sobota, 23 stycznia 2021

Środki ochrony indywidualnej – definicja, rodzaje, obowiązki pracodawcy

 

Środki ochrony indywidualnej – definicja, rodzaje, obowiązki pracodawcy

W dzisiejszym wpisie skupimy się na zagadnieniu dotyczącym zapewnienia pracownikom  środków ochrony indywidualnej. Dostarczenie pracownikowi tego typu wyposażenia jest bowiem jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Mówi o tym kodeks pracy:

Art. 2376. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.”


 

Czym zatem są środki ochrony indywidualnej?

Obszerną definicję znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173). Zgodnie z § 3 pod pojęciem środków ochrony indywidualnej należy rozumieć:

„urządzenia lub wyposażenie przewidziane do noszenia bądź trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub zdrowie.”

Co ważne, środki ochrony indywidualnej powinny:

„§ 7.1 (…) zapewnić wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami;

2. być zaprojektowane oraz wykonane zgodnie z wymaganiami ergonomii w taki sposób, aby w przewidywanych warunkach używania, do których są przeznaczone, użytkownik mógł normalnie wykonywać wszystkie czynności w przypadku zagrożenia, korzystając równocześnie z odpowiedniej ochrony na możliwie najwyższym osiągalnym poziomie.”

Należy podkreślić, że każdy środek ochrony indywidualnej powinien być wyposażony przez producenta bądź jego upoważnionego przedstawiciela w instrukcję użytkowania. Instrukcja ta powinna zawierać m.in. informacje dotyczące zalecanych środków czyszczących, konserwujących czy dezynfekujących, skuteczność ochrony, datę ważności lub okres trwałości środka, objaśnienie oznaczeń.

Rodzaje środków ochrony indywidualnej

Zgodnie z publikacją „ABC BHP. Informator dla pracodawców” Jakub Chojnicki, Grażyna Jarosiewicz, Warszawa 2019, Państwowa Inspekcja Pracy, do środków ochrony indywidualnej możemy zaliczyć m.in.:

- odzież ochronną (ochraniacze brzucha czy klatki piersiowej)

- środki ochrony kończyn (np. obuwie ochronne, ochraniacze kolan, łokci)

- głowy – hełmy;

- twarzy i oczu – okulary ochronne;

- słuchu – nauszniki;

- układu oddechowego np. gazoszczelne kombinezony;

- środki chroniące przed upadkiem z wysokości.

Kto ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej?

Zgodnie z kodeksem pracy to pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej, jak również odzieży i obuwia roboczego przyznawanych pracownikowi na danym stanowisku pracy. Decyzja w tej sprawie powinna być poprzedzona konsultacjami z pracownikami lub ich przedstawicielami, a ustalenia zapisane w regulaminie pracy bądź innym akcie wewnątrzzakładowym.

Należy pamiętać, że pracodawca nie może dopuści pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej przewidzianych na danym stanowisku. Po stronie pracodawcy spoczywa również obowiązek zapewnienia konserwacji, odpylania, odkażania i prania tychże środków. „Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika.” [k.p. art. 2379 § 3.]

Usługi bhp dla firm

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą usług bhp dla firm. Oprócz szkoleń bhp oferujemy szereg dodatkowych usług wchodzących w skład kompleksowej opieki bhp dla firm i placów budowy. Szczegóły pod linkiem: https://awans-bhp.pl/szkolenia-bhp/uslugi-bhp-dla-firm/

Zapraszamy.

 

 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza