poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Bezpieczne użytkowanie maszyn i urządzeń


Bezpieczne użytkowanie maszyn i urządzeń


Bezpieczne użytkowanie maszyn i urządzeń to podstawowy obowiązek każdego pracownika. Po stronie pracodawcy leży  podjęcie działań mających na celu zapewnienie, że maszyny udostępnione pracownikom na terenie zakładu pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę są właściwe do wykonywania pracy lub odpowiednio przystosowane do jej wykonywania oraz mogą być użytkowane bez pogorszenia bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników. Aby w danym zakładzie pracy zapewnić bezpieczeństwo przy użytkowaniu maszyn niezbędne jest więc współdziałanie pracodawcy z pracownikami. Dziś omówimy temat bezpiecznego użytkowania sprzętu w odniesieniu do obowiązków leżących po stronie pracodawcy.

Bezpieczeństwo użytkowania maszyn - rozporządzenie


Podstawy bezpiecznego użytkowania maszyn określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Poniżej omawiamy najważniejsze punkty rozporządzenia dotyczące dzisiejszego tematu.
Pracodawca, dokonując wyboru maszyny, powinien brać pod uwagę specyficzne warunki i rodzaj wykonywanej pracy, a także istniejące w zakładzie pracy lub w miejscu pracy zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, w szczególności na stanowisku pracy. Pracodawca powinien również uwzględniać dodatkowe zagrożenia związane z użytkowaniem maszyny i  stosować odpowiednie rozwiązania mające na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z jej użytkowaniem.

Kolejnym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikom dostępu do informacji, w tym pisemnych instrukcji dotyczących użytkowania maszyn i urządzeń transportu bliskiego.

Instrukcje te powinny zawierać co najmniej informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:

        warunków użytkowania maszyn;
        występowania możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych;
        praktyki użytkowania maszyn.

Instrukcje powinny być zrozumiałe dla pracowników, których dotyczą.

Co więcej, pracodawca powinien informować pracowników o zagrożeniach związanych z maszynami znajdującymi się w miejscu pracy lub jego otoczeniu oraz o wszelkich zmianach w nich wprowadzonych w takim zakresie, w jakim zmiany te mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo maszyny, nawet gdy pracownicy bezpośrednio nie użytkują tych maszyn.

Do obowiązków pracodawcy  należy również zadbanie o to, aby  użytkujący maszyny odbyli odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpiecznego ich użytkowania, a wykonujący naprawy, modernizację, konserwację lub obsługę maszyn odbyli specjalistyczne przeszkolenie w tym zakresie.  Należy pamiętać, że w przypadku urządzeń transportu bliskiego podlegających pod dozór techniczny operatorzy i konserwatorzy tego sprzętu muszą posiadać legitymację UDT. Uprawnienia te można zdobyć zdając egzamin przed komisją UDT. Na temat kursów przygotowujących do tych egzaminów przeczytacie na stronie Awans B.H.P. pod linkiem Szkolenia UDT.

Na zakończenie należy przypomnieć, że pracodawca powinien konsultować z pracownikami lub ich przedstawicielami zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie określonym w omawianym rozporządzeniu oraz umożliwiać pracownikom udział w dyskusjach w tych sprawach. 

Realizacja przez pracodawcę zaleceń zawartych w rozporządzeniu to podstawa bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń - w tym urządzeń transportu bliskiego. Drugim warunkiem bezpiecznej eksploatacji maszyn jest postawa oraz kompetentność osób obsługujących czy konserwujących maszyny i bez wątpienia jest to materiał na oddzielny artykuł.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza