sobota, 9 stycznia 2021

Wypadek przy pracy – kiedy wypadek można uznać za wypadek przy pracy, jakie są rodzaje wypadków przy pracy?

 

Wypadek przy pracy – kiedy wypadek można uznać za wypadek przy pracy, jakie są rodzaje wypadków przy pracy?

W dzisiejszym wpisie zajmiemy się kwestią wypadków przy pracy. Nie każde nieszczęśliwe zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy. Warto więc, aby pracownik wiedział, jakie są kryteria uznania danego wypadku za wypadek przy pracy oraz jakie w związku z tym przysługują mu prawa.Wypadek przy pracy – jakie kryteria muszą zostać spełnione, aby dane zdarzenie można  uznać za wypadek przy pracy?

Zgodnie z ustawą  z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1376, z późn. zm.):

„Art. 3. 1. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.”

Widzimy więc, że aby wypadek został uznany za wypadek przy pracy muszą zostać spełnione 4 warunki:

1.       Musimy mieć do czynienia ze zdarzeniem nagłym;

2.        Zdarzenie musi być wywołane przyczyną zewnętrzną , np. maszyny, urządzenia, inne osoby;

3.       Zdarzenie nastąpiło w związku z pracą;

4.       Zdarzenie spowodowało uraz lub śmierć.

Należy pamiętać, że godnie z rozporządzeniem:

„2. Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

 1) w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;

2) podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;

3) przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.”

Rodzaje wypadków przy pracy

Zgodnie z publikacją „ABC BHP. Informator dla pracodawców” Jakub Chojnicki, Grażyna Jarosiewicz, Warszawa 2019, Państwowa Inspekcja Pracy, możemy wyróżnić 5 rodzajów wypadków przy pracy:

„1. Śmiertelny wypadek przy pracy – śmierć w wyniku wypadku następuje w okresie do 6 miesięcy od daty wypadku.

2. Ciężki wypadek przy pracy – to taki wypadek, który powoduje ciężkie uszkodzenie ciała np. utratę wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenia ciała albo rozstrój zdrowia naruszający podstawowe funkcje organizmu. Ciężkie uszkodzenie ciała, to także zagrażająca życiu lub nieuleczalna choroba, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

 3. Lekki wypadek przy pracy – każdy inny wypadek niewyczerpujący znamion wypadku śmiertelnego i ciężkiego.

4. Zbiorowy wypadek przy pracy – zdarzenie wypadkowe, w wyniku którego poszkodowane są co najmniej 2 osoby” [str. 87]

Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy

Zgodnie  rozporządzeniem z tytułu wypadku przy pracy ubezpieczonemu pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy oraz  świadczenie rehabilitacyjne – jeśli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego pracownik jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie bądź rehabilitacja dają możliwość odzyskania zdolności do pracy. Ponadto pracownikowi, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu na skutek uszczerbku na zdrowiu przysługuje zasiłek wyrównawczy. 

Dodatkowym świadczeniem jest jednorazowe odszkodowanie, przyznawane ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, bądź rodzinie, jeśli pracownik zmarł.

Pracownikowi, który stał się niezdolny do pracy na skutek wypadku przy pracy przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy, a w przypadku śmierci  ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy przysługuje renta rodzinna dla członków rodziny.

Osobom, które muszą przekwalifikować się zawodowo ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie w wyniku wypadku przy pracy, przysługuje renta szkoleniowa.

Należy pamiętać, że zasiłek chorobowy oraz świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego przysługują w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Usługi bhp dla firm

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą usług bhp dla firm. Oprócz szkoleń bhp oferujemy szereg dodatkowych usług wchodzących w skład kompleksowej opieki bhp dla firm i placów budowy. Szczegóły pod linkiem: https://awans-bhp.pl/szkolenia-bhp/uslugi-bhp-dla-firm/

Zapraszamy.

 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza