wtorek, 23 listopada 2021

Szkolenia uzupełniające dla kandydatów na konserwatorów wózków jezdniowych

 

Szkolenia uzupełniające dla kandydatów na konserwatorów wózków jezdniowych

W jednym z ostatnich postów pisaliśmy o programie szkolenia dla konserwatorów wózków jezdniowych. Dziś odpowiemy na pytanie, czy każdy może przystąpić do szkolenia dla konserwatorów wózków widłowych, a jeśli nie - jakie warunki muszą spełnić uczestnicy szkolenia.Kto może przystąpić do szkolenia na konserwatorów wózków widłowych?

W dokumencie „Minimalne wymagania dotyczące programów szkoleń dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do konserwacji dźwignic, przenośników i wózków jezdniowych podnośnikowych” dostępnym na stronie UDT https://udt.gov.pl/uzgadnianie-programow-szkolen, znajdziemy listę wymagań wstępnych dla uczestników szkolenia m.in. dla konserwatorów wózków widłowych. Są to:

„1) znajomość tematyki z zakresu:

a) mechaniki technicznej - droga, czas, prędkość, rodzaje ruchów, prędkości ruchów roboczych, równowaga sił, stateczność,

b) wytrzymałości i zmęczenia materiałów,

c) maszynoznawstwa i technologii naprawy maszyn,

d) elektrotechniki – natężenie prądu, napięcie - różnica potencjałów, oporność, prawo Ohma, rodzaje prądu, rodzaje odbiorników prądu,

 e) źródła i odbiorniki prądu elektrycznego, sieci przesyłowe (instalacje elektryczne),

 f) połączenia rozłączne oraz sposoby ich zabezpieczenia; znaczenie połączeń rozłącznych w elementach urządzeń technicznych,

g) połączenia spawane i zgrzewane,

 h) połączenia wpustowe, klinowe, kołkowe, wtłaczane, skurczowe,

i) tolerancje i pasowania;

2) posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie kontrolno – pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV oraz urządzeń i instalacji gazowych. W przypadku urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem zaświadczenie kwalifikacyjne powinno posiadać odpowiednią adnotację.”

UDT zaleca, aby ośrodki szkoleniowe przeprowadzały tzw. test wstępny, weryfikujący stan wiedzy przyszłych kursantów, a warunkiem uczestnictwa w szkoleniu powinien być wynik na poziomie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.

Czy oznacza to, że osoby które nie posiadają wystarczającej wiedzy wskazanej w przywoływanym dokumencie, nie mogą być uczestnikami szkolenia? Okazuje się, że jest pewna dodatkowa furtka, z której mogą skorzystać. Chodzi o szkolenie uzupełniające.

Szkolenia uzupełniające dla uczestników szkolenia na konserwatorów wózków jezdniowych

Urząd Dozoru Technicznego przewidział możliwość przeprowadzenia szkolenia uzupełniającego dla osób, które nie spełniają wymagań określonych w programie opracowanym przez UDT. Zgodnie z zaleceniami w trakcie takiego szkolenia powinny zostać omówione m.in. zagadnienia z zakresu mechaniki technicznej, wytrzymałości i zmęczenia materiałów, maszynoznawstwa i technologii naprawy maszyn, elektrotechniki, źródeł i odbiorników prądu elektrycznego, połączeń rozłącznych, połączeń spawanych i zgrzewnych, połączeń spustowych, klinowych, kołowych, wtłaczanych, skurczowych.

Szkolenia dla konserwatorów wózków widłowych

Awans B.H.P. zaprasza na szkolenia dla konserwatorów wózków widłowych i ładowarek teleskopowych. Szkolenie na konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia zakończone jest egzaminem przed komisją UDT – dzięki temu nasi kursanci mogą uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne do wykonywania zawodu regulowanego – konserwatora wózków jezdniowych i ładowarek teleskopowych.

Szczegóły pod linkiem: https://awans-bhp.pl/szkolenia-konserwatorow/konserwator-wozkow-ladowarek-szkolenie/

Zapraszamy!

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz