sobota, 13 lutego 2021

Uprawnienia elektryczne, energetyczne, gazowe - jak wygląda egzamin kwalifikacyjny?

 

Uprawnienia elektryczne, energetyczne, gazowe - jak wygląda egzamin kwalifikacyjny?

W poprzednim wpisie przypomnieliśmy, jakim zakresem wiedzy powinien wykazać się kandydat, który chce zdobyć uprawnienia elektryczne, energetyczne bądź gazowe w zakresie eksploatacji bądź dozoru. Dziś skupimy się na tym, jak wygląda procedura egzaminacyjna.Kto może przeprowadzać egzaminy elektryczne, gazowe, energetyczne?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci egzaminy kwalifikacyjne przeprowadzają komisje kwalifikacyjne na wniosek osoby zainteresowanej albo na wniosek pracodawcy zatrudniającego te osoby. Komisje kwalifikacyjne powoływane są:

„1) u przedsiębiorcy zatrudniającego co najmniej 200 osób wykonujących prace, o których mowa w § 5 ust. 1, [eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci]

2) przy stowarzyszeniach naukowo-technicznych, jeżeli statuty tych stowarzyszeń zawierają postanowienia określające zakres wykonywanej działalności na rzecz gospodarki energetycznej,

3) w jednostkach podległych właściwym ministrom lub Szefom Agencji, o których mowa w art. 54 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne

— na ich wniosek” [§ 12. 1]

Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, członków oraz sekretarza. Egzamin przeprowadza zespół egzaminacyjny, który powinien być złożony z co najmniej 3 osób wyznaczonych przez przewodniczącego komisji.

Jak wygląda egzamin na uprawnienia elektryczne?

Egzamin ma formę ustną. Zgodnie z rozporządzeniem „Szczegółową tematykę egzaminu ustala Komisja i powiadamia pisemnie osoby ubiegające się o potwierdzenie kwalifikacji, co najmniej 14 dni przed wyznaczoną datą egzaminu.”

Co ważne o wyniku egzaminu decydują członkowie zespołu większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego.

Z egzaminu sporządza się protokół, w którym odnotowuje się wynik egzaminu. Jeśli dana osoba otrzyma wynik pozytywny z egzaminu to w terminie 14 dni od dnia egzaminu otrzyma świadectwo kwalifikacyjne. W przypadku negatywnego wyniki z egzaminu, osoba zainteresowana może ponownie przystąpić do egzaminu – konieczne będzie jednak ponowne uiszczenie opłaty oraz złożenie stosownego wniosku.       

Uprawnienia G1, G2, G3 wydawane przez SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) - szkolenie

Wszystkich, którzy są zainteresowani poszerzeniem swoich kwalifikacji i zdobyciem uprawnień elektrycznych, energetycznych bądź gazowych zapraszamy na nasze szkolenia prowadzone przez doświadczonych profesjonalistów. Szczegóły dotyczące szkolenia pod linkiem https://awans-bhp.pl/uprawnienia-g1-g2-g3/

Przypominamy również, że istnieje możliwość zdobycia uprawnień G1, G2 i G3 bez wychodzenia z domu – wystarczy skorzystać z naszej oferty szkoleń online. Szczegóły pod linkiem https://awans-bhp.pl/szkolenia-energetyczne-online-uprawnienia-g1-g2-g3/

Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza