poniedziałek, 4 września 2017

Winda a UDT


Winda a UDT


Winda to potoczna nazwa dźwigów. Dźwigi ze względu na przeznaczenie możemy podzielić na:

- dźwigi budowlane

- dźwigi osobowe

- dźwigi towarowe

- dźwigi towarowo-osobowe

- dźwigi szpitalne

- dźwigi towarowe małe.

Dźwigi, potocznie zwane windami, podlegają dozorowi technicznemu. Oznacza to między innymi, że przed przystąpieniem do eksploatacji danej windy użytkownik musi zarejestrować urządzenie w stosownym oddziale UDT. Komisja UDT przeprowadza badanie techniczne, na podstawie którego podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub nie maszyny do eksploatacji - inspektor UDT wystawia protokół z badania oraz wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację. Użytkownik drogą pocztową otrzymuje  książkę rewizji. Urządzenie zostanie zarejestrowane w ewidencji właściwego terenowo oddziału UDT.

Kiedy eksploatujący uzyska już pozwolenie na eksploatację, powinien przestrzegać konkretnych warunków eksploatacji. Należy pamiętać, że urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu powinny być eksploatowane zgodnie z instrukcją eksploatacji i użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Oznacza to m.in., że eksploatujący powinien wyposażyć daną windę w stanowiskową instrukcję obsługi opracowaną na podstawie instrukcji eksploatacji. Powinien również zapewnić właściwą konserwację urządzenia. Dla każdej windy powinien być prowadzony przez konserwatora dziennik konserwacji.

Już w trakcie eksploatacji dźwigi podlegają badaniom okresowym, badaniom doraźnym eksploatacyjnym (wykonywanym w terminach wynikających z bieżących potrzeb) oraz badaniom doraźnym powypadkowym lub poawaryjnym (przeprowadzanym w przypadku wystąpienia niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia lub nieszczęśliwego wypadku związanego z jego eksploatacją).

Należy podkreślić, że dźwigi mogą obsługiwać tylko osoby posiadające aktualne uprawnienia, a za bezpieczną eksploatację dźwigu odpowiada bezpośrednio obsługujący. Aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno osobie obsługującej dźwig, jak i osobom postronnym, do pracy operatora widny można dopuścić jedynie osoby posiadające stosowne uprawnienia. Aby je zdobyć, warto ukończyć kurs przygotowawczy, taki jak chociażby kurs na dźwigi towarowo-osobowe, o którym więcej możecie przeczytać pod linkiem. W trakcie szkolenia kursanci zapoznają się z takimi zagadnieniami, jak chociażby podstawowe parametry dźwigów, główne zespoły dźwigów towarowo-osobowych, obowiązki i zadania obsługującego windy oraz zasady bezpiecznej pracy. Kurs kończy się egzaminem, dzięki któremu kursanci mogą zdobyć legitymację UDT - uprawnienia do obsługi wind towarowo-osobowych. Serdecznie zapraszamy.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza