niedziela, 2 lutego 2020

Resurs w pytaniach i odpowiedziach


Resurs w pytaniach i odpowiedziach


Resurs - co to jest, jak go obliczyć, co zrobić, kiedy zostanie przekroczony, jakie są regulacje prawne? Odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące resursu znajdziecie w dzisiejszym wpisie.Jakie są obowiązujące akty prawne dotyczące resursu?


Pojęcie resursu wprowadza Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Wprowadza ono m.in. obowiązek odtworzenia przebiegu eksploatacji urządzenia transportu bliskiego z myślą o dokonaniu jego oceny stanu technicznego i  określenia resursu.

Co to jest resur?


Zgodnie z paragrafem  2. rozporządzenia resurs  to 

"parametry graniczne  stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania."

Dla jakich urządzeń należy określać stopień wykorzystania resursu?

Określenie stopnia wykorzystania resursu odnosi się do wszystkich urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu.

Jak obliczyć resurs?


Aby prawidłowo określić stopień wykorzystania resursu urządzenia eksploatujący powinien na bieżąco prowadzić odpowiedni rejestr warunków eksploatacji UTB, w tym jego poszczególnych mechanizmów. Te ostatnie mogą bowiem osiągnąć swój resurs w różnych terminach. Dzięki rejestracji stopnia wykorzystania resursu eksploatujący może łatwo wychwycić moment przekroczenia resursu przez dane urządzenie lub przez któryś z jego mechanizmów.

Pamiętajmy, że eksploatujący może zlecić działania związane z określeniem resursu oraz oceną stanu technicznego kompetentnej osobie.

Jak określić resurs w przypadku braku informacji o historii urządzenia?


W przypadku braku dokumentacji dotyczącej przebiegu eksploatacji UTB z przyczyn niezależnych od eksploatującego, na eksploatującym spoczywa obowiązek odtworzenia tego przebiegu na podstawie "aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej". Również w przypadku braku wiedzy na temat resursu UTB, eksploatujący " określa go na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej."

Co należy zrobić w przypadku osiągnięcia resursu przez dane urządzenie?

W przypadku przekroczenia resursu przez UTB lub przez  któryś z jego mechanizmów eksploatujący powinien wykonać 3 podstawowe  kroki:

" a) przeprowadzić lub zlecić przeprowadzenie przeglądu specjalnego;

b) udokumentować wykonane czynności w ramach przeglądu specjalnego;

c) o ile wyniki przeglądu specjalnego na to wskazują, wykonać remont kapitalny urządzenia lub mechanizmu wg wskazań zawartych  w dokumentacji z przeglądu specjalnego." ["Wytyczne UDT dotyczące  eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 2, czerwiec 2019"]

Jaki jest zakres przeglądu specjalnego urządzenia po przekroczeniu resursu?


Zgodnie z dokumentem UDT "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego. Wydanie 2, czerwiec 2019" zakres przeglądu specjalnego powinien obejmować wszystkie elementy mające wpływ na bezpieczną eksploatację UTB/ mechanizmów, w tym: konstrukcję nośną,  zespoły mechaniczne, układy elektryczne,  układy bezpieczeństwa,  układy hydrauliczne,  układy pneumatyczne. Czynności wykonywane podczas oceny stanu technicznego urządzenia lub mechanizmu powinny obejmować:

a)      "przegląd urządzenia lub mechanizmu i przynależnego wyposażenia w zależności od tego czy resurs został osiągnięty przez urządzenie czy mechanizm;

b)       wykonanie pomiarów geometrii urządzenia wraz z pomiarami odkształcalności ustroju nośnego z podaniem metody pomiaru oraz szacowanymi błędami pomiarowymi;

c)        sprawdzenie stanu połączeń rozłącznych w tym momentów dokręcenia połączeń śrubowych;

d)      wykonanie badań nieniszczących np..  Połączeń nierozłącznych, elementów chwytających;

e)      weryfikację stanu przekładni z wykonaniem niezbędnych pomiarów luzów, bicia promieniowego, oceny wałków pod kątem ewentualnych pęknięć zmęczeniowych itp.;

f)        pomiar grubości elementów nośnych w miejscach występowania korozji wraz z oceną wpływu na wytrzymałość konstrukcji. "Obliczanie resursu UTB - szkolenie / zlecenie usługi


Przypominamy o naszej nowej ofercie obliczenia resursu dla poszczególnych urządzeń - nasi specjaliści określą resurs dla danego urządzenia, kompleksowo oszacują bezpieczny czas eksploatacji oraz sporządzą niezbędną dokumentację. Zapraszamy również na profesjonalne szkolenia z obliczania resursu UTB - nasz specjalista wytłumaczy jak odtworzyć przebieg eksploatacji dla danego urządzenia.

Szczegóły pod linkiem:
Zapraszamy!


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza