niedziela, 18 października 2020

Dziennik konserwacji urządzenia transportu bliskiego

 

Dziennik konserwacji urządzenia transportu bliskiego

Co to jest dziennik konserwacji?

Dziennik konserwacji urządzenia transportu bliskiego to dokument, w którym rejestruje się przebieg bieżącej eksploatacji urządzenia technicznego.  Jednym z obowiązków eksploatującego jest założenie i przechowywanie do każdego urządzenia dziennika konserwacji. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie tego dokumentu jest zaś konserwator UTB - osoba posiadająca stosowne uprawnienia wydawane przez UDT, w dzienniku konserwacji odnotowuje wszystkie dokonywane czynności. Dziennik konserwacji jest niezbędnym dokumentem podczas przeprowadzania badań technicznych UTB.
Dziennik konserwacji - forma prowadzenia dziennika konserwacji, nowe przepisy

Regulacje prawne dotyczące prowadzenia dziennika konserwacji znajdziemy w nowym rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego:

" § 7.2. Eksploatujący, oddzielnie dla każdego UTB, zakłada i przechowuje dziennik konserwacji prowadzony przez konserwującego, a także rejestruje przebieg eksploatacji UTB na podstawie wymagań zawartych w instrukcji eksploatacji".

Prawo nie narzuca jednego określonego wzoru prowadzenia dziennika konserwacji UTB. Może być on prowadzony w formie papierowej, jak również, o czym mówi kolejny paragraf wspomnianego rozporządzenia, w formie elektronicznej.

Jakie informacje należy odnotowywać w dzienniku konserwacji?

Zalecenia dotyczące prowadzenia dziennika konserwacji urządzenia transportu bliskiego możemy znaleźć m.in. w dokumencie "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 1, grudzień 2018" (link). Zgodnie z wymaganiami UDT każdy dziennik konserwacji, bez względu na formę jego prowadzenia (papierową/ elektroniczną) musi zawierać takie informacje jak:

" a) datę wykonania przeglądów konserwacyjnych;

b) osoby wykonujące przegląd konserwacyjny posiadające stosowne zaświadczenia kwalifikacyjne;

c) czynności wykonane przy urządzeniu;

d) wynik przeglądu konserwacyjnego."[1]

Ponadto należy przewidzieć również miejsce na odnotowanie dodatkowych informacji.

Zgodnie z §9.1 rozporządzenia:

"Do konserwującego należy:

(...)

5. odnotowywanie w dzienniku konserwacji wykonanych czynności, o których mowa w pkt 2-4 oraz ich wyniku, z podaniem:

a) imienia i nazwiska,

 b) numeru zaświadczenia kwalifikacyjnego, 

c) daty przeglądu,

d) stanu licznika roboczogodzin lub cykli pracy UTB, o ile ma to zastosowanie; (…)"

 

Szkolenia UDT

A wszystkich zainteresowanych zdobyciem uprawnień UDT do obsługi lub konserwacji urządzeń transportu bliskiego zapraszamy na nasze szkolenia dla operatorów/ konserwatorów UTB. Szczegóły oferty znajdują się na naszej stronie internetowej: https://awans-bhp.pl/

Zapraszamy![1] "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 1, grudzień 2018"

1 komentarz: