niedziela, 10 czerwca 2018

Jakie są obowiązki użytkownika urządzenia technicznego (UT) ?


Jakie są obowiązki użytkownika urządzenia technicznego (UT) ?

Na użytkowniku urządzenia technicznego spoczywa szereg obowiązków, a niewywiązanie się z któregoś z nich może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Dziś przypominamy te najważniejsze. Ale zanim przestąpimy do wypunktowania podstawowych obowiązków, powtórzymy najpierw definicję urządzenia technicznego.Co to jest urządzenie techniczne?

Urządzenia techniczne to urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska podczas:       

·         wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu;              

·         rozprzestrzeniania się niebezpiecznych materiałów podczas ich magazynowania lub transportu;                          

·         rozprężania cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego.

Do urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu zaliczamy m.in. suwnice, wciągniki i wciągarki, żurawie, układnice, dźwigniki, podesty, wózki jezdniowe.

Jakie są obowiązki użytkownika urządzenia technicznego (UT) ?

Do podstawowych obowiązków użytkownika urządzenia technicznego należą:

ü  zgłoszenie do właściwego terenowo oddziału Urzędu Dozoru Technicznego zamiaru użytkowania urządzenia technicznego;

ü   wstrzymanie się z eksploatacją nowo zainstalowanego urządzenia technicznego do czasu otrzymania decyzji na jego użytkowanie, wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego (chyba że urządzenie zostało oznakowane w sposób trwały przez DT);

ü  zorganizowanie obsługi i konserwacji urządzenia przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia nadane przez Dozór Techniczny lub inną właściwą jednostkę;

ü   niezwłoczne powiadomienie właściwego organu DT o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu lub nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją urządzenia technicznego;

ü  uzgadnianie zamiaru i sposobu przeprowadzania napraw i przeróbek urządzenia z organami dozoru technicznego;

ü   zapewnienie warunków do sprawnego i bezpiecznego wykonania czynności dozoru technicznego oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów i informacji;

ü   wykonywanie zaleceń wydawanych przez organy dozoru technicznego;

ü   przechowywanie księgi rewizyjnej urządzenia;


Realizację niektórych obowiązków można zlecić osobom posiadającym stosowne kwalifikacje, jak również  zewnętrznym firmom świadczącym usługi w tym zakresie. O naszej ofercie sprawowania opieki konserwatorskiej nad urządzeniami magazynowymi i urządzeniami transportu bliskiego (w tym wózkami widłowymi, podestami, żurawiami i HDS-ami ) przeczytacie na stronie.

Zapraszamy również na szkolenia dla operatorów i konserwatorów UDT -  niezbędnych informacji szukajcie pod linkami:

Zapraszamy.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz