niedziela, 15 grudnia 2019

Jakie dokumenty należy złożyć zgłaszając urządzenie do UDT?


Jakie dokumenty należy złożyć  zgłaszając urządzenie do UDT?

Przed przystąpieniem do eksploatacji danego urządzenia podlegającego pod dozór techniczny, właściciel zobowiązany jest zarejestrować je w oddziale Urzędu Dozoru Technicznego.  Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu . Należą do nich m.in. urządzenia transportu bliskiego, w tym żurawie, dźwigniki, podesty, wózki jezdniowe czy suwnice.


Rejestracja urządzenia UTB w UDT - dokumentacja

Jak możemy przeczytać na stronie UDT (link - https://www.udt.gov.pl/zarejestruj-urzadzenie)
"W celu zarejestrowania urządzenia technicznego należy złożyć do Oddziału UDT wniosek o przeprowadzenie badania/zmianę danych urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu/eksploatującego. Do wniosku należy dołączyć dwa komplety dokumentacji urządzenia (w języku polskim) dla każdego ze zgłaszanych urządzeń."
Co powinna zawierać dokumentacja urządzenia? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego z dnia 30 października 2018 r. Zgodnie z tym rozporządzeniem dokumentacji powinna zawierać przede wszystkim:
-  identyfikację i ogólny opis UTB, z uwzględnieniem dopuszczalnych konfiguracji użytkowania;
- rysunek zestawieniowy;
- instrukcję eksploatacji;
- schematy elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne;
- schemat układów cięgnowych w mechanizmach napędowych;
- w przypadku UTB montowanych w miejscu eksploatacji- dokumentację uzupełniającą;
-  potwierdzenie prawidłowości zainstalowania urządzenia w strefie zagrożonej wybuchem. 

Ponadto, w przypadku dokumentacji uzupełniającej, należy dołączyć:
-szkic sytuacyjny zmontowanego UTB, uwzględniający w szczególności nieujęte w rysunku zestawieniowym rzeczywiste odległości UTB od otoczenia, przejścia, dojścia i ewentualne elementy osłonowe;
- schematy zasilania UTB, ze wskazaniem w szczególności osprzętu, wielkości i rodzaju zabezpieczeń, rodzaju i typu przewodów zasilających;
- poświadczenie prawidłowości montażu i przeprowadzonych prób, z wyłączeniem dźwigów oraz ich elementów bezpieczeństwa, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach;
-protokoły pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, uziemień roboczych i odgromowych oraz ochrony przeciwporażeniowej instalacji UTB, zatwierdzone przez osobę spełniającą wymagania kwalifikacyjne dla stanowiska dozoru,
- poświadczenie prawidłowości wykonania części konstrukcyjno-budowlanej obiektu związanej z UTB.

Po rozpatrzeniu wniosku UDT, Inspektor uzgadnia ze zgłaszającym termin badania odbiorczego. Pozytywny wynik badania oznacza uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia. 

Po więcej ważnych informacji związanych z obsługą i konserwacją urządzeń transportu bliskiego zapraszamy na naszą stronę: https://awans-bhp.pl/

2 komentarze: