niedziela, 8 grudnia 2019

Jakim badaniom podlegają żurawie samojezdne w trakcie eksploatacji urządzenia?


Jakim badaniom podlegają żurawie samojezdne w trakcie eksploatacji urządzenia?


Żurawie samojezdne to dźwignice, które podlegają dozorowi technicznemu.  Właściciel urządzenia, przed przystąpieniem do ich eksploatacji, musi złożyć stosowny wniosek  (zgłoszenie do objęcia danego żurawia dozorem technicznym)  we właściwym oddziale Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik badań technicznych wykonanych przez inspektorów UDT oznacza uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia. Jednak to nie koniec badań, jakim dany żuraw samojezdny będzie poddawany - w trakcie dalszej eksploatacji właściciel będzie odpowiedzialny za przeprowadzanie kolejnych badań urządzenia.  Badania żurawi samojezdnych w trakcie ich eksploatacji


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego każde urządzenie transportu bliskiego (a więc również żurawie samojezdne)  musi być odpowiednio przygotowane do badań - zamontowane, sprawne technicznie i przygotowane do eksploatacji. To eksploatujący musi zadbać o bezpieczne warunki pracy, obciążenie do wykonania badań oraz osprzęt do podnoszenia obciążenia. To również na eksploatującym ciąży obowiązek zadbania o to, aby w trakcie badania obecni byli obsługujący i konserwujący dane urządzenie (chociaż istnieją odstępstwa od tego zalecenia).

W trakcie eksploatacji żuraw samojezdny podlega trzem podstawowym rodzajom badań: badaniom okresowym, badaniom doraźnym eksploatacyjnym oraz doraźnym powypadkowym lub poawaryjnym.  Szczegółowa charakterystyka każdego z nich znajduje się we wspomnianym rozporządzeniu.  


Zgodnie z nim, celem badań okresowych jest sprawdzenie, czy:

"1) zrealizowano zalecenia zamieszczone w protokole z poprzedniego badania UTB;

2) nie powstały uszkodzenia lub zmiany stanu UTB mające wpływ na bezpieczeństwo jego eksploatacji;

3) UTB jest wyposażone w niezbędne urządzenia zabezpieczające i urządzenia ochronne, które pracują prawidłowo;

4) umieszczone na UTB napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje są czytelne;

 5) UTB wymaga przeprowadzenia naprawy;"

6) zostały przeprowadzone pomiary rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obwodów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowe oraz pomiary  rezystancji uziemień roboczych i odgromowych, o ile są stosowane, oraz ochrony przeciwporażeniowej.


Z kolei badanie doraźne eksploatacyjne służy sprawdzeniu, czy:

"1) dokonana naprawa, modernizacja lub wymiana elementu, demontaż i ponowny montaż UTB na nowym miejscu pracy lub inne okoliczności nie stanowią zagrożenia dla bezpiecznej eksploatacji UTB;

2) UTB jest zgodne z przedłożoną dokumentacją;

3) instalacja i przeznaczenie UTB są zgodne z instrukcją eksploatacji;

4) umieszczone na UTB napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje są czytelne."


Badanie doraźne powypadkowe i doraźne poawaryjne służy określeniu stanu technicznego urządzenia oraz przyczyn wypadku lub niebezpiecznego uszkodzenia. 


Szkolenie na żurawia samojezdnego z egzaminem UDT


Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień do obsługi żurawi samojezdnych zapraszamy na nasze szkolenia dla operatorów tych urządzeń. Po zakończonym egzaminie UDT kursant otrzymuje uprawnienia (legitymację UDT) na żurawie samojezdne. Wydajemy również zaświadczenie o przebytym kursie z ramowym programem szkolenia. Zaświadczenia wystawiamy zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Szczegóły oferty pod linkiem:


Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza