sobota, 13 marca 2021

Urządzenia techniczne na budowie

 

Urządzenia techniczne na budowie

W dzisiejszym wpisie kilka słów na temat eksploatacji urządzeń technicznych i innych maszyn na budowie. Wytyczne dotyczące tego zagadnienia znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).Urządzenia techniczne na budowie – podstawowe zasady eksploatacji

Główną zasadą dotyczącą eksploatacji urządzeń technicznych i maszyn na placu budowy jest przestrzeganie przez operatora i innych użytkowników sprzętu instrukcji producenta. Urządzenia te powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane ściśle według zaleceń zawartych w tym dokumencie oraz w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Kolejną oczywistą zasadą jest dopuszczenie do użytkowania na terenie budowy tylko i wyłącznie tych urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, które posiadają stosowne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Co ważne dokumenty te muszą być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji urządzeń, których dotyczą.

Należy zapewnić, aby osoby obsługujące urządzenia techniczne miały odpowiednie uprawienia.

Urządzenia powinny być „utrzymane w stanie zapewniającym ich sprawność” oraz „stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone” [§64.1].

Maszyny nie mogą być przeciążane ponad dopuszczalne obciążenie robocze (wyjątek stanowi sytuacja przeprowadzania badań i prób z obciążeniem).

Należy pamiętać, że w przypadku uszkodzenia urządzenia technicznego w czasie pracy, operator ma obowiązek niezwłocznego unieruchomienia urządzenia.

W przypadku urządzeń technicznych stosowanych na budowie, które nie posiadają kabiny, należy zadbać, aby stanowiska pracy operatorów były zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, a w okresie zimowym – osłonięte. Realizując powyższe zalecenia, należy zadbać o dobrą widoczność operatora maszyny.

Bardzo ważnym obowiązkiem jest sprawdzenie urządzenia pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania przed każdym rozpoczęciem pracy oraz przy zmianie obsługi. W przypadku urządzeń technicznych podlegających pod UDT należy pamiętać, aby wykonane czynności kontrolne znalazły potwierdzenie w postaci stosownego wpisu w prowadzonej dokumentacji urządzenia.

Szkolenia operatorów urządzeń technicznych

Osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacji i zwiększyć szansę na znalezienie lepszej pracy, zachęcamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń operatorów UDT. Szkolimy przyszłych operatorów wózków widłowych, suwnic, podestów, żurawi, dźwigów towarowo-osobowych. Szczegóły na naszej stronie: Awans BHP Kursy Szkolenia Uprawnienia UDT (awans-bhp.pl)

Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza