sobota, 12 grudnia 2020

Odzież i obuwie robocze pracownika – obowiązki pracodawcy

 

Odzież i obuwie robocze pracownika – obowiązki pracodawcy

Polskie prawo w konkretnych przypadkach nakłada na pracodawcę obowiązek dostarczenia pracownikowi odzieży i obuwia roboczego. Kiedy występuje taki obowiązek? Jakie są zasady przydzielania odzieży i obuwia roboczego? Jaki jest okres ich użytkowania? O tym wszystkim dowiecie się z dzisiejszego wpisu.Odzież i obuwie robocze – kiedy pracodawca ma obowiązek dostarczenia ich pracownikowi?

Zasady przydzielania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej reguluje dział dziesiąty Kodeksu Pracy „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, rozdział IX „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze”.

Zgodnie z Art. 2379. § 1„Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.”

Co więcej:

„1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

1) jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,  

2) ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.” [art. 2377kp]

Czy w takim razie pracownik nie może używać własnej odzieży i obuwia roboczego? Okazuje się, że w pewnych przypadkach może. Pracodawca powinien wówczas ustalić stanowiska, na których takie rozwiązanie będzie dopuszczalne. Oczywiście pracownik musi wyrazić na to zgodę, a stosowana przez niego odzież i obuwie robocze muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik otrzymuje wówczas od pracodawcy ekwiwalent pieniężny w wysokości pokrywającej aktualne ceny odzieży i obuwia roboczego.

Należy jednak pamiętać, że pracodawca nie może pozwolić pracownikowi na stosowanie własnej odzieży i obuwia roboczego w przypadku stanowisk: „na których są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi.” (Art. 2377. § 3 kp).

Jaki jest okres użytkowania odzieży i obuwia roboczego?

Jakie są zasady przyznawania odzieży i obuwia roboczego?

 

Często zadawanym pytaniem jest pytanie dotyczące tego, co jaki czas przysługuje nowa odzież i obuwie robocze?  Zgodnie z kodeksem pracy to pracodawca ustala przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego. Powinny one zostać przedstawione w postaci tabel norm przydziału odzieży i obuwia roboczego obowiązujących w danym zakładzie pracy.

Pracodawca ma również obowiązek zapewnienia, aby przydzielone środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze „posiadały właściwości ochronne i użytkowe”. To również na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia prania, konserwacji, naprawy, odpylania czy odkażania przekazanej odzieży i obuwia. Należy zaznaczyć, że pracodawca czynności te może powierzyć pracownikowi, „pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika.” Nie może jednak zlecić tych czynności w przypadku, kiedy odzież i obuwie robocze uległy skażeniu środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi czy  materiałami biologicznie zakaźnymi.

Na zakończenie warto przypomnieć, że na pracodawcy spoczywa obowiązek prowadzenia dla każdego pracownika karty ewidencyjnej przydziału odzieży i obuwia roboczego. Powinien on również przechowywać dokumentację potwierdzającą wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za użytkowanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za ich pranie.

Usługi bhp dla firm

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą usług bhp dla firm. Oprócz szkoleń bhp oferujemy szereg dodatkowych usług wchodzących w skład kompleksowej opieki bhp dla firm i placów budowy. Szczegóły pod linkiem: https://awans-bhp.pl/szkolenia-bhp/uslugi-bhp-dla-firm/

Zapraszamy.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza