niedziela, 14 kwietnia 2019

Badanie doraźne eksploatacyjne UTB


Badanie doraźne eksploatacyjne UTB


Urządzenia transportu bliskiego muszą być poddawane określonym badaniom. Obok badań odbiorczych i okresowych znajdziemy też badania doraźne -  eksploatacyjne, kontrolne czy też powypadkowe/ poawaryjne. Dziś odpowiemy na pytanie, w jakich przypadkach i w jakim celu przeprowadza się badania doraźne eksploatacyjne. A odpowiedź znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.Czemu służą badania doraźne eksploatacyjne urządzeń transportu bliskiego?

Paragraf 17 wspomnianego rozporządzenia wskazuje, iż jednym z powodów przeprowadzania badań doraźnych eksploatacyjnych danego urządzenia transportu bliskiego jest sprawdzenie, czy "dokonana naprawa, modernizacja lub wymiana elementu, demontaż i ponowny montaż UTB na nowym miejscu pracy lub inne okoliczności nie stanowią zagrożenia dla bezpiecznej eksploatacji UTB"[1].  Jak możemy przeczytać w dokumencie "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 1, grudzień 2018" (link) podczas badania weryfikacji podlegają takie kwestie jak prawidłowy dobór elementów i materiałów użytych w procesie naprawy/ modernizacji, prawidłowość użytych technologii podczas wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych, zgodność z dokumentacją zatwierdzoną przez UDT, uprawnienia zakładu wykonującego naprawę/ modernizację.

Kolejną przyczyną wykonania badań doraźnych jest sprawdzenie, czy "UTB jest zgodne z przedłożoną dokumentacją"1. Niezgodność dokumentacji ze stanem faktycznym wiąże się z brakiem pozwolenia na eksploatację danego urządzenia.

Ponadto w trakcie badan doraźnych sprawdza się, czy "instalacja i przeznaczenie UTB są zgodne z instrukcją eksploatacji" 1 oraz czy " umieszczone na UTB napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje  są czytelne"1.

Kiedy należy złożyć wniosek o wykonanie badania doraźnego eksploatacyjnego?

Badanie doraźne eksploatacyjne jest przeprowadzane przez organ dozoru technicznego na pisemny wniosek eksploatującego. Zgodnie z paragrafem 17 rozporządzenia eksploatujący ma obowiązek złożyć wniosek o wykonanie badania doraźnego eksploatacyjnego urządzenia po wymianie:

"- cięgien nośnych;

- urządzeń chwytających - np. haków, chwytników, chwytaków;

- zespołu napędowego lub elementów zespołu napędowego, działającego na zasadzie sprzężenia ciernego;

-  mechanizmu podnoszenia lub mechanizmu zmiany wysięgu;

- urządzeń zabezpieczających, w szczególności ogranicznika prędkości, urządzeń chwytnych, ogranicznika obciążenia lub systemu ryglowania drzwi przystankowych".

Ponadto eksploatujący musi złożyć wniosek o badanie po naprawie bądź też modernizacji urządzenia, jak również po zmianie miejsca pracy urządzenia wiążącej się z koniecznością jego demontażu i ponownego montażu. W tym ostatnim przypadku należy pamiętać o grupie urządzeń, które pomimo zmiany miejsca pracy, demontażu i ponownego montażu nie muszą być poddane badaniom doraźnym. Są to, zgodnie z paragrafem 18 rozporządzenia,:

"1) wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów;

2) wyciągi towarowe przewoźne i przenośne;

3) dźwigniki przenośne;

4) żurawie przewoźne szybkomontujące;

 5) żurawie samojezdne;

6) UTB z zasilaniem jednofazowym;

7) UTB z napędem spalinowym, o ile nie są mocowane do obiektu."

Należy również pamiętać, że badanie doraźne eksploatacyjne musimy przeprowadzić  po wykonaniu oceny stanu technicznego urządzenia po przekroczeniu jego resursu.

Ustawodawca przewidział również możliwość przeprowadzenia badań tego typu w innych przypadkach niż wyżej omówione.

Jaki jest zakres badania doraźnego eksploatacyjnego?

Zakres badania doraźnego eksploatacyjnego określa § 17.4 rozporządzenia:

" § 17.4. Zakres badania doraźnego eksploatacyjnego obejmuje:

1) sprawdzenie księgi rewizyjnej UTB i dziennika konserwacji,

2) sprawdzenie protokołów pomiarów, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 4,

3) sprawdzenie zaświadczeń kwalifikacyjnych konserwującego lub obsługującego UTB, jeżeli uczestniczą w badaniu,

 4) sprawdzenie dokumentacji uzupełniającej, o której mowa w § 4 ust. 3,

5) sprawdzenie prawidłowości zainstalowania i przeznaczenia UTB, zgodnie z instrukcją eksploatacji UTB,

6) przeprowadzenie prób funkcjonowania UTB w zainstalowanej wersji montażowej, z obciążeniem wystarczającym do stwierdzenia, że sterowanie i ruchy robocze UTB, mechanizmy i urządzenia zabezpieczające i ochronne działają prawidłowo,

- o ile nie uzgodniono z organem właściwej jednostki dozoru technicznego innego zakresu badania."

Należy również pamiętać, że " Szczegółowy zakres badania jest ustalany przez inspektora UDT i wynika z powodu jego przeprowadzenia."[2]

A wszystkich zainteresowanych zdobyciem uprawnień UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego zapraszamy na nasze szkolenia dla operatorów UTB. Szczegóły oferty znajdują się na naszej stronie internetowej: https://awans-bhp.pl/

Zapraszamy![1] Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego
[2] "Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego - wydanie 1, grudzień 2018"

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza