widłowego w przypadku "prac wykonywanych przy użyciu wózka jezdniowego stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, związanego z warunkami panującymi w miejscu transportu." Polecenie to powinno zostać uzgodnione z właścicielem lub użytkownikiem terenu, na którym prace są wykonywane. Szczegółowy wykaz prac związanych ze szczególnym zagrożeniem sporządza organizator pracy.

Co powinno zawierać pisemne polecenie wykonania pracy?


Pisemne polecenie wykonania pracy powinno zgodnie z rozporządzeniem zawierać:

"1) numer polecenia;

2) imię, nazwisko i stanowisko służbowe osób odpowiedzialnych za organizację oraz wykonanie pracy;

3) wskazanie zakresu i miejsca wykonania poleconych prac;

4) określenie warunków i środków ochronnych niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przygotowania i wykonania poleconych prac, w tym środków ochrony indywidualnej;

5) wyznaczenie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac oraz przerw w ich wykonaniu."

Co więcej, należy pamiętać, że organizator prac ma obowiązek przechowywać pisemne polecenie wykonania prac przy użyciu wózka jezdniowego  nie krócej niż 3 miesiące od daty zakończenia pracy. Sposób rejestrowania, wydawania, przekazywania, obiegu i przechowywania poleceń pisemnych ustala organizator pracy. Szkolenia na operatorów wózków jezdniowych


Wszystkich zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji i zdobyciem uprawnień do obsługi wózków widłowych zapraszamy na nasze szkolenia dla operatów wózków widłowych. Kurs zakończony jest egzaminem UDT, a pozytywny wynik z egzaminu oznacza zdobycie uprawnień operatora wózków widłowych ważnych bezterminowo na terenie całej Polski. Do wyboru mamy aż 5 wariantów szkolenia na wszystkie typy wózków widłowych. Szczegóły znajdziecie pod linkiem.

Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza