poniedziałek, 2 maja 2016

Zawód operatora pilarki spalinowej


Zawód operatora pilarki spalinowej


Uprawnienia do obsługi pilarki spalinowej są warunkiem koniecznym, aby wykonywać prace, do których wykorzystywana jest wspomniana maszyna.  To narzędzie pracy nie tylko drwala, ale również innych licznych użytkowników wykonujących przeróżne zawody. Z faktu, iż jest to urządzenie, które niewłaściwie eksploatowane może stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia oraz ze względu na szeroki zakres grup zawodowych wykorzystujących je w swoich pracach, obsługa pilarek spalinowych została uregulowana prawnie.
Kurs na pilarza (organizowany przez firmę szkoleniową Awans B.H.P.)

Podstawy prawne eksploatacji pilarek w polskim ustawodawstwie

 

Zawód operatora pilarek do ścinki drzew został uregulowany w 2 rozporządzeniach. Są to:

·         Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141 z 2006 r.). Według tego rozporządzenia szkoleni są operatorzy pilarek zatrudnieni w leśnictwie. W rozporządzeniu tym w rozdziale 3 "Pozyskiwanie drewna" możemy znaleźć informacje, iż do pracy z użyciem pilarki można dopuścić wyłącznie pracowników, którzy ukończyli odpowiednie szkolenie:

§ 21. Do pracy z użyciem pilarki dopuścić można  wyłącznie pracowników, którzy ukończyli z wynikiem pozytywny szkolenie.

§ 22. 1. Szkolenie, o którym mowa w § 21, obejmuje część  teoretyczną i praktyczną.

2. Część  teoretyczna szkolenia, o której mowa  w ust. 1, obejmuje zagadnienia z zakresu:

1) użytkowania i obsługi pilarki;

2) technik ścinki i obalania drzew;

3) technik okrzesywania i przerzynki drewna;

4) bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji pilarki.

3. Część praktyczna szkolenia, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona w warunkach terenowych

i obejmuje eksploatację pilarki, techniki ścinki, obalania drzew, okrzesywania i przerzynki drewna.

·         Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.). Zasadniczo według tego rozporządzenia szkoleni są operatorzy zatrudnieni w innych branżach niż leśnictwo.  Znajdziemy w nim następujące informacje: 

§ 23. Maszyny robocze, o których mowa w złączniku nr 1 do rozporządzenia, mogą być obsługiwane

wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję  powołaną przez Instytut Mechanizacji  Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

§ 24. 1. Szkolenie, o którym mowa w § 23, obejmuje część  teoretyczną i praktyczną.

2. Część  teoretyczna obejmuje zagadnienia z zakresu:

1) dokumentacji technicznej maszyn roboczych,

2) bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn roboczych,

3) technologii wykonywania robot ziemnych,

4) użytkowania i obsługi maszyn roboczych.

3. Część  praktyczna szkolenia obejmuje naukę eksploatacji maszyn roboczych w różnych warunkach terenowych i technologicznych.

Oba rozporządzenia nakładają obowiązek odbycia z wynikiem pozytywnym specjalistycznego szkolenia. Ma ono na celu przygotowanie przyszłych operatorów do bezpiecznego wykonywania pracy i właściwego obsługiwania maszyny, która wbrew pozorom jest narzędziem dosyć skomplikowanym. W tym miejscu warto podkreślić, iż pomimo odbytego kursu, na którym uczestnicy zapoznają się z budową pilarek, każdorazowo rozpoczynając pracę z nową pilarką, musimy zapoznać się z jej instrukcją obsługi wydaną przez producenta. Wiąże się to z ciągłymi udoskonaleniami wprowadzanymi przez konstruktorów tych maszyn.

Gdzie znajdę pracę jako operator pilarki?


Osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje operatora pilarki mogą znaleźć pracę w różnych branżach. Otwierają się przed nimi nowe możliwości zatrudnienia w takich obszarach jak:

·         leśnictwo;

·         energetyka;

·         budownictwo- w tym budownictwo drogowe;

·         straż pożarna;

·         zieleń miejska i sadownictwo;

·         przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne.

 

Umiejętność posługiwania się pilarką spalinową okazuje się również użyteczna w gospodarstwach rolnych czy domowych.  

Jeśli chciałbyś podnieść swoje kwalifikacje i ukończyć kurs obsługi pilarek spalinowych, zachęcamy do zapoznania się naszą ofertą szkoleniową.

Firma Awans B.H.P. zapewnia atrakcyjne  ceny szkolenia. Co istotne, kursant otrzymuje zaświadczenie o odbyciu szkolenia, które ważne jest na terenie całej Unii Europejskiej. Ukończenie szkolenia to gwarancja  zdobycia umiejętności poprawnego i bezpiecznego obsługiwania pilarki, jak również realizacja prawnych regulacji użytkowania tego sprzętu.

1 komentarz:

  1. Widzę na stronie, że nie jest drogo, 200 zł, a jak długo trwa cały kurs?

    OdpowiedzUsuń