niedziela, 6 maja 2018

Obowiązki operatora żurawi


Operator żurawi (obsługujący dźwignice) to zawód zaliczany w Polsce do zawód regulowanych.   Kwalifikacje osób  wykonujących ten zawód uznaje UDT. Dziś klika słów na temat podstawowych obowiązków, jakie stawiane są operatorowi tego typu sprzętu.


Jakie są podstawowe obowiązki operatora żurawi?


Podstawowym obowiązkiem, a w zasadzie warunkiem wykonywania pracy operatora żurawi jest posiadanie stosownych uprawnień do obsługi tego typu sprzętu. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych:

do obsługi żurawi, z wyjątkiem żurawi z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów, wymagane są uprawnienia do obsługi żurawi wydane przez organ dozoru technicznego.

 Awans B.H.P. przygotowuje do egzaminów UDT, dzięki którym kursant może zdobyć uprawnienia do obsługi:

- żurawi wieżowych - uprawnienia I Ż - szczegóły oferty pod linkiem ;

- żurawi samojezdnych - uprawnienia II Ż - szczegóły oferty pod linkiem;

- żurawi przenośnych przeładunkowych HDS - uprawnienia II Ż - szczegóły oferty pod linkiem.

Uprawnienia wydawane są bezterminowo i są ważne na terenie całej Polski.

Kolejnym podstawowym obowiązkiem osoby obsługującej żuraw (dotyczy to zresztą wszystkich urządzeń transportu bliskiego) jest przestrzeganie instrukcji obsługi i eksploatacji urządzenia.  W przypadku stwierdzenia niebezpiecznego uszkodzenia żurawia  operator powinien natychmiast go unieruchomić i powiadomić o tym bezpośredniego przełożonego.

Do pozostałych obowiązków operatora żurawi, które powinien wykonać przed rozpoczęciem pracy, należy zaliczyć:

       zapoznanie się z zakresem prac do wykonania;

        zapoznanie się z masą ładunków, które będą transportowane, dobranie odpowiednich zawiesi (masa ładunków podana jest na tabliczce znamionowej ładunku lub na karcie przewozu ładunku);

        uzgodnienie z hakowym, jakie obowiązują znaki i sygnały porozumiewawcze;

        przygotowanie  miejsca do składowania ładunków i uzgodnienie z hakowym sposobu ich transportowania i składowania;

        zapoznanie się z zapisami dotyczącymi stanu technicznego żurawia, jakie są w książce zdawczo-odbiorczej (jeżeli żuraw pracuje w ruchu ciągłym, to obsługujący kończący zmianę powinien ustnie przekazać aktualny stan techniczny żurawia obsługującemu przyjmującemu zmianę);

        przeprowadzenie obsługi technicznej codziennej żurawia (OTC)W czasie pracy żurawiem operator powinien przestrzegać wszystkich zasad bhp, a po zakończeniu pracy powinien zabezpieczyć urządzenie przed możliwością uruchomienia go przez osoby postronne.

Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień operatora żurawi zapraszamy na nasze szkolenia. W przypadku pytań zachęcamy do skontaktowania się z naszymi pracownikami - linkBrak komentarzy:

Prześlij komentarz