poniedziałek, 18 czerwca 2018

Kontrola maszyn (urządzeń magazynowych, urządzeń transportu bliskiego)


Kontrola maszyn (urządzeń magazynowych, urządzeń transportu bliskiego)

Urządzenia transportu bliskiego, takie jak chociażby wózki widłowe, suwnice, żurawie czy podesty, muszą  być poddawane stosownym przeglądom kontrolnym. Podstawowe obowiązki związane z kontrolą maszyn określone zostały m.in. w Rozporządzeniu  Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r.  w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. W dzisiejszym wpisie przybliżymy regulacje, jakie wprowadza wspomniany dokument w kontekście poruszanego tematu.  


Kontrola maszyn

Zgodnie z wspomnianym rozporządzeniem, w przypadku gdy bezpieczne użytkowanie maszyn jest uzależnione od warunków, w jakich są one instalowane, pracodawca powinien poddać maszyny:

        wstępnej kontroli po ich zainstalowaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji po raz pierwszy;

        kontroli po zainstalowaniu na innym stanowisku pracy lub w innym miejscu.

Kontroli tej dokonują jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów albo osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Pracodawca powinien zapewnić, aby maszyny narażone na działanie warunków powodujących pogorszenie ich stanu technicznego, co może spowodować powstawanie sytuacji niebezpiecznych, poddane były:

        okresowej kontroli, a także badaniom przez jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów albo osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające odpowiednie kwalifikacje;

        specjalnej kontroli przeprowadzanej przez jednostki albo osoby, o których mowa wyżej w przypadku możliwości pogorszenia bezpieczeństwa związanego z maszyną, a będącego wynikiem:

        prac modyfikacyjnych,

        zjawisk przyrodniczych,

        wydłużonego czasu postoju maszyny,

        niebezpiecznych uszkodzeń oraz wypadków przy pracy.

Wyniki kontroli, o których mowa powyżej, rejestruje się i przechowuje, do dyspozycji zainteresowanych organów, zwłaszcza nadzoru i kontroli warunków pracy, przez okres 5 lat od dnia zakończenia tych kontroli, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.


Jeżeli maszyny są użytkowane poza terenem zakładu pracy, w miejscu ich użytkowania powinien być dostępny dokument potwierdzający przeprowadzenie ostatniej kontroli maszyny.

Jeżeli obsługa, naprawa, remont lub konserwacja maszyn powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, pracodawca powinien zapewnić, aby czynności te wykonywane były przez pracowników upoważnionych i posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Pracodawców zainteresowanych opinią specjalistów bhp w sprawie kontroli maszyn stosowanych w ich zakładzie pracy zachęcamy do skorzystania z naszej oferty - usług bhp dla firm, w tym przeprowadzania audytów BHP i konsultacji bhp. Naszym klientom oferujemy również możliwość skorzystania z usługi przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych UDT, jak również wykonania pomiarów elektrycznych urządzeń i budynków. Szczegóły oferty znajdują się pod linkiem.

Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza